EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten
NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 27/2020 rdUJ 27/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
U 30/2020 rdUJ 28/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
utrikesutskottet
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 44/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 123/2018 rdEJ 18/2020 vpStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
För kännedom
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
finansutskottet
För eventuella åtgärder
U 88/2018 rdUJ 15/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande avett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget,till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiskaunionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.
U 27/2020 rdUJ 27/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
U 30/2020 rdUJ 28/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
E 80/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU
E 95/2020 rdMeddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
revisionsutskottet
E 92/2020 rdStatsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2019, ledningens rapport och revisorns rapport
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
förvaltningsutskottet
U 35/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)
E 97/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen samt om EU-rättsakter som ska harmoniseras med direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning
E 106/2020 rdStatsrådets utredning: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn
E 110/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med skjutvapen 2020–2025
E 113/2020 rdStatsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi
För eventuella åtgärder
U 45/2018 rdUJ 24/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
E 77/2020 rdStatsrådets utredning: Migration; EU:s framtida migrations- och asylreform
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
lagutskottet
E 106/2020 rdStatsrådets utredning: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn
E 111/2020 rdStatsrådets utredning: Ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning
E 113/2020 rdStatsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi
För eventuella åtgärder
U 35/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)
E 93/2020 rdStatsrådets utredning: RIF; EU-strategi för brottsoffers rättigheter (2020–2025)
E 97/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen samt om EU-rättsakter som ska harmoniseras med direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
kommunikationsutskottet
U 48/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
För eventuella åtgärder
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vpStatsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
E 107/2020 rdStatsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet
E 109/2020 rdStatsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av eIDA-förordningen
jord- och skogsbruksutskottet
E 123/2018 rdEJ 18/2020 vpStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
För eventuella åtgärder
U 73/2018 rdUJ 16/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
E 83/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
E 84/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 — Ge naturen större plats i våra liv
försvarsutskottet
För eventuella åtgärder
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
E 102/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelande om kompetensagendan och förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning
E 115/2020 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033
För eventuella åtgärder
U 70/2018 rdUJ 17/2020 vp
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
social- och hälsovårdsutskottet
För utlåtande
U 26/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
ekonomiutskottet
E 112/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens kommande konsumentpolitiska initiativ; en ny konsumentpolitik, ett förslag till ökat inflytande för konsumenter i den gröna omställningen, en översyn av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal och en reform av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet
E 114/2020 rdStatsrådets utredning: Ändring och rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med EU:s utsläppshandelsdirektiv
För utlåtande
U 5/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
U 46/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om ändring av förordningarna (EU) 2017/2402 och (EU) nr 575/2013 (ändringar i ramverket för värdepapperisering)
För eventuella åtgärder
U 27/2020 rdUJ 27/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
U 33/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)
U 30/2020 rdUJ 28/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
E 36/2020 rdStatsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vp
E 104/2020 rdStatsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
För kännedom
U 45/2018 rdUJ 24/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
E 123/2018 rdEJ 18/2020 vpStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
U 70/2018 rdUJ 17/2020 vp
E 7/2020 rdEJ 9/2020 vpStatsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika
För kännedom
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
E 113/2020 rdStatsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi
miljöutskottet
E 114/2020 rdStatsrådets utredning: Ändring och rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med EU:s utsläppshandelsdirektiv
För eventuella åtgärder
U 73/2018 rdUJ 16/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vpStatsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
E 83/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
E 84/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 — Ge naturen större plats i våra liv
E 104/2020 rdStatsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
Senast publicerat 01-10-2020 01:04