Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EDK-2020-AK-282952

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten
NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
USP 23/2020 rdStatsrådets utredning: Beredningen av statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna
För eventuella åtgärder
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
U 60/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)
utrikesutskottet
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
E 171/2013 rdEJ 25/2020 vpStatsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
E 156/2020 rdStatsrådets utredning: EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet – En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 85/2008 rdUJ 48/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till beslut av rådet (interimsavtal om ekonomiskt partnerskap, EPA)
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 65/2018 rdUJ 51/2020 vp
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
För kännedom
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
finansutskottet
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
U 72/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet
För eventuella åtgärder
U 65/2018 rdUJ 51/2020 vp
förvaltningsutskottet
U 60/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)
U 61/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet
U 62/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering)
U 71/2020 rdStatsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om motståndskraft hos kritiska enheter
E 21/2017 rdEJ 27/2020 vpStatsrådets utredning: Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
E 153/2020 rdStatsrådets utredning: RIF/E-SKRIVELSE; Ordförandelandets diskussionsunderlag om EU:s balanserade tillvägagångssätt i fråga om kryptering och de behöriga myndigheternas möjligheter att få tillgång till krypterad information i enskilda fall inom ramen för sina befogenheter
E 162/2020 rdStatsrådets utredning: EU:s allmänna dataskyddsförordning; kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler
För eventuella åtgärder
U 34/2016 rdUJ 40/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
lagutskottet
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
För eventuella åtgärder
E 21/2017 rdEJ 27/2020 vpStatsrådets utredning: Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
För kännedom
E 120/2020 rdStatsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2020
kommunikationsutskottet
För eventuella åtgärder
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
E 154/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppgradering av de gröna körfälten för transport för att hålla igång ekonomin under de nya utbrotten av covid-19-pandemin
För kännedom
E 153/2020 rdStatsrådets utredning: RIF/E-SKRIVELSE; Ordförandelandets diskussionsunderlag om EU:s balanserade tillvägagångssätt i fråga om kryptering och de behöriga myndigheternas möjligheter att få tillgång till krypterad information i enskilda fall inom ramen för sina befogenheter
jord- och skogsbruksutskottet
För eventuella åtgärder
E 142/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet
försvarsutskottet
För eventuella åtgärder
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
USP 17/2020 rdStatsrådets utredning: Prioiriteringar under Danmarks ordförandeskap i Nordefco 2020
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
För eventuella åtgärder
U 65/2018 rdUJ 51/2020 vp
E 149/2020 rdStatsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet
E 158/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 34/2020 vp
social- och hälsovårdsutskottet
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
E 152/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om en europeisk hälsounion och en läkemedelsstrategi
E 154/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppgradering av de gröna körfälten för transport för att hålla igång ekonomin under de nya utbrotten av covid-19-pandemin
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
ekonomiutskottet
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
U 70/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
E 149/2020 rdStatsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet
E 159/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för konsumentpolitiken - En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens
E 160/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi
För utlåtande
U 5/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
För eventuella åtgärder
U 69/2018 rdUJ 31/2020 vp
U 33/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vp
E 104/2020 rdStatsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
E 141/2020 rd
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
E 130/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa”
För kännedom
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
U 69/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (direktivet om minimilöner)
E 156/2020 rdStatsrådets utredning: EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet – En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder
miljöutskottet
E 160/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi
För eventuella åtgärder
E 146/2020 rdStatsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram
Senast publicerat 31-01-2021 00:34