Senast publicerat 21-12-2022 11:48

Riksdagens skrivelse RSk 60/2022 rdRP 154/2022 rdRP 277/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 (RP 154/2022 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd) (RP 277/2022 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 37/2022 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Moment 29.01.02
Riksdagen förutsätter att Utbildningsstyrelsens basfinansiering i nästa rambeslut långsiktigt läggs på en hållbar grund så att Utbildningsstyrelsen klarar av sina uppgifter och skyldigheter. 

Uttalande 2

Moment 29.01.02
Riksdagen förutsätter att regeringen anvisar tillräckliga resurser för att främja barns och ungas läs- och skrivkunnighet och ser till att bland annat den nationella strategin för läs- och skrivkunnighet och programmet för läs- och skrivkunnighet genomförs. 

Uttalande 3

Kapitel 29.20
Riksdagen förutsätter att gymnasiestuderandenas rätt till stödundervisning stärks och att tillräcklig finansiering av stödundervisningen säkerställs. 

Uttalande 4

Moment 29.40.02
Riksdagen förutsätter att finansieringen av Riksarkivet och de privata centralarkiven i fortsättningen dimensioneras så att arkivens verksamhet tryggas på lång sikt. 

Uttalande 5

Moment 29.40.50
Riksdagen förutsätter att de nya nybörjarplatserna inom lärarutbildningen inom den tidiga fostran som ingår i budgetpropositionen för 2023 anvisas där bristen på lärare inom småbarnspedagogik är störst. 

Uttalande 6

Moment 29.80.06
Riksdagen förutsätter att finansieringen av Nationella audiovisuella institutet balanseras och att institutets basfinansiering i nästa rambeslut permanent bringas på en nivå som motsvarar uppgifterna. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2023: 

Statsbudgeten för 2023

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR64 430 913 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet30 888 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster23 907 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt5 998 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster80 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva903 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning23 351 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt22 244 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier921 000 000 euro
    • 03.  Apoteksskatt186 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 417 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak1 215 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 518 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker213 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 455 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar16 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter2 653 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt541 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt984 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt60 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 060 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt8 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur121 913 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet30 312 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken23 438 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter45 000 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster8 965 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 5 230 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet6 135 000 euro
    • 12.  Skatt för strålningsverksamhet2 833 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR6 567 510 000 euro
   • 23.  Statsrådets kansli50 000 euro
    • 99.  Statsrådets kanslis övriga inkomster50 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde14 484 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter1 005 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde13 479 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde163 666 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster44 860 000 euro
    • 14.  Inkomster av rättshjälpsavgifter3 911 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster30 144 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter82 000 000 euro
    • 21.  Räntor på medel som utsökningen har i förvar1 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde98 711 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU 96 611 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde2 100 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde6 737 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde6 719 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 646 950 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna58 822 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna23 197 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna13 255 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik11 540 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond2 125 515 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar324 471 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier19 670 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd980 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel50 000 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde18 500 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde423 550 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten33 300 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten386 250 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde944 684 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket531 430 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling340 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen9 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU410 000 euro
    • 20.  Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten29 000 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 800 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv50 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur4 760 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter10 175 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter13 059 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 350 000 euro
    • 10.  Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet1 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde819 974 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster3 744 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti33 230 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken257 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde526 000 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde537 840 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården2 690 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd100 000 euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet361 750 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd163 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde10 100 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde1 514 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador150 000 euro
    • 20.  Överföring från Statens bostadsfond400 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde964 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur907 000 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder130 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen79 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag300 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur7 000 000 euro
    • 20.  Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens391 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST1 900 288 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster49 288 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken2 000 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån20 994 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner7 100 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter19 194 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 597 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 597 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst100 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst154 000 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst154 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN8 441 673 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten149 948 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk11 500 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån138 448 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering8 291 725 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering8 291 725 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 81 340 384 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN137 097 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna22 743 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)22 743 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli78 592 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)61 122 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 200 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)6 270 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman8 531 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)8 531 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet4 539 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 309 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)230 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk17 812 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)17 062 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)750 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 880 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)4 880 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT39 883 000 euro
   • 01.  Republikens president126 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli39 757 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 707 000 euro
    • 02.  Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)8 000 000 euro
    • 75.  Ombyggnad (reservationsanslag 5 år)20 000 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI240 492 000 euro
   • 01.  Förvaltning192 232 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)153 189 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)10 366 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)980 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)7 759 000 euro
    • 25.  Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 27.  Sannings- och försoningsprocessen för döva (reservationsanslag 3 år)438 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet35 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)35 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet4 365 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 365 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter2 560 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 66.  Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)1 860 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 332 226 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen286 231 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)258 506 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)1 005 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)14 220 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)12 500 000 euro
   • 10.  Krishantering72 428 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)50 680 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (reservationsanslag 2 år)19 248 000 euro
    • 66.  Fredsmedling (reservationsanslag 2 år)2 500 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete855 802 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)713 012 000 euro
    • 67.  Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)3 060 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Utvecklingssamarbete i form av lån och investeringar (reservationsanslag 3 år)129 730 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde117 765 000 euro
    • 20.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 23.  Ordförandeskapet i OSSE (reservationsanslag 2 år)1 569 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)2 241 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)110 110 000 euro
    • 87.  Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)300 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)500 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 093 419 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen167 763 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 449 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)13 218 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 179 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)12 013 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)24 951 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)50 660 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)13 843 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)450 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp483 710 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 178 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 828 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)296 612 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)89 322 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)76 770 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning109 453 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)109 193 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)260 000 euro
   • 30.  Åklagare57 057 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)57 057 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff250 100 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)245 400 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter25 336 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)25 336 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 491 087 000 euro
   • 01.  Förvaltning310 993 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 518 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 320 000 euro
    • 21.  Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 342 000 euro
    • 25.  Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 26.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)42 828 000 euro
    • 27.  CBRN-lagerhållning inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism (reservationsanslag 2 år)59 845 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)180 200 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)480 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)960 000 euro
   • 10.  Polisväsendet923 596 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)863 666 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 412 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)7 668 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för projektet för säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 2 år)6 850 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet630 044 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)305 044 000 euro
    • 70.  Gränsbevakningsväsendets investeringar (reservationsanslag 5 år)325 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna100 961 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 507 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)70 428 000 euro
    • 03.  Räddningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 026 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)8 000 000 euro
   • 40.  Migration525 493 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)64 865 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)371 152 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)2 318 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)87 158 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 145 348 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning968 575 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 461 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)923 794 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)24 445 000 euro
   • 10.  Militärt försvar5 112 775 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 118 298 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)1 580 565 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)1 405 697 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)8 215 000 euro
   • 30.  Militär krishantering63 998 000 euro
    • 20.  Materiel- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)63 988 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE34 144 596 000 euro
   • 01.  Förvaltning204 710 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 579 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (förslagsanslag)345 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)3 306 000 euro
    • 25.  Utgifter för mynt (förslagsanslag)5 460 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)155 000 000 euro
    • 50.  Finansiering inom ramen för planen för återhämtning och resiliens för projektet för arbetsförmåga (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)1 200 000 euro
    • 69.  Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)2 320 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen657 980 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)397 079 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)193 593 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)36 808 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)2 000 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)18 500 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)10 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet61 379 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 579 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)600 000 euro
    • 03.  Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)1 700 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)5 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
    • 11.  Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 88.  Senatkoncernens affärsverk— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen127 741 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)52 607 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 403 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)62 731 000 euro
    • 04.  Elektronisk identifiering (förslagsanslag)8 000 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning71 529 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)69 511 000 euro
    • 03.  Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)2 018 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar5 734 065 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)5 354 542 000 euro
    • 16.  Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)3 049 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)39 440 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)317 840 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)19 194 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom personalförvaltningen18 480 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)980 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (förslagsanslag)15 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen66 155 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)13 933 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)8 600 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)5 100 000 euro
    • 06.  Vissa utgifter som föranleds av ett medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen NATO (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)1 231 000 euro
    • 23.  Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)1 091 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)21 200 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland298 494 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)202 494 000 euro
    • 34.  Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)96 000 000 euro
   • 89.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen20 635 122 000 euro
    • 31.  Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (förslagsanslag)20 634 122 000 euro
    • 32.  Tilläggsfinansiering till välfärdsområdena (förslagsanslag)1 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna3 614 300 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)2 751 900 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)11 400 000 euro
    • 35.  Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)851 000 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet82 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)82 000 000 euro
    • 80.  Lån till bolag inom derivatmarknaden för elektricitet (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 92.  EU och internationella organisationer2 561 791 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)6 135 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)13 256 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 68.  Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)14 600 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)2 498 000 000 euro
    • 95.  Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag)28 630 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen10 850 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)250 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)8 300 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 727 433 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet333 567 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 077 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)67 576 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)9 598 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 3 år)39 820 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 337 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)34 000 000 euro
    • 30.  Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)14 500 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 597 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 807 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)122 661 000 euro
    • 53.  Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)13 348 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 246 000 euro
   • 10.  Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt fritt bildningsarbete923 757 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)40 066 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)25 230 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)666 777 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)182 081 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)9 603 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning1 343 722 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 617 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)13 296 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)1 043 403 000 euro
    • 35.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)278 406 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 532 848 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 988 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 055 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)4 488 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 219 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)40 346 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 999 188 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)345 575 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)74 715 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)55 631 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)954 190 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)21 453 000 euro
   • 70.  Studiestöd751 115 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)651 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)132 600 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)515 200 000 euro
    • 57.  Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)35 564 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor (förslagsanslag)67 100 000 euro
   • 80.  Konst och kultur609 460 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 450 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 255 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)24 548 000 euro
    • 05.  Tillgänglighetsbiblioteket Celias omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 590 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)7 460 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)21 307 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)18 502 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)4 000 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för scenkonst och museer (förslagsanslag)141 111 000 euro
    • 34.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)94 387 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)27 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)24 764 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)17 256 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)180 053 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)26 749 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)2 200 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)839 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)4 049 000 euro
    • 89.  Finansiering till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum och fastighetsaktiebolaget (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)40 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet155 202 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)115 404 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (förslagsanslag)33 798 000 euro
    • 56.  Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete77 762 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)41 530 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)22 452 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)13 780 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 665 148 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning140 530 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 744 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 752 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 943 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)30 652 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 439 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden444 722 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)139 500 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)21 800 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)74 000 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 616 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)2 143 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 3 år)39 192 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)4 155 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)4 300 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)139 016 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 794 465 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)78 958 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)7 929 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)350 000 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)520 600 000 euro
    • 42.  Klimatåtgärder som hänför sig till torvmarker (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)286 560 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)495 884 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)11 030 000 euro
    • 47.  Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)2 637 000 euro
    • 49.  Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)400 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)6 467 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi228 637 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)2 800 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)15 847 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)14 966 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)8 736 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 632 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)4 760 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 850 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av en hållbar virkesproduktion (förslagsanslag)47 497 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)17 500 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)45 069 000 euro
    • 47.  Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)5 400 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)13 059 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)10 975 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 132 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)30 414 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen8 610 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)8 610 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och registrering av bostadsaktier48 184 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 184 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år)2 000 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 412 418 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter658 232 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 448 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)102 894 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)58 442 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 198 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)431 250 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten1 924 683 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)1 314 806 000 euro
    • 30.  Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)24 530 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)27 650 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)414 700 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)108 000 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation829 503 000 euro
    • 20.  Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)17 886 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)89 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)16 950 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)28 141 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)101 724 000 euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (fast anslag)575 802 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 912 369 000 euro
   • 01.  Förvaltning961 912 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 830 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)209 985 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)278 769 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 641 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)102 347 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 300 000 euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)10 961 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 760 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 133 000 euro
    • 10.  Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)40 500 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)6 139 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)62 072 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)4 421 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)6 950 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)97 020 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)1 472 000 euro
    • 51.  Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 53.  Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)18 590 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 20.  Förnyelse och koldioxidsnålhet1 451 637 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)4 400 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)465 488 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag)364 090 000 euro
    • 43.  Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)150 000 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)25 343 000 euro
    • 47.  Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år)21 500 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)135 406 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)157 160 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)8 250 000 euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Klimatfonden Ab (reservationsanslag 3 år)100 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Nationella Centret för Läkemedelsutveckling Ab (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet985 303 000 euro
    • 33.  Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)30 585 000 euro
    • 40.  Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)8 700 000 euro
    • 41.  Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)25 030 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)6 300 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)220 912 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)33 460 000 euro
    • 55.  Åtgärder för förlängning av tiden i arbetslivet (förslagsanslag)22 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)613 316 000 euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år)7 000 000 euro
    • 95.  Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)8 000 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag219 264 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)1 200 000 euro
    • 46.  Anskaffning av vagnmateriel till stommen i nattstågstrafiken (förslagsanslag)490 000 euro
    • 47.  Finnvera Abp:s förlustersättningar (förslagsanslag)65 071 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)42 400 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)110 000 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)73 000 euro
   • 50.  Integration och internationell kompetens294 253 000 euro
    • 03.  Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)7 241 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)287 012 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 111 480 000 euro
   • 01.  Förvaltning135 292 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 923 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)966 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)2 810 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)19 509 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)8 888 000 euro
    • 08.  Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag)2 800 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)39 800 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)22 000 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)5 596 000 euro
   • 02.  Tillsyn83 411 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 284 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)15 868 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 798 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)28 220 000 euro
    • 08.  Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)2 200 000 euro
    • 09.  Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)12 041 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling107 257 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)77 278 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)23 042 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)6 937 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 664 900 000 euro
    • 50.  Familjeförmåner (förslagsanslag)1 611 300 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)20 200 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 759 200 000 euro
    • 56.  Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)58 500 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)702 600 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)513 100 000 euro
   • 20.  Utkomstskyddet för arbetslösa2 405 844 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till välfärdsområdena för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)30 484 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)919 960 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 451 900 000 euro
    • 55.  Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)3 500 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring2 292 700 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)2 292 700 000 euro
   • 40.  Pensioner5 257 680 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)63 300 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)778 300 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)503 500 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)18 200 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)13 580 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 880 800 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner158 381 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)700 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)5 700 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)33 000 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)17 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)1 360 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)13 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)600 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)20 000 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000 euro
    • 58.  Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)80 000 000 euro
   • 60.  Social- och hälsovården stöds428 237 000 euro
    • 01.  Åtgärder med anknytning till barnstrategin (reservationsanslag 2 år)840 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)350 000 euro
    • 31.  Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)2 800 000 euro
    • 32.  Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)30 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)108 000 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)67 500 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att trygga social- och hälsovårdstjänster (fast anslag)1 662 000 euro
    • 37.  Statlig ersättning till välfärdsområdena för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som fått avslag på sin asylansökan (förslagsanslag)2 000 000 euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)9 500 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 2 år)36 635 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)25 150 000 euro
    • 61.  Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)118 000 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 500 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)7 100 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas77 488 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)70 940 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)460 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)460 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)1 800 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (fast anslag)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare126 690 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)107 200 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)1 900 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)450 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)17 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd373 600 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)373 600 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE356 628 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader73 005 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 376 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 896 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)12 435 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)3 298 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård196 712 000 euro
    • 20.  Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)5 620 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)12 790 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)11 615 000 euro
    • 23.  Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen (reservationsanslag 3 år)12 635 000 euro
    • 31.  Understöd för de kommunala klimatplanerna (reservationsanslag 3 år)2 631 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)50 737 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 61.  Stöd för vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)47 892 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)46 630 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 162 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende86 911 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)7 501 000 euro
    • 04.  Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)2 300 000 euro
    • 06.  Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 31.  Utveckling och utvidgning av boenderådgivningen (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 34.  Understöd för slopande av oljeuppvärmning av fastigheter i kommuner (reservationsanslag 3 år)10 860 000 euro
    • 37.  Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)2 500 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)9 000 000 euro
    • 53.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur på arbetsplatsfastigheter som krävs för eldriven transport (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)450 000 euro
    • 56.  Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)45 600 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 700 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 530 760 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden1 513 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)1 513 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden17 760 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)17 760 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 81 340 384 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i beslutsdelen under momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det: 

