Riksdagens svar
RSv
200
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RP 149/2018 rd
FvUB 21/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen (RP 149/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 21/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av statstjänstemannalagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till statstjänstemannalagen (750/1994) en ny 68 §, i stället för den 68 § som upphävts genom lag 985/2006, som följer: 
68 § 
I samband med finansministeriet finns statens tjänstemannaetiska delegation, vars uppgift är att behandla ärenden som gäller tjänstemannaetik och på begäran av statens ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor. Delegationen ska vara oberoende i sin verksamhet. Statsrådet tillsätter på framställning av finansministeriet delegationen för fyra år i sänder. 
Bestämmelser om delegationens sammansättning och närmare bestämmelser om dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Den vid ikraftträdandet av lagen tillsatta statens tjänstemannaetiska delegation fortsätter till utgången av sin mandatperiod. På delegationen tillämpas denna lag. 
Helsingfors 11.1.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14.1.2019 11:30