Senast publicerat 10-05-2021 16:27

Riksdagens skrivelse RSk 50/2018 rdRP 323/2018 rdRP 324/2018 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

RP 323/2018 rd
RP 324/2018 rd
FiUB 39/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019 (RP 323/2018 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd) (RP 324/2018 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har lämnat ett gemensamt betänkande om propositionerna (FiUB 39/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2019: 

Tilläggsbudgeten för 2019

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-150 000 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet46 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg156 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, avdrag-110 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning-196 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, avdrag-196 000 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR115 840 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde5 050 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt, tillägg5 050 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde790 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg790 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde37 000 000 euro
    • 30.  Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg37 000 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde73 000 000 euro
    • 20.  Överföring från statens bostadsfond, tillägg73 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-110 000 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier-110 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag-110 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN226 788 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering226 788 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg226 788 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 82 628 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN350 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman350 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg350 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI— euro
   • 01.  Förvaltning— euro
    • 24.  Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Ägarstyrningen— euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE374 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp287 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg207 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000 euro
   • 30.  Åklagarna87 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg87 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 873 000 euro
   • 01.  Förvaltning190 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg104 000 euro
    • 04.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg86 000 euro
   • 10.  Polisväsendet1 600 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 600 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet1 020 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 020 000 euro
   • 40.  Migration5 063 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg5 063 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 456 000 euro
   • 10.  Militärt försvar1 614 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 563 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg8 177 000 euro
   • 30.  Militär krishantering-158 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-158 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 182 000 euro
   • 01.  Förvaltningen— euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet— euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning730 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg730 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen— euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)— euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland-648 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-648 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen8 100 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg8 100 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 590 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet500 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet7 000 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg6 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur1 790 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg790 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet— euro
   • 91.  Ungdomsarbete300 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 400 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi— euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 40.  Naturresursekonomi1 400 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg1 400 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 650 000 euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafik och kommunikation1 650 000 euro
    • 01.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 650 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster5 000 000 euro
    • 63.  Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE39 250 000 euro
   • 01.  Förvaltning21 000 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg21 000 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik18 000 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg18 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik-4 500 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-7 500 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet— euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik4 500 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg9 400 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-4 900 000 euro
   • 60.  Energipolitik— euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)— euro
   • 70.  Integration250 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 503 000 euro
   • 01.  Förvaltning60 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg60 000 euro
   • 02.  Tillsyn2 780 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000 euro
    • 08.  Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)2 500 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling250 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000 euro
   • 40.  Pensioner20 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg20 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner80 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg80 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård4 313 000 euro
    • 31.  Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg813 000 euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 65.  Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 82 628 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet dras det av 110 000 000 euro. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 196 000 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28.Finansministeriets förvaltningsområde
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 050 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 euro av de inkomster som inflyter under momentet får användas enligt övriga överenskomna villkor mellan staten och Ab Myntverket i Finland för utbetalning till Ab Myntverket i Finland av ersättningar gällande de jubileumsmynt i euro som har tillverkats med stöd av finansministeriet förordningar om jubileumsmynt utfärdade mellan 1.3.2014—31.12.2018 och som returnerats till Ab Myntverket i Finland före 31.12.2018. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 790 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Till momentet överförs ett tillägg på 37 000 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
20.Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs ett tillägg på 73 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 110 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 226 788 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

20.Riksdagens justitieombudsman
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
24.Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget får användas högst 500 000 euro för understöd och anskaffningar som används för ändamål som stöder hållbar utveckling i syfte att kompensera flygutsläpp. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 

35 500 000 

2. Mötesutgifter 

24 000 000 

3. Kompensation av flygutsläpp (högst) 

500 000 

Totalt 

60 000 000 

10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sin fordran till den del som Forest BTL Oy:s, som har trätt i likvidation, medel inte räcker till för att täcka borgenärernas fordringar, under förutsättning att statens och de andra gäldenärernas relativa ställning inte ändras. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Domstolar och rättshjälp
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
30.Åklagarna
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar. 
04.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 86 000 euro. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 020 000 euro. 
40.Migration
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 063 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 563 000 euro. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 177 000 euro. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 158 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 097 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 295 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 385 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

14 520 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

6 416 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

11 800 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

230 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

365 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

12 245 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

280 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

653 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

619 000 

Sammanlagt 

 

58 380 000 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltningen
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för arrangemang som syftar till att kompensera flygutsläpp och som ersätter sådana mindre gåvor som annars skulle ges till gäster. 
20.Tjänster för statssamfundet
88.Senatfastigheter
2. Investeringar 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2019. 
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 
 • de tomter på sammanlagt ca 10 350 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget Peab Oy, till det eller de bolag som Peab Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till Peab Oy:s befintliga dotterbolag, till ett pris av minst 886,733 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för daghem, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer 
 • de tomter på sammanlagt ca 3 700 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i Vanda stad, till bolaget A-Kruunu Oy, till det eller de bolag som A-Kruunu Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till ett befintligt dotterbolag till A-Kruunu Oy, till åtminstone det pris som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fastställt, dock till minst 390 €/m2 våningsyta, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro. 
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2019 i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen får ingås fullmakter för att 
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 000 000 euro per år och 
b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 650 000 euro per år. 
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 648 000 euro. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 100 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 500 000 euro av anslaget får användas för personalutbildning inom undervisningsväsendet om bekämpande av gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt betalning av utgifter och bidrag för produktion av anknytande stödmaterial. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för att betala utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
80.Konst och kultur
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 790 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 890 000 

Sammanlagt 

 

4 689 000 

90.Idrottsverksamhet
Samtycke 
Till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté får det vederlagsfritt överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 000 000 euro förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen. 
91.Ungdomsarbete
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att stärka ungdomsarbetarnas kunnande om hur de kan bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt för att betala utgifter och bidrag som föranleds av utvecklingen av nya verksamhetsmodeller. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag. 
40.Naturresursekonomi
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 400 000 euro. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 650 000 euro. 
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro. 
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning EG nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. 
20.Närings- och innovationspolitik
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro. 
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 7 500 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, yrkes- och karriärvägledning, informations- och rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av företagsverksamhet samt för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för sådana från en tjänsteproducent anskaffade helheter som inbegriper sådana åtgärder och i punkt 1) nämnda tjänster som gäller serviceprocessen för arbetssökande. 
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Samtycke 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.  
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).  
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 10 400 000 euro år 2019. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 900 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 663 911 000 euro år 2019. 
60.Energipolitik
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år 2019 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekiö kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy. 
70.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro. 
02.Tillsyn
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 
08.Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål 
2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten 
3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden 
4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd 
5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter 
6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den 
7) till en förvaringstjänst för kodnycklar 
8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter 
9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande 
10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga 
11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 
40.Pensioner
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro. 
50.Stöd till veteraner
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31.Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 813 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera, utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus. 
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2019 och 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)
Samtycke 
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna i Tammerfors och Uleåborg samt till ett värde av högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten. 
65.Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till Uleåborgs stad för ett pilotförsök med psykosocialt stöd till barn och unga. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 1 april 2019. 

Helsingfors 13.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare