Riksdagens svar
RSv
166
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
RP 179/2017 rd
KoUB 23/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen (RP 179/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 23/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 61 § i körkortslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 61 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och 70/2015, som följer: 
61 § 
Annat utländskt körkort 
Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella körkort som motsvarar kategori A1, A2, A eller B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland, om 
1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades, 
2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auktoriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig, 
 
3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren, 
4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin, 
5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats. 
Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §. 
Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem. 
På ett i 3 mom. avsett körkort som utfärdas utifrån ett utländskt körkort ska det antecknas vilken stat som har beviljat det körkort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som i denna paragraf föreskrivs om giltighet för och godkännande av andra utländska körkort gäller inte giltighet för och godkännande av körkort på Åland. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 11.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 12.12.2017 11:12