Riksdagens svar
RSv
217
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen
RP 212/2016 rd
FvUB 24/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen (RP 212/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 24/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 150 § i kommunallagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kommunallagen (410/2015) 150 § 2—4 mom. som följer: 
150 § 
Övergångsbestämmelser som gäller bolagiseringsskyldigheten 
Lagens 126 § 1 mom. ska tillämpas på tillhandahållande av sådan företagshälsovård som avses i 18 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) från ingången av 2019. När kommunen tillhandahåller företagshälsovård under övergångsperioden ska den vid prissättningen iaktta 128 § i denna lag. Kommunen eller samkommunen ska under övergångsperioden i sin bokföring särredovisa företagshälsovårdstjänsterna från kommunernas övriga hälso- och sjukvårdstjänster, om kommunen eller samkommunen bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Konkurrens- och konsumentverket får på det sätt som avses i 4 a kap. i konkurrenslagen ingripa i en kommuns eller samkommuns verksamhet och prissättning när de under övergångsperioden tillhandahåller företagshälsovård i ett konkurrensläge på marknaden. 
Vid överföring av uppgifterna enligt 2 mom. före utgången av 2018 ska det aktiebolag, det andelslag, den förening eller den stiftelse som de anställda hos kommunen eller samkommunen överförs till se till att pensionsskyddet kvarstår för dem bland den överförda personalen som varit anställda hos kommunen eller samkommunen före 1993 och vars anställning pågår utan avbrott fram till pensionsfallet. 
Skatteverket ska återbetala betald skatt på ansökan, om en kommun eller samkommun i syfte att överföra uppgifter enligt 2 mom., före utgången av 2018 överlåter en fastighet den äger till ett aktiebolag som en eller flera kommuner eller samkommuner äger, när fastigheten före denna lags ikraftträdande huvudsakligen och direkt använts för en uppgift som kommunen i fråga skött i ett konkurrensläge på marknaden. Dessutom krävs det att fastigheten kommer att användas för ett sådant ändamål också efter överlåtelsen och att kommunen eller samkommunen i vederlag får aktier i det övertagande bolaget. Skattefriheten gäller på motsvarande sätt värdepapper som hör till den bolagiserade verksamhetens anläggningstillgångar samt överlåtelse av aktier i ett bolag som ägs av en kommun eller samkommun och som äger och förvaltar fastigheter, mot aktier i det mottagande bolaget, om 
1) fastigheterna i huvudsak används för ett ovan avsett ändamål, eller 
2) aktierna medför rätt att besitta en lägenhet som används för ett ändamål som avses ovan. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 12.12.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15.12.2016 11:22