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården, 

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen, 

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger, 

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar, 

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare, 

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i beslutsdelen under momentet har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen under momentet nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen under momentet har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har det i beslutsdelen under momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har det på motsvarande sätt i beslutsdelen under inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt eller återbäring av sådana belopp eller statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks och en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i beslutsdelen under kapitlet eller momentet. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovannämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter får inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i beslutsdelen under momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i beslutsdelen under momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen under momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I anslag som används till löner kan det nettobudgeteras till löner anslutande sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av sedvanliga förskott som hänför sig till verksamheten i fråga. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen under momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har det fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i beslutsdelen under momentet. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går beslutsdelen under momentet före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i beslutsdelen under momentet kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i anbud som gäller projekten. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet under ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättning för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket samt ämbetsverkets inkomster för tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ämbetsverket för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i beslutsdelen under momentet. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, i fråga om vilken mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs dock under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidraget till kommunerna och samkommunerna samt överföringarna till landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.d. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till Folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till Folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansiering från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.30.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka det inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar samt andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten som uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten som nämnts i motiveringen till momentet. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till andra utgifter med anledning av i motiveringen till momentet nämnda statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får även användas till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momentet har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 23 907 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 5 998 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 80 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 903 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 22 244 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser som hänför sig till inkomstposten och som bokförs på basis av beslutet om rättelse av beskattningen, samt inkomster från försäljning av statens ämbetsverks och inrättningars mervärdesskattepliktiga prestationer, som bokförs enligt prestationsprincipen. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 921 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Apoteksskatt
Under momentet beräknas inflyta 186 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

08.Punktskatter

01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 1 215 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 518 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 213 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 455 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

10.Övriga skatter

03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 541 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 984 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 60 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 060 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 30 312 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 23 438 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 45 000 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 965 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 5 230 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 6 135 000 euro. 
12.Skatt för strålningsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 2 833 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23.Statsrådets kansli

99.Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro. 

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 1 005 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 13 479 000 euro. 

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 44 860 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
14.Inkomster av rättshjälpsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 911 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 30 144 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 82 000 000 euro. 
21.Räntor på medel som utsökningen har i förvar
Under momentet beräknas inflyta 1 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas till utgifter som föranleds av dröjsmålsräntor och kontoavskrivningar i fråga om bokföringsenheterna vid justitieministeriet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Rättsregistercentralen och domstolsväsendet. 

26.Inrikesministeriets förvaltningsområde

98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 96 611 000 euro. 
Under momentet intäktsförs 
1) betalningar och ersättningar från Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfond under programperioden 2014—2020 
2) betalningar och ersättningar till Finland från Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering inom Europeiska unionens fond för integrerad gränsförvaltning och Europeiska unionens fond för inre säkerhet under programperioden 2021—2027 
3) betalningar från Europeiska unionen för rescEU-projektet för CBRN-lagerhållning. 
Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 100 000 euro. 

27.Försvarsministeriets förvaltningsområde

20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttring av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 6 719 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 58 822 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 23 197 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 13 255 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 11 540 000 euro. 
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 2 125 515 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 324 471 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 19 670 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 980 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 50 000 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 18 500 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 33 300 000 euro. 
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 386 250 000 euro. 
Outdelade vinstmedel budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 

30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 531 430 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 340 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 9 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 410 000 euro. 
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 29 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 2 800 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 4 760 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 10 175 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 13 059 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro. 
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. 
Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 3 744 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 33 230 000 euro. 
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 257 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 526 000 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 2 690 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro. 
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 361 750 000 euro. 
Outdelade vinstmedel budgeteras enligt prestationsprincipen. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 163 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 10 100 000 euro. 

35.Miljöministeriets förvaltningsområde

10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro. 
20.Överföring från Statens bostadsfond
Till momentet överförs 400 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 964 000 euro. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 130 000 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 79 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 300 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro. 
20.Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens
Under momentet beräknas inflyta 391 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster

04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 2 000 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 20 994 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 7 100 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 19 194 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 1 597 000 000 euro. 

04.Andel i statens penninginstituts vinst

01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 

05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 154 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten

02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 11 500 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 138 448 000 euro. 

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 8 291 725 000 euro i nettoinkomster. 
Som inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna

01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 743 000 euro. 

10.Riksdagens kansli

01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 61 122 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 200 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 270 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3 och 7.3.2019 § 19) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen. 

20.Riksdagens justitieombudsman

01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 531 000 euro. 

30.Utrikespolitiska institutet

01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 309 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 230 000 euro. 

40.Statens revisionsverk

01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 062 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 750 000 euro. 

90.Riksdagens övriga utgifter

50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 880 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 107 000 euro som ett basbelopp för de nio riksdagsgrupper som bildades med stöd av valresultatet 2019 till slutet av valperioden (3 730 euro/mån./riksdagsgrupp) 
2) till ett belopp av högst 4 476 000 euro att fördelas mellan riksdagsgrupperna som ett ledamotsspecifikt belopp i enlighet med riksdagsgruppernas storlek (1 865 euro/mån./ledamot). 
Till de riksdagsgrupper som bildas med stöd av resultatet av riksdagsvalet 2023 betalas från och med ingången av valperioden per månad ett basbelopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter (3 730 euro/mån./riksdagsgrupp). 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president

01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 

02.Republikens presidents kansli

01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 707 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för evenemang som anordnas av republikens president eller för annat ordnande av republikens presidents verksamhet 
2) till betalning av utgifter för underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli 
3) till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas vattenområde. 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden. 
02.Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994). 
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
75.Ombyggnad (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och den omgivande parken samt i kontors- och servicebyggnaden på Mariegatan 1 i Helsingfors 
2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda samt till betalning av investeringsutgifter för mindre nybyggnadsprojekt 
3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 153 189 000 euro. 
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
Fullmakt 
Statsrådets kansli bemyndigas att ingå hyresavtal om lokalerna i kvarter 1 och 2 inom projektet för renovering av statsrådskvarteret så att de föranleder utgifter på högst 1 300 000 000 euro 2026 och därefter. 
02.Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 366 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. 
2) till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 980 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 759 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet 
4) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 60 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
25.Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 6 årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
27.Sannings- och försoningsprocessen för döva (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 438 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för anskaffningar, samordning och utredningar i anslutning till genomförandet av sannings- och försoningsprocessen för döva samt till andra utgifter som direkt anknyter till processen 
2) till utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 2 årsverken och till kommissionens arvoden. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till förvärv av aktier och till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag samt till finansiering i form av eget kapital utan aktieteckning av bolag som i sin helhet ägs av staten, såsom till en placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för att teckna i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier såsom konvertibla obligationer, eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet 
4) till arrangemang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom lån som saknar förfallodag och för vilka säkerhet inte krävs, inklusive sådana skuldebrevslån som i IFRS-bokslutet betraktas som egetkapitalinstrument samt kapitallån och andra motsvarande lånearrangemang samt till arrangemang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom kapitallån enligt 12 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) med förfallodag. 

20.Understödjande av politisk verksamhet

50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 35 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 35 456 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 178 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 

30.Justitiekanslersämbetet

01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 365 000 euro. 

90.Övriga utgifter

21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
66.Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 860 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 258 506 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde 
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök 
Av anslaget har 1 000 000 euro reserverats för serviceplattformen Virtual Finland (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 005 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 220 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler 
2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 680 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till internationella krishanteringsinsatser 
5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner 
6) till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 450 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, tillsammans med anslaget under moment 27.30.20. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 

4 648 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

5 242 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

6 854 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

1 289 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 460 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

17 830 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 528 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 287 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 504 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

739 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 596 000 

25. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

703 000 

Sammanlagt 

50 680 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 248 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet 
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering 
5) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Civil krishantering 

18 948 000 

02. 

Valobservatörer 

300 000 

Sammanlagt 

19 248 000 

66.Fredsmedling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för stärkande av sådan fredsmedlingsverksamhet och därtill relaterad kapacitet i vilken Finland deltar 
2) till bilaterala och multilaterala projekt som stöder fredsmedling 
3) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
4) till statsunderstöd för projekt som stöder fredsförmedling 
5) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till fredsmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ingås så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får vara högst 168 188 000 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 713 012 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte till löneutgifter, och till betalning av utvecklingssamarbetsrepresentationernas säkerhets- och fastighetsutgifter 
3) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering uppgående till högst 10 procent av motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelser enligt i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979), högst 150 000 000 euro. År 2023 får högst 1 500 000 euro av anslaget användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering 
4) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt 
5) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland för finansiering av utvecklingsinnovationer inom ramen för plattformen Developing Markets Platform som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för Developing Markets Platform också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för finansiering av internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer till betalning av utgifter som orsakas av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
7) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd. Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från förvaltningsområdets moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

219 211 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår sammanlagt 2 871 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen. 

196 404 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

28 691 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

58 111 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

92 000 000 

6. 

Planering och stödfunktioner inom utvecklingssamarbetet 

5 695 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet 

87 950 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

22 900 000 

Sammanlagt 

713 012 000 

Fullmakt 
År 2023 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2023 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 397 485 000 euro. 
Sådana förbindelser som avses i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 150 000 000 euro. 
67.Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 060 000 euro. 
Anslaget får användas till utbetalning av statsunderstöd till aktörer som främjar demokrati- och rättsstatsutvecklingen i anslutning till utrikesministeriets verksamhetsområde. 
De statsunderstöd som beviljas av anslaget får täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet som utgör föremål för statsunderstödet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid. 
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Utvecklingssamarbete i form av lån och investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 129 730 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete 
2) till beviljande av lån utan krav på säkerhet till Afrikanska utvecklingsfonden, FCA Investments, som är Kyrkans Utlandshjälps bolag för investeringar med samhällseffekt, samt till Ukrainas tillgängliga stöd- och återuppbyggnadsfonder och finansiella instrument. 

90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

20.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer 
5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer 
6) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst nio årsverken, även för den personal som utnämnts till sin tjänst, inom statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. 
23.Ordförandeskapet i OSSE (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 569 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 12 årsverken i anknytning till Finlands ordförandeskap i OSSE samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför ordförandeskapet i OSSE 
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under Finlands ordförandeskap i OSSE och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till ordförandeskapet. 
50.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 241 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan 
3) till betalning av understöd utomlands 
4) till utgifter för konsulära tjänster som ges utanför Finland i enlighet med 41 c § i lagen om konsulära tjänster. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 110 110 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd 
2) till betalning av förfinansiering enligt systemet med minimiinsättningar i Europeiska fredsfaciliteten. 
87.Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Instex S.A.S. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 449 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser och priser för utvärderingsforskning inom brottsbekämpning 
2) till betalning av utgifter för nämnder och andra motsvarande organ som verkar i anslutning till ministeriet 
3) till betalning av överföringsutgifter till advokatföreningen i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011). 
I fråga om de överföringsutgifter som betalas till advokatföreningen budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 218 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, äldreombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 179 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster IKT-serviceavgifter som utgörs av kostnaderna för Rättsregistercentralens eget arbete och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 013 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala 
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) och av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas med stöd av 26 § 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) för klienter inom ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning och huvudmän inom allmän intressebevakning 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) samt till betalning av motsvarande kostnader för sådan undersökning som domstolen förordnat i anslutning till fastställande av moderskap 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 951 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till förvaltningsområdets informationsförvaltningsprojekt och främjande av digitaliseringen 
3) till att under momentets tvååriga användningstid avlöna personal motsvarande högst 20 årsverken för uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, i syfte att främja produktivitetsåtgärder. 
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 500 000 euro som temporära tilläggsresurser till domstolsväsendet för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1). Anslaget får under momentets tvååriga användningstid användas till avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 660 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 843 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf 
3) till understöd till Flyktingrådgivningen rf 
4) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
5) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer 
6) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier 
7) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
8) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

5 825 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

4 473 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

3 545 

Sammanlagt 

13 843 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 450 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella medlemsavgifter och finansieringsandelar som hör till justitieministeriets ansvarsområde. 

10.Domstolar och rättshjälp

01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 178 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 828 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 296 612 000 euro. 
Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 89 322 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som orsakas staten till följd av anskaffning av rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007). 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen och som avses i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, sådana rättshjälpsavgifter och ersättningar som avses i rättshjälpslagen eller sådana ersättningar för rättshjälpstjänster som avses i 10 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 76 770 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 
4) till betalning av arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 109 193 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Utsökningsverket och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
95.Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 260 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter för medel som förvaras på utsökningens tjänstemedelskonto. 

