Takaisin etusivulle

Kirjallisuutta aihepiiristä

Aho, Esko: Pääministeri. Otava, Helsinki 1998.

Blomstedt, Yrjö: K. J. Ståhlberg: Valtiomieselämäkerta. Otava, Helsinki 1969.

Borg, Olavi, Irma Karvikko, V. Merikoski, Kyösti Skyttä: K. J. Ståhlberg ja Suomen itsenäisyys. K. J. Ståhlbergin säätiö, Helsinki 1968.

Brotherus, K.R.: Katsaus Suomen valtiollisen järjestysmuodon historialliseen kehitykseen. WSOY, Porvoo 1948.

Cerny, Philip G: The Changing Architecture of Politics. Sage Publications, London 1990.

Danielson-Kalmari, J.R: Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:nnella ja 19:nnella vuosisadalla. Aleksanteri I:n aika. WSOY, Porvoo 1922.

Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus I-II. Tietosanakirjaosakeyhtiö, Porvoo 1924-1925.

Haataja, Lauri, Martti Häikiö, et al.: YYA-Suomi. WSOY, Porvoo 1993.

Haavikko, Paavo: Tarja Halosen tarina. Naisen muotokuva politiikan kehyksissä. Art House, Helsinki 2001.

Hainari, O.A. & Kustavi Grotenfelt: Suomen historia Ruotsin mahtavuuden aikakaudella 1617-1721. Jyväskylä 1922.

Hakovirta, Harto & Tapio Koskiaho (toim.): Suomen hallitukset ja hallitusohjelmat 1945–1973. Gaudeamus, Helsinki 1973.

Hallberg, Pekka, Tuomo Martikainen, Jaakko Nousiainen, Päivi Tiikkainen: Presidentin valta. Hallitsijanvallan ja parlamentarismin välinen jännite Suomessa 1919-2009. WSOY, Helsinki 2009.

Harle, Vilho: Martti Ahtisaari, A global rationalist. Northern Dimensions
3/2000: 5–24.

Heikkilä, Toivo: Paasikivi peräsimessä. Pääministerin sihteerin muistelmat
1944–1948. Otava, Helsinki 1965.

Heinrichs, Erik: Mannerheim Suomen kohtaloissa, II. Suomen marsalkka. Otava,
Helsinki 1959.

Heiskanen, Ilkka & Tuomo Martikainen: The Finnish public sector: Its growth
and changing role in 1960-1984. Teoksessa Lybeck, J.A. & M. Henrekson
(toim.): Explaining the Growth of Government. Elsevier Science Publishers B.V.
(North Holland) 1988.

Helander, Voitto & Kyösti Pekonen: Eduskunnan vahvistuva valiokuntalaitos.
Teoksessa Valiokunnat lähikuvassa. Suomen eduskunta 100 v, osa 7. Edita 2007.

Hentilä, Marjaliisa & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. Siltala, Helsinki
2016.

Hermanson, Robert: Suomen valtiosääntö. Werner Söderström, Porvoo 1923.

Hiltunen, Tiina: Teoista sanoihin. Suomen tasavallan presidenttien
uudenvuodenpuheiden asiakysymykset vuosina 1935–2006. Valtiotieteellisen
tiedekunnan kirjasto. Julkaisematon pro gradu -tutkielma, Helsinki 2008.

Hirvikallio, Paavo: Tasavallan presidentinvaalit Suomessa 1919–1950. WSOY,
Porvoo 1958.

Hokkanen, Kari: Kyösti Kallio 2, 1930–1940. WSOY, Porvoo 1986.

Häikiö, Martti: Suomen leijona. Svinhufvud itsenäisyysmiehenä. Docendo Oy,
2017.

Iloniemi, Jaakko: Mauno Koivisto presidenttinä. Kirjayhtymä, Helsinki 1987.

Inha, Jyri: Elämä ja oikeus – K. J. Ståhlberg oikeusajattelijana. K. J. Ståhlbergin
oikeusajattelun pääpiirteet. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2004.

Jakobson, Max: Veteen piirretty viiva. Havaintoja ja merkintöjä vuosilta 1953–
1965. Otava, Helsinki 1980.

Jakobson, Max: Paasikivi Tukholmassa. Otava, Helsinki 1978.

Jansson, Jan-Magnus: Hajaannuksesta yhteistoimintaan. Suomalaisen
parlamentarismin vaiheita. Gaudeamus, Helsinki 1993.

Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty. Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta
yhteistyöstä 1840–1941. Otava, Helsinki 1987.

Jussila, Osmo, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi: Suomen poliittinen historia
1809–2006. WSOY, Helsinki 2006.

Jussila, Osmo: Suomen suuriruhtinaskunta: 1809-1917. WSOY, Helsinki 2004.

Juuti, Petri: Miksi Ryti erosi? Tampereen yliopisto, Historiatieteen laitoksen
julkaisuja 14, 1990.

Jutikkala, Eino & Kauko Pirinen: Suomen historia - Asutuksen alusta
Ahtisaareen. WSOY, Porvoo 1999.

Juva, Einar W: P. E. Svinhufvud II, 1917–1944. WSOY, Porvoo 1961.

Jyränki, Antero: Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906–2005. Teoksessa

Jyränki, Antero & Jaakko Nousiainen: Eduskunnan muuttuva asema. Edita,
Helsinki 2006.

Jyränki, Antero: Presidentti. Tutkimus valtionpäämiehen asemasta Suomessa
vuosina 1919–1976. Werner Söderström, Porvoo 1981.

Jägerskiöld, Stig: Viimeiset vuodet. Mannerheim 1944–1951. Otava, Helsinki
1982.

Jägerskiöld, Stig: Mannerheim 1867-1951. Otava, Helsinki 1984.

Jääskeläinen, Mauno: Itä-Karjalan kysymys. WSOY, Porvoo 1961.

Jääskeläinen Mauno: Vähemmistöhallitukset. Teoksessa Valtioneuvoston
historia 1917–1966, I. Valtioneuvoston historiatoimikunta, Valtion
painatuskeskus 1977: 421–470.

Kallio, Kyösti: Presidentti Kyösti Kallion puheita. WSOY, Porvoo 1942.

Karasev, Felix: Naapurinpojan muistelmat. Otava, Helsinki 1998.

Kastari, Paavo: Eduskunnan hajoitus Suomen oikeuden mukaan. Suomalainen
lakimiesten yhdistys, Vammala 1940.

Kastari, Paavo: Tasavallan presidentin asema. Werner Söderström, Porvoo
1961.

Kaukiainen Yrjö, Marja Niiniluoto, Jaakko Paavolainen, Carl Henning (toim.):
Tasavallan vuodet 1917–1987. Tammi, Helsinki 1987.

Kekkonen, Jukka: Kun aseet puhuvat. Art House, Tallinna 2016.

Kekkonen, Urho: Puheita ja kirjoituksia II. Puheita presidenttikaudelta 1956–
1967. Weilin + Göös, Helsinki 1967.

Kiander, Jaakko & Pentti Vartia: Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja
talouspoliittinen keskustelu. Taloustieto, Helsinki 1998.

Kilkki, Pertti: Valo Nihtilä – päämajan eversti. Muistelmien pohjalta
elämäkerraksi kirjoittanut Pertti Kilkki. WSOY, Porvoo 1994.

Klinge, Matti: Hallituskonseljista korkeimpaan hallinto-oikeuteen 1809-2009. Suuriruhtinaanmaasta nykyajan oikeusvaltioksi. Korkein hallinto-oikeus, Helsinki 2009.

Koivisto, Mauno: Kaksi kautta 1. Muistikuvia ja merkintöjä 1982–1994. Kirjayhtymä, Helsinki 1994.

Koivisto, Mauno: Kaksi kautta 2. Historian tekijät. Kirjayhtymä, Helsinki 1995.

Koivisto, Mauno: Liikkeen suunta. Kirjayhtymä, Helsinki 1997.

Komiteanmietintö 1917:11. Perustuslakikomitean mietintö n:o 7. Helsinki 1917.

Komiteanmietintö 1974:27. Valtiosääntökomitean välimietintö. Helsinki 1974.

Komiteanmietintö 1983:49. Valtiosäännön tarkistamiskomitean mietintö. Helsinki 1983.

Komiteanmietintö 1992:3. Perusoikeuskomitean mietintö. Helsinki 1992.

Komiteanmietintö 1993:2. Perusoikeustyöryhmä 1992:n mietintö. Helsinki 1994.

Komiteanmietintö 1994:12. Suomen Pankki –komitean mietintö. Helsinki 1994.

Komiteanmietintö 1997:13. Perustuslaki 2000 Grundlag. Helsinki 1997.

Komiteanmietintö 2010:21. Varautuminen ja kokonaisturvallisuus. Helsinki 2010.

