Riksdagens svar
RSv
78
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
RP 107/2018 rd
EkUB 13/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (RP 107/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 13/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (414/2018) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelsen i 6 § 1 mom. 22 punkten träder dock i kraft redan den 1 november 2018. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 5.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 5.10.2018 16:12