Riksdagens svar
RSv
82
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
RP 140/2018 rd
FiUB 12/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande (RP 140/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 12/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 d § 3 mom., sådant det lyder i lag 363/2013, 
ändras 15 d § 2 mom. och 22 a § 6 mom., sådana de lyder, 15 d § 2 mom. i lag 363/2013 och 22 a § 6 mom. i lag 452/2016, och 
fogas till 26 c §, sådan den lyder i lagarna 1067/2003, 520/2010 och 772/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
15 d § 
Skyldighet att lämna uppgifter när byggherren är en fysisk person 
Byggherren ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. före den slutsyn som enligt markanvändnings- och bygglagen ska göras innan byggnaden tas i bruk. 
22 a § 
Försummelseavgift 
Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. En företrädare enligt 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare kan dock alltid åläggas att betala försummelseavgift. Försummelseavgift kan även påföras en byggherre som är en fysisk person, om denne försummar uppgiftsskyldigheten enligt 15 d § i denna lag. 
26 c § 
Delgivning 
Skatteförvaltningen kan delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Uppgift om delgivningen sänds till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade på den elektroniska adress som den skattskyldige eller dennes befullmäktigade har uppgett. Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen från det att uppgiften om delgivningen sändes till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för mottagning av uppgiften om delfåendet eller för åtkomst till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster, anses handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen från det att det tekniska hindret undanröjdes. 
Bestämmelserna i 26 c § 4 mom. träder i kraft den 20 och ändringarna i 15 d § 2 och 3 mom. samt 22 a § 6 mom. träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 16/2018, ett nytt 5 mom. som följer: 
56 § 
Delgivning till den skattskyldige 
Skatteförvaltningen kan delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Uppgift om delgivningen sänds till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade på den elektroniska adress som den skattskyldige eller dennes befullmäktigade har uppgett. Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen från det att uppgiften om delgivningen sändes till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för mottagning av uppgiften om delfåendet eller för åtkomst till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster, anses handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen från det att det tekniska hindret undanröjdes. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 6 a § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådan paragrafen lyder i lagarna 1082/2005, 542/2016 och 53/2017, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
6 a § 
Elektronisk kommunikation och signering 
Med stöd av denna lag givna beslut, meddelanden och andra handlingar kan delges betalningsmottagaren på elektronisk väg i enlighet med 26 c § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan paragrafen lyder i lagarna 851/2010 och 493/2012, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer: 
5 § 
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 
I de belopp som avses i 1 mom. 4 och 6 punkten och 3 mom. 2 och 4 punkten ingår inte nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 12.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.10.2018 11:24