Senast publicerat 28-04-2021 13:11

Riksdagens svar RSv 42/2021 rd RP 53/2021 rd  Riksdagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

RP 53/2021 rd
EkUB 11/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar (RP 53/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Genom denna lag görs temporär avvikelse från vad som föreskrivs om ordnande av bolagsstämma, andelsstämma och fullmäktigesammanträde, föreningsmöte, andelsstämma och fullmäktigesammanträde vid andelsbanker, principalmöte vid sparbanker, försäkringsföreningars föreningsstämma, försäkringskassors kassamöte och arbetslöshetskassors kassamöte och hypoteksföreningens möte i vissa bestämmelser i aktiebolagslagen (624/2006), lagen om bostadsaktiebolagslag (1599/2009), lagen om andelslag (421/2013), föreningslagen (503/1989), lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013), sparbankslagen (1502/2001), försäkringsbolagslagen (521/2008), lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), lagen om försäkringskassor (1164/1992), lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och lagen om hypoteksföreningar (936/1978). 
2 § 
Aktiebolagslagen 
Med avvikelse från 5 kap. 3 § 1 mom. i aktiebolagslagen kan ett aktiebolag senast hålla den ordinarie bolagsstämma vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma och vad som i bolagsordningen anges om tidpunkten för den ordinarie bolagsstämman. 
Med avvikelse från 5 kap. 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. i aktiebolagslagen kan bolagsstämman i ett börsbolag ordnas så att en aktieägare får utöva sina rättigheter vid bolagsstämman endast genom ett av aktieägaren valt ombud. Bolagets styrelse utser ett eller flera ombud som aktieägarna kan anlita och som inte hör till den i 1 kap. 11 eller 12 § i aktiebolagslagen avsedda närståendekretsen. Beslutet om att ordna en i detta moment avsedd stämma kan fattas av bolagets styrelse. 
Med avvikelse från 5 kap. 6 § 1 mom. och 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen kan bolagsstämman i ett börsbolag ordnas så att en aktieägare får utöva sin rätt vid bolagsstämman endast på det sätt som avses i 5 kap. 16 § 2 mom. i den lagen med hjälp av post, datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet om att ordna en sådan stämma kan fattas av bolagets styrelse. Bolaget styrelse kan också besluta att också ett i 2 mom. i denna paragraf avsett ombud får delta i bolagsstämman endast på det sätt som avses i detta moment. 
I en stämmokallelse som utfärdas för en bolagsstämma som avses i 2 eller 3 mom. ska utöver vad som nämns i 5 kap. 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen meddelas följande: 
1) det huvudsakliga innehållet i beslutsförslagen och, om styrelsen föreslår vinstutdelning till ett mindre belopp än vad som föreskrivs i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen, vinstutdelning till minimibelopp som ett alternativ, 
2) den skäliga tid som reserverats för framställande av aktieägarnas motförslag och i 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen avsedda frågor och tiden för styrelsens svar samt uppgift om den webbplats där frågorna, svaren och motförslagen finns till påseende före bolagsstämman och innan röstningens avslutats, 
3) en presentation av de ombud som bolaget utsett och kontaktuppgifter till dessa, 
4) en skälig tid för eventuell förhandsröstning, samt 
5) hur ordförande för stämman och funktionärer till den väljs och hur röstlängden fastställs. 
Kallelsen till en i 2 och 3 mom. avsedd bolagsstämma ska innehålla det huvudsakliga innehållet i aktieägarnas beslutsförslag som har kommit in till bolaget på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 5 § i aktiebolagslagen, om de aktieägare som har lagt fram förslaget har minst en hundradel av bolagets samtliga aktier. Till omröstning ska utöver detta också tas upp ett annat beslutsförslag som inkommit till bolaget på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 5 § i aktiebolagslagen, samt ett motförslag som inkommit till bolaget på det sätt som föreskrivs i 4 mom. 2 punkten i denna paragraf, om de aktieägare som har lagt fram motförslaget har minst en hundradel av bolagets samtliga aktier. Andra motförslag behöver inte tas till omröstning. I alla ärenden som ska avgöras ska röstningsalternativen vara ja och nej, om det endast finns ett förslag. 
Vid en i 2 och 3 mom. avsedd bolagsstämma får en aktieägare, med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 kap. i aktiebolagslagen, framställa motförslag och i 25 § i det kapitlet avsedda frågor endast på det sätt som avses i 4 mom. 2 punkten i denna paragraf. 
Vad som föreskrivs i 2—6 mom. gäller även bolagsstämman för ett sådant aktiebolag som emitterat aktier som är föremål för handel på en i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) avsedd multilateral handelsplattform. 
3 § 
Lagen om bostadsaktiebolag 
Med avvikelse från 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag kan ett bostadsaktiebolag senast hålla den ordinarie bolagsstämma vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma. 
4 § 
Lagen om andelslag 
Med avvikelse från 5 kap. 4 § 1 mom. och 41 § i lagen om andelslag kan ett andelslag senast hålla den ordinarie andelsstämma eller det fullmäktigesammanträde vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för andelsstämma och vad som i andelslagets stadgar anges om tidpunkten för den ordinarie andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet. 
Med avvikelse från 5 kap. 9 § 1 mom. i lagen om andelslag och oberoende av andelslagets stadgar får ett ombud företräda tre medlemmar vid andelsstämman. I stadgarna eller genom beslut av styrelsen är det möjligt att tillåta företrädande av flera medlemmar. Med avvikelse från 41 § 1 mom. i det kapitlet får också en fullmäktigeledamot bemyndiga en annan fullmäktigeledamot att utöva sin rätt vid fullmäktigesammanträdet. Vid en omröstning som ordnas vid andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet är det sammanlagda röstetalet för de ledamöter eller företrädare som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de vid stämman eller sammanträdet företrädda ledamöterna eller företrädarna, om inte något annat bestäms i stadgarna. 
Oberoende av vad som anges i andelslagets stadgar kan styrelsen tillåta deltagande i andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet per post, genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel så som avses i 5 kap. 17 § 2 mom. i lagen om andelslag. 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en andelsstämma eller ett fullmäktigesammanträde som ska ordnas senast vid utgången av juni 2022 förutsätter en anmälan till andelslaget enligt 5 kap. 8 § i lagen om andelslag senast en bestämd dag som kan vara tidigast en vecka före stämman eller sammanträdet. I ett sådant fall räknas den i 5 kap. 30 § i lagen om andelslag avsedda kallelsetiden från den sista anmälningsdagen. 
5 § 
Föreningslagen 
Med avvikelse från 20 § 1 mom. i föreningslagen kan det föreningsmöte som enligt föreningens stadgar ska hållas senast vid utgången av augusti månad 2021, oberoende av vad som anges i stadgarna, hållas senast vid utgången av september månad 2021. Detsamma gäller i 20 § 2 mom. i föreningslagen avsett föreningsmöte. 
Med avvikelse från 25 § 1 mom. i föreningslagen och föreningens stadgar kan genom beslut av styrelsen tillåtas att ett ombud får företräda en eller flera medlemmar vid föreningsmötet. Med avvikelse från 21 § i föreningslagen kan styrelsen tillåta att också en fullmäktig får bemyndiga en annan fullmäktig att utöva sin rätt vid fullmäktigemötet. Vid en omröstning vid föreningsmötet eller fullmäktigemötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som är företrädda vid mötet, om inte något annat bestäms i föreningens stadgar. 
Med avvikelse från 17 § 2 mom. och 21 § i föreningslagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt föreningens stadgar och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning. 
Styrelsen kan besluta att deltagande i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av juni månad 2022 förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen. 
