Riksdagens svar
RSv
73
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
RP 34/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 34/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2015 rd) 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 9 § i och bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 9 § 5 mom. och bilagan,  
sådana de lyder, 9 § 5 mom. i lag 1305/2007 och bilagan i lag 1184/2014, som följer: 
9 § 
Förutom vad som i punktskattelagen föreskrivs är följande produkter befriade från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift: 
5) bränslen som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för bränslen som används för elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 
Denna lag träder i kraft den 20
Bilaga 
SKATTETABELL 
Produkt 
Produkt- grupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxid-skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Motorbensin cent/l 
10 
51,20 
16,25 
0,68 
68,13 
Bensin för små motorer cent/l 
11 
31,20 
16,25 
0,68 
48,13 
Bioetanol cent/l 
20 
33,60 
10,67 
0,68 
44,95 
Bioetanol R cent/l 
21 
33,60 
5,33 
0,68 
39,61 
Bioetanol T cent/l 
22 
33,60 
0,00 
0,68 
34,28 
MTBE cent/l 
23 
41,60 
13,21 
0,68 
55,49 
MTBE R cent/l 
24 
41,60 
11,75 
0,68 
54,03 
MTBE T cent/l 
25 
41,60 
10,30 
0,68 
52,58 
TAME cent/l 
26 
44,80 
14,22 
0,68 
59,70 
TAME R cent/l 
27 
44,80 
12,94 
0,68 
58,42 
TAME T cent/l 
28 
44,80 
11,66 
0,68 
57,14 
ETBE cent/l 
29 
43,20 
13,72 
0,68 
57,60 
ETBE R cent/l 
30 
43,20 
11,18 
0,68 
55,06 
ETBE T cent/l 
31 
43,20 
8,64 
0,68 
52,52 
TAEE cent/l 
32 
46,40 
14,73 
0,68 
61,81 
TAEE R cent/l 
33 
46,40 
12,59 
0,68 
59,67 
TAEE T cent/l 
34 
46,40 
10,46 
0,68 
57,54 
Biobensin cent/l 
38 
51,20 
16,25 
0,68 
68,13 
Biobensin R cent/l 
39 
51,20 
8,13 
0,68 
60,01 
Biobensin T cent/l 
40 
51,20 
0,00 
0,68 
51,88 
Etanoldiesel cent/l 
47 
14,53 
10,90 
0,35 
25,78 
Etanoldiesel R cent/l  
48 
14,53 
5,99 
0,35 
20,87 
Etanoldiesel T cent/l  
49 
14,53 
1,07 
0,35 
15,95 
Dieselolja cent/l 
50 
31,65 
18,61 
0,35 
50,61 
Dieselolja para cent/l 
51 
24,89 
17,58 
0,35 
42,82 
Biodieselolja cent/l 
52 
29,01 
17,06 
0,35 
46,42 
Biodieselolja R cent/l 
53 
29,01 
8,53 
0,35 
37,89 
Biodieselolja T cent/l 
54 
29,01 
0,00 
0,35 
29,36 
Biodieselolja P cent/l 
55 
24,89 
17,58 
0,35 
42,82 
Biodieselolja P R cent/l 
56 
24,89 
8,79 
0,35 
34,03 
Biodieselolja P T cent/l 
57 
24,89 
0,00 
0,35 
25,24 
Lätt brännolja cent/l 
60 
9,30 
14,40 
0,35 
24,05 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61 
6,65 
14,40 
0,35 
21,40 
Biobrännolja cent/l 
62 
6,65 
14,40 
0,35 
21,40 
Biobrännolja R cent/l 
63 
6,65 
7,20 
0,35 
14,20 
Biobrännolja T cent/l 
64 
6,65 
0,00 
0,35 
7,00 
Tung brännolja cent/kg 
71 
7,59 
17,49 
0,28 
25,36 
Flygpetroleum cent/l 
81 
55,68 
17,99 
0,35 
74,02 
Flygbensin cent/l 
91 
50,72 
16,10 
0,68 
67,50 
Metanol cent/l 
100 
25,60 
8,13 
0,68 
34,41 
Metanol R cent/l 
101 
25,60 
4,06 
0,68 
30,34 
Metanol T cent/l 
102 
25,60 
0,00 
0,68 
26,28 
Lag 
om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och temporär ändring av bilagan till lagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 6 punkten, 12 § 2 mom., 21 § 1 mom. 3 punkten och skattetabell 1 i bilagan och temporärt skattetabell 2 i bilagan,  
av dem 2 § 6 punkten och bilagan sådana de lyder i lag 1185/2014 samt 21 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 612/2012, som följer: 
2 § 
I denna lag avses med 
6) industri verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) och verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008; med industri jämställs stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion samt yrkesmässig växthusodling, 
12 § 
Befrielsen från accis och avgift enligt 1 mom. 3 punkten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 1 § 3 mom. eller 2 § 5 b-punkten. 
21 § 
Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används 
3) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten, 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 2 § 6 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2017. Skattetabell 2 i bilagan är i kraft tills lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) träder i kraft. 
Bilaga 
SKATTETABELL 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energi-innehålls- 
skatt 
Koldioxid- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
47,10 
130,26 
1,18 
178,54 
Naturgas, euro/MWh 
6,65 
10,69 
0,084 
17,424 
SKATTETABELL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energi- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Elström cent/kWh 
 
 
 
 
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,69 
0,013 
0,703 
Tallolja cent/kg 
25,36 
25,36 
Bränntorv euro/MWh 
3,40 
3,40 
Lag 
om ändring av en lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras bilagan till lagen om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen (378/2015) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Bilaga 
SKATTETABELL 
 
Produkt 
Produktgrupp 
Enegiinnehålls-skatt  
Koldioxid-skatt 
Försörjningsberedskapsavgift  
Sammanlagt 
_______________ 
__________ 
_____________ 
____________ 
___________ 
_________ 
Flytgas cent/kg 
110 
8,50 
16,32 
0,11 
24,93 
Bioflytgas cent/kg 
111 
8,50 
16,32 
0,11 
24,93 
Bioflytgas R cent/kg 
112 
8,50 
8,16 
0,11 
16,77 
Bioflytgas T cent/kg 
113 
8,50 
0,00 
0,11 
8,61 
Lag 
om ändring av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras skattetabell 2 i bilagan till lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) som följer: 
Denna lag träder i kraft samtidigt som lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015). 
 
 
 
 
Bilaga 
SKATTETABELL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energi- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Elström cent/kWh 
 
 
 
 
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,69 
0,013 
0,703 
Tallolja cent/kg 
25,36 
25,36 
Bränntorv euro/MWh 
1,90 
1,90 
Helsingfors 9.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.12.2015 07:38