Riksdagens skrivelse
RSk
50
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
RP 323/2018 rd
RP 324/2018 rd
FiUB 39/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019 (RP 323/2018 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)(RP 324/2018 rd). 
Utskottsbehandling
Finansutskottet har lämnat ett gemensamt betänkande om propositionerna (FiUB 39/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2019: 
Tilläggsbudgeten för 2019
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
-150 000 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
46 000 000
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg
156 000 000
02.
Samfundsskatt, avdrag
-110 000 000
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
-196 000 000
01.
Mervärdesskatt, avdrag
-196 000 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
115 840 000
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
5 050 000
25.
Inkomster av metallmynt, tillägg
5 050 000
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
790 000
99.
Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg
790 000
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
37 000 000
30.
Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg
37 000 000
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
73 000 000
20.
Överföring från statens bostadsfond, tillägg
73 000 000
Avdelning 13
13.
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
-110 000 000
03.
Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
-110 000 000
01.
Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag
-110 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
226 788 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
226 788 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg
226 788 000
Inkomstposternas totalbelopp:
82 628 000
ANSLAG
Huvudtitel 21
euro
21.
RIKSDAGEN
350 000
20.
Riksdagens justitieombudsman
350 000
01.
Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg
350 000
Huvudtitel 23
23.
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
24.
Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 25
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
374 000
10.
Domstolar och rättshjälp
287 000
03.
Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
207 000
04.
Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
80 000
30.
Åklagarna
87 000
01.
Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
87 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
7 873 000
01.
Förvaltning
190 000
01.
Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
104 000
04.
Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg
86 000
10.
Polisväsendet
1 600 000
01.
Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 600 000
20.
Gränsbevakningsväsendet
1 020 000
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 020 000
40.
Migration
5 063 000
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg
5 063 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 456 000
10.
Militärt försvar
1 614 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-6 563 000
18.
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg
8 177 000
30.
Militär krishantering
-158 000
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag
-158 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
8 182 000
01.
Förvaltningen
01.
Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
20.
Tjänster för statssamfundet
88.
Senatfastigheter
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
730 000
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
730 000
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.
Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
80.
Överföringar till landskapet Åland
-648 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag
-648 000
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
8 100 000
98.
Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg
8 100 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
9 590 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
500 000
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
500 000
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
7 000 000
20.
Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 000 000
30.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg
6 000 000
80.
Konst och kultur
1 790 000
04.
Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 000 000
75.
Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg
790 000
90.
Idrottsverksamhet
91.
Ungdomsarbete
300 000
51.
Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg
300 000
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 400 000
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.
Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40.
Naturresursekonomi
1 400 000
22.
Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
31.
Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 400 000
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
6 650 000
20.
Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
1 650 000
01.
Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 650 000
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
5 000 000
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg
5 000 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
39 250 000
01.
Förvaltning
21 000 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg
21 000 000
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
20.
Närings- och innovationspolitik
18 000 000
87.
Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
18 000 000
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
-4 500 000
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
3 000 000
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag
-7 500 000
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
4 500 000
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
9 400 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag
-4 900 000
60.
Energipolitik
42.
Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
70.
Integration
250 000
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg
250 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
7 503 000
01.
Förvaltning
60 000
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
60 000
02.
Tillsyn
2 780 000
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg
280 000
08.
Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
2 500 000
03.
Forskning och utveckling
250 000
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg
250 000
40.
Pensioner
20 000
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg
20 000
50.
Stöd till veteraner
80 000
50.
Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg
80 000
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
4 313 000
31.
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg
813 000
35.
Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
3 000 000
40.
Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
65.
Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)
500 000
Anslagens totalbelopp:
82 628 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro. 
02.
Samfundsskatt
Under momentet dras det av 110 000 000 euro. 
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.
Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 196 000 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
25.
Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 050 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 euro av de inkomster som inflyter under momentet får användas enligt övriga överenskomna villkor mellan staten och Ab Myntverket i Finland för utbetalning till Ab Myntverket i Finland av ersättningar gällande de jubileumsmynt i euro som har tillverkats med stöd av finansministeriet förordningar om jubileumsmynt utfärdade mellan 1.3.2014—31.12.2018 och som returnerats till Ab Myntverket i Finland före 31.12.2018. 
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 790 000 euro. 
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30.
Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Till momentet överförs ett tillägg på 37 000 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden. 
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
20.
Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs ett tillägg på 73 000 000 euro. 
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
03.
Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.
Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 110 000 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 226 788 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 21
RIKSDAGEN
20.
Riksdagens justitieombudsman
01.
Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro. 
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
24.
Finlands EU-ordförandeskap
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget får användas högst 500 000 euro för understöd och anskaffningar som används för ändamål som stöder hållbar utveckling i syfte att kompensera flygutsläpp. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 
35 500 000 
2. Mötesutgifter 
24 000 000 
3. Kompensation av flygutsläpp (högst) 
500 000 
Totalt 
60 000 000 
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sin fordran till den del som Forest BTL Oy:s, som har trätt i likvidation, medel inte räcker till för att täcka borgenärernas fordringar, under förutsättning att statens och de andra gäldenärernas relativa ställning inte ändras. 
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Domstolar och rättshjälp
03.
Omkostnader för övriga domstolar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro. 
04.
Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
30.
Åklagarna
01.
Åklagarväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Inrikesministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar. 
04.
Beredskapen i Finland för civil krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 86 000 euro. 
10.
Polisväsendet
01.
Polisväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 
20.
Gränsbevakningsväsendet
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 020 000 euro. 
40.
Migration
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 063 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 563 000 euro. 
18.
Anskaffning av försvarsmateriel
(reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 177 000 euro. 
30.
Militär krishantering
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 158 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
01. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
1 097 000 
03. 
Utgifter för militärobservatörsverksamheten 
2 295 000 
04. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
7 385 000 
05. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
14 520 000 
07. 
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 
6 416 000 
08. 
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 
11 800 000 
10. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
230 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
365 000 
15. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
12 245 000 
16. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
280 000 
17. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
653 000 
19. 
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 
475 000 
20. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
619 000 
Sammanlagt 
 
58 380 000 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltningen
01.
Finansministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för arrangemang som syftar till att kompensera flygutsläpp och som ersätter sådana mindre gåvor som annars skulle ges till gäster. 
20.
Tjänster för statssamfundet
88.
Senatfastigheter
2. Investeringar 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2019. 
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 
de tomter på sammanlagt ca 10 350 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget Peab Oy, till det eller de bolag som Peab Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till Peab Oy:s befintliga dotterbolag, till ett pris av minst 886,733 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för daghem, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer 
de tomter på sammanlagt ca 3 700 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget A-Kruunu Oy, till det eller de bolag som A-Kruunu Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till ett befintligt dotterbolag till A-Kruunu Oy, till åtminstone det pris som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fastställt, dock till minst 390 €/m2 våningsyta, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. 
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro. 
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.
Separat budgeterade löneutgifter
(förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2019 i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen får ingås fullmakter för att 
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 000 000 euro per år och 
b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 650 000 euro per år. 
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 648 000 euro. 
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98.
Hantering av risken i samband med kassaplaceringar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 100 000 euro. 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 500 000 euro av anslaget får användas för personalutbildning inom undervisningsväsendet om bekämpande av gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt betalning av utgifter och bidrag för produktion av anknytande stödmaterial. 
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20.
Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för att betala utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften. 
30.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
80.
Konst och kultur
04.
Omkostnader för Museiverket
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
75.
Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 790 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
1. 
Museiverket 
799 000 
2. 
Förvaltningsnämnden för Sveaborg 
3 890 000 
Sammanlagt 
 
4 689 000 
90.
Idrottsverksamhet
Samtycke 
Till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté får det vederlagsfritt överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 000 000 euro förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen. 
91.
Ungdomsarbete
51.
Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att stärka ungdomsarbetarnas kunnande om hur de kan bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt för att betala utgifter och bidrag som föranleds av utvecklingen av nya verksamhetsmodeller. 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.
Livsmedelsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag. 
40.
Naturresursekonomi
22.
Främjande av naturresurs- och bioekonomi
(reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 400 000 euro. 
31.
Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20.
Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01.
Transport- och kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 650 000 euro. 
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
29.
Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro. 
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning EG nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. 
20.
Närings- och innovationspolitik
87.
Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro. 
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 7 500 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, yrkes- och karriärvägledning, informations- och rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av företagsverksamhet samt för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för sådana från en tjänsteproducent anskaffade helheter som inbegriper sådana åtgärder och i punkt 1) nämnda tjänster som gäller serviceprocessen för arbetssökande. 
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Samtycke 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.  
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).  
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 10 400 000 euro år 2019. 
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 900 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 663 911 000 euro år 2019. 
60.
Energipolitik
42.
Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
(förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år 2019 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekiö kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy. 
70.
Integration
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro. 
02.
Tillsyn
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 
08.
Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål 
2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten 
3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden 
4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd 
5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter 
6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den 
7) till en förvaringstjänst för kodnycklar 
8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter 
9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande 
10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga 
11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten. 
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 
40.
Pensioner
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro. 
50.
Stöd till veteraner
50.
Fronttillägg
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31.
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 813 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera, utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus. 
35.
Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2019 och 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande. 
40.
Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten
(reservationsanslag 3 år)
Samtycke 
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna i Tammerfors och Uleåborg samt till ett värde av högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten. 
65.
Ökat psykosocialt stöd till barn och unga
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till Uleåborgs stad för ett pilotförsök med psykosocialt stöd till barn och unga. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 1 april 2019. 
Helsingfors 13.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 13-03-2019 13:09