Senast publicerat 10-05-2021 16:26

Riksdagens skrivelse RSk 46/2018 rd MI 2/2018 rd  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MI 2/2018 rd
EkUB 35/2018 rd

Ärende

För riksdagen har den 7 mars 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning (MI 2/2018 rd — initiativtagare Markku Virkamäki och företrädarna Jyrki Pinomaa, Tarja Parviainen, Ilona Toljamo, Risto Burman, Jukka Tahvanainen, Sari-Minna Tervonen, Lisbeth Mutanen-Hemgård, Petri Pohjonen, Ritva Ulander och ersättare Kirsi Konola). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 35/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet utnämner en expertgrupp med företrädare för initiativtagarna till medborgarinitiativet och funktionshindersorganisationerna med uppdraget att så snart som möjligt bedöma och bereda behövliga lagstiftningsändringar för att säkerställa delaktighet och rättsmedel för personer med funktionsnedsättning vid beslut som gäller dem själva. Dessutom ska expertgruppen utreda behoven att ändra social- och hälsovårdstjänsterna och upphandlingslagstiftningen samt rådgivningen och anvisningarna om dem i syfte att förbättra upphandlingen av tjänster inom social- och hälsovården, inbegripet tjänster som Folkpensionsanstalten ska ordna. Behövliga lagstiftningsändringar ska lämnas till riksdagen så snart som möjligt. 

2.

Riksdagen förutsätter att delaktigheten och självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning stärks när ny lagstiftning om klienters och patienters självbestämmanderätt bereds. 

3.

Riksdagen förutsätter att statsrådet utreder om, och samtidigt säkerställer, att lagstiftningen om förutsättningarna för att tillhandahålla service till personer med funktionsnedsättning, exempelvis kraven på verksamhetslokaler, är ändamålsenlig och att anknytande besluts- och tillsynspraxis är enhetlig för att alla tjänsteanvändare ska bemötas lika och tjänstetillhandahållarna ha likvärdiga konkurrensvillkor.  

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 5.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare