Regeringens proposition
RP
107
2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras så att bestämmelsen om utarbetandet av fullgöranderapporter i fråga om de uppgifter som avses i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ska träda i kraft så snart som möjligt, dvs. den 1 november 2018. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) trädde i kraft den 1 juli 2018. Avsikten var att lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (923/2017) skulle ha trätt i kraft samtidigt. I den lagen föreskrivs det att enheten utarbetar fullgöranderapporter till stöd för skötsel av de uppgifter som avses i 14, 17 och 18 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017). Denna ändringslag har dock upphävts genom lagen om upphävande av en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (403/2018) och bestämmelsen har inte utfärdats på nytt i samband med att lagen om ändring av 6 och 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (404/2018) stiftades. Bestämmelsen om fullgöranderapporter som gäller leverantörer av kombinerade resetjänster har utfärdats på nytt genom lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (414/2018), som träder i kraft först den 1 januari 2019. 
Det skulle dock vara nödvändigt att bestämmelsen om fullgöranderapporter som gäller leverantörer av kombinerade resetjänster träder ikraft så snart som möjligt efter ikraftträdandet av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster för att bestämmelsen skulle kunna tillämpas på undersökningen av förutsättningar för registrering av leverantörer av kombinerade resetjänster och förutsättningar för sänkning av säkerheten. En förutsättning för registrering av leverantörer och sänkning av säkerheten är att näringsidkaren under de tre föregående åren inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att betala skatter eller lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som tullen tar ut. För att dessa förutsättningar ska kunna undersökas är det nödvändigt att Konkurrens- och konsumentverket får en fullgöranderapport från Enheten för utredning av grå ekonomi. På motsvarande sätt behövs det en fullgöranderapport för undersökning av förutsättningarna för avförande ur registret. 
Av denna anledning föreslås det nu att ikraftträdandebestämmelsen i den lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi som träder i kraft den 1 januari 2019 ändras, så att lagen ska träda i kraft den 1 november 2018 i fråga om leverantörer av kombinerade resetjänster. 
2
Propositionens konsekvenser
Eftersom syftet med propositionen är att endast ändra tidpunkten för ikraftträdande av bestämmelsen om fullgöranderapporter som gäller leverantörer av kombinerade resetjänster har propositionen inte några självständiga konsekvenser. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. 
4
Samband med andra propositioner
Riksdagen behandlar som bäst en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 68/2018 rd) som innehåller ett förslag till ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. 
Vid inrikesministeriet bereds som bäst en regeringsproposition med förslag till en lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen samt vissa andra lagar som har samband med den, där det också föreslås att 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. 
När den förevarande propositionen behandlas bör de samtidigt aktuella andra förslagen till ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi tas i beaktande. 
5
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (414/2018) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelsen i 6 § 1 mom. 22 punkten träder dock i kraft redan den 1 november 2018. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 30 augusti 2018 
