Riksdagens svar
RSv
122
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
RP 108/2018 rd
ShUB 9/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen (RP 108/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 9/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av narkotikalagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i narkotikalagen (373/2008) 2, 3 och 33 §, 34 § 2 mom. samt 42 och 52 §, av dem 2 och 3 §, 34 § 2 mom. och 42 § sådana de lyder i lag 1127/2014, som följer: 
2 §  
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på kontrollen av narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Lagen tillämpas även på kontrollen av narkotikaprekursorer utöver vad som föreskrivs om kontrollen av prekursorer i den i 3 § 1 mom. 2 punkten nämnda förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen, i den i 3 § 1 mom. 3 punkten nämnda förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer och i de i 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer. 
3 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) narkotikakonventioner
a) 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/1965), som ingicks i New York den 30 mars 1961, sådan den lyder ändrad genom protokollet rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 42/1975), som ingicks i Genève den 25 mars 1972 (1961 års allmänna narkotikakonvention),
b) konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/1976), som ingicks i Wien den 21 februari 1971 (1971 års konvention om psykotropa ämnen), och
c) Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994), som ingicks i Wien den 20 december 1988 (1988 års konvention om narkotika och psykotropa ämnen),
 
2) förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer, 
3) förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, 
4) förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer
a) kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 (kommissionens delegerade förordning),
b) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (kommissionens genomförandeförordning),
 
5) narkotika
a) ämnen, preparat och växter som ingår i förteckningarna I—IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention,
b) ämnen och preparat som ingår i förteckningarna I—IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen,
c) ämnen om vars innefattande i definitionen av narkotika det har beslutats i enlighet med rådets rambeslut 2004/757/RIF, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2103 om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF,
d) kat (Catha edulis), kaktusväxter innehållande meskalin samt Psilocybesvampar, och
e) ämnen som används i drogsyfte, som är farliga för hälsan och som det har lämnats information om via informationsutbytet och systemet för tidig varning avseende nya psykoaktiva substanser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, sådan den lyder ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2101 om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser, eller är positionsisomerer av sådana ämnen eller när de till sina farmakologiska egenskaper är läkemedelssubstanser som kan likställas med narkotika,
 
6) narkotikaprekursorer, förtecknade ämnen som avses i artikel 2 punkt a i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen samt i artikel 2 punkt a i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer, 
7) tillverkning av narkotika, med undantag av produktion, alla de förfaringssätt genom vilka narkotika kan fås, samt rening och omvandling av narkotika till annan narkotika, och 
8) produktion av narkotika, avskiljande av opium, kokablad, cannabis eller cannabisharts från växter i vilka dessa ingår. 
Närmare bestämmelser om vilka ämnen, preparat och växter som anses som narkotika enligt 1 mom. 5 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet. 
I denna lag avses med för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen sådana ämnen som används i drogsyfte och som kan vara farliga för hälsan och har anmälts för att innefattas i kontrollen på det sätt som avses i 1 mom. 5 punkten underpunkt e eller är positionsisomerer av sådana ämnen och som inte är läkemedel eller narkotika. Närmare bestämmelser om vilka ämnen som ska betraktas som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
33 § 
Aktörernas skyldigheter enligt förordningarna om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och med tredjeländer 
Vid utsläppande på marknaden enligt förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och vid import, export och verksamhet av mellanhänder enligt förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer gäller i fråga om aktörernas skyldigheter vad som bestäms i dessa förordningar och i förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer. 
34 § 
Tillstånds- och övervakningsmyndigheter 
Tillstånds-, anmälnings- och övervakningsmyndighet enligt denna lag samt den behöriga myndighet som avses i förordningarna om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och med tredjeländer samt i förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, om inte något annat föreskrivs. 
42 § 
Polisen och tull- och gränsbevakningsmyndigheterna som behöriga myndigheter 
Behöriga myndigheter är förutom Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet polisen när det gäller brottsbekämpning i fråga om narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna när det gäller brottsbekämpning i fråga om narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen och import, export och transitering av narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen samt alla nämnda myndigheter i ärenden om vilka det föreskrivs i artikel 8.1 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och i artiklarna 8, 9.1, 14 och 26 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer. 
52 § 
Kompletterande bestämmelser 
De ämnen om vars innefattande i kontrollen det har beslutats med stöd av rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen och de ämnen som innefattats i kontrollen med stöd av den genom ovannämnda beslut upphävda gemensamma åtgärden 97/396/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger betraktas även som sådana ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c. I fråga om dessa ämnen kan närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet, på motsvarande sätt som i fråga om de ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 20.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21.11.2018 09:51