30.Åklagare

01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 057 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av lönebikostnader till de europeiska delegerade åklagare som avses i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021). 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 245 400 000 euro. 
Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter till fångar i enlighet med 7 kap. 5 § och 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005). 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. 
Anslaget får användas till byggnads-, reparations- och underhållsarbeten i byggnader och miljöer som ägs av staten, kommunerna och allmännyttiga samfund samt till underhåll av nationalförmögenheten. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten. Kommunernas, församlingarnas eller de allmännyttiga samfundens arbetsprojekt är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Det arbete som ska utföras kan också användas för tillgodoräknande av kompetens. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum. 
Anslaget får under momentets treåriga användningstid användas till avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid. 

50.Valutgifter

20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 336 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 3 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 518 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 320 000 euro. 
Anslaget får även användas för utvecklande av den nationella beredskapen för civil krishantering. 
21.Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 342 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av investeringar, forskning, utredningar samt utbildningstjänster och andra sakkunnigtjänster som främjar genomslagskraften för och resultaten av verksamheten inom förvaltningsområdet 
2) till anskaffning av försök och investeringar som främjar informationshanteringen, interoperabiliteten och cybersäkerheten i anslutning till utvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och tjänster samt till annat främjande av digitalisering 
3) till utvecklingsprojekt enligt 1—2 punkten som genomförs av ett eller flera ämbetsverk 
4) till betalning av utgifter för avlöning av personal motsvarande högst 5 årsverken. 
25.Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
Under momentet får som intäkter från överföringsekonomin nettobudgeteras ersättningar ur fonder och från dem som orsakat skadorna. 
26.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 42 828 000 euro. 
Anslaget får, under förutsättning att a) Europeiska unionen har godkänt EU:s programperiod 2021—2027 i fråga om EU:s budget för 2021, b) EU-lagstiftningen om de fonder som nämns nedan för EU:s programperiod och om användningen av deras medel har godkänts och trätt i kraft, c) den nationella lagstiftningen om fonderna inom området för inrikes frågor har godkänts och är i kraft och ger inrikesministeriet behörighet att använda EU-medel som EU anvisat Finland under den nya programperioden samt d) Europeiska kommissionen har godkänt programmen för Finlands fonder, användas för de utgifter som avses nedan. 
Anslaget får användas 
1) till genomförande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd till gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (Europaparlamentets och rådets förordningar) under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för genomförande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter motsvarande högst åtta årsverken samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten och åtgärderna när Europeiska unionens förordningar tillåter det och i enlighet med nationella författningar 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands förpliktelser enligt programmet och till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringsandelen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 som gäller finansiella regler för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (den allmänna förordningen) och av Finlands åtaganden som dessa föranleder under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringen 
7) till förflyttnings- och konsumtionsutgifter som föranleds av förfarandet för vidarebosättning, humanitärt mottagande och placering i kommunerna när det gäller flyktingar samt till löneutgifter för personal motsvarande högst 30 årsverken, för vilka det har reserverats 10 500 000 euro inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och 4 500 000 euro för Migrationsverket. Arbets- och näringsministeriet kan bevilja anslaget vidare i form av understöd. I fråga om arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde budgeteras överföringsutgifterna enligt principen om betalningsbeslut 
8) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna för inrikes frågor under Europeiska unionens programperiod 2028—2035 
9) för kostnader som har uppstått innan understödsbeslutet fattats, om kostnaderna har uppstått den 1 januari 2021 eller därefter och den ansökan som avser kostnaderna i fråga blir anhängig senast den 30 juni 2022. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. Överföringsutgifterna budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
27.CBRN-lagerhållning inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 59 845 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning, lagerhållning, förvaltning och logistik när det gäller personlig skyddsutrustning, mätinstrument och stödutrustning samt andra behövliga anordningar och annan behövlig utrustning 
2) anskaffning, lagerhållning och förvaltning av läkemedel och vacciner 
3) till övningar som genomförs inom projektet och till utveckling och upprätthållande av beredskapen 
4) till uppgifter som föranleds av genomförandet av projektet och till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken för dessa uppgifter 2023 samt till andra konsumtionsutgifter som föranleds av genomförandet av projektet 
5) till överföring av anslag som motsvarar utgifterna för genomförandet av projektet, varav ca 42 872 000 euro till Institutet för hälsa och välfärd, ca 236 000 euro till social- och hälsovårdsministeriet och ca 114 000 euro Strålsäkerhetscentralen. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för projektet till Försörjningsberedskapscentralen. Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
Anslaget får användas under förutsättning att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands rescEU-lagerhållningsprojekt på unionsnivå med avseende på kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), som hör till EU:s civilskyddsmekanism. 
Utgångspunkten för ansökningsförhandlingarna är att kommissionen, med undantag för mervärdesskatteutgifter, finansierar 80 % av projektets kostnader under projektets gång och 20 % efter den godkända slutrapporten. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 180 200 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 480 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av understöd för övervakningsflyg- och sjöräddningsverksamhet samt till betalning av anpassningsbidrag som ingår i polisens vittnesskyddsprogram. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 960 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer inom inrikesförvaltningen (Interpol, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPDICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSATCOSPAS-SARSAT = ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKDICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser och till betalning av bidrag till FN som föranleds av stöd för det internationella genomförandet av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 863 666 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009). 
Av anslaget har 993 000 euro reserverats för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 412 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 668 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet 
3) utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av nödvändiga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för utbildning, resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för mottagande av asylsökande och en nationell beredskapsgrupp för genomförande av tillbakasändning 
6) till EU-finansierade projekt som stöder verksamheten i anslutning till avlägsnande ur landet och utvecklandet av den 
7) till löneutgifter för personal motsvarande högst fyra årsverken för utvecklingsprojekt för avlägsnande ur landet som finansieras ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor år 2023. 
21.Gemensamma utgifter för projektet för säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 850 000 euro. 
Anslaget får användas för anskaffning av tjänster i anslutning till säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem. 
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet eventuellt beviljas från EU:s fond för inre säkerhet. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 305 044 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till inrikesministeriets gränsbevakningsavdelnings utgifter 
3) till utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns permanenta styrka och deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån verksamhet. 
70.Gränsbevakningsväsendets investeringar (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 325 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
2) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem 
3) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster 
4) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar 
5) till kostnader för anskaffningar och tjänster som hänför sig till förnyandet av den tekniska övervakningen av land- och sjögränsen 
6) till planerings-, anskaffnings- och utbildningskostnader som hänför sig till anskaffning av ett nytt utsjöbevakningsfartyg 
7) till planerings-, anskaffnings- och utbildningskostnader som hänför sig till anskaffning av ett nytt spaningsplan 
8) till kostnader för anskaffningar och tjänster i anslutning till byggandet av ett stängsel vid östgränsen. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 507 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 §  i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete 
5) till ersättning till Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg. 
Under momentet får även de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 428 000 euro. 
03.Räddningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 026 000 euro. 
Anslaget får också användas till att ersätta de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2003). 
Under momentet får även de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta 
2) till bistånd i enlighet med 38 § i räddningslagen för bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten eller bistånd till en annan myndighet samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp till utlandet samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer orsakade av människan eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster och civila beredskap inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
Anslaget får användas till betalning av överföringsutgifter. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 865 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
Av anslaget har 3 800 000 euro reserverats för investeringshelheten digital infrastruktur som utnyttjar automatisering i världsklass till stöd för invandringen av experter (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 371 152 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till projekt som finansieras av EU och som gäller interna omplaceringar inom EU samt ökning av mottagningssystemets kapacitet 
5) till tolknings- och översättningsutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten 
8) till ersättning av kostnader för ordnande av mottagningstjänster för personer som tas till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) samt för de extra lokaler som hyrs ut för inkvartering av dessa personer 
9) till kostnader för att ordna omplaceringar (för personer som beviljats tillfälligt skydd) i enlighet med direktiv 2001/55/EG om tillfälligt skydd. 
Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2023 är 1 050 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 318 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader för frivillig återresa 
2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
3) till EU-finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande 
4) till EU-finansierade projekt som stöder utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till handledning, planering och rådgivning i fråga om frivillig återresa till betalning av löneutgifter för visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 87 158 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) (mottagningslagen), enligt 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) och på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser enligt 93 § i utlänningslagen (301/2004). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 461 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén 
2) till betalning av utgifter för delegationer och andra motsvarande organ som verkar i anslutning till ministeriet 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utredningsverksamhet med anknytning till ansvarsområdet. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 923 794 000 euro. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 445 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) 23 410 000 euro till medlemsavgifter och finansiella bidrag till Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) 
2) till medlemsavgiften till Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) 
3) till medlemsavgiften till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center, MSIAC) 
4) till betalning av medlemsavgifter och övriga finansieringsandelar till andra nationella och internationella sammanslutningar. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 118 298 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av Försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 600 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden 
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering 
7) till utgifter som föranleds av beredskapsbyggande och utvecklande av flygvapnets baser 
8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov 
9) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakt 
1) År 2023 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2023—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 127 255 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2023). 
2) År 2023 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 1 580 565 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling 
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 224 662 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2023 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2023—2032, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 558 937 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2023, PVKEH 2023). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2023 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2023. 
2) Avtal som gäller Flottilj 2020-projektet får ingås så att de åren 2018—2028 får föranleda utgifter på högst 1 376 510 000 euro enligt valutakursnivån den dag budgeten för 2018 trädde i kraft, ökade med valuta- och kostnadsnivåförändringar (beställningsfullmakten Flottilj 2020). 
3) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2018—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 632 502 000 euro (beställningsfullmakten för 2018 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018). 
4) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2021—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 859 187 000 euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2021). 
5) År 2023 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
6) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakterna och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 405 697 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av multirollflygplan, vapen, ammunition och andra system samt till testning, ibruktagande och utbildning i fråga om dessa 
2) till köp av tjänster, administrativa utgifter och drivandet av ibruktagningsfasen 
3) till anskaffning av reservdelar, bytesanordningar och produktstöd 
4) forsknings- och utvecklingsverksamhet som direkt hänför sig till anskaffningen samt till revision 
5) till planering och byggande av lokaler och militärområden och till hyreskostnader under ibruktagandet av dem samt till förskottsbetalningar för hyror 
6) till dataskydds- och säkerhetsbyggnad samt till andra säkerhetsupphandlingar 
7) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken per år 
8) till index- och valutakursutgifter. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 

1 016 150 

02. 

Övrig finansiering av anskaffningen av multirollflygplan (högst) 

18 711 

03. 

Indexutgifter 

99 638 

04. 

Valutakursutgifter 

271 198 

Sammanlagt 

 

1 405 697 

Anslaget används till förskottsbetalningar och delbetalningar enligt upphandlingsavtalet. 
Under momentet nettobudgeteras enligt kontantprincipen de inkomster som direkt hänför sig till anskaffningen och räntorna på dröjsmålstiden för förskott som betalats för anskaffningen. Sporadiska inkomster från anskaffningen av multirollflygplan får användas för anskaffning av vapen, ammunition och reservdelar. 
Fullmakt 
1) År 2023 får det inom ramen för det totala beloppet för en fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd beställningsfullmakt som inte har använts. 
2) En tidigare godkänd beställningsfullmakt får föranleda staten utgifter som avviker från fullmaktens årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för fullmakten inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 215 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta och för förberedelseverksamhetens utgifter 
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne 
4) till rehabilitering av och stödåtgärder för veteraner inom militär krishantering. 

30.Militär krishantering

20.Materiel- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 63 988 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till betalning av överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer 
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings- och förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper samt till betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna 
6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för kostnader för ammunition, underhåll och materiel i anslutning till dem 
8) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av stöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet 
11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen 
12) till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 450 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, tillsammans med anslaget under moment 24.10.20. 
Fullmakt 
1) År 2023 får nya avtal ingås i anslutning till programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor, så att de åren 2023—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro (beställningsfullmakten för programmet för utvecklande av krishanteringen 2023, KRIHA KEHO 2023). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten KRIHA KEHO 2023 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2023. 
Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

5 652 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 742 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

250 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 302 000 

06. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

373 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

10 010 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

17 090 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

704 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

297 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

11 289 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 367 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

548 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

504 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

5 860 000 

Sammanlagt 

 

63 988 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas för de kursdifferenser som uppkommer vid faktureringen av utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finländska krishanteringsstyrkorna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Fullmakt 
Statsrådet kan utan krav på motsäkerhet bevilja statsborgen till ett belopp av högst 64 220 000 euro på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, på de villkor som finansministeriet annars bestämmer, som säkerhet för lån som beviljas Ukraina inom ramen för exceptionellt makroekonomiskt stöd i form av lån och för villkoren i låneavtal samt för förstärkning av den gemensamma avsättningsfonden för Europeiska unionens budget. 

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 579 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras. 
Av anslaget har 120 000 euro reserverats för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 345 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten 
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning 
4) till utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019). 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 306 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
25.Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt samt av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa 
2) till betalning av utgifter för design av jubileums- och specialmynt till ett belopp av högst 150 000 euro. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning och försäljning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 155 000 000 euro. 
50.Finansiering inom ramen för planen för återhämtning och resiliens för projektet för arbetsförmåga (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får inom ramen för planen för återhämtning och resiliens användas för beviljande av statsunderstöd för utgifterna för forsknings- och utvecklingsprojektet för arbetsförmåga (RRF pelare 3). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer inom finansministeriets ansvarsområde. 
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 320 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. 

