EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten
NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 85/2018 rdUJ 7/2019 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
utrikesutskottet
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
För eventuella åtgärder
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
U 65/2018 rd
U 40/2018 rdUJ 44/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 123/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vp
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vp
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
finansutskottet
För eventuella åtgärder
U 85/2018 rdUJ 7/2019 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
revisionsutskottet
För eventuella åtgärder
E 25/2019 rdStatsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2018 och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) bokslut för 2018, ledningens rapport och revisorns rapport
förvaltningsutskottet
För utlåtande
U 10/2019 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (förutsättningar för åtkomst till Etias)
För eventuella åtgärder
E 42/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
lagutskottet
För eventuella åtgärder
E 17/2019 rdEJ 17/2019 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
kommunikationsutskottet
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
jord- och skogsbruksutskottet
För eventuella åtgärder
U 73/2018 rdUJ 5/2019 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
E 74/2018 rd
E 30/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
försvarsutskottet
USP 7/2019 rd
För eventuella åtgärder
USP 35/2018 rd
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
social- och hälsovårdsutskottet
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
ekonomiutskottet
För eventuella åtgärder
U 85/2018 rdUJ 7/2019 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
E 12/2018 rdEJ 13/2019 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa
E 42/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
framtidsutskottet
För kännedom
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
miljöutskottet
För eventuella åtgärder
E 30/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
E 38/2019 rdStatsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
För kännedom
E 125/2016 rdEJ 19/2019 vpStatsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Senast publicerat 22.10.2019 00:31