Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
B 2/2019 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018 februari 2020
För utlåtande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU februari 2020
RP 87/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordningEkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp,GrU12.12.2019
RP 88/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdomGrU12.12.2019
finansutskottet
För betänkande
RP 29/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020FvUU 8/2019 rd, HaVL 8/2019 vp, LaUU 5/2019 rd, LaVL 5/2019 vp, EkUU 6/2019 rd, TaVL 6/2019 vp, ShUU 4/2019 rd, StVL 4/2019 vp, KuUU 3/2019 rd, SiVL 3/2019 vp, JsUU 5/2019 rd, MmVL 5/2019 vp, UtUU 2/2019 rd, UaVL 2/2019 vp, KoUU 5/2019 rd, LiVL 5/2019 vp, AjUU 3/2019 rd, MiUU 5/2019 rd, YmVL 5/2019 vp, FsUU 3/2019 rd, PuVL 3/2019 vp, FrUU 2/2019 rd, TuVL 2/2019 vp12.12.2019
RP 69/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattningGrUU 13/2019 rd, PeVL 13/2019 vp04.12.2019
RP 76/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den10.12.2019
RP 89/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
revisionsutskottet
För betänkande
B 18/2019 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 18/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med denGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp vårsession
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU väntas GrUU, vårsession
RP 61/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annanLaUU 7/2019 rd, LaVL 7/2019 vp, GrUU 11/2019 rd, PeVL 11/2019 vp 10.12.2019
RP 84/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster februari 2020
RP 90/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor februari 2020
lagutskottet
För utlåtande
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaU vårsession 2020
försvarsutskottet
För betänkande
RP 92/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 71/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagenGrUU 16/2019 rd, PeVL 16/2019 vp
RP 87/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordningEkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp,GrU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 47/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänsterGrUU 15/2019 rd, PeVL 15/2019 vp februari 2020
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaU december 2019
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 88/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdomGrU saknas GrUU
miljöutskottet
För betänkande
B 17/2019 rdKlimatårsberättelse 2019JsUU 6/2019 rd, MmVL 6/2019 vp, KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp11.02.2020
Senast publicerat 10.12.2019 00:30