Riksdagens svar
RSv
140
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
RP 135/2017 rd
ShUB 12/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (RP 135/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 12/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) rubriken för 8 § samt 32 § 2 och 3 mom. och  
fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:  
8 § 
Rätt att utöva socionom-, geronom- eller rehabiliteringsledaryrket på grundval av utbildning som genomgåtts i Finland 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar på ansökan en person som i Finland har avlagt en lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området rätt att utöva rehabiliteringsledaryrket. 
32 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
En person som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den lagen, har rätt att i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården i en sådan uppgift som förutsätter legitimering i enlighet med denna lag. Personens rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården gäller till och med den 30 juni 2018, eller till dess att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har avgjort en sådan ansökan om rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården som personen har lämnat in senast den dagen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska avgöra ansökan inom sex månader från det att ansökan kom in. 
En person som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården får med stöd av den utbildning som han eller hon har genomgått och den statsrådsförordning som utfärdas med stöd av 3 § 2 mom. i denna lag vara verksam som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning till och med den 30 juni 2018, eller till dess att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har antecknat personen som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården på en sådan ansökan som personen har lämnat in senast den dagen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska anteckna en person i centralregistret inom sex månader från det att de i 16 § avsedda uppgifterna om den yrkesutbildade personen har meddelats till verket och verket har konstaterat att personens utbildning uppfyller de krav som ställs i den statsrådsförordning som avses i 3 § 2 mom. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska på eget initiativ och avgiftsfritt anteckna sådana närvårdare som den 1 mars 2016 har varit införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården också i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 1.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 4.12.2017 14:48