Riksdagens svar
RSv
148
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
RP 160/2017 rd
ShUB 13/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (RP 160/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 13/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. och till 27 b §, sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. som följer: 
27 § 
Avgifter för vikariehjälp 
Den timavgift som fastställts på basis av arbetsinkomsten och enligt 1 mom. ska sänkas med 4,59 procent vid vikariehjälp som används 2018. 
27 b § 
Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten 
Trots det som föreskrivs i 1 mom., tas det för vikariehjälp som med stöd av 7 i § används 2018 ut en avgift på 12 euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom., motsvarar det belopp som nämns i detta moment nivån på lönekoefficienten för 2018. 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2018. 
Helsingfors 8.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 8.12.2017 15:38