Riksdagens svar
RSv
182
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen omkonsulära tjänster
RP 216/2018 rd
UtUB 13/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen omkonsulära tjänster (RP 216/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 13/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av lagen om konsulära tjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om konsulära tjänster (498/1999) 26, 27 och 46 §, 
ändras 12 § 1 mom., 30 och 33 §, rubriken för 34 § och rubriken för 35 §,  
av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 204/2018 och rubriken för 34 § sådan den lyder i lag 421/2014, samt 
fogas till 35 § ett nytt 2 mom., till lagen ett nytt 11 a kap. och till 43 §, sådan den lyder i lag 896/2015, ett nytt 2 mom. som följer: 
12 § 
Bistånd till nödställda 
En beskickning ger efter behov nödställda råd och bistånd med att få sjukvård, med hemresa, med att få rättshjälp, med att göra brottsanmälan och med att få annan sådan nödvändig hjälp som situationen kräver. 
30 § 
Inhämtande av handlingar eller adressuppgifter om personer 
En beskickning som fått en skriftlig anhållan riktad till utrikesministeriet kan av särskilda skäl inom sitt verksamhetsområde inhämta handlingar som gäller en person samt adressuppgifter. Inhämtandet av handlingar eller adressuppgifter ska dessutom vara motiverat för att tillgodose en i 2 § 1 mom. avsedd persons eller sammanslutnings intressen, rättigheter eller skyldigheter. 
33 § 
Personer som tillhandahåller notariella tjänster vid en beskickning 
Notariella tjänster kan inom en beskicknings verksamhetsområde tillhandahållas av beskickningschefen och av en av chefen förordnad person som tjänstgör vid beskickningen. 
En honorär konsul kan inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla de notariella tjänster som utrikesministeriet har bemyndigat den honorära konsuln till. 
34 § 
Notariella tjänster som tillhandahålls vid beskickningar 
35 § 
Vägran att vidta notariella åtgärder 
En beskickning ska meddela beslut om vägran att vidta notariella åtgärder. Bestämmelser om delgivning av beslut finns i förvaltningslagen (434/2003). 
11 a kap. 
Överföring till en extern tjänsteleverantör av uppgifter som hör till utrikesministeriet och beskickningarna och som gäller konsulära tjänster 
38 a § 
Överföring av notariella tjänster till en extern tjänsteleverantör 
Utrikesministeriet kan ingå avtal för viss tid eller tills vidare med en extern tjänsteleverantör om överföring till tjänsteleverantören av notariella tjänster som hör till en beskicknings uppgifter, om detta är behövligt på grund av den regionala tillgången på dessa tjänster eller av någon annan orsak som beror på lokala förhållanden. Den externa tjänsteleverantören ska ha för uppgiften tillräckligt kunnande och ett tillräckligt omfattande servicenätverk utomlands. En tjänsteleverantörs övriga uppgifter eller dess verksamhets karaktär och syfte får inte äventyra en behörig skötsel av uppgiften. 
En eller flera av följande notariella tjänster får överföras till en extern tjänsteleverantör: 
1) att styrka underskrifter, 
2) att styrka kopior, 
3) att legalisera utländska handlingar. 
En extern tjänsteleverantör ska pröva huruvida en notariell åtgärd ska vägras, om innehållet i en handling eller någon annan utredning inte motsvarar fakta som tjänsteleverantören känner till eller om det finns grundad anledning att misstänka att handlingen, myndighetens underskrift eller ett intyg utfärdat av en myndighet har förfalskats eller att handlingen har upprättats för ett lagstridigt syfte. 
En extern tjänsteleverantör ska meddela beslut om vägran att vidta en notariell åtgärd. Bestämmelser om delgivning av beslut finns i förvaltningslagen. 
Anställda hos en extern tjänsteleverantör ska ha tillräcklig utbildning och sakkunskap för att utföra dessa uppgifter. 
Notariella tjänster får tillhandahållas av sådana anställda hos en extern tjänsteleverantör som utrikesministeriet separat har bemyndigat till detta. Utrikesministeriets bemyndigande kan vid behov återtas. 
38 b § 
Överföring till en extern tjänsteleverantör av uppgiften att ta emot och vidareförmedla handlingar i samband med legalisering av utländska handlingar 
Utrikesministeriet kan ingå avtal för viss tid eller tills vidare med en extern tjänsteleverantör om överföring till tjänsteleverantören av biträdande uppgifter i samband med legalisering av utländska handlingar under särskilda omständigheter eller av någon annan orsak som beror på lokala förhållanden. Den externa tjänsteleverantören ska vara en sådan extern tjänsteleverantör som sköter i 28 och 69 c § i utlänningslagen (301/2004) föreskrivna uppgifter 
En extern tjänsteleverantör kan ges i uppgift att ta emot och till beskickningen vidareförmedla utländska handlingar som ska legaliseras och handläggningsavgiften för legaliseringen. 
De anställda som utför uppgiften hos den externa tjänsteleverantören ska ha tillräcklig utbildning och sakkunskap för att utföra biträdande uppgifter i samband med legalisering. 
38 c § 
Serviceavgift 
En extern tjänsteleverantör har rätt att ta ut en serviceavgift för tillhandahållna notariella tjänster och för mottagande och vidareförmedling av ansökningar om legalisering av utländska handlingar. Utrikesministeriet och den externa tjänsteleverantören ska avtala om serviceavgiften och dess belopp. Serviceavgiften ska vara skälig och även stå i rätt proportion till den externa tjänsteleverantörens kostnader för skötseln av de uppgifter som lagts ut till den. 
38 d § 
En extern tjänsteleverantörs verksamhetsområde 
En extern tjänsteleverantörs verksamhetsområde ska fastställas i avtalet mellan utrikesministeriet och den externa tjänsteleverantören. 
38 e § 
Förutsättningar för utläggning av uppgifter 
Utöver vad som i 38 a och 38 b § föreskrivs om utläggning av uppgifter och om externa tjänsteleverantörer förutsätts det att 
1) tjänsteleverantören iakttar grunderna för god förvaltning i sin verksamhet, 
2) de som ansvarar för tjänsteleverantörens verksamhet och de anställda har konstaterats vara tillförlitliga och utbildade för de utlagda uppgifterna och har förbundit sig att följa dataskyddsbestämmelserna, 
3) tjänsteleverantören har sådana säkra lokaler som krävs för att uppgifterna ska kunna skötas på ett behörigt sätt, 
4) tjänsteleverantören i avtalet förbinder sig att i sin verksamhet följa utrikesministeriets anvisningar om skötseln av uppgifterna. 
38 f § 
En extern tjänsteleverantörs skyldigheter 
Bestämmelser om de grunder för god förvaltning som i 38 a § 1 mom. avsedda externa tjänsteleverantörer och deras anställda ska iaktta vid tillhandahållande av notariella tjänster finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen och språklagen (423/2003). På personer som är anställda hos en extern tjänsteleverantör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför i 38 a § 2 mom. avsedda notariella uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
38 g § 
Övervakning av utlagd verksamhet 
Utrikesministeriet och beskickningarna ska övervaka externa tjänsteleverantörers verksamhet och göra kontroller för att säkerställa att avtalen följs. Föremål för övervakningen är verksamheten i sin helhet. 
38 h § 
Hävning av avtal 
Utrikesministeriet ska häva ett avtal som ministeriet ingått med en extern tjänsteleverantör, om tjänsteleverantören inte följer bestämmelserna i denna lag eller i avtalet mellan utrikesministeriet och tjänsteleverantören eller om det finns någon annan särskild orsak att häva avtalet. 
43 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som en beskickning eller en i 38 a § 1 mom. avsedd extern tjänsteleverantör meddelat i ett notariellt ärende får begäras hos utrikesministeriet på det sätt som anges i förvaltningslagen. Utomlands får en begäran om omprövning lämnas in till den finska beskickning som har meddelat beslutet. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 17.12.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 4.1.2019 14:00