Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
B 2/2019 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
För utlåtande
RP 18/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU
RP 22/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården GrU25.10.2019
RP 36/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomiGrU08.11.2019
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrU
utrikesutskottet
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU
finansutskottet
För betänkande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU12.12.2019
RP 20/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet08.11.2019
RP 24/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet15.11.2019
RP 25/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis08.11.2019
RP 26/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift08.11.2019
RP 27/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar15.11.2019
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU
revisionsutskottet
För betänkande
B 3/2019 rdRegeringens årsberättelse 2018FvUU 6/2019 rd, HaVL 6/2019 vp, FiUU 1/2019 rd, VaVL 1/2019 vp, KuUU 1/2019 rd, SiVL 1/2019 vp, ShUU 2/2019 rd, StVL 2/2019 vp, FrUU 1/2019 rd, TuVL 1/2019 vp, UndUU 1/2019 rd, TiVL 1/2019 vp, LaUU 2/2019 rd, LaVL 2/2019 vp, UtUU 1/2019 rd, UaVL 1/2019 vp, FsUU 1/2019 rd, PuVL 1/2019 vp, KoUU 3/2019 rd, LiVL 3/2019 vp, AjUU 2/2019 rd, GrUU 2/2019 rd, PeVL 2/2019 vp, MiUU 1/2019 rd, YmVL 1/2019 vp, EkUU 1/2019 rd, TaVL 1/2019 vp, JsUU 2/2019 rd, MmVL 2/2019 vp28.11.2019
B 6/2019 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 18/2019 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 10/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde oktober 2019
RP 18/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU
RP 31/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice inom tidsfristen för budgetlagarna
RP 32/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den inom tidsfristen för budgetlagarna
RP 46/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet november 2019
RP 51/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt inom tidsfristen för budgetlagarna
B 15/2019 rdVerksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå oktober 2019
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU 8.11.2019
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU 8.11.2019
lagutskottet
För betänkande
RP 45/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
För utlåtande
LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 50/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 36/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomiGrU
RP 49/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
B 17/2019 rdKlimatårsberättelse 2019KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp,JsU
försvarsutskottet
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU
kulturutskottet
För betänkande
RP 33/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
RP 34/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
RP 35/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 48/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 22/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården GrU
RP 38/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 39/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
RP 40/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
RP 41/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 42/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
RP 43/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
För utlåtande
LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 47/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrU
B 16/2019 rdRiksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU
framtidsutskottet
För utlåtande
LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 52/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU
miljöutskottet
För betänkande
RP 44/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder26.11.2019
B 17/2019 rdKlimatårsberättelse 2019KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp,JsU11.02.2020
För utlåtande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020LaU,ShU,FrU,JsU,AjU,MiU,FvU,KuU,FsU,UtU,KoU,EkU06.11.2019
SRR 2/2019 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023MiU,FvU,KuU,UtU,FsU,EkU06.11.2019
Senast publicerat 23.10.2019 16:08