Kulha, Keijo K.: Kuilun partaalla. Suomalainen pankkikriisi 1991–1995. Otava, Helsinki 2000.

Lappalainen, Mirkka: Susimessu. 1590-luvun sisällissota Ruotsissa ja Suomessa. Siltala, Helsinki 2009.

Lappalainen, Niilo: Aselevon jälkeen. WSOY, Porvoo 1997.

Lehtilä, Hannu: Tarja Halonen. Yksi meistä. Otava, Helsinki 2005.

Lehtinen, Lasse & Jorma Komulainen: Matkalla Mäntyniemeen. Martti Ahtisaaren tie presidentiksi. WSOY, Porvoo 1994.

Lindman, Sven: Studier över parlamentarismens tillämpning i Finland 19191926. Åbo 1919–1926.

Lindstedt, Risto: Martti Ahtisaaren maailma. WSOY, Juva 1993.

Linkomies, Edwin: Vaikea aika. Suomen pääministerinä sotavuosina 1943–44. Otava, Helsinki 1970.

Manninen, Ohto & Kauko Rumpunen (toim.): ”Käymme omaa erillistä sotaamme.” Risto Rytin päiväkirjat 1940–1944. Edita, Helsinki 2006.

Martikainen, Tuomo & Risto Yrjönen: Vuoden 1982 presidentinvaalit. Tulkintaa poliittisen mobilisaation näkökulmasta. N 64/1983, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, Helsinki 1983.

Martikainen, Tuomo & Risto Yrjönen: Vaalit, puolueet ja yhteiskunnan muutos. Tutkimuksia 178. Tilastokeskus. Helsinki 1991.

Martikainen, Tuomo & Teija, Tiilikainen (toim.): Tutkimus Suomen puheenjohtajuudesta 1999. Gummerus Oy, Saarijärvi 2000.

Martikainen, Tuomo: Uudistaako kilpailuttaminen kuntia? Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS. Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2009.

Martikainen, Tuomo: Pieni Suomi suuren unionin yhteisissä pöydissä: Suomen EU-puheenjohtajuuden arvio. Teoksessa Academia Scientiarum Fennica. Vuosikirja – Year Book 2000 (myös engl.). Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 2001.

Meinander, Henrik: Suomen historia. WSOY, Porvoo 2006.

Meinander, Henrik: Itsenäisyys ja demokratia. Parlamentaarikkojen rooli Suomen historiassa 1917-1920. Eduskunta 12/2016.

Mylly, Juhani: Tasavallan presidentit. Murrosten ja kasvun vuodet 1931–1940. Weilin + Göös, Espoo 1993.

Myllymäki, Arvo: Etujärjestöt, tulopolitiikka ja ylimmät valtioelimet. Finnpublishers, Tampere 1979.

Myllymäki, Arvo: Elvytys, etujärjestöt ja valtion rooli. Tampereen yliopisto, hallintotieteiden laitos, A tutkimuksia 1/1982. Tampereen yliopisto, Tampere 1982.

Myllymäki, Arvo: Suomen pääministeri. Talentum, Hämeenlinna 2010.

Nevakivi, Jukka: Maanalaista diplomatiaa vuosilta 1944–1948, jolloin kylmä sota teki tuloaan Pohjolaan. Tammi, Helsinki 1983.

Niku, Risto: Ministeri Ritavuoren murha. Edita, Helsinki 2004.

Nousiainen, Jaakko: Presidentin valtaoikeuksien ja aseman muutos. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 6/1999.

Nousiainen, Jaakko: Suomalainen parlamentarismi. Teoksessa Jyränki Antero & Jaakko Nousiainen: Eduskunnan muuttuva asema. Edita, Helsinki 2006.

Nousiainen, Jaakko: Suomen presidentit valtiollisina johtajina. K. J. Ståhlbergista Mauno Koivistoon. Werner Söderström, Porvoo 1985.

Nousiainen, Jaakko: Kolmenlaista parlamentarismia. Teoksessa Suomen kansanvallan haasteet. Suomen eduskunta 100 vuotta. Edita 2008: 34-55.

Nyberg, René: Ni har vidrört VSB-avtalet. Teoksessa Bergquist, Mats & Alf W. Johansson (toim.): Säkerhetspolitik och historia. Essäer om stormaktspolitiken och Norden under sjuttio år. Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2007: 285–299.

Paasikivi, J. K: Jatkosodan päiväkirjat 11.3.1941–27.6.1944. WSOY, Helsinki 1991.

Paasikivi, J. K: Paasikiven linja. Puheita vuosilta 1944–1956. WSOY, Porvoo 1962.

Paasikivi, J. K: J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956, I. WSOY, Porvoo 1985.

Paasikivi, J K: J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956, II. WSOY, Porvoo 1986.

Paasikivi, J. K: Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–41, I, Talvisota. WSOY, Porvoo 1958.

Paasivirta, Juhani: Suomi vuonna 1918. Werner Söderström, Porvoo 1957.

Paavolainen, Jaakko: Väinö Tanner 3. Sillanrakentaja. Elämäkerta vuosilta 1924–1936. Tammi, Helsinki 1984.

Pakaslahti, Aaro: Talvisodan poliittinen näytelmä. WSOY, Helsinki 1970.

Paloheimo, Heikki: Tasavallan presidentit. Kohti yhdentyvää maailmaa 1982–1994. Weilin + Göös, Espoo 1992.

Pietiäinen, Jukka-Pekka: Tasavallan presidentit. Tasavaltaa perustetaan 1919–1931. Weilin + Göös, Espoo 1992.

Peitsi, Pekka: Tässä sitä ollaan. Tammi, Helsinki 1961.

Pohjolan-Pirhonen, Helge: Kansakunta löytää itsensä 1808-1855. WSOY, Porvoo 1973.

Polvinen, Tuomo: J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 4, 1944–1948. WSOY, Porvoo 1999.

Polvinen, Tuomo: J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 5, 1948-1956. WSOY, Porvoo 2003.

Polvinen, Tuomo: Suomi kansainvälisessä politiikassa, I. Barbarossasta Teheraniin 1941–1943. WSOY, Porvoo 1979.

Raunio. Tapio: Parlamentaarinen vastuu ulkopolitiikkaan – Suomen ulkopolitiikan johtajuus uuden perustuslain aikana. Politiikka 4/2008: 250–265.

Relander, Lauri: Presidentin päiväkirjat I. Lauri Kristian Relanderin muistiinpanot vuosilta 1925–1927. Weilin + Göös, Helsinki 1967.

Relander, Lauri: Presidentin päiväkirjat II. Lauri Kristian Relanderin muistiinpanot vuosilta 1928-1931. Weilin + Göös, Helsinki 1968.

Rentola, Kimmo: Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. Otava, Helsinki 1997.

Rentola, Kimmo: Stalin ja Suomen kohtalo. Otava, Helsinki 2016.

Rusi, Alpo: Mariankadun puolelta. Otava, Helsinki 2000.

Ryti, Risto: Ratkaisun hetkiä. Tasavallan presidentti Risto Rytin puheita. Otava, Helsinki 1941.

Salminen, Esko: Mediavallan aika. Politiikka tiedotusvälineissä Mauno Koivistosta Tarja Haloseen. Edita, Helsinki 2006.

Screen, J. E. O: Mannerheim. Otava, Helsinki 2001.

Selén, Kari: Tasavalta hakee suuntaa. Teoksessa Tarkka, Jukka, Tuomo Polvinen, Hannu Soikkanen (toim.): Suomi 75. Itsenäisen Suomen historia 2. Weilin + Göös, Espoo 1991.

Skyttä, Kyösti: Ei muuta kunniaa. Risto Rytin kujanjuoksu 1939–1945. Kirjayhtymä, Helsinki 1971.

Sonne, Lasse: Nordek. A Plan for Increased Nordic Economic Co-operation and Integration 1968-1970. The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki 2007.

Ståhlberg, K. J.: Parlamentarismi Suomen valtiosäännössä. Otava, Helsinki 1927.

Ståhlberg, K. J.: Puheita 1919–1925. Otava, Helsinki 1925.

Suomi, Juhani: Epävarmuuden vuodet. Mauno Koiviston aika 1984–1986. Otava, Helsinki 2006.

Suomi, Juhani: Kriisien aika. Urho Kekkonen 1956–1962. Otava, Helsinki 1992.

Suomi, Juhani:, Kuningastie. Urho Kekkonen 1950–1956. Otava, Helsinki 1990.

Suomi, Juhani: Liennytyksen akanvirrassa. Urho Kekkonen 1972–1976. Otava, Helsinki 1998.

Suomi, Juhani: Presidentti. Urho Kekkonen 1962–1968. Otava, Helsinki 1994.

Suomi, Juhani: Pysähtyneisyyden vuodet. Mauno Koiviston aika 1981–1984. Otava, Helsinki 2005.

Suomi, Juhani: Taistelu puolueettomuudesta. Urho Kekkonen 1968–1972. Otava, Helsinki 1996.

Suomi, Juhani: Umpeutuva latu. Urho Kekkonen 1976–1981. Otava, Helsinki 2000.

Suomi, Juhani (toim.): Urho Kekkosen päiväkirjat 3, 1969–1974. Otava, Helsinki 2003.

Svento, Reinhold: Ystäväni Juho Kusti Paasikivi. WSOY, Porvoo 1960.

Tanner, Väinö: Olin ulkoministerinä talvisodan aikana. Tammi, Helsinki 1951.

Tanner, Väinö: Suomen tie rauhaan 1943–44. Tammi, Helsinki 1952.

Tarkka, Jukka & Allan Tiitta: Itsenäinen Suomi. Kahdeksan vuosikymmentä kansakunnan elämästä. Otava, Helsinki 1997.

Teljo, Jussi: Sodan jälkeinen maailma 1920-1935. WSOY, Porvoo 1936.

Teljo, Jussi: Suomen valtioelämän murros 1905-1908. WSOY, Porvoo 1949.

Teljo, Jussi: Valtionpäämiehen asema Suomessa. Suomalainen Suomi 1937:343356.

Tiihonen, Seppo: Kohti uudenlaista presidenttiyttä. Teoksessa Savolainen Raimo (toim.): Sääty-yhteiskunnasta Ahtisaareen. Hallintohistoriakomitea, Helsinki 1995.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen: Suomen hallintohistoria. Valtion koulutuskeskus, Helsinki 1983.

Tiitinen, Seppo: Hallituksen muodostaminen ja vuoden 2000 perustuslaki. SLY juhlajulkaisu. Gummerus, Jyväskylä 2004.

Tommila, Päiviö: Suomen autonomian synty 1809-1819. Edita, Helsinki 2008.

Tommila, Päiviö, et el. (toim.): Suomen hallitsijat. Kuninkaat, keisarit ja presidentit. Weilin + Göös, Espoo 2000.

Tulis, Jeffrey K.: The Rhetorical Presidency. Princeton University Press. Princeton 1987.

Turtola, Martti: Risto Ryti. Elämä isänmaan puolesta. Otava, Helsinki 1994.

Turtola, Martti: Sotilaallinen ratkaisu. Teoksessa Nevakivi, Jukka et al.: Suomi 1944. Tammi, Helsinki 1984.

Turtola, Martti: Tasavallan presidentit. Sodan ja rauhan miehet 1940–1956. Weilin + Göös, Espoo 1993.

Tyynilä, Markku: Senaatti. Tutkimus hallituskonselji-senaatista 1809-1918. VAPK-kustannus. Helsinki 1992.

Uimonen, Risto: Nuori pääministeri. WSOY, Porvoo 1995.

Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja (ULA) 1968. Ulkoasiainministeriön julkaisuja, Valtion painatuskeskus 1969.

Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja (ULA) 1970. Ulkoasiainministeriön julkaisuja, Valtion painatuskeskus 1971.

Valtioneuvoston historia 1917-1966, I. Valtioneuvoston historiatoimikunta. Valtion painatuskeskus 1977.

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006. Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2006.

Virkkunen, Sakari: Tasavallan presidentit –sarja: Ståhlberg. Suomen ensimmäinen presidentti. Otava, Helsinki 1978, Relander. Hymyilevä presidentti. Otava, Helsinki 1979, Svinhufvud. Kansallinen presidentti. Otava, Helsinki 1981, Kallio. Talonpoikaispresidentti. Otava, Helsinki 1983, Ryti. Myrskyajan
presidentti. Otava, Helsinki 1985.

Virolainen, Johannes: Vallankäyttö Kekkosen kaudella. Otava, Helsinki 1986.

Visuri, Pekka: Suomi kylmässä sodassa. Otava. Helsinki 2006.

Väyrynen, Raimo: Tasavallan presidentit. Tasavalta kasvaa ja kansainvälistyy 1956–1981. Weilin + Göös, Espoo 1994.

Ylikangas, Heikki: Suomen historian solmukohdat. Werner Söderström, Helsinki 2007.

 


 

Verkkosivustoja

Suomen tasavallan presidentit:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_tasavallan_presidentti

Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917:
http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit

Eduskunnan hajotukset sekä kansanedustajat puolueittain ja vaaleittain: https://fi.wikipedia.org/wiki/eduskunta