Direkt till innehållet

RP 106/2020 rd

Senast publicerat 17-08-2020 09:07

Regeringens proposition RP 106/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd) har det föreslagits att konkurrenslagen ändras temporärt genom att fristen för fortsatt behandling av företagsförvärv förlängs med cirka en månad. Syftet med ändringen är att ge Konkurrens- och konsumentverket en längre behandlingsfrist för att verket ska hinna behandla potentiellt problematiska företagsförvärv som kräver fortsatt utredning på behörigt sätt och inom utsatt tid också i de undantagsförhållanden som orsakas av covid-19-epidemin, då bland annat utförandet av marknadsanalyser i samband med utredningen av företagsförvärv blivit långsammare och svårare. 

Enligt den nämnda regeringspropositionen avses lagen träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020. Propositionen behandlades inte i riksdagen före sommaruppehållet. För att den i propositionen avsedda temporära bestämmelse som hänför sig till krisen till följd av covid-19-epidemin ska vara tillämplig under den period som avses i propositionen överlämnas en kompletterande regeringsproposition. Enligt den kompletterande propositionen avses lagen fortfarande träda i kraft så snart som möjligt, men bestämmelsen om förlängning av fristen för fortsatt behandling av företagsförvärv ska också tillämpas retroaktivt på företagsförvärv som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket efter det att denna regeringsproposition har lämnats, dvs. efter den 2 juli 2020. Lagen avses vara i kraft till och med den 31 oktober 2020. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Genom denna kompletterande regeringsproposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd) kompletteras.  

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.  

Den regeringsproposition som lämnades till riksdagen den 11 juni 2020 och som ska kompletteras behandlades inte i riksdagen före sommaruppehållet. Enligt den ursprungliga regeringspropositionen avses lagen träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.  

Om propositionen behandlas i riksdagen först i september efter det att riksdagen återvänt från sommaruppehållet och någon kompletterande proposition inte lämnas, kan lagen träda i kraft och tillämpas först i oktober. Då har största delen av den föreslagna giltighetstiden och tillämpningstiden för den temporära lagen redan löpt ut.  

De viktigaste förslagen

För att den temporära bestämmelse enligt den ursprungliga regeringspropositionen som hänför sig till coronakrisen ska vara tillämplig under den period som avses överlämnas en kompletterande regeringsproposition. Syftet med den kompletterande regeringspropositionen är att den temporära bestämmelsen i konkurrenslagen ska tillämpas på det sätt som avses i den ursprungliga regeringspropositionen på sådana företagsförvärv som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket ungefär under perioden juli–oktober och som överförs till fortsatt behandling vid verket.  

Därför föreslås det att lagen ska tillämpas på företagsförvärv som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket efter den 2 juli 2020, men före den 1 november 2020. 

Specialmotivering

26 §. Behandlingsfrister. Det föreslås att 2 mom. ändras temporärt. Behandlingsfristen vid den fortsatta behandlingen av de företagsförvärv som anmälts före den 31 oktober 2020 ska förlängas från de 69 arbetsdagar, dvs. cirka tre månader, som anges i 26 § 2 mom. i konkurrenslagen till 92 arbetsdagar, dvs. cirka fyra månader. Ändringen gäller inte företagsförvärv som redan är under behandling vid verket när lagen börjar tillämpas. En tidsbestämd ändring av behandlingsfristen vid den fortsatta behandlingen hindrar inte Konkurrens- och konsumentverket från att hos marknadsdomstolen i enlighet med gällande lag ansöka om en förlängning av behandlingsfristen med 46 arbetsdagar. 

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020. Lagen ska tillämpas på företagsförvärv som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket efter den 2 juli 2020, men före den 1 november 2020. Lagen ska således tillämpas på de företagsförvärv som anmäls efter det att den kompletterande regeringspropositionen har lämnats. I praktiken motsvarar tillämpningstiden enligt den kompletterande propositionen uppskattningsvis giltighetstiden enligt den ursprungliga propositionen, om den coronarelaterade propositionen hade behandlats i riksdagen före sommaruppehållet och lagen hade trätt i kraft vid ingången av juli 2020. 

Om ett företagsförvärv anmäls till Konkurrens- och konsumentverket efter den 2 juli 2020 men före den 1 november 2020 och företagsförvärvet sedermera blir föremål för fortsatt behandling, ska behandlingsfristen för företagsförvärvet vid den fortsatta behandlingen vara högst 92 arbetsdagar, dvs. cirka fyra månader. Ändringen gäller inte företagsförvärv som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket den 2 juli 2020 eller tidigare.  

Enligt den gällande konkurrenslagen får behandlingen av ett företagsförvärv vid Konkurrens- och konsumentverket ta högst cirka ett halvår. Den totala behandlingstiden består av verkets behandling i initialskedet, som tar cirka en månad, och den fortsatta behandlingen, som tar cirka tre månader. Utöver detta kan Konkurrens- och konsumentverket hos marknadsdomstolen ansöka om en förlängning av behandlingsfristen med cirka två månader. I fråga om företagsförvärv som anmälts under den temporära lagens tillämpningstid får i enlighet med den ursprungliga propositionen behandlingen av ett företagsförvärv vid verket ta högst cirka sju månader i stället för de cirka sex månader som är möjliga enligt gällande lag. 

