Riksdagens svar
RSv
234
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
RP 318/2018 rd
KoUB 38/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 318/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 38/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 304 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 1003/2018, och 
fogas till 304 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1003/2018, en ny 13 punkt. som följer: 
304 § 
Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska Transport- och kommunikationsverket 
12) vara behörig myndighet för den offentliga reglerade satellittjänsten enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet, 
13) vara den nationella kontakt- och informationspunkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 8.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11.2.2019 12:24