Riksdagens svar
RSv
2
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
RP 3/2015 rd
KuUB 1/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen (RP 3/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 1/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i gymnasielagen (629/1998) 19 § 2 mom. och 28 § 1 mom., av dem 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1044/2013, som följer: 
19 § 
Ansökan om inträde 
Bestämmelser om förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
28 § 
Studiesociala förmåner 
Undervisningen är avgiftsfri för studerandena. Avgifter kan dock tas ut hos studerande som avses i 20 § 4 mom. samt för studentexamen som avses i 18 § och prov som avses i 12 § 2 mom. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 10.6.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 12.6.2015 09:44