Senast publicerat 26-07-2021 00:34

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
utrikesutskottet
U 32/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett moderniserat associeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater samt Chile (det moderniserade associeringsavtalet med Chile)
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 10/2011 rdUJ 2/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan (Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan)
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 26/2021 rdStatsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
För kännedom
E 171/2013 rdEJ 25/2020 vpStatsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
E 32/2021 rd
finansutskottet
U 34/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
U 35/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2022 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (budgeten; Europeiska unionen)
förvaltningsutskottet
U 33/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013
För eventuella åtgärder
E 74/2021 rdStatsrådets utredning: EU:s strategi för frivilligt återvändande och återanpassning
E 79/2021 rdStatsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025
För kännedom
U 30/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter (maskinproduktförordningen)
lagutskottet
E 78/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Bedömning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökan om anslutning till 2007 års Luganokonvention
E 79/2021 rdStatsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025
E 81/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
För eventuella åtgärder
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
E 62/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens
kommunikationsutskottet
U 36/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)
För eventuella åtgärder
E 48/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet
jord- och skogsbruksutskottet
För eventuella åtgärder
E 76/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU
försvarsutskottet
USP 17/2021 rdFörsvarssamarbete mellan Finland och Norge
USP 18/2021 rdStatsrådets utredning: Nordiska försvarsministermötet (Nordefco) 29-30.6.2021 och JointExpeditionary Force-försvarsministermötet 30.6-1.7.2021
För eventuella åtgärder
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
För eventuella åtgärder
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
E 62/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens
social- och hälsovårdsutskottet
För eventuella åtgärder
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
ekonomiutskottet
E 77/2021 rdStatsrådets utredning: Rådets godkännande av genomförandebeslut om de nationella planerna för återhämtning och resiliens
E 82/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europeiska unionens förslag om exportkrediter och kolkraftverk
E 83/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om samarbete och informationsutbyte i konkurrensärenden
För utlåtande
U 5/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
U 29/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2013/34, 2004/109 och 2006/43 samt förordning (EU) 537/2014 till den del det är frågan om företagens hållbarhetsrapportering (COM(2021) 189 final)
U 31/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
För eventuella åtgärder
U 14/2018 rdUJ 4/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
U 12/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
E 43/2020 rdEJ 6/2021 vp
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vp
E 104/2020 rdStatsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
E 4/2021 rdStatsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse
E 6/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att utnyttja EU:s innovationspotential: En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens
E 40/2021 rdStatsrådets utredning: Reformen av direktivet om slutlig avveckling och direktivet om marknader för finansiella instrument
E 46/2021 rdStatsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse
E 47/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning
E 48/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet
E 55/2021 rd
E 58/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Handlingsplan för synergieffekter mellan civil industri, försvarsindustri och rymdindustri
E 62/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens
E 64/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/Bättre lagstiftning i EU – bättre EU-lagstiftning som svarar mot framtida behov genom samarbete
E 65/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation
E 70/2021 rdStatsrådets utredning: Genomförandeakt som antas med stöd av förordning (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information (Single Digital Gateway SDG) och utövande av rätten till kontroll enligt förordning (EU) nr 182/2011
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 3/2021 vp
U 30/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter (maskinproduktförordningen)
E 42/2021 rdStatsrådets utredning: Digitala gröna intyg
E 45/2021 rdStatsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande
E 66/2021 rdStatsrådets utredning: En ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU
framtidsutskottet
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
För eventuella åtgärder
E 48/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet
E 62/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 3/2021 vp
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
E 79/2021 rdStatsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025
För utlåtande
U 30/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter (maskinproduktförordningen)