6 § 
Andra former av sammanslutningar 
Oberoende av vad som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ska vad som föreskrivs i 2 § i denna lag tillämpas också på affärsbanker och kreditinstitut i aktiebolagsform. 
Oberoende av vad som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform ska vad som föreskrivs i 4 § i denna lag tillämpas också på andelsbanker och kreditinstitut i andelslagsform. 
Oberoende av vad som anges i stadgarna för en sparbank kan det ordinarie principalmöte som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021 hållas senast vid utgången av september månad 2021. Oberoende av vad som föreskrivs i sparbankslagen kan sparbankens styrelse besluta att det är möjligt att delta i principalmötet med hjälp av post eller datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att deltaganderätten och riktigheten av en rösträkning kan utredas på ett sätt som kan jämföras med de förfaranden som iakttas vid ett vanligt principalmöte. I möteskallelsen ska nämnas den i detta moment avsedda möjligheten att delta i mötet, förutsättningarna för ett sådant deltagande, eventuella anknytande begränsningar i principalernas yttranderätt samt det förfarande som ska iakttas i samband med den. Oberoende av vad som föreskrivs i sparbankslagen kan styrelsen besluta att en principal får bemyndiga en annan principal att utöva sin rätt vid principalmötet. 
Med avvikelse från 5 kap. 2 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen tillämpas 2 § 1 mom. i denna lag på försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag. Frånsett arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 2 § i denna lag på försäkringsbolag, trots försäkringsbolagslagen, och en ledamot av representantskapet för ett ömsesidigt försäkringsbolag får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Med avvikelse från 7 kap. 8 § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar kan en försäkringsförening senast hålla den ordinarie föreningsstämma vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller också vad som i stadgarna anges om tidpunkten för den ordinarie föreningsstämman. Med avvikelse från 7 kap. 6 § i lagen om försäkringsföreningar kan föreningens styrelse tillåta deltagande i föreningsstämman per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. 
Med avvikelse från 12 § 19 punkten, 44 § 1 mom. och 172 a § i lagen om försäkringskassor kan en försäkringskassa eller med avvikelse från 8 § i lagen om arbetslöshetskassor kan en arbetslöshetskassa senast hålla det ordinarie kassamöte, det möte för försäkringskassans representantskap eller det möte för arbetslöshetskassans delegation vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller också vad som i försäkringskassans eller arbetslöshetskassans stadgar anges om tidpunkten för det ordinarie kassamötet, försäkringskassans representantskaps möte eller arbetslöshetskassans delegations möte. Med avvikelse från 42 och 172 a § i lagen om försäkringskassor kan styrelsen för en försäkringskassa tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Med avvikelse från 41 § 4 mom. i lagen om försäkringskassor får en medlem av en försäkringskassas representantskap utöva sin rösträtt genom ombud. 
Med avvikelse från 15 § i lagen om hypoteksföreningar kan en hypoteksförening senast hålla det vanliga hypoteksföreningsmötet vid utgången av september månad 2021 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2020 till den 31 mars 2021. Undantaget gäller också vad som i hypoteksföreningens stadgar anges om tidpunkten för det vanliga hypoteksföreningsmötet. Oberoende av vad som föreskrivs i den lagen och i hypoteksföreningens stadgar kan hypoteksföreningens styrelse eller förvaltningsråd besluta att det är möjligt att delta i hypoteksföreningens möte med hjälp av post eller datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att deltaganderätten och riktigheten av en rösträkning kan utredas på ett sätt som kan jämföras med de förfarandena som iakttas vid ett vanligt hypoteksföreningsmöte. I möteskallelsen ska nämnas den i detta moment avsedda möjligheten att delta i mötet, förutsättningarna för ett sådant deltagande, eventuella anknytande begränsningar i medlemmarnas yttranderätt samt det förfarande som ska iakttas i samband med den. 
7 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
Genom denna lag upphävs lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (677/2020). 
Denna lag tillämpas på sådana stämmor, möten och sammanträden till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare