Senast publicerat 22-03-2023 00:32

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
RP 192/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om karens i anslutning till uppdraget som medlem av statsrådet och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 254/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativReUU 7/2022 rd, TrVL 7/2022 vp
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenTaVL 71/2022 vp, TyVL 18/2022 vp, MmVL 34/2022 vp, AjUU 18/2022 rd, EkUU 71/2022 rd, JsUU 34/2022 rd
För utlåtande
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagenGrU
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetHaVL 35/2022 vp, PuVL 13/2022 vp, FvUU 35/2022 rd, FsUU 13/2022 rd,GrU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenPeVL 44/2022 vp, GrUU 44/2022 rd
RP 132/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med denPeVL 87/2022 vp, GrUU 87/2022 rd
RP 133/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitetPeVL 83/2022 vp, GrUU 83/2022 rd
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetPeVL 84/2022 vp, LaUU 33/2022 rd, LaVL 33/2022 vp, GrUU 84/2022 rd
RP 276/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket
RP 294/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningTrVL 6/2022 vp, TaVL 68/2022 vp, PuVL 14/2022 vp, ReUU 6/2022 rd, EkUU 68/2022 rd, FsUU 14/2022 rd
B 12/2022 rdVerksamhetsberättelse 2021 dataombudsmannens byrå
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagenGrU
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetHaVL 35/2022 vp, PuVL 13/2022 vp, FvUU 35/2022 rd, FsUU 13/2022 rd,GrU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 110/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenStVL 9/2022 vp, ShUU 9/2022 rd, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
RP 109/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 115/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och 6 b § i straffregisterlagen
RP 297/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
RP 311/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den
SRR 6/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrateginMmVL 33/2022 vp, YmVL 45/2022 vp, MiUU 45/2022 rd, JsUU 33/2022 rd, LiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd
SRR 12/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse för handeln
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet