Riksdagens svar
RSv
128
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
RP 180/2016 rd
JsUB 10/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (RP 180/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 10/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom att bevilja statsborgen till sådana lantbruksföretagare som har förutsättningar för kontinuerligt lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av förändringar i verksamhetsmiljön. 
2 § 
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning 
Vid beviljande av statsborgen enligt denna lag tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, nedan de minimis-förordningen för jordbrukssektorn, om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om godkännande av statligt stöd som tillämpas på statsborgen enligt denna lag. När statsborgen baserar sig på ett program som har godkänts av kommissionen, förutsätter beviljandet av borgen att åtgärden uppfyller villkoren i programmet och i kommissionens beslut om godkännande av programmet. 
3 § 
Bevillningsfullmakt och maximibelopp för statsborgen samt realisering av borgensansvar 
Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala belopp som har fastställts för ändamålet i fråga i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Summan av den återstående statsborgen som beviljas med stöd av denna lag får aldrig uppgå till mer än 160 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om anvisning av bevillningsfullmakt till närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
Landsbygdsverket svarar för statens intressebevakning i fråga om borgensansvaret och regressrätten. De borgensförbindelser som realiseras ska betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Ersättningar som kommit in på grund av regressrätten ska redovisas till gårdsbrukets utvecklingsfond. 
Utöver vad som i denna lag föreskrivs tillämpas på statsborgen vad som föreskrivs i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999). 
4 § 
Kredit som statsborgen kan beviljas för 
Statsborgen kan beviljas för kredit som kreditgivaren beviljar till en lantbruksföretagare för att förbättra likviditeten i den produktionsverksamhet som företagaren bedriver inom jordbruket. 
Borgen kan beviljas för kredit som beviljas av kreditinstitut som avses i 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), nedan lagen om strukturstöd. Den kredit som borgen ska beviljas för kan beviljas av kreditgivaren efter det att beslutet om godkännande av statsborgen har fattats. 
Beloppet av den kredit som borgen beviljas för får uppgå till högst 30 procent av det mervärdesskattefria medeltalet av det sammanräknade beloppet av försäljningsinkomsterna från jordbruksprodukter och jordbruksstödet under de två år som föregår året för borgensansökan, men vara högst 110 000 euro och minst 30 000 euro. Maximibeloppet av den kredit som borgen beviljas för får dock grunda sig på företagets kalkylerade omsättning, om lantbruksföretagaren har genomfört en produktiv investering som ökar lantbruksföretagarens belopp av försäljningsinkomster från jordbruksprodukter eller beloppet av jordbruksstöd, men som ännu inte har inverkat på omsättningen under de två år som föregår året för borgensansökan.  
Lånetiden för den kredit som borgen beviljas för får vara högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringarna för sammanlagt högst två år, om det behövs på grund av borgenstagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. 
På överföring av kredit och på ändring av villkoren för denna tillämpas vad som föreskrivs i 27 § i lagen om strukturstöd. 
5 § 
Statsborgenstagaren 
Statsborgen kan beviljas fysiska personer och privaträttsliga sammanslutningar som bedriver jordbruk som sin näring på en gårdsbruksenhet. Med jordbruk och gårdsbruksenhet avses vad som anges i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om strukturstöd.  
Borgen kan beviljas företag som hör till kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. 
Bestämmelser om vilka förutsättningar som den som beviljas borgen med stöd av de minimis-förordningen för jordbrukssektorn ska uppfylla finns i artikel 4.6 led a i den förordningen. Annan borgen än borgen som beviljas enligt de minimis-förordningen för jordbrukssektorn får inte beviljas sådana företag i ekonomiska svårigheter som avses i punkt 35.15 i Europeiska kommissionens meddelande om Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014—2020 (2014/C 204/01). 
Statsborgen beviljas inte den som i enlighet med ett beslut av kommissionen återkrävs på olagligt stöd eller stöd som är oförenligt med den inre marknaden. 
6 § 
Krav på lönsam verksamhet 
Ett villkor för statsborgen är att produktionsverksamheten inom jordbruket hos den som får statsborgen har förutsättningar att vara kontinuerligt lönsam. 
7 § 
Ansökan om och beviljande av statsborgen 
Ansökan om statsborgen görs med en blankett som fastställts för ändamålet. Till ansökan ska fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av statsborgen. 
Ansökan om statsborgen får göras inom den ansökningstid som har utsatts av Landsbygdsverket. Ansökan ska lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 30 § 1 mom. i lagen om strukturstöd. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljandet av borgen. En förutsättning för beviljande av borgen är att kreditgivaren har godkänt det lånebelopp och de lånevillkor som anges i ansökan om borgen. Beslut om beviljande av borgen kan fattas under år 2016 eller 2017 efter det meddelande från Landsbygdsverket som avses i 8 § 2 mom.  
Borgensförbindelsen är inte bindande för staten, om krediten inte har lyfts inom ett år från beviljandet av statsborgen. Statsborgen börjar gälla när det lån som statsborgen beviljats för eller lånets första rat har lyfts.  
Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid ansökan om stöd, de bilagor som avses i 1 mom., det sätt på vilket planerna och utredningarna ska presenteras och de förfaranden som ska iakttas vid ansökan. 
8 § 
Beloppet av statsborgen och av det stöd som ingår i den 
Statsborgen för en kredit får under lånetiden uppgå till högst 70 procent av det utestående kreditbeloppet och till högst 77 000 euro för varje lantbruksföretagare. 
Om den statsborgen som räknats ut med grund i de stödberättigande borgensansökningarna sammanlagt uppgår till ett belopp som överskrider maximibeloppet av den tillgängliga bevillningsfullmakten för statsborgen enligt denna lag, kan den procentuella andel som avses i 1 mom. minskas. Om den procentuella andel som avses i 1 mom. minskas, meddelar Landsbygdsverket den procentuella andelen när den ansökningstid som avses i 7 § 2 mom. har löpt ut. 
Beloppet av stöd som ingår i statsborgen enligt ett program som har godkänts av Europeiska kommissionen får inte överskrida 15 000 euro per lantbruksföretagare. Beloppet av ett stöd som beviljas per lantbruksföretagare enligt de minimis-förordningen för jordbrukssektorn får inte under någon period på tre skatteår överskrida 15 000 euro. 
Beloppet av stöd som ingår i borgen räknas ut enligt en av Europeiska kommissionen godkänd beräkningsmetod som ska tillämpas på statsborgen enligt denna lag. Innan ansökningstiden börjar meddelar jord- och skogsbruksministeriet vilken andel av statsborgensbeloppet som ska betraktas som stöd som ingår i statsborgen. 
9 §  
Avgifter för statsborgen och ersättning till kreditgivare 
På de avgifter som tas ut hos statsborgenstagaren och på den ersättning som betalas till kreditgivaren tillämpas vad som föreskrivs i 55 § i lagen om strukturstöd och med stöd av den.  
10 § 
Inspektionsrätt och inspektioner 
På jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralens inspektionsrätt och på de inspektioner som förrättas av dem tillämpas 44 och 45 § i lagen om strukturstöd. 
11 § 
Uppföljning samt bevaring av uppgifter 
På uppföljningen av den kredit som statsborgen gäller tillämpas 41 § i lagen om strukturstöd. På bevaringen av uppgifter som gäller borgen tillämpas 43 § i lagen om strukturstöd. 
Bestämmelser om bevaring av handlingar som gäller stöd som beviljats enligt de minimis-förordningen för jordbrukssektorn finns i artikel 6.4 i den förordningen. 
12 § 
Upplysnings- och biståndsskyldighet 
På statsborgenstagarens upplysnings- och biståndsskyldighet tillämpas 22 och 40 § i lagen om strukturstöd. På kreditgivarens upplysnings- och biståndsskyldighet tillämpas 54 § i lagen om strukturstöd. 
13 § 
Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information 
På jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets samt närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att få och lämna ut upplysningar som gäller statsborgen som beviljats med stöd av denna lag tillämpas 61 § i lagen om strukturstöd. 
14 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen enligt denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Besvärsskriften får ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska utan dröjsmål sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen. 
Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
15 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 25 § 4 mom. som följer: 
25 § 
Amortering och betalning av ränta på räntestödslån 
Kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringar om det behövs på grund av stödmottagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. Uppskov kan beviljas för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst åtta år. Till följd av uppskov kan lånetiden förlängas inom den i 17 § 1 mom. nämnda maximitiden eller de återstående amorteringarna höjas. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas även på lån som före dess ikraftträdande har beviljats med stöd av den lag som ändras. 
Lag 
om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (1480/2007) en ny 1 a § som följer: 
1 a § 
Betalningslättnader för lån 
För de räntestödslån och statliga lån som beviljats med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar kan kreditgivaren bevilja uppskov med betalningar av amorteringar samt räntefrihet för de statliga lånen inom den maximala lånetiden på 30 år (betalningslättnad), om det behövs på grund av stödmottagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. På förfarandet vid beviljande av betalningslättnader tillämpas 25 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Betalningslättnaden får inte påverka beloppet av stöd som anknyter till lånet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.10.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 1.11.2016 14:24