Senast publicerat 04-07-2022 00:36

Subsidiaritetsärenden under behandling i utskott

Stora utskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 41/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014COM(2022) 150MiU12.05.202223.06.202207.07.2022
SÄ 42/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)COM(2022) 177LaU12.05.202223.06.202207.07.2022
SÄ 43/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 vad gäller insamling, bevarande och analys av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid EurojustCOM(2022) 187LaU11.05.202222.06.202206.07.2022
SÄ 44/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta kravCOM(2022) 189FvU11.05.202222.06.202206.07.2022
SÄ 45/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG COM(2022) 204EkU17.05.202228.06.202212.07.2022
SÄ 46/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall COM(2022) 156MiU25.05.202206.07.202220.07.2022
SÄ 47/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011 COM(2022) 144EkU20.05.202201.07.202215.07.2022
SÄ 48/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754 COM(2022) 17420.05.202201.07.202215.07.2022
SÄ 49/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera effekterna av Rysslands invasion av Ukraina COM(2022) 24223.05.202204.07.202218.07.2022
SÄ 50/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet COM(2022) 222EkU, FiU06.06.202218.07.202201.08.2022
SÄ 51/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av regler om ett avdrag i syfte att minska skattefördelen för finansiering med lån jämfört med finansiering med eget kapital och om begränsning av ränteavdragen i samband med bolagsbeskattningCOM(2022) 216FiU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 52/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt hälsodataområdeCOM(2021) 197ShU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 53/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814COM(2021) 231FiU14.06.202226.07.202209.09.2022
SÄ 54/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgånga COM(2022) 245LaU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 55/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhetCOM(2022) 296JsU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 56/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning COM(2022) 650FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 57/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (omarbetning) COM(2022) 655FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 58/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av naturCOM(2020) 683MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 59/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115COM(2022) 305MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 60/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftningCOM(2022) 313KoU29.06.202209.09.202223.09.2022
Grundlagsutskottet
Utrikesutskottet
Finansutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 50/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet COM(2022) 222FiU06.06.202218.07.202201.08.2022
SÄ 51/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av regler om ett avdrag i syfte att minska skattefördelen för finansiering med lån jämfört med finansiering med eget kapital och om begränsning av ränteavdragen i samband med bolagsbeskattningCOM(2022) 216FiU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 53/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814COM(2021) 231FiU14.06.202226.07.202209.09.2022
Revisionsutskottet
Förvaltningsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 44/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta kravCOM(2022) 189FvU11.05.202222.06.202206.07.2022
SÄ 56/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning COM(2022) 650FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 57/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (omarbetning) COM(2022) 655FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
Lagutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 42/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)COM(2022) 177LaU12.05.202223.06.202207.07.2022
SÄ 43/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 vad gäller insamling, bevarande och analys av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid EurojustCOM(2022) 187LaU11.05.202222.06.202206.07.2022
SÄ 54/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgånga COM(2022) 245LaU23.06.202204.09.202218.09.2022
Kommunikationsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 60/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftningCOM(2022) 313KoU29.06.202209.09.202223.09.2022
Jord- och skogsbruksutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 55/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhetCOM(2022) 296JsU23.06.202204.09.202218.09.2022
Försvarsutskottet
Kulturutskottet
Social- och hälsovårdsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 52/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt hälsodataområdeCOM(2021) 197ShU13.06.202225.07.202208.09.2022
Ekonomiutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 45/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG COM(2022) 204EkU17.05.202228.06.202212.07.2022
SÄ 47/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011 COM(2022) 144EkU20.05.202201.07.202215.07.2022
SÄ 50/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet COM(2022) 222EkU06.06.202218.07.202201.08.2022
Underrättelsetillsynsutskottet
Framtidsutskottet
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Miljöutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 41/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014COM(2022) 150MiU12.05.202223.06.202207.07.2022
SÄ 46/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall COM(2022) 156MiU25.05.202206.07.202220.07.2022
SÄ 58/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av naturCOM(2020) 683MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 59/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115COM(2022) 305MiU29.06.202209.09.202223.09.2022