Senast publicerat 09-08-2022 00:32

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 28/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
B 21/2021 rdRegeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021
För utlåtande
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU höstperioden 2022
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU höstperioden 2022
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenGrU
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU
RP 74/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med denSiVL 18/2022 vp, KuUU 18/2022 rd,GrU
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
RP 83/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU
RP 89/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böterGrU
RP 93/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelserGrU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
utrikesutskottet
För betänkande
B 11/2022 rdNordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
finansutskottet
För betänkande
RP 77/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen09.06.2022
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU
revisionsutskottet
För betänkande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd väntas ett ny RP
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemPeVL 33/2022 vp, GrUU 33/2022 rd i början av höstperioden 2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU väntas GrUU, i början av höstperioden 2022
RP 31/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen höstperioden 2022
RP 53/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal höstperioden 2022
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU höstperioden 2022
RP 73/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen höstperioden 2022
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
SRR 11/2021 rdStatsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningenLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd höstperioden 2022
För utlåtande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU höstperioden 2022
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU höstperioden 2022
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU senast 30.9.2022
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp -
För betänkande
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen höstsession 2022
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den höstsession 2022
RP 87/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen
RP 93/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelserGrU
För utlåtande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU -
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU höstsession 2022
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenGrU
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen
RP 91/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU18.05.2022
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 83/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 89/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böterGrU
RP 90/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
För utlåtande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035JsU,EkU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
försvarsutskottet
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
kulturutskottet
För betänkande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 74/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med denSiVL 18/2022 vp, KuUU 18/2022 rd,GrU
För utlåtande
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenSiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd,ShU
RP 84/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenShU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 236/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om FinansinspektionenPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterLiVL 19/2022 vp, TyVL 8/2022 vp, HaVL 17/2022 vp, GrUU 34/2022 rd, PeVL 34/2022 vp, AjUU 8/2022 rd, FvUU 17/2022 rd, KoUU 19/2022 rd
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenSiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd,ShU
RP 51/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt
RP 69/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
RP 101/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning
B 9/2022 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035JsU,EkU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
framtidsutskottet
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet höstperioden 2022
RP 84/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenShU ShUU saknas, höstperioden 2022
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022FvUU 20/2022 rd, HaVL 20/2022 vp, SiVL 17/2022 vp, StVL 7/2022 vp, KuUU 17/2022 rd, ShUU 7/2022 rd, LaVL 16/2022 vp, LaUU 16/2022 rd höstperioden 2022
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU viimeistään 30.9.2022
miljöutskottet
För betänkande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035JsU,EkU
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,GrU,UtU,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,FrU,AjU,MiU,StoU