Senast publicerat 21-05-2021 15:44

Riksdagens svar RSv 60/2021 rd RP 55/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

RP 55/2021 rd
KoUB 10/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken (RP 55/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 10/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 3 § 21 punkten och 351 § 5 mom., av dem 351 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1266/2018, som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21) skyddat namn och skyddat märke ett namn och märke  som  är  infört i  handels-,  varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret samt en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken och ett varumärke enligt firmalagen (128/1979) eller varumärkeslagen (544/2019) samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
351 § 
Ikraftträdande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2024. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken (456/2016) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 20 juni 2016. Lagens 3 § 40 punkten och 136 § 5 och 6 mom. gäller till och med den 21 juni 2024. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare