Riksdagens svar
RSv
102
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
RP 127/2015 rd
ShUB 14/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (RP 127/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 14/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 16 § 1 mom. och 51 § 4 mom. som följer: 
16 § 
Bassjälvriskandel 
Bassjälvriskandelen är 42 procent av de inkomster som ska beaktas i bostadsbidraget, med avdrag för det inkomstbelopp som berättigar till fullt bidrag. Den inkomst som berättigar till fullt bidrag är 555 euro, med ett tillägg på 92 euro för varje vuxen som hör till hushållet och med 205 euro för varje barn som hör till hushållet. Om bassjälvriskandelen är mindre än 10 euro beaktas den inte. 
51 § 
Indexbindning 
De maximala boendeutgifterna binds till det hyresindex på årsnivå som beskriver utvecklingen i hyresnivån i hela landet och för samtliga hyresbostäder och som Statistikcentralen fastställer, och vars poängtal år 2010 var 100, så att de belopp som anges i 10 § motsvarar det fastställda poängtalet för hyresindexet för 2014. De maximala boendeutgifterna justeras första gången vid ingången av 2017 i enlighet med förändringen i hyresindex.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare  
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) ett nytt 3 mom. som följer: 
54 §  
Justering av utgifterna för uppvärmning, vatten och underhåll samt av boendeutgifternas maximibelopp 
Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska de belopp som avser utgifterna för uppvärmning, vatten och underhåll och de genomsnittliga boendeutgifterna samt boendeutgifternas maximibelopp år 2016 vara desamma som år 2015.  
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2016.  
Helsingfors 15.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.12.2015 14:04