Riksdagens svar
RSv
206
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
RP 238/2018 rd
EkUB 25/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag (RP 238/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 25/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 1 kap. 3 § i aktiebolagslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 1 kap. 3 § 1 mom. som följer: 
1 kap.  
De centrala principerna för aktiebolags verksamhet samt tillämpning av lagen 
3 § 
Kapitalet och dess beständighet 
Ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 80 000 euro.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag  
om upphävande av 1 kap. 7 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 1 kap. 7 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009).  
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om upphävande av 16 kap. 7 § 1 mom. i lagen om andelslag 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 16 kap. 7 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 18.1.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21.1.2019 15:06