Om ett företagsförvärv anmäls till verket t.ex. den 3 juli 2020, börjar förlängningen av behandlingsfristen med 23 arbetsdagar för den fortsatta behandlingen i början av november 2020. Då gäller lagen redan även om den behandlas först efter riksdagens sommaruppehåll. Förlängningen av fristen för fortsatt behandling infaller således efter lagens ikraftträdande. 

Sammantaget har den tidsbestämda förlängningen av behandlingsfristen konsekvenser som sträcker sig till maj 2021 som längst. Den senaste möjliga inverkan har företagsförvärv som anmäls i slutet av oktober 2020 och som sedan överförs till fortsatt behandling.  

Det föreslås att lagens sista giltighetsdag är den 31 oktober 2020, eftersom krisen till följd av covid-19-epidemin och dess inverkan på exempelvis företagens verksamhet har visat sig vara långvarigare än vad som uppskattades i början av krisen i mars 2020 och en eventuell andra våg av epidemin kan inträffa hösten 2020. När propositionen bereddes gick det inte att tillförlitligt bedöma huruvida den situation som orsakats av covid-19-epidemin kommer att vara bättre eller sämre under den period som sträcker sig från slutet av sommaren 2020 till 2021 jämfört med situationen i början av sommaren 2020. Det är möjligt att krisen fortsätter fram till sommaren 2021 på ett sätt som påverkar också företagens verksamhet.  

Den temporära bestämmelsens giltighetstid löper dessutom också i Norge ut vid utgången av oktober. På det nationella planet är dessutom exempelvis de temporära ändringar av konkurslagen (LaUB 4/2020 rd) och utsökningsbalken (LaUB 5/2020 rd, 289/2020) som har samband med undantagsförhållandena i kraft till och med utgången av oktober 2020.  

Förhållande till den ursprungliga propositionen

Den kompletterande propositionen påverkar inte den ändring eller det ikraftträdande som föreslås i 26 § i konkurrenslagen. Den kompletterande propositionen gäller däremot övergångsbestämmelsen. Den enda ändringen är att lagen tillämpas på företagsförvärv som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket efter den 2 juli 2020 och inte först efter lagens ikraftträdande.  

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av behörig myndighet. En tidsbestämd förlängning av behandlingsfristen med cirka en månad som tillämpas vid fortsatt behandling av ett företagsförvärv innebär ingen avvikelse från det ovan sagda.  

Allmänt taget kan det bedömas att de lagstadgade behandlingstiderna för företagsförvärv är relativt korta jämfört med den mängd arbete som behandlingen kräver. För jämförelsens skull kan det konstateras att inga lagstadgade behandlingstider gäller för konkurrensbegränsningsfall och att behandlingstiderna vid konkurrensbegränsningar i regel är allmänt taget betydligt längre. Förlängningen av behandlingsfristen för företagsförvärv har samband med coronakrisen och undantagsförhållandena. Förlängningen är noggrant avgränsad, exakt, proportionerlig och temporär. Vid valet av handlingsalternativ har konsekvenserna för parterna i företagsförvärv beaktats. Behandlingsfristen ska förlängas med endast cirka en månad och förlängningen omfattar endast skedet för den fortsatta behandlingen. Dessutom ska lagen tillämpas endast på företagsförvärv som anmäls till Konkurrens- och konsumentverket mellan den 3 juli 2020 och den 31 oktober 2020, dvs. under cirka fyra månader. Förlängningen av fristen för fortsatt behandling infaller efter lagens ikraftträdande. Sammantaget ska behandlingen av ett företagsförvärv vid Konkurrens- och konsumentverket, inklusive den tilläggstid som beviljas av marknadsdomstolen, få ta högst cirka sju månader i stället för de sex månader som anges i gällande lag. Förlängningen av behandlingstiden betyder inte att behandlingstiden automatiskt förlängs med en månad, utan förlängningen ska ge Konkurrens- och konsumentverket möjlighet att behandla förvärvet högst 23 arbetsdagar längre i den fortsatta behandlingen, bl.a. för att genomförandet av marknadsanalyser av orsaker som inte beror på Konkurrens- och konsumentverket blivit långsammare och svårare på grund av coronakrisen. Huvudparten av företagsförvärven behandlas dock färdigt i initialskedet inom en frist på cirka en månad.  

Propositionen är inte problematisk med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna. Bestämmelsernas giltighetstid är tidsmässigt begränsad till vad som är nödvändigt och den ska också anses vara proportionell.  

På de grunder som anges ovan kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd), ändrad på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i konkurrenslagen (948/2011) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 721/2019, 
som följer: 
26 §  
Behandlingsfrister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om Konkurrens- och konsumentverket inte uppställer några villkor för eller gör någon framställning om förbud mot företagsförvärvet inom 92 arbetsdagar från det att verket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst 46 arbetsdagar.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
Lagen tillämpas på företagsförvärv som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket efter den 2 juli 2020, men före den 1 november 2020. Lagen tillämpas på behandlingstidsfristen för företagsförvärv som anmälts under nämnda tidsperiod också efter det att lagens giltighetstid löpt ut. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 2 juli 2020 
StatsministerSannaMarin
ArbetsministerTuulaHaatainen