Senast publicerat 08-05-2021 12:40

Betänkande FiUB 5/2019 rdRP 28/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019 (RP 28/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Tilläggsbudgetmotioner

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 

Tilläggsbudgetmotion
 TBM 10/2019 rd 
Ville 
Vähämäki 
saf 
 
Tilläggsbudgetmotion om ökat anslag för statsandel till kommunerna för ordnande av basservice (287 000 000 euro) 28.90.30

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att statsandelen för kommunal basservice höjs med 237 miljoner euro på grund av att kompensationen för 2020 i anslutning till genomförandet av konkurrenskraftsavtalet tidigareläggs till 2019. Det handlar om en engångsersättning som betalas till kommunerna till ett belopp av 43,22 euro per invånare. 

Utskottet anser att tidigareläggningen av kompensationen är befogad på grund av den svaga kommunekonomiska situationen. Kommunernas kostnader har ökat och dessutom har inflödet av skatter varit mindre än beräknat. Det anses bero bland annat på en ändring av förfarandet med förskottsinnehållningen och på faktorer som gäller introduktionen av det nationella inkomstregistret och som påverkar tidsplanen för inflödet. 

Regeringen föreslår samtidigt vissa justeringar av inkomstposterna. Bland annat höjs intäktskalkylerna för mervärdesskatt och överlåtelseskatt medan intäktskalkylen för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster sänks. Allt som allt sänks inkomstposten med sammanlagt 443 miljoner euro. 

Efter dessa ändringar beräknas statsskulden i slutet av 2019 uppgå till cirka 107,4 miljarder euro. Det svarar mot omkring 44 procent av bruttonationalprodukten. 

SAMMANFATTNING

Enligt propositionen ökas anslagen med 235 006 000 euro, minskas inkomsterna (utan nettoupplåning och skuldhantering) med 443 000 000 euro och ökas nettoupplåningen och skuldhanteringen med 678 006 000 euro. 

Efter de föreslagna ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen för i år med beaktande av den ordinarie budgeten och första, andra och tredje tilläggsbudgeten totalt 55 974 719 000 euro. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut: 

Riksdagen godkänner förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 28/2019 rd utan ändringar. 
Riksdagen förkastar tilläggsbudgetmotionen TBM 10/2019 rd. 
Riksdagen beslutar att den tredje tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från 31.10.2019. 
Helsingfors 22.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes 
Koskinen 
sd 
 
vice ordförande 
Antti 
Rantakangas 
cent 
 
medlem 
Tarja 
Filatov 
sd 
 
medlem 
Sanni 
Grahn-Laasonen 
saml 
 
medlem 
Timo 
Heinonen 
saml 
 
medlem 
Vilhelm 
Junnila 
saf 
 
medlem 
Heli 
Järvinen 
gröna 
 
medlem 
Jari 
Koskela 
saf 
 
medlem 
Elina 
Lepomäki 
saml 
 
medlem 
Markus 
Lohi 
cent 
 
medlem 
Pia 
Lohikoski 
vänst 
 
medlem 
Raimo 
Piirainen 
sd 
 
medlem 
Jussi 
Saramo 
vänst 
 
medlem 
Sami 
Savio 
saf 
 
medlem 
Iiris 
Suomela 
gröna 
 
medlem 
Pia 
Viitanen 
sd 
 
medlem 
Ville 
Vähämäki 
saf 
 
ersättare 
Petri 
Honkonen 
cent 
 
ersättare 
Janne 
Sankelo 
saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi 
Ikävalko. 
 

RESERVATION saf

Allmän motivering

Det ekonomiska läget i kommunerna dåligt 

Nästan en tredjedel av kommunerna har ansökt om statsandel enligt prövning för i år och det ansökta beloppet uppgår till närmare 100 miljoner euro. Men det finns bara 10 miljoner euro att få medan beloppet varit betydligt större tidigare gånger. I tilläggsbudgetmotion TBM 10/2019 rd föreslås att stöd ska kunna beviljas upp till 60 miljoner euro. 

Det är klart att bidraget per kommun blir mycket litet när det bland de sökande finns hela sex kommuner med fler än 20 000 invånare. 

Detaljmotivering

ANSLAG

Huvudtitel 28 

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

90. Stöd till kommunerna 

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 

Samtidigt som riksdagen tidigarelägger kompensationen i samband med konkurrenskraftsavtalet, hade det varit värt att höja stödet enligt prövning till kommunerna med ett ordentligt belopp. I själva verket handlar det inte om något extra anslag till kommunerna utan bara om att utbetalningen tidigareläggs. Därför föreslår vi i TBM 10/2019 rd att momentet i regeringens tilläggsbudgetproposition höjs med 50 miljoner euro. Därmed stiger det totala beloppet från 237 till 287 miljoner euro. 

Tillståndet för den kommunala ekonomin är oroväckande och vi föreslår därför att det sätts in omedelbara åtgärder. 

Vi föreslår 

att riksdagen ökar moment 28.90.30 med 50 000 000 euro för ordnande av basservicen och godkänner följande uttalande: 

Reservationens förslag till uttalande 

Riksdagen förutsätter att regeringen inleder åtgärder för att öka den allmänna uppfattningen om läget inom den kommunala ekonomin, stärka kompetensen och ledarskapet vid finansministeriets avdelning för kommunal ekonomi, i överensstämmelse med rekommendationerna från Statens revisionsverk skapa ett regelverk för styrning av den kommunala ekonomin och stärka de allmänna styrmekanismerna och ta fram verktyg för att styra kommunernas ekonomi med utgångspunkt i den senaste akademiska forskningen. 
Förslag
Kläm 

Vi föreslår 

att riksdagen godkänner förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2019 enligt betänkandet med ändringarna ovan och 
att riksdagen godkänner det föreslagna uttalandet. 
Helsingfors 22.10.2019
Ville 
Vähämäki 
saf 
 
Vilhelm 
Junnila 
saf 
 
Jari 
Koskela 
saf 
 
Sami 
Savio 
saf