Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 17/2020 rd

Betänkande
FiUB
17
2020 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020 (RP 131/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Statsrådet fattade den 11 september 2020 ett principbeslut om genomförande av en hybridstrategi för gränsöverskridande trafik och resor, vilket ökar behovet av coronavirustest i samband med gränsövergångar. För att verkställa beslutet föreslår regeringen ett anslag på 200 miljoner euro för att öka testkapaciteten. 
I detta sammanhang föreslås inga ändringar i inkomstposterna. Behovet av statens nettoupplåning för 2020 ökar således med 200 miljoner euro och uppgår efter denna proposition till cirka 17,8 miljarder euro. 
DETALJMOTIVERING
ANSLAG
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38.
Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader
(reservationsanslag 2 år)
Regeringen föreslår under huvudtitel 33 ett nytt moment och under momentet ett anslag på 200 miljoner euro för att ersätta enheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården för kostnaderna för covid-19-test. Behovet av anslag föranleds av statsrådets principbeslut av den 11 september 2020 om genomförande av en hybridstrategi i gränsöverskridande trafik och resor, vilket kräver en ökning av testkapaciteten och analysverksamheten. 
Behovet av testningar vid gränsövergångar beräknas öka med 10 000 test per dag, vilket medför merkostnader i synnerhet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Avsikten är att den kapacitet som frigörs ska riktas till att utföra sjukvårdsdistriktens egna eller andra sjukvårdsdistrikts test. 
Utskottet anser att propositionen är motiverad och nödvändig, eftersom kostnaderna för att öka testkapaciteten enligt principbeslutet täcks till fullt belopp. Utskottet betonar att testen ska utföras kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Det är också viktigt att övervakningen av användningen av de resurser som avsatts för testning är konsekvent och heltäckande. 
Utskottet har uppmärksammats på att beslutsdelen under momentet saknar omnämnande av budgetering av anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Enligt erhållen utredning är budgetering enligt principen om betalningsbeslut nödvändig med tanke på en smidig förvaltning och användning av anslaget. Utskottet gör ett tillägg om detta i momentets beslutsdel. 
Momentet får följande lydelse: 
(Stycke 1 och 2 som i RP 131/2020 rd) 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. (Nytt) 
SAMMANFATTNING
Enligt propositionen ökas såväl anslagen som nettoupplåningen och skuldhanteringen med 200 000 000 euro. 
Efter de föreslagna ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen för i år med beaktande av den ordinarie budgeten och den första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte tilläggsbudgeten totalt 67 254 605 000 euro. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut: 
Riksdagen godkänner förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 131/2020 rd med ändringarna ovan. 
Riksdagen beslutar att den sjätte tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med 21.10.2020. 
Helsingfors 7.10.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
vice ordförande
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml (delvis)
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Jukka
Kopra
saml
ersättare
Merja
Kyllönen
vänst
ersättare
Jani
Mäkelä
saf
ersättare
Lulu
Ranne
saf
ersättare
Janne
Sankelo
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko.
RESERVATION saml
ALLMÄN MOTIVERING
Den sjätte tilläggsbudgeten är i huvudsak godtagbar. Samlingspartiet har konsekvent ställt sig bakom att alla nödvändiga kostnader som orsakas av coronan blir täckta. Människor och företag måste överbrygga krisen, men ekonomin måste fås att växa så fort som möjligt. Vi måste undvika en konkursvåg, massiv arbetslöshet och mänskligt lidande. Det finns dock skäl att använda alla tillgängliga resurser för att hantera coronaepidemin, och därför föreslår vi två uttalanden som betonar ett starkare utnyttjande av den privata sektorn och främjandet av användningen av coronahundar. 
Vi föreslår att riksdagen godkänner följande uttalanden: 
Reservationens förslag till uttalande 1 
Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en lagändring genom vilken coronahundar kan användas som tjänstehundar och säkerställer tillräckliga resurser för utbildning och omfattande användning av hundar för att identifiera coronasmitta. 
Reservationens förslag till uttalande 2 
Riksdagen förutsätter att regeringen också utnyttjar den privata sektorns kapacitet och kompetens i testning och spårning när detta är kostnadseffektivt. 
Förslag
Vi föreslår 
att riksdagen godkänner förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 enligt betänkandet och 
att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 2 uttalandena. 
Helsingfors 7.10.2020
Timo
Heinonen
saml
Elina
Lepomäki
saml
Jukka
Kopra
saml
Janne
Sankelo
saml
Senast publicerat 12-10-2020 10:04