Senast publicerat 13-10-2021 12:45

Betänkande FiUB 17/2020 rdRP 131/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020 (RP 131/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Statsrådet fattade den 11 september 2020 ett principbeslut om genomförande av en hybridstrategi för gränsöverskridande trafik och resor, vilket ökar behovet av coronavirustest i samband med gränsövergångar. För att verkställa beslutet föreslår regeringen ett anslag på 200 miljoner euro för att öka testkapaciteten. 

I detta sammanhang föreslås inga ändringar i inkomstposterna. Behovet av statens nettoupplåning för 2020 ökar således med 200 miljoner euro och uppgår efter denna proposition till cirka 17,8 miljarder euro. 

DETALJMOTIVERING

ANSLAG

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38.Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)

Regeringen föreslår under huvudtitel 33 ett nytt moment och under momentet ett anslag på 200 miljoner euro för att ersätta enheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården för kostnaderna för covid-19-test. Behovet av anslag föranleds av statsrådets principbeslut av den 11 september 2020 om genomförande av en hybridstrategi i gränsöverskridande trafik och resor, vilket kräver en ökning av testkapaciteten och analysverksamheten. 

Behovet av testningar vid gränsövergångar beräknas öka med 10 000 test per dag, vilket medför merkostnader i synnerhet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Avsikten är att den kapacitet som frigörs ska riktas till att utföra sjukvårdsdistriktens egna eller andra sjukvårdsdistrikts test. 

Utskottet anser att propositionen är motiverad och nödvändig, eftersom kostnaderna för att öka testkapaciteten enligt principbeslutet täcks till fullt belopp. Utskottet betonar att testen ska utföras kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Det är också viktigt att övervakningen av användningen av de resurser som avsatts för testning är konsekvent och heltäckande. 

Utskottet har uppmärksammats på att beslutsdelen under momentet saknar omnämnande av budgetering av anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Enligt erhållen utredning är budgetering enligt principen om betalningsbeslut nödvändig med tanke på en smidig förvaltning och användning av anslaget. Utskottet gör ett tillägg om detta i momentets beslutsdel. 

Momentet får följande lydelse: 
(Stycke 1 och 2 som i RP 131/2020 rd) 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. (Nytt) 

SAMMANFATTNING

Enligt propositionen ökas såväl anslagen som nettoupplåningen och skuldhanteringen med 200 000 000 euro. 

Efter de föreslagna ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen för i år med beaktande av den ordinarie budgeten och den första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte tilläggsbudgeten totalt 67 254 605 000 euro. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut: 

Riksdagen godkänner förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 131/2020 rd med ändringarna ovan. 
Riksdagen beslutar att den sjätte tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med 21.10.2020. 
Helsingfors 7.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes 
Koskinen 
sd 
 
vice ordförande 
Arto 
Pirttilahti 
cent 
 
medlem 
Anders 
Adlercreutz 
sv 
 
medlem 
Tarja 
Filatov 
sd 
 
medlem 
Timo 
Heinonen 
saml (delvis) 
 
medlem 
Heli 
Järvinen 
gröna 
 
medlem 
Anneli 
Kiljunen 
sd 
 
medlem 
Esko 
Kiviranta 
cent 
 
medlem 
Jari 
Koskela 
saf 
 
medlem 
Katri 
Kulmuni 
cent 
 
medlem 
Elina 
Lepomäki 
saml 
 
medlem 
Pia 
Lohikoski 
vänst 
 
medlem 
Raimo 
Piirainen 
sd 
 
medlem 
Jussi 
Saramo 
vänst 
 
medlem 
Iiris 
Suomela 
gröna 
 
medlem 
Ville 
Vähämäki 
saf 
 
ersättare 
Jukka 
Kopra 
saml 
 
ersättare 
Merja 
Kyllönen 
vänst 
 
ersättare 
Jani 
Mäkelä 
saf 
 
ersättare 
Lulu 
Ranne 
saf 
 
ersättare 
Janne 
Sankelo 
saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi 
Ikävalko. 
 

RESERVATION saml

ALLMÄN MOTIVERING

Den sjätte tilläggsbudgeten är i huvudsak godtagbar. Samlingspartiet har konsekvent ställt sig bakom att alla nödvändiga kostnader som orsakas av coronan blir täckta. Människor och företag måste överbrygga krisen, men ekonomin måste fås att växa så fort som möjligt. Vi måste undvika en konkursvåg, massiv arbetslöshet och mänskligt lidande. Det finns dock skäl att använda alla tillgängliga resurser för att hantera coronaepidemin, och därför föreslår vi två uttalanden som betonar ett starkare utnyttjande av den privata sektorn och främjandet av användningen av coronahundar. 

Vi föreslår att riksdagen godkänner följande uttalanden: 

Reservationens förslag till uttalande 1 

Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en lagändring genom vilken coronahundar kan användas som tjänstehundar och säkerställer tillräckliga resurser för utbildning och omfattande användning av hundar för att identifiera coronasmitta. 

Reservationens förslag till uttalande 2 

Riksdagen förutsätter att regeringen också utnyttjar den privata sektorns kapacitet och kompetens i testning och spårning när detta är kostnadseffektivt. 
Förslag
Kläm 

Vi föreslår 

att riksdagen godkänner förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 enligt betänkandet och 
att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 2 uttalandena. 
Helsingfors 7.10.2020
Timo 
Heinonen 
saml 
 
Elina 
Lepomäki 
saml 
 
Jukka 
Kopra 
saml 
 
Janne 
Sankelo 
saml