10.Beskattningen och Tullen

01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 397 079 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens åtgärder. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 193 593 000 euro. 
Fullmakt 
Inom projekt för totalreformen av de EU-omfattande tullklareringssystemen får förbindelser ingås så att de med beaktande av de utgifter som föranleds av den fullmakt som beviljats tidigare föranleder staten utgifter på högst 118 300 000 euro. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 808 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av de personalutgifter, förvaltningsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet 
2) till projektledning i anslutning till det positiva kreditupplysningsregistret, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk 
3) till betalning av de personalutgifter, förvaltningsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte tagits ut, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU 
4) till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, s.k. icke-moms, som staten dömts att betala. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 579 000 euro. 
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
03.Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 700 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av driften av Försörjningsberedskapsbanken och till revision av statens betalningsrörelsebankers verksamhet. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
11.Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro. 
Anslaget får användas till utveckling och underhåll av och fortgående serviceproduktion i fråga om tjänsten för internetbetalningar (Suomi.fi-betalningar), till serviceproducenternas debiteringar samt till utgifter för arbeten och andra utgifter som föranleds av anskaffning, förvaltning, användning och utveckling av tjänsten. 
88.Senatkoncernens affärsverk
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål: 
Senatfastigheter 
 • Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja både sina kunders och statens strukturella och verksamhetsmässiga mål. 
 • Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna. 
 • Förbereder sig i sin egen verksamhet för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden samt stöder kunderna i att höja beredskapsnivån i lokalerna. 
 • Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. 
 • Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden. 
Försvarsfastigheter 
 • Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts. 
 • Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur. 
 • Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd. 
 • Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna. 
2. Investeringar 
Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro år 2023. Dessutom får Senatkoncernens affärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro. 
Investeringarna gäller i huvudsak byggande som är nödvändigt med tanke på skötseln av statens uppgifter och som förbättrar inomhusklimatet, ökar lokaleffektiviteten och tryggar myndigheternas verksamhetsförutsättningar. I investeringsfullmakten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2023 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 500 miljoner euro netto. 
4. Fullmakter 
Staten får avstå från det helt statsägda aktieinnehavet i Maakuntien tilakeskus Oy utan vederlag så, att staten dock behåller en aktieserie av olika slag som omfattar minst ett (1) exemplar enligt vad som anges i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). De aktier i Maakuntien tilakeskus Oy som avses bli överlåtna överförs från Senatfastigheter till finansministeriet, för att utan vederlag bli överlåtna vidare till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. 

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 607 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter 
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU 
3) till prisstöd för avgiftsbelagd verksamhet inom forskartjänsterna till ett belopp av högst 900 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten. 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 403 000 euro. 
Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 731 000 euro. 
04.Elektronisk identifiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 69 511 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009) 
3) till kompensation för negativa inlåningsräntor när de föranleds av uppgifter enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931, 1389/2009). 
Av anslaget har 1 500 000 euro reserverats för tillståndsmyndighetens utgifter för avskiljning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
03.Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 018 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utveckling av tillgången till statliga tjänster och planeringen och samordningen av placeringen av funktioner 
2) till utveckling av förvaltningsstrukturerna inom statens central-, regional- och lokalförvaltning 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice 
6) till utveckling av styrsystemen. 

50.Pensioner och ersättningar

15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 354 542 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar 
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt 
6) utredningsposter till följd av principen om sista 
pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 049 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 
4) till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare 
5) högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik 
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) till rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen 
11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet 
12) till ersättande av reseskador. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 317 840 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 194 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 

60.Gemensamma personalutgifter inom personalförvaltningen

02.Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader för löner för nödvändig extra personal eller för tillämpningen av 9 b § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) i sådana fall där anslagsbehovet inte var känt när budgetpropositionen bereddes 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande eller av ersättningar för att tjänsteförhållandet upphört 
3) till ersättning i efterhand till ämbetsverk av uppsägningsersättningar som ämbetsverket betalat i anpassningssituationer som föranletts av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker 
4) till att i situationer enligt 27 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) och 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen till ett ämbetsverk i efterhand ersätta kostnader för sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som betalas för personal som sagts upp från ämbetsverket 
5) till att i förändringssituationer som föranleds av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker betala kostnader för att en tjänsteman arbetar vid ett annat ämbetsverk enligt 20 § i statstjänstemannalagen, när arbetet främjar varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande eller sysselsättandet av tjänstemannen 
6) till att i efterhand ersätta ämbetsverket för flyttningskostnader i anslutning till förändringssituationer i ett ämbetsverk enligt bilaga 1 till statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller andra kostnader som föranleds ämbetsverket till följd av förändringssituationen 
7) till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 980 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan forskning, insamling och utveckling av uppgifter som främjar förnyelseförmågan hos statliga organisationer, arbetsgemenskapens funktionsförmåga, välbefinnandet i arbetet samt arbetarskyddet inom statsförvaltningen 
2) för insamling, forskning och utveckling av uppgifter som främjar arbetslivsrelationerna mellan den statliga arbetsgivaren och den personal som är anställd hos den inom statsförvaltningen 
3) för utbildning, handledning, kommunikation och nätverkande i anslutning till dessa. 
12.Kompetensutveckling (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 933 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller gemensamma reformer av informationssystem och gemensamma IKT-tjänster inom den offentliga förvaltningen 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som förutsätts i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten 
6) till behovsprövade statsunderstöd 
7) till utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 35 årsverken per år. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen 
2) till avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken i uppgifter för viss tid. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av beredningen och styrningen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
2) till betalning av statsunderstöd för beredning och genomförande av informationshanteringen, informationsförvaltningen och de informations- och kommunikationstekniska ändringarna i samband med social- och hälsovårdsreformen till välfärdsområdena och Helsingfors stad samt för beredning av HUS-sammanslutningen 
3) till kostnaderna för det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning och för lokaldatasystemet 
4) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförandet av de ändringar i informationssystemen som reformen förutsätter. 
06.Vissa utgifter som föranleds av ett medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen NATO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana kostnader för informationshantering och informationssystem som föranleds av NATO-medlemskapet, till kostnader för sådana ändringar av lokaler som säkerhetskraven förutsätter samt till andra nödvändiga utgifter som föranleds av medlemskapet. 
Anslaget får också användas för avlönande av personal i visstidsuppgifter och personal i ordinarie uppgifter. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 231 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena. 
23.Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 091 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till projektets verkställighetskostnader 
2) till fortlöpande kostnader för programvara och infrastruktur under projekttiden 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken i uppgifter för viss tid. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten, av utvecklings- och ibruktagningsprojekt, av beredskapsåtgärder och av nationell medfinansiering av projekt som finansieras av EU till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 202 494 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det avräkningsbelopp och förskott på det som avses i 46 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
34.Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 96 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det avräkningsbelopp och förskott på det som avses i 49 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Anslaget får även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga skatteavräkningen fastställs. 

89.Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

31.Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 634 122 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021). 
32.Tilläggsfinansiering till välfärdsområdena (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering enligt 11 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021). 

90.Stöd till kommunerna

30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 751 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 
3) till betalning av hemkommunsersättningar för 6—15-åringar som saknar hemkommun 
4) till betalning av de belopp motsvarande mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet som betalas i samband med hemkommunsersättningarna till privata anordnare av grundläggande utbildning 
5) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen 
6) till ett belopp av högst 600 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
7) till ett belopp av högst 1 800 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) samt till kommunernas sammanslagningsutredningar 
2) till ett belopp av högst 5 500 000 euro för sammanslagningsunderstöd för kommuner som har en svår ekonomisk situation enligt 56 a § i kommunstrukturlagen (1698/2009) 
3) till ett belopp av högst 5 500 000 euro för i 41 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) avsedda sammanslagningsunderstöd enligt prövning till kommuner och för ersättning för förlorade statsandelar enligt 44 § i den lagen. 
35.Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 851 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i enlighet med 33 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021). 

91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 82 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas på ansökan: 
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag som avses i 8 a § i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996). 
80.Lån till bolag inom derivatmarknaden för elektricitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan i regel mot tillräckliga säkerheter eller undantagsvis utan krav på säkerhet eller motsäkerhet bevilja sådana centrala aktörer i Finland som har egna kraftverk eller ägarandelar motsvarande en elektrisk effekt på ca 100 MW eller sådana bolag vars fortsatta verksamhet är kritisk med tanke på samhällets funktion masskuldbrevslån eller proprieborgen till ett belopp av högst 10,0 miljarder euro från statens låne- och garantiprogram, på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer. Lån och borgen kan beviljas för att trygga det likviditetsbehov som uppkommit till följd av de ökade kraven på säkerheter för de derivatavtal som företagen använder vid skydd av elavtal. 

92.EU och internationella organisationer

Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (1196/2014) till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 135 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 256 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen 
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av Finlands betalningsandelar 2023 på grund av höjningen av Internationella banken för återuppbyggnad och utvecklings (IBRD) och Internationella finansieringsbolagets (IFC) grundkapital, till ett belopp av 15 750 000 US-dollar vars motvärde är ca 14 600 000 euro 
2) till utgifter som följer av värdebevaringsskyldigheten. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 498 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag, det bidrag baserat på icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen 
2) till eventuella begäranden från kommissionen om att tillfälligt ställa kontanta medel till kommissionens förfogande i enlighet med artikel 9 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel eller i enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014. 
95.Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 630 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av garantiprestationer som föranleds av den statsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken för att täcka de förluster som föranleds av den alleuropeiska EU COVID-19-garantifond som inrättats i anslutning till banken. Anslaget får också användas till betalning av ränteutgifter och andra utgifter som Europeiska investeringsbanken eventuellt orsakas av tryggandet av garantifondens likviditet. 

99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare 
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Anslaget är avsett för betalning av negativa ränteintäkter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Statsandelar och finansiering av yrkesutbildningen som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 077 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande 
2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 1 500 000 euro. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 67 576 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till ett belopp av högst 620 000 euro till sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) till ett understöd på högst 80 000 euro till produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning 
4) till ett understöd på 700 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) till ett belopp av högst 14 806 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) till ett belopp av 1 600 000 euro till främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte 
10) till ett belopp av högst 15 377 000 euro till betalning av utgifter för kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och användarrättigheter (inkl. filmer) 
11) till ett belopp av högst 2 842 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, till resurscentrumet för digitalisering inom EU-program, till multilateralt och bilateralt samarbete, till insatser för ökad medvetenhet om högskoleutbildning, till stipendier som främjar internationalisering inom högskoleutbildning och till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan 
12) till ett belopp av högst 295 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering 
13) till ett belopp av högst 400 000 euro till utgifter för upprätthållandet av systemet MPASS 
14) till ett belopp av högst 720 000 euro till betalning av utgifter för arbetet i arbetslivskommissionerna och sekretariatet 
15) till ett belopp av högst 1 500 000 euro till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder som främjar läs- och skrivkunnigheten 
16) till ett belopp av högst 50 000 euro för att ordna juryer för priset Nuori Aleksis. 
Av anslaget har 100 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd föranledda av utvecklande insatser inom prognostisering i anslutning till översynen av servicesystemet inom reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3), som ett led i Finlands återhämtnings- och resiliensplan. 
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter samt andra projekt som gäller stipendier inom ramen för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren, vilka finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut, med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 598 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering 

4 409 000 

Studentexamensnämndens kansli 

5 189 000 

Sammanlagt 

9 598 000 

04.Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 820 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning 
2) till betalning av utgifter och understöd för utbildning av omsorgsassistenter och behörighetsutbildning för utländska examina. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 337 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 000 000 euro. 
30.Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 597 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

773 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6. 

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

UKK-samfundet 

10 000 

8. 

Fritänkarnas Förbund rf 

50 000 

Sammanlagt 

 

1 597 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 807 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 737 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 807 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 122 661 000 euro. 
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 13 348 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och försök i anslutning till det 
2) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken i uppgifter för viss tid. 
Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 

10.Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt fritt bildningsarbete

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 066 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri center för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra lärmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
20.Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 25 230 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom grundläggande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt för EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till livslångt lärande 
2) till andra OECD- och EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
3) till betalning av utgifter för statistikföring, datatekniska tjänster och datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten 
4) 15 228 000 euro i statsunderstöd till åtgärder som främjar jämlikhet inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
5) till ett belopp av 1 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av läroplansarbetet för utökandet med en årsveckotimme 
6) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
30.Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 666 777 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, högst 9 583 000 euro 
3) till betalning av understöd enligt 45 § 2 mom. i den ovannämnda lagen, högst 22 550 000 euro 
4) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i den ovannämnda lagen och enligt statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
5) till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn, högst 240 000 euro 
6) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
7) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare 
8) till ett belopp av högst 60 000 000 euro till betalning av understöd avsedda att ersätta kostnaderna för småbarnspedagogik för asylsökande och barn som omfattas av tillfälligt skydd 
9) till ett belopp av högst 12 000 000 euro till betalning av understöd avsedda att stärka elev- och studerandevården. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 182 081 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu, varav oberoende av maximiantalet enheter som berättigar till statsandel högst 16 830 000 euro som statsandel på 100 procent för utbildning som godkänts i en integrationsplan för invandrare 
2) till ett belopp av högst 3 515 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

158 984 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Av det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmän för folkhögskolor prestationer som berättigar till statsandel på 100 procent för utbildning som riktas till läropliktiga, så att de utgifter som föranleds av dessa är högst 3 500 000 euro. 
Trots det maximala antalet undervisningstimmar eller studerandeveckor får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 9 603 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 918 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till ett belopp av 6 737 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry och organisationer för bildningsarbete samt för samarbets- och informationsverksamhet inom aktörer inom fritt bildningsarbete 
3) till ett belopp av 1 948 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Föreningen för miljöfostran FEE Suomi rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Karjalan Liitto ry, till Sofia-opiston kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu och till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till verksamheten kotiperuskoulu/hemgrundskola och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 

20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 617 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av lärmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 296 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt 
2) till finansiering av datatekniska tjänster och till finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen 
3) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för utgifter för yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och inkvartering i anslutning till utbildningen 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
6) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 16 årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 043 403 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 998 958 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och effektivitetsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen 
2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning 
3) till ett belopp av 1 536 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till anordnare av yrkesutbildning i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar. 
Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst en procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 183 500 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 800 studerandeår. 
35.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 278 406 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för gymnasieutbildning, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning 
2) till ett belopp av högst 1 775 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom gymnasieutbildningen, digitala utbildningstjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i gymnasierna 
3) högst 500 000 euro i statsunderstöd för kostnader som orsakas anordnare av gymnasieutbildning för utbildning som handleder ukrainska flyktingar för examensutbildning och gymnasieutbildning. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar och av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2023 ingås förbindelser till ett värde av 427 526 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2023. 
Av fullmakten har 4 750 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd som föranleds av den helhet som stöder en grön omställning och gäller främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetens (RRF pelare 3/FoU-finansiering) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 988 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 055 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 488 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 219 000 euro. 
Fullmakt 
Depåbiblioteket får ingå ett nytt hyresavtal om sin lokal till den del den fullmakt som beviljats i budgeten för 2022 inte har använts. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 40 346 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och forskningsinstitut 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter 
3) till ett belopp av högst 7 663 000 euro för finansiering av byggande och upprätthållande av infrastrukturer för datahantering och högpresterande datorsystem 
4) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för att öka högskolornas studieplatser inom livskraftsområdena och stärka forsknings- och utvecklingsverksamheten 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
6) avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
7) högst 600 000 euro till lärarutbildningsanstalten vid Åbo universitet för forskningsbaserad utveckling av lärarutbildningen. 
Av anslaget har 1 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd som föranleds av investeringshelheten för programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 999 188 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 813 954 000 euro för universitetens basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 173 741 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) högst 11 493 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 345 575 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsinfrastrukturerna och forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, inklusive forskningsinfrastrukturer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för anskaffning av programvara och utrustning för Finlands Akademis forskningsfinansiering. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
Av anslaget har reserverats 
1) 13 000 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3) 
2) 5 000 000 euro för nationella forskningsinfrastrukturer (RRF pelare 3) 
3) 8 000 000 euro för lokala forskningsinfrastrukturer (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens, varav högst 520 000 euro kan användas för verkställighetskostnader som föranleds av utlysningar om finansiering och för utgifter för avlönande av personal, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, motsvarande tre årsverken. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 74 715 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands Akademis forskningsfinansiering i enlighet med lagen om Finlands Akademi (922/2009) 
2) till betalning av andra EU-godkända forskningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
3) till utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet 
4) till utgifter som föranleds av Vetenskapscentret Heurekas verksamhet och andra projekt som stöder vetenskapsfostran 
5) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) 
6) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken i enlighet med lagen om Institutet för de inhemska språken (1403/2011). Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 75 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
7) till främjande av de vetenskapspolitiska målen 
8) till finansiering av infrastrukturprojekt som gäller forskning i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001). Till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för forskningsinfrastrukturprojekt samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst sju årsverken 
9) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 631 000 euro. 
Fullmakt 
År 2023 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får användas 
1) till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om 
2) till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter och understöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer 
3) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar. 
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 954 190 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014) enligt följande: 
1) 880 665 000 euro för yrkeshögskolornas basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) till ett belopp av 56 500 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) högst 16 675 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna 
4) till ett belopp av 350 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till yrkeshögskolor i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 453 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 

70.Studiestöd

01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 651 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 132 600 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 515 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 35 564 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priset på måltider för studerande som vid finländska högskolor avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som avlägger fortbildning eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd med 2,55 euro per måltid 
2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns någon annanstans än i högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 67 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997). 

80.Konst och kultur

Samtycke 
För kapitalisering av Finlands arkitektur- och designmuseum får som statens andel i rater betalas sammanlagt högst 60 000 000 euro, förutsatt att Helsingfors stads finansieringsandel är minst 60 000 000 euro och de privata finansiärernas andel minst 30 000 000 euro. 
Om ovannämnda villkor uppfylls får statens andel betalas under åren 2023—2026 enligt följande: högst 2 000 000 euro år 2023, förutsatt att projektplanen har godkänts och beslutet om genomförande har fattats; högst 13 000 000 euro år 2024, förutsatt att detaljplanen för området har vunnit laga kraft; högst 10 000 000 euro år 2025, förutsatt att bygglovet för museibyggnaden har vunnit laga kraft; och högst 35 000 000 euro år 2026, förutsatt att staten har godkänt hyresavtalet. 
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 450 000 euro. 
Anslaget får även användas som självfinansieringsandel i EU-finansierade projekt och till betalning av utgifter som hänför sig till den. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 255 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar 
3) till sänkning av hyrorna för de bostadslägenheter som förvaltningsnämnden hyr ut. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 548 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. Utgifter som motsvarar de inkomster som nettobudgeteras under momentet finns också under moment 29.80.20. 
05.Tillgänglighetsbiblioteket Celias omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 590 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 460 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 260 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 307 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner 
3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 502 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
Fullmakt 
Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Nationalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning av Nationalmuseet åren 2026—2040 uppgår till sammanlagt högst 144 000 000 euro. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion 
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för scenkonst och museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 141 111 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar för scenkonst och museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning i anslutning till reformen av statsandel för scenkonst, högst 3 000 000 euro. 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 3 967 för scenkonst och högst 1 295 för museer. 
34.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 94 387 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 1 210 000 euro, på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme 
3) till ett belopp av högst 400 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
4) till ett belopp av högst 101 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av utredningar och utveckling i anslutning till stärkandet av kunskapsunderlaget för den grundläggande konstundervisningen. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 658 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 179 400 timmar. 
Anslaget under 4 punkten får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för tidsbundna uppgifter som föranleds av att kunskapsunderlaget för grundläggande konstundervisning stärks och utvecklas. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 648 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och av utgifter som föranleds av detta 
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till betalning av utlåningsersättningar för e-lån. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 764 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för verksamheten och lokalkostnaderna vid Bulevardens Teaterförening rf 
2) till främjande av principen om en procent i fråga om byggandet 
3) till stödjande av barnkultur 
4) till ersättning för Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter. 
5) till projektet Europas kulturhuvudstad 2026 
6) till planering av Arkitektur- och designmuseet samt till beredning och inledande av verksamheten 
7) till etablering av utställningsarvodesmodellen och till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för uppgifter i samband med genomförandet av utställningsarvodesmodellen 
8) till understöd för grundlig renovering av Åbo domkyrka 
9) till Finlands nationaloperas och nationalbaletts lokalkostander och andra kostnader som föranleds av ombyggnad 
10) till planering av investeringsprojekt för museet erä- ja kulttuurimuseo 
11) för att fortsätta programmet En läsgåva till barnet, för att starta Textens hus, till Suomen sanataideopetuksen seura ry, för verksamheten Konsttestarna, för stödjande av föreställningar och gästspel inom den utövande konsten, till Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf för kulturfostran för barn, till G Song Lab för att ordna konstverksamhet med låg tröskel, till reparationsunderstöd för föreningshus, till Statens konstverkskommission för anskaffning av verk av inhemska nutidskonstnärer, till centret Muisti för krig och fred rf för utveckling av utställningsverksamhet, för att restaurera Krigsskadeståndsfartyget Vega, till Tuglas-seura ry för att främja samarbetet mellan Finland och Estland, för planering av ombyggnaden av Tampereen teatteri, till Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry för att trygga teaterverksamhet i Kemi, för stöd till dansinstitut utanför statsandelssystemet, till Saimaan virkistysalueyhdistys ry för att restaurera den skyddade villan Piispan huvila,till Pääkanta-stiftelsen för att restaurera scenen för kulturverksamhet i Kerimäki, för arrangemangen kring jubileumsåret 2023 för evenemanget Koko Kunta Rokkaa Suomussalmi, för stöd till kulturcentret Villa Karos verksamhet och för Rajaton taide ry:s verksamhet. 
Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd till företag, sammanslutningar och aktörer inom kultur och kreativa branscher för utveckling och ibruktagande av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resilensplanen samt för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för tidsbundna administrations-, samordnings- och sakkunniguppgifter inom investeringsverksamhet. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 256 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 180 053 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, för stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar 
5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av understöd enligt 10 § i lagen om främjande av scenkonst (1082/2020) till verksamhetsenheter för scenkonst 
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek 
7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt museilagen (314/2019) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) samt för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet 
9) till restaurering och renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv 
11) till finansiering som avses i lagen om finansiering av nationella konstinstitutioner för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, till ett belopp av högst 38 197 000 euro, till Finlands Nationalteater högst 11 391 000 euro och till Nationalgalleriet högst 13 465 000 euro 
12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk 
13) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. Anslaget under 2 punkten får även användas som självfinansieringsandel i EU-finansierade projekt och till betalning av utgifter för den, till den del det gäller avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken eller utgifter som föranleds av detta för Centret för konstfrämjandes tidsbundna uppgifter inom konstfrämjande. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 26 749 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för lokalkostnader som orsakas konst- och kulturinstitutioner och samfund som verkar i statsägda lokaler. 
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som föranleds av genomförandet av den digitala kulturarvshelheten 
2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stödjande av museers innehållsproduktion 
4) till upprätthållande och utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket Europeana 
5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid. 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 839 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 049 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för utgifter för reparation och underhåll av museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

949 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 100 000 

Sammanlagt 

4 049 000 

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2023 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
89.Finansiering till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum och fastighetsaktiebolaget (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av kapital till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Ett villkor för användningen av anslaget är att staten har godkänt projektplanen för museet och beslutet om genomförande. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 

90.Idrottsverksamhet

50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 115 404 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) till utgifter för statens idrottsråd 
7) till ett belopp av högst 320 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
9) till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion 
10) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 18 årsverken 
11) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av Pro Idrott-utmärkelser 
12) till ett belopp av högst 80 000 euro till Finlands Akademi för förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen inklusive utgifter för tidsbundet avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
Det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter är 53 000. Oberoende av det maximala antalet får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) uppgår till 1 510,95 euro per månad. 
I fråga om de personer som avses i 10 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 798 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens motions- och idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900. Oberoende av det maximala antalet får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
56.Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen (SRR 6/2018 rd). 

91.Ungdomsarbete

50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 41 530 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer och kompetenscentrum på ungdomsområdet samt för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler 
2) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbete för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system 
3) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram 
4) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga 
5) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen 
7) till genomförande, utvärdering och utveckling av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
8) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet 
9) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst sju årsverken. 
I fråga om de personer som avses i 9 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 22 452 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stöd för verkstadsverksamhet för unga 
2) till stöd för uppsökande ungdomsarbete samt till upprätthållande av systemet för begäran om kontakt inom det uppsökande ungdomsarbetet 
3) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti 
4) till stöd för ungdomsarbete och -verksamhet för att stärka östra Finlands livskraft. 
52.Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 13 780 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska 
2) för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 
3) till betalning av statsandelar för kommunernas ungdomsarbete enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
4) för uppsökande ungdomsarbete och förebyggande av utslagning bland unga. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsarbete är 15,00 euro per invånare under 29 år. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning

01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 744 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och till betalning av statsbidrag som hänför sig till internationell verksamhet. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 752 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanläggningar och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
7) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten inom kompetensnätverket för lantbruksföretag (AgriHubi) och till finansiering av verksamheten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 943 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för kostnader och andra konsumtionsutgifter för undersökningar, utredningar och utvärderingar som beställs av ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar 
2) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 20 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 652 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 439 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning. 

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 139 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för startstöd till unga jordbrukare och unga näringsidkare i Fastlandsfinland och investeringsstöd till jordbruket, i enlighet med Finlands GJP-plan 2023—2027 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Ejflu för startstöd till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsstöd till jordbruket, i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
3) till betalning av EU-medfinansiering av investeringsstöd till jordbruket genom Ejflu med hjälp av återhämtningsinstrumentet 
4) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som hänför sig till EU:s tidigare programperioder och till Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 55 (Kontroll av överensstämmelse) och 56 (Indrivning vid bristande efterlevnad) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och enligt tidigare programperioders motsvarande gemensamma eller fondspecifika rättsakter 
5) till betalning av sådana investeringsstöd för biogas, gödselbehandling, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning som helt och hållet finansieras nationellt 
6) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken och till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2023 får det på basis av Finlands plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023—2027 i Fastlandsfinland beviljas stöd för 127 000 000 euro. 
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och landsbygdsnäringslagen (1295/1990). 
Fullmakt 
År 2023 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. 
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 21 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 74 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för ersättningar för djurens välbefinnande, i enlighet med Finlands GJP-plan 2023—2027 för Fastlandsfinland 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Ejflu för ersättningar för djurens välbefinnande i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som hänför sig till EU:s tidigare programperioder och till Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 55 (Kontroll av överensstämmelse) och 56 (Indrivning vid bristande efterlevnad) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och enligt tidigare programperioders motsvarande gemensamma eller fondspecifika rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 616 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 143 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av skyddsgärden mot ren vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 39 192 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport 
2) till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 155 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården (1413/2011) 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sex årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
5) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) 
6) till betalning av stöd till bybutiker. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 139 016 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för projekt med vilka Finlands GJP-plan 2023—2027 genomförs i Fastlandsfinland samt för det tekniska biståndet i anslutning till projekten, såväl som till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till betalning av helt nationellt finansierade stöd för energiinvesteringar till landsbygdsföretag som genomför Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland 
3) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Ejflu för projekt i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022, samt till betalning av förskott i motiverade fall 
4) till betalning av EU-medfinansiering av de utgifter som föranleds av projekt som finansieras genom Ejflu med hjälp av återhämtningsinstrumentet 
5) till avlönande av sådan personal, motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken, som behövs för genomförande av Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022, såväl som till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som hänför sig till EU:s tidigare programperioder och till Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 55 (Kontroll av överensstämmelse) och 56 (Indrivning vid bristande efterlevnad) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och enligt tidigare programperioders motsvarande gemensamma eller fondspecifika rättsakter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2023 får det på basis av Finlands plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023—2027 för projekt i Fastlandsfinland beviljas stöd för 224 256 000 euro. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 78 958 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 
2) till ett belopp av högst 800 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas 
3) för utgifter som har samband med växt-, djur-, livsmedels- och fodersektorn och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 om inrättande av ett program för den inre marknaden 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
6) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
7) till betalning av ersättningar till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). 
8) till betalning av utgifter som föranleds av renskadenämndens verksamhet. 
I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare. 
Utgifter som har samband med växt-, djur-, livsmedels- och fodersektorn enligt programmet för den inre marknaden och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 929 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (76/2021), av djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och av ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till bekämpningen av djursjukdomar och till djurskyddet samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt växtskyddslagen (1110/2019) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare 
5) till utgifter och ersättningar som anknyter till ovannämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 350 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2022 och tidigare år 
3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft men för vilka anslaget inte längre är disponibelt. 
Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i stöden och stödnivåerna i anslutning till verkställandet av stöden, till följd av att efterfrågan på stöd är större än väntat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut. 
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 520 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning EU 2021/2115 samt direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning EU 2020/2220, vilken gäller övergångsperioden 2021—2022 
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som styr marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna samt andra åtgärder som möjliggörs av förordningen, såväl som till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220, vilken gäller övergångsperioden 2021—2022 
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten 
4) till betalning av stöd som beviljats 2022 och tidigare år 
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/127). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd. 
42.Klimatåtgärder som hänför sig till torvmarker (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt tillhörande kommunikation i anknytning till torvmarkers betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den 
2) till finansiering av åtgärder och stöd i anknytning till torvmarker i syfte att begränsa klimatförändringen och underlätta anpassningen till den 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 20 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om konsumtionsutgifterna budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 286 560 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar i Fastlandsfinland, i enlighet med Finlands GJP-plan 2023—2027 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Ejflu för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
3) till betalning av EU-medfinansiering av förbindelser och avtal om miljöersättningar som betalas genom Ejflu med hjälp av återhämtningsinstrumentet samt EU-medfinansiering av förbindelser om ekologisk produktion 
4) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som hänför sig till EU:s tidigare programperioder och till Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 55 (Kontroll av överensstämmelse) och 56 (Indrivning vid bristande efterlevnad) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och enligt tidigare programperioders motsvarande gemensamma eller fondspecifika rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2023 får med avseende på Fastlandsfinland helt nya förbindelser och avtal om miljöersättningar och förbindelser om ekologisk produktion ingås i enlighet med GJP-planen 2023—2027 så att de får föranleda utgifter på högst 1 115 000 000 euro som betalas av anslaget för år 2024 och de påföljande åren. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 495 884 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för kompensationsersättningar i Fastlandsfinland i enlighet med Finlands GJP-plan 2023—2027 samt till betalning av kompensationsersättningar som ingår i Finlands GJP-plan och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering genom Ejflu för kompensationsersättningar i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av den kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som hänför sig till EU:s tidigare programperioder och till Finlands GJP-plan 2023—2027 i Fastlandsfinland samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 55 (Kontroll av överensstämmelse) och 56 (Indrivning vid bristande efterlevnad) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och enligt tidigare programperioders motsvarande gemensamma eller fondspecifika rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 030 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av det program för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 
4) för utgifter inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan 
5) till betalning av stöd enligt punkterna 2—4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 om övergångsperioden 2021—2022. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29. 
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 637 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder inom livsmedelskedjan 
2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 14 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får även beviljas understöd till offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
49.Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av stöd till biogasanläggningar som mottar och behandlar återvinningsbar biomassa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av en överföring till interventionsfonden för jordbruket 
2) till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 467 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av produktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017) 
2) för statsunderstöd som beviljas riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) för statsbidrag som beviljas Helsingfors universitet för specialiseringspraktik för veterinärer och för handledning för specialiseringsutbildningen 
4) för statsbidrag som beviljas Tammerfors universitet för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

40.Naturresursekonomi

20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 847 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, till dammsäkerhet, till reglering av vattendrag, till utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster, av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och av annan vattenhushållning, till anskaffning av observationsdata och till vatteninformationstjänsten, till bedömning av effekterna, till beredskap och riskhantering samt till statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal såväl som till sådant gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag samt till genomförandet inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde av den internationella strategin för vattensektorn i Finland 
2) som nationell självfinansieringsandel i projekt som genomförs med stöd genom EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 95 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn 
4) för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 966 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, miljövård, den biologiska mångfalden samt begränsning av och anpassning till klimatförändringen, såväl som till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
5) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 70 årsverken. 
Av anslaget har 3 000 000 euro reserverats för klimatvänliga åtgärder inom markanvändningssektorn (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 736 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för översvämningsskyddsprojekt och andra projekt som förbättrar användningen av och tillståndet hos vattendragen och vattenmiljön samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen, såväl som till betalning av utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser 
3) till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter 
4) som nationell självfinansieringsandel i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
5) till betalning av frivilliga finansiella bidrag för nationella och internationella vattenhushållningsprojekt. 
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 1 500 000 euro för programmet för tillväxt och internationalisering inom området vattenkompetens (RRF pelare 3). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 632 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av fisketillstånd för Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av ersättningar enligt 60 § i lagen om fiske (379/2015) till vattenområdenas ägare enligt avtal om begränsning av fiske i anslutning till skyddet av saimenvikaren, så att ersättningen är 2,5 euro per hektar 
3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller med stöd av lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter såväl som räntor och dröjsmålsräntor som hänför sig till dem 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge 
8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 
9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor 
10) till betalning av sådana utgifter som med stöd av 17 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) betalas ut i förskott av statens medel 
11) till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 760 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt till betalning av utgifter för självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av en hållbar virkesproduktion (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 47 497 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) och lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) och lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket fattas till ett belopp av högst 54 500 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2023. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) och lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket, för åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 45 069 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. 
47.Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om stöd för beskogning (1114/2020). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 får stödbeslut enligt den temporära lagen om stöd för beskogning fattas till ett belopp av högst 8 200 000 euro. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 059 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 975 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015) 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för verkställigheten av lagen om fiske, utgifter för forskning inom fiskerinäringen samt utgifter för programmet för fisketurism. 
Av anslaget används 100 000 euro för bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 132 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 414 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäringen och havspolitiken och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen 
2) till betalning av utgifter som föranleds av tillsynen över det kommersiella fisket och av nationellt finansierade åtgärder för främjande av fiskerinäringen 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 14 100 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om överföringsutgifterna. 

64.Forststyrelsen

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten 
Forststyrelsens affärsverksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och ger jämna inkomster till ägaren. I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas den biologiska mångfalden och klimatresiliensen bättre än tidigare. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig på en god nivå. I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar. Forststyrelsen möjliggör för sin del råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin. Forststyrelsen strävar efter att höja värdet på de fastigheter som används för affärsverksamhet, med beaktande av samhällets totala nytta. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital höjs med 0,507 miljoner euro. 
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2023 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2023 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. 
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 610 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till byggande som tjänar utnyttjandet av naturen för rekreation och för jakt- och fisketjänster samt till betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt, såväl som till köp av byggnader som behövs för eller tjänar utnyttjandet av naturen för rekreation och för jakt- och fisketjänster 
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
Verksamhetens effektmål med avseende på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • jakten och fisket bedrivs på ett hållbart, etiskt och ansvarsfullt sätt 
 • mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt och fiske 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 

70.Lantmäteri och registrering av bostadsaktier

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 184 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
Av anslaget har 2 000 000 euro reserverats för bostadsdatasystemet (RRF pelare 2) som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 448 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av regionalt samarbete 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Av anslaget har det reserverats 1 500 000 euro för forskningsinvesteringar inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) och 1 000 000 euro för övningsverksamhet inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 102 894 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansierings- och betalningsandelar samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU 
3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 442 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 198 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden 
5) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi och andra organisationer finansierar 
6) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet bemyndigas att ingå avtal för projektet METNET/MOI om forskning om Mars, så att de utgifter som projektet medför, inklusive tidigare förbindelser, uppgår till högst 1 536 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 431 250 000 euro. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 314 806 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänför sig till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. Till den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget får det användas högst 165 047 000 euro 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till fullgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av leveranser av material för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten, inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen och inkomsterna av försäljningen av egendom, med undantag för inkomster av försäljningen av fast egendom. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter i anslutning till punkt 2). 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
Dessutom bemyndigas Trafikledsverket att ingå avtal för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki 

70 000 000 

Ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki 

59 000 000 

30.Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 530 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för projekt som gäller vägförbindelsen från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi och betalning av statsunderstöd för planering av projekten för snabbspårväg på avsnittet Vik—Malm, snabbspårväg på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen, spårväg i Åbo, depåer i närtågtrafikområdet samt till betalning av statsunderstöd för planering och byggande inom projekt som gäller spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. snabbspårvägen vid Vichtisvägen) och projektet för en spårväg i Tammerfors (fas 2). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen 

1 880 000 

Spårvägen i Åbo 

1 500 000 

Depåerna i närtågtrafikområdet 

1 000 000 

För projekthelheten spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. snabbspårvägen vid Vichtisvägen) 

11 250 000 

Spårvägen i Tammerfors, fas 2 

5 400 000 

Snabbspårväg på avsnittet Vik—Malm 

1 500 000 

Vägförbindelse från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi 

2 000 000 

Sammanlagt 

24 530 000 

Fullmakt 
Transport- och kommunikationsverket får bevilja statsunderstöd och ingå andra förbindelser för projektet 
1) snabbspårvägen på avsnittet Vik—Malm så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 7 500 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planeringskostnaderna 
2) spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. snabbspårvägen vid Vichtisvägen) så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 105 000 000 euro inklusive de tidigare utbetalda understöden. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planerings- och byggnadskostnaderna. 
Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 650 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och för andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling samt för infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik, och för betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling 
2) till betalning av statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för de trafikplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät 
3) till betalning av statsunderstöd enligt lagen (560/2018) och förordningen (1069/2018) om enskilda vägar 
4) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av stöd för rådgivning och handledning av väglag och produktion av material och tjänster i anslutning till detta. 
För statsunderstödens del budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt 

3 750 000 

Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 

900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter för rådgivning till väglag 

13 000 000 

Understöd för enskilda vägar för att trygga försörjningsberedskapen och tillgången på inhemskt virke 

10 000 000 

Sammanlagt 

27 650 000 

76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan en väg- eller järnvägsplan godkänns 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (560/2018). 
De förskottsersättningar som betalas under momentet budgeteras enligt kontantprincipen. 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 414 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av sådana investeringar för utvecklande av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet 
3) till betalning av utgifterna för köp av tjänster från trafikstyrningsbolaget Fintraffic Oy eller dess dotterbolag i anslutning till den utvecklings- och verifieringsfas i projektet Digirata som budgeterats under momentet och till pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS), som omfattar såväl bolagens serviceproduktion som de investeringar som görs för bolagens serviceproduktion. 
Av anslaget har 6 000 000 euro reserverats för utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet som gäller byggandet av Lv 8155 Poikkimaantie så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro. Ett villkor för byggbeslutet avseende projektet är Stora Ensos storinvestering. 
Fullmakt att ingå förbindelser för trafikledsprojekt från tidigare budgetår. 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, så att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen. 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg 562, Lentokentäntie 

42 600 000 

Riksväg 6 vid Koria 

12 000 000 

Landsväg 180, förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron 

128 000 000 

Riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari 

50 000 000 

Riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen 

12 300 000 

Fast förbindelse till Karlö 

106 000 000 

Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 

8 200 000 

Förbättringen av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 

6 200 000 

Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 

3 000 000 

Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 

13 000 000 

Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 

31 000 000 

Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 

17 000 000 

Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne 

27 100 000 

Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi 

26 000 000 

Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi 

25 000 000 

E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas 

30 000 000 

Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg 

67 500 000 

Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 

30 000 000 

Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

Landsväg 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Riksväg 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 

27 000 000 

Riksväg 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Riksväg 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

Riksväg 4 Uleåborg—Kemi 

143 000 000 

Riksväg 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Riksväg 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Riksväg 12 Tillola—Keltti 

15 000 000 

Ring I vid Bredvik 

20 000 000 

Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski 

143 600 000 

 

 

Banprojekt 

 

Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda 

18 000 000 

Utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata 

130 000 000 

Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår 

16 500 000 

Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1 

24 500 000 

Utveckling av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo 

54 000 000 

Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) 

11 000 000 

Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors 

8 000 000 

Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 

42 000 000 

Oritkari triangelspår 

15 600 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 

273 000 000 

Esbo stadsbana 

137 500 000 

Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 

26 500 000 

Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 

81 000 000 

Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 

12 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 

62 000 000 

Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 

133 500 000 

Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) 

64 000 000 

Förbättring av bangården i Joensuu 

83 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 

155 000 000 

Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

210 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

10 100 000 

Elektrifiering av Nystadsbanan 

21 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi 

41 700 000 

Förlängning av slussarna i Saima kanal 

1 800 000 

Höjning av vattennivån i Saima kanal 

300 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

Havsfarleden till Karleby 

45 000 000 

Havsfarleden till Nordsjö 

12 500 000 

 

 

Planering av farledsprojekt 

 

Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, planering 

4 200 000 

Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg 

6 800 000 

Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 

600 000 

Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 

18 000 000 

Planering av banan Seinäjoki—Vasa 

3 400 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

174 000 000 

79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 108 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

20.Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 886 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt till redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter som har beviljats under tidigare år. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 bemyndigas Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland att för tre förbindelsefartygsrutter ingå nya femåriga avtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 25 500 000 euro av de totala kostnaderna. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 89 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till ägaren till fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen eller en arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 950 000 euro. 
Anslaget har som en del av återhämtnings- och resiliensplanen reserverats för utvecklande av kvaliteten på och tillgången till kommunikationsnät (RRF pelare 2). 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken. 
De anslag som budgeterats under tidigare år får användas 
1) till betalning av statligt stöd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020), 
2) för kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet för anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 141 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik och till utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016) 
2) betalning av understöd enligt lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 
3) till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken 
4) till betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003) 
5) för tidsbundet distributionsstöd för tidningar 
6) för utbetalning av statsunderstöd för utvecklande av ett informationsekosystem för digital trafik som samlar basservicen för digital affärsverksamhet. 
I fråga om punkt 1 och 3 budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget som beviljats för lotsning i Saimenområdet får användas för nödvändiga kostnader som uppstår för lotsningsbolaget av upprätthållandet av lotsningsberedskapen. 
Under 2021 får det budgeterade anslaget för betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) även användas till betalning av utgifter enligt 2 punkten. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar 

1 000 000 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 

1 500 000 

Tidsbundet understöd för tidningsutdelning 

15 000 000 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

9 100 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

700 000 

Sammanlagt 

28 141 000 

55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 101 724 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007 
2) till betalning av understöd enligt lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster 
3) till köp av tågtrafiktjänster 
4) till köp av flygtrafiktjänster 
5) till köp av region- och lokaltrafik och till kostnader för inrättande och användning av biljettsystemet 
6) till stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner 
7) till stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner 
8) till projekt för utvecklande av trafiktjänster och till andra utgifter som främjar användningen av trafiktjänster samt till mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (509/2018). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (fast anslag)
Under momentet beviljas 575 802 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) användas till en överföring till fonden. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

Fullmakt 
Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2023 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2023 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 830 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fonder inom området för inrikes frågor. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Av anslaget har reserverats 
1) 300 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) 
2) 300 000 euro för investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1) 
3) 456 000 euro för avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) 
4) 70 000 euro för en digital infrastruktur för invandring (RRF pelare 3) 
5) 2 085 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 
6) 50 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3) 
7) 20 000 euro för direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 985 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag. 
Av anslaget har reserverats 
1) 1 875 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) och 
2) 70 000 euro för programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3) 
3) 1 190 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 278 769 000 euro. 
Av anslaget har 500 000 euro reserverats för en utvidgning av programmet för arbetsförmåga och IPS-modellen (RRF pelare 3) som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 641 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder 
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 102 347 000 euro. 
Av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till betalning av utgifter av sanktionskaraktär, skadestånd, rättegångskostnader, dröjsmålsräntor, kursförluster och andra därmed jämställbara utgifter som föranleds av verksamheten i bolaget Business Finland. 
Förskottsutbetalningar av anslaget får även göras till bolaget Business Finland i fråga om de tjänster till Innovationsfinansieringsverket Business Finland som köps av bolaget. 
Av anslaget har reserverats 
1) 610 000 euro för avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) 
2) 600 000 euro för återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1) 
3) 1 300 000 euro för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1) 
4) 100 000 euro för en värdekedja för mikroelektronik (RRF pelare 2) 
5) 300 000 euro för en innovations- och forskningsinfrastruktur (RRF pelare 3) 
6) 500 000 euro för lokomotivprojekt (RRF pelare 3) 
7) 50 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen RRF pelare 3) 
8) 50 000 euro för innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3) 
9) 20 000 euro för koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och digitalisering inom industrin och för export av industriella tjänster (RRF pelare 3) 
10) 400 000 euro för kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande (RRF pelare 3) 
11) 260 000 euro för strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3) och 
12) 1 750 000 euro för hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 300 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 961 000 euro. 
Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 760 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 133 000 euro. 
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 100 000 euro för en offentlig laddningsinfrastruktur och ett offentligt nätverk av tankstationer för gas (RRF pelare 1). 
10.Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 40 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller informationssystemreformer och digitala tjänster som främjar digitaliseringen 
2) till stöd för och utvärdering av genomförandet av digitaliseringsprojekt 
3) till utgifter för avlönande av visstidsanställd och ordinarie personal motsvarande högst 50 årsverken. 
Av anslaget har reserverats 
1) 4 000 000 euro för projektet företagens digitala ekonomi (RRF pelare 2) 
2) 800 000 euro för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) 
3) 7 000 000 euro för ett digitaliseringsprojekt för den nordiska modellen för arbetskraftsservice (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 139 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) användas 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) till betalning av kostnader för uppehälle och förmåner för civiltjänstgörare som utför arbetstjänst på Civiltjänstcentralen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 62 072 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under moment 32.20.40. 
40.Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 421 000 euro. 
Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) bevilja statsunderstöd 
1) till företag och andra sammanslutningar för främjande av en hållbar tillväxtpolitik 
2) för allmänna understöd enligt statsrådets förordning om understöd till sammanslutningar som främjar en hållbar tillväxtpolitik och företags internationalisering (104/2021). 
Anslaget får även användas till att bevilja statsunderstöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 950 000 euro. 
Fullmakt 
År 2023 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 2 600 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) för kostnaderna för anskaffning och byggande av en kvantdator 
2) för byggande av en nätinfrastruktur som utnyttjar kvantkryptering (EuroQCI) 
3) för VTT:s investeringar i utvecklingen av cybersäkerheten. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 97 020 000 euro. 
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 472 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader 
3) för sjömansservice som finansieras med den statsandel som avses i 6 § i sjömansservicelagen (447/2007) och den betalningsandel som motsvarar det slopade systemet med lästavgift. 
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 590 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete 
4) till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av rättegångskostnader som föranletts av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007), till betalning av rättegångskostnader som föranletts av konsumentombudsmannens bistående enligt lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) eller av rättsprocesser enligt lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020) 
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (587/2017) 
4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en sådan rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015) 
5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalieverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), containerlagen (762/1998) eller lagen om mätinstrument (707/2011). 

20.Förnyelse och koldioxidsnålhet

20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av effektiv användning av energi, främjande av användning av förnybara energikällor, utvecklingsprojekt och utredningar samt informations- och rådgivningsverksamhet 
2) för beredning av lagstiftning, nationellt genomförande och internationellt samarbete när det gäller energieffektivitet och förnybar energi. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 465 488 000 euro. 
Fullmakt 
År 2023 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 470 482 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 69 200 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för projekt för utveckling av arbetslivet 
2) för forsknings- och utvecklingsprojekt och nationella och internationella program och projekt samt beredning av sådana vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller sprider information, för utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna samt för medlems- och programavgifter till internationella organisationer 
3) för sådana innovativa utvecklingsprojekt och projekt för utveckling av arbetslivet som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling) 
5) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
6) för nationella medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt 
7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering 
8) för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden 
9) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden 
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner (1138/2020) till företag och andra sammanslutningar för kostnader för utarbetande av manuskript för samt utveckling, produktion och distribution av audiovisuella verk i Finland samt för främjande av försäljningen av dem; understöd kan även beviljas utländska aktörer 
11) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt (1197/2020) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 för investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi som beviljas företag och andra sammanslutningar. 
Med anslag under momentet kan det utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet också betalas förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar. 
Av anslaget har reserverats 
1) 25 000 000 euro för främjande av återanvändning och återvinning av material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1) 
2) 10 300 000 euro, och av fullmakten 14 700 000 euro, för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1) 
3) 7 050 000 euro för en värdekedja för mikroelektronik (RRF pelare 2) 
4) 3 300 000 euro, och av fullmakten 2 500 000 euro, för utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pelare 2) 
5) 8 600 000 euro för främjande av en innovations- och forskningsinfrastruktur (RRF pelare 3) 
6) 29 600 000 euro för finansiering av lokomotivföretag (RRF pelare 3) 
7) 14 900 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3) 
8) 6 300 000 euro för stödjande av innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3) 
9) 1 100 000 euro för programmet för främjande av koldioxidsnåla lösningar, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin och ökad export av industriella tjänster (RRF pelare 3) 
10) 1 200 000 euro för teknik och kompetens på området hälsa och välbefinnande (RRF pelare 3) 
11) 4 000 000 euro, och av fullmakten 3 620 000 euro, för strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3) och 
12) 200 000 euro för stödjande av en hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 364 090 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får i enlighet med statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017) och den statsrådets förordning för åren 2023—2027 som utfärdas senare användas 
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta 
2) för demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken. 
Anslaget och fullmakten får dessutom användas till väteprojekt, projekt som gäller värdekedjan för batterier och pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken som avses i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (144/2014) och i statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt (1197/2020) samt i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 för företag och andra sammanslutningar för investeringsprojekt för miljöskydd som går utöver unionsnormerna eller som höjer nivån på miljöskyddet samt för investeringsprojekt för återvinning och återanvändning av avfall. 
Dessutom får anslaget och fullmakten användas för energiinvesterings- och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens (Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022—2026). 
Anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifterna för utredningar i anslutning till nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 283 100 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 638 200 000 euro. 
Av anslaget har reserverats 
1) 61 740 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) 
2) 61 740 000 euro, och av fullmakten 30 000 000 euro, för nyinvesteringar i energiteknik (RRF pelare 1) 
3) 50 800 000 euro för främjande av avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) 
4) 19 000 000 euro för elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
43.Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas till betalning av stöd enligt lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 343 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
47.Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 500 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med förordningen om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken (178/2022) användas 
1) 8 300 000 euro för projekt i grupp 1 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för snabbladdning av fordon) 
2) 5 200 000 euro för projekt i grupp 2 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för lokal kollektivtrafik) 
3) 2 800 000 euro för projekt i grupp 3 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för komprimerad biogas) 
4) 3 600 000 euro för projekt i grupp 4 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för kondenserad biogas) 
5) 1 600 000 euro för projekt i grupp 5 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för förnybart väte). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 135 406 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av inmatningstariffen (vindkraft, biogas, trädbränsle) 
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett produktionsstöd höjt med en förgasarpremie) 
3) till betalning av ett premiestöd som baserar sig på anbudsförfarande. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 157 160 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar 
1) för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för inledande av verksamheten i företagsacceleratorer som främst tjänar nyetablerade innovativa företag och i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder. 
Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning 1444/2014. 
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen (624/2006). Statskontoret kan också avtala om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 250 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen (624/2006) till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet. 
Lån kan beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd eller i form av startstöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Om lånet har beviljats i form av startstöd och den affärsverksamhet som ett nystartat företag eftersträvar misslyckas, kan i undantagsfall det utestående lånekapitalet och räntorna efterskänkas eller lånevillkoren på något annat sätt ändras i enlighet med det som närmare anges i statsrådets förordning 1444/2014. 
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
88.Kapitalinvestering i Klimatfonden Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Klimatfonden Ab:s eget kapital. 
89.Kapitalinvestering i Nationella Centret för Läkemedelsutveckling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Nationella Centret för Läkemedelsutveckling Ab:s eget kapital. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

33.Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 585 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas till understöd eller annan anpassningspenning som betalas till företagare som bedriver affärsverksamhet inom torvbranschen. 
40.Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 700 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) användas 
1) för att stödja Talent Hub-verksamhet 
2) till betalning av kostnader för byggandet av Kutila kanal 
3) till betalning av konsumtionsutgifter 
4) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken och till betalning av kostnader för lokaler och andra kostnader som föranleds av avlönandet av personal 
5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten 
6) för genomförande av gästhamnen Kalajoen Marina i Kalajoki, 6 000 000 euro 
7) till understöd för tidsbegränsade projekt som främjar regional livskraft. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För byggandet av Kutila kanal får ingås avtal och andra förbindelser så att de får föranleda staten utgifter på sammanlagt högst 12 500 000 euro 2023 och därefter. 
41.Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till allmänt understöd som i enlighet med lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022) betalas till aktiebolaget, som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 030 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021—2028 (758/2021) för företags utvecklings- och investeringsprojekt och för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar. 
Anslaget får användas till betalning av finansiella korrigeringar enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755, som gäller inrättande av brexitjusteringsreserven i unionens allmänna budget, och till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2023 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 24 000 000 euro. 
Under momentet har som en del av planen för återhämtning och resiliens av anslaget reserverats 2 030 000 euro för genomförande av programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3). 
Av anslaget under momentet och av fullmakten har 9 000 000 euro reserverats för genomförande av brexitjusteringsreserven i unionens allmänna budget. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 7 800 000 euro. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2020—2022 (1193/2020) som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 220 912 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) användas 
1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, vägledning för yrkesval och karriär samt service för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd och till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar 
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 250 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts. Trots det som sägs ovan får som lönesubvention betalas 50 procent av lönekostnaderna för den som anställts med subventionen, när kommunen sysselsätter en arbetslös arbetssökande på grundval av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. 
5) till betalning av kostnader för försäkringsskydd. 
Anslaget får också användas 
6) i enlighet med lagen om kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) till betalning enligt beslut om lönesubvention, startpeng och ersättning som fattats av de kommuner som deltar i kommunförsöket för främjande av sysselsättningen, på det sätt som i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) föreskrivs om finansieringen av tjänsterna i fråga 
7) till utgifter för avlöning av personer med funktionsnedsättning som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som nämns i punkterna 1, 2 och 6. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2023 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2023 till ett belopp av högst 65 000 000 euro. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till återbetalning av fordringar som återkrävts och till räntor på dem 
3) till betalning av myndigheternas avgifter som anknyter till förfarandet med lönegaranti, rättegångskostnader och konkurskostnader samt till betalning av kostnader till arbetsgivarnas räkenskapsbyråer, när lönegarantimyndigheten har begärt en utredning om lönefordringar av arbetsgivarens räkenskapsbyrå 
4) till betalning av konsumtionsutgifter. 
55. Åtgärder för förlängning av tiden i arbetslivet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) användas till anskaffning av utbildning inom omställningsskyddet. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 613 316 000 euro. 
Anslaget och bevillningsfullmakten får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för programmet för att förverkliga de politiska målen ”Ett smartare EU”, ”Ett grönare EU”, ” Ett mer sammanlänkat EU” och ”Ett mer socialt EU” samt en rättvis omställning (FRO-fonden) under EU:s programperiod 2021—2027 samt till betalning av statlig medfinansiering för Interreg-programmen 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för Finlands strukturfondsprogram 2014—2020 samt till betalning av statlig medfinansiering av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovannämnda programmen och de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen samt till avlönande av personal som behövs för förvaltningen av den nationella medfinansieringen och för administrativa kontroller 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 250 årsverken för genomförande av programmen för perioderna 2014—2020 och 2021—2027 
5) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av InvestEU-programmet och programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
6) till utbetalning av förskott enligt artiklarna 98—102 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under programperioden 2007—2013 och artikel 139 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020, till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 143—147 i den förordningen, till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i Europaparlamentets och rådets förordning 1060/2021 under EU:s programperiod 2021—2027 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
7) till betalning av förskott som är motiverade med tanke på genomförandet av projektet 
8) till betalning av negativa räntor som föranleds av genomförande av tekniskt bistånd till program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2014—2020 och till Interreg-programmen 2021—2027 för utländska förvaltningsmyndigheters del, till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till programmen som en post av engångsnatur till det landskapsförbund som är programmets förvaltningsmyndighet för att säkerställa att utbetalningarna ur programmen ersätts till stödmottagarna inom utsatt tid samt till Finlands nationella medfinansiering som en post av engångsnatur till de transeuropeiska Interreg-programmen 
9) till betalningar till följd av medlemsstaternas förpliktelser i Interreg-programmen 2021—2027. 
Av bevillningsfullmakten under momentet riktas 20 536 000 euro och av anslaget under momentet riktas 20 536 000 euro till tekniskt bistånd till Finlands regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021—2027. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2023 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 531 946 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2023. 
87.Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Jobbkanalen Ab:s eget kapital. 
Av anslaget har reserverats 2 000 000 euro som en del av planen för återhämtning och resiliens för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (RRF pelare 3). 
95.Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av avkastning för resultatbaserade projekt som omfattar påverkansinvesteringar inom sysselsättning och integration. 

40.Specialfinansiering för företag

42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 200 000 euro. 
Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av understöd som beviljats för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekisregionen. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Anskaffning av vagnmateriel till stommen i nattstågstrafiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 490 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av avtal mellan kommunikationsministeriet och VR-Group Ab om anskaffning av vagnmateriel till stommen i nattågstrafiken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Finnvera Abp:s förlustersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 65 071 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av 8 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) användas 
1) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet 
2) till räntestöd till Finnvera Abp. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut 
3) till betalning av förvaltningsarvode och underskottsersättning till Finlands Exportkredit Ab. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas till betalningar i enlighet med statens ansvar enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter. 
Fullmakt 
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. 
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 110 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. 
Av anslaget har 90 000 000 euro reserverats för direkta industri- och näringspolitiska kapitalinvesteringar som inbegriper statligt stöd. När det gäller direkta investeringar kan bolaget inom ramen för EU:s bestämmelser och föreskrifter om statligt stöd ta en större risk eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 73 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte. 

50.Integration och internationell kompetens

03.Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 241 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, sysselsättning, likabehandling och jämställdhet och för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU 
2) för främjande av internationell kompetens och arbetskraftsinvandring 
3) för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare orsakas exempelvis av att bevaka integrationen, integrationsåtgärderna och de relationerna mellan olika befolkningsgrupper, utveckla verksamhetsmodeller, sprida god praxis och bedriva kommunikation som gäller integrationen samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslagskraft 
4) för understöd som i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration och sysselsättning, förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
5) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem 
6) för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid 
7) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas 
8) till betalning av överföringsutgifter 
9) till finansiering av projekt som statens ämbetsverk och inrättningar genomför. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 287 012 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar 1393/2011 och 115/2012 användas 
1) till kalkylerade ersättningar till kommunerna och välfärdsområdena för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integrationen och för inledande kartläggning i fråga om personer som anges i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration 
2) för kostnader som kommunerna och välfärdsområdena föranleds av utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 25 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderårige 
4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 49 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader för vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
7) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till ovannämnda personer 
8) för kostnaderna för sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska betalas ersättning för 
9) till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 53, 54, 57, 60 och 33.20.52. 

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 923 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffningen av inventarier och anordningar i anslutning till dem 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet samt för att förvalta det internationella jämställdhetspriset och till utbetalning av statsunderstöd i anslutning till dem. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 966 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd 
4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen 
5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 810 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena 
2) för utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan på platser för vård utom hemmet och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning 
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för barn som är placerade i skolhem och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler 
7) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för prisstöd för avgiftsbelagd service. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 509 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
3) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
4) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
5) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 888 000 euro. 
08.Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 800 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 2 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) användas till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar. 
25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 39 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsterna och för uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-tjänsterna (FPA), till täckande av sådana kostnader för fortlöpande uppgifter och underhåll som inte kan tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården eller apoteken som användaravgifter (FPA) och till täckande av sådana kostnader som föranleds FPA med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) och lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 
2) till planering och utveckling av andra myndigheters riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården 
3) till beviljande av statsunderstöd för en effektivisering av den lokala och regionala informationssystemsinfrastrukturen inom social- och hälsovården (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
4) för planeringsuppgifter och ledning i anslutning till digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården samt utvärdering och uppföljning av hur digitaliseringen genomförs (SHM) 
5) till social- och hälsovårdsministeriets upphandlingar av DigiFinland Oy genom vilka offentliga tjänsteleverantörers utvecklingsprojekt inom informationshanteringen inom social- och hälsovården genomförs. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 000 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av de mervärdesskatteutgifter som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 596 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 284 000 euro. 
Av anslaget får också högst 1 000 000 euro användas för sådant samarbete mellan Finland och länder i Finlands närområde som gäller strål- och kärnsäkerhet 
1) till sådana bilaterala eller multilaterala projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheter och verksamhetsutövare i andra stater i Finlands närområde och till betalning av utgifterna för samarbetet 
2) till finansiella bidrag för internationella samarbetsprojekt och utomlands genomförda projekt och samarbeten för främjande av strål- och kärnsäkerheten samt till betalning av utgifterna för givande och mottagande av internationellt stöd och bistånd. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 868 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 798 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftställen. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 220 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15, 18 och 21 a § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
08.Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 200 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan 
2) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten. 
09.Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till betalning av utgifterna för nationella och regionala utvecklings- och försöksprojekt för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen samt andra regionala utvecklings- och försöksprojekt 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst åtta årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 041 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (133/2020) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köpta tjänster från universiteten 
4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna 
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten. 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 278 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för finansiering av projekt som godkänts av EU 
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
7) till utgifter för styrning och utvärdering av social- och hälsovårdens servicesystem 
8) för styrningsuppgifter för informationshanteringen inom social- och hälsovården, utveckling och underhåll av den riksomfattande informationsarkitekturen för social- och hälsovården samt andra uppgifter i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) samt lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015). 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 042 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelen enligt 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) 
2) till finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU 
3) till ett belopp av högst 350 000 euro för kostnader för utbildning inom företagshälsovården och genomförandet av projekt som hänför sig till företagshälsovårdspersonalens utveckling. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 937 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska och operativa planering och beslutsfattande 
5) till betalning av omkostnader för genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde samt finansieringsunderstöd 
6) för finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som godkänts av EU 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovårdstjänsterna för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 

10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster

50.Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 611 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption 
3) till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992) 
4) till betalning av ersättningar som betalas enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 
5) till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 759 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) och till utgifter enligt lagen om temporärt elstöd. 
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 58 500 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 702 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet 
2) till rättelse av utbetalning av ersättningar enligt lagen om temporär epidemiersättning (687/2020). 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 513 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) 
5) för styrnings- och övervakningsuppgifter som gäller förskrivning av biologiska läkemedel enligt 24 b och 26 a § i lagen om elektroniska recept (61/2007). 

20.Utkomstskyddet för arbetslösa

31.Statlig ersättning till välfärdsområdena för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 484 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till välfärdsområdena för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 919 960 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel 
6) till betalningar i anslutning till de beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommuner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
7) till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Lönesubventionen och startpengen budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 451 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel 
5) till betalningar i anslutning till de beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommuner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
6) till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och den grunddagpenning och det arbetsmarknadsstöd som betalas till blivande företagare som beviljats startpeng i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Lönesubventionen och startpengen budgeteras enligt kontantprincipen. 
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). 

30.Sjukförsäkring

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 292 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt 14, 19, 20 och 20 a § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
Folkpensionsanstalten får använda högst 57 200 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 900 000 euro till finansiering enligt samma lag av utvecklingsprojekt för individuell rehabilitering, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen. 

40.Pensioner

50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 63 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 778 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 503 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 200 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 580 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 880 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 

50.Stöd till veteraner

30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas för omvårdnaden av krigsförflyttade på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008). 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och institutionsvård 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliterings- och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster samt till betalning av kostnaderna för rådgivningsdagar för krigsinvalider och andra rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 13 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av frontunderstöd på de grunder som statsrådet fastställer till vissa utländska frivilliga frontmän som deltagit i krigen 1939—1945 i Finlands försvarsmakt och som lever i svåra förhållanden i Estland och annanstans i det tidigare Sovjetunionens område 
2) till beviljande av frontunderstöd också till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för undersöknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner samt resekostnader 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 80 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). 

60.Social- och hälsovården stöds

01.Åtgärder med anknytning till barnstrategin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 840 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kostnaderna för samordning, utvärdering, uppföljning och ledning av genomförandet av barnstrategin 
2) till betalning av statsunderstöd som föranleds av pilotförsök med barnbudgetering. 
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 350 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga störnings- och olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskapen för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för inrättande av barnhus 
2) för avlönande av personal motsvarande högst åtta och ett halvt årsverken inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst för inrättande, utvecklande och ledning av samt stöd till barnhus och till betalning av andra utgifter i samband med avlönandet. 
32.Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014). 
33.Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 108 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
3) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården 
4) till betalning av ersättning med stöd av hälso- och sjukvårdslagen för praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsovård. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008) 
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4 
6) till betalning av statlig ersättning för de kostnader välfärdsområden och svenska staten har för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika engångsersättningar till välfärdsområden för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster 
8) till betalning av statliga ersättningar till de välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus för lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden enligt 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen till domstolar på deras begäran och för bevisning i anslutning till dem samt för administrering av begärandena om utlåtande och utlåtandena. 
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 67 500 000 euro. 
Anslaget får användas till ett belopp av högst 65 412 000 euro till betalning av statlig finansiering enligt lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) för produktionen av studerandehälsovården. 
Av anslaget har reserverats 1 000 000 euro till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för stödjande av högskolestuderandes välbefinnande. 
Den godtagbara kostnaden per studerande som anges i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande är 320,16 euro och de godtagbara totala kostnaderna för studerandehälsovården uppskattningsvis 86 000 000 euro. 
36.Statsunderstöd för att trygga social- och hälsovårdstjänster (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 662 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 562 000 euro till betalning av statsunderstöd via sametinget till de välfärdsområden inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga och vidareutveckla social- och hälsovårdstjänster på samiska 
2) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till betalning av statsunderstöd till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet i Österbottens välfärdsområde. 
37.Statlig ersättning till välfärdsområdena för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som fått avslag på sin asylansökan (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av i 12 a § i socialvårdslagen (1301/2014) avsedd ersättning till välfärdsområdena för kostnader som uppstår på grund av socialservice i brådskande fall till personer som fått avslag på sin asylansökan. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 500 000 euro. 
Anslaget får användas till statsunderstöd som beviljas välfärdsområdena för finansiering av det kreditkapital som behövs vid social kreditgivning. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 36 635 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd för utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. 
Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd för koordinerings-, handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings-, utbildnings-, utvärderings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter. 
61.Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 118 000 000 euro. 
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 
1) till ett belopp av högst 70 000 000 euro för att främja uppfyllandet av vårdgarantin och avveckla vård-, rehabiliterings- och serviceskulden inom social- och hälsovården till följd av coronavirussituationen (RRF, pelare 4) 
2) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för att främja uppfyllandet av vårdgarantin genom stärkande av förebyggande åtgärder och tidig identifiering av problem (RRF, pelare 4) 
3) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för att stärka kunskapsbasen och den effektivitetsbaserade styrningen till stöd för kostnadseffektiviteten hos social- och hälsovården (RRF, pelare 4) 
4) till ett belopp av högst 20 000 000 euro för att ta i bruk digitala innovationer inom serviceutformningen som främjar vårdgarantin (RRF, pelare 4) 
5) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för att utvidga åtgärderna i programmet för arbetsförmåga och arbetsträningsmodellen IPS (RRF, pelare 3) 
6) till ett belopp av högst 4 500 000 euro för att stärka den psykiska hälsan och arbetsförmågan i arbetslivet (RRF, pelare 3) 
7) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter för administrering och samordning av programmet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 70 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling 
3) till utgifter för utveckling och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 70 940 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 och 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemen för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccinationsprogrammet 
2) till medlemsavgift till Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin 
5) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning 
6) till ett belopp av högst 600 000 euro för TBE-vaccinering av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer 
7) till betalning av kostnader för vederlagsfri överlåtelse av covid-19-vacciner samt för överlåtelse, försäljning och bortskaffande av vacciner. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålsäkerhetslagen (859/2018) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter för utbildning och forskning om riskhantering i anslutning till bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande och upplysningsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), utredning och uppföljning av överraskande epidemier samt det internationella samarbete som förutsätts för dessa 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 800 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, välfärdsområden, kommuner och andra aktörer. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får användas också till betalning av kostnader för förvaltning av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (fast anslag)
Under momentet beviljas 928 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av statsunderstöd till UKK-instituutti som upprätthålls av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010), 2 §). 
Som budgeteringsgrund för anslaget används beslutet om beviljande. 

80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 107 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 450 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas för kostnader för vikariehjälp. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) 
4) till betalning av kostnaderna för revideringen av informationssystemen 
5) till ett belopp av högst 2 000 000 euro till kostnaderna för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i syfte att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. 

90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 373 600 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001). 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 376 000 euro. 
Anslaget får även användas för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) byggprodukter 
2) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter 
3) drift av en kontaktpunkt för byggprodukter. 
Anslaget får även användas 
1) för ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, för ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av icke CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet 
2) för kostnader i anknytning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, av projektspecifika Life-bidrag och av understöd för beredning av Life-projekt. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 896 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
2) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar 
3) till betalning av överföringsutgifter till målländerna för utvecklingssamarbetet för genomförande av projekt som avses i lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 435 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 298 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer 
2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen 
3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården 
4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) till bidrag för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador 
6) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 

10.Miljö- och naturvård

20.Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 620 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt av rättegångar och konkursförfaranden till följd av återkrav av understöd 
2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet 
3) till utgifter som hänför sig till beredskap i samband med olje- och kemikalieolyckor för vård av djur som blivit nedsmutsade till följd av miljöskada 
4) till utgifter som föranleds av övervakningen av vrak som medför risk för miljöskada, av förberedelser för sanering samt av sanering av sådana vrak 
5) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 790 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för genomförande av livsmiljöprogrammet Helmi samt inventering, märkning, skötsel och stöd för skötseln av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden 
2) för främjande av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och av skyddet av skogarna 
3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) för naturskyddsplanering och för planering och iståndsättning i anslutning till tillämpningen av marktäktslagen 
5) i anslutning till punkterna 1—4 för kostnader för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 123 årsverken 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd och andra stöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 615 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för forskning, riskbedömning och riskhantering i samband med markskydd och miljösanering och utveckling av dessa samt för uppföljning 
2) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
3) för klimatpolitiska utredningar och för utveckling och genomförande av klimatpolitiken 
4) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar den cirkulära ekonomin och bioekonomin 
5) för avlönande av personal motsvarande högst 80 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 3 och visstidsanställd personal motsvarande högst 58 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
7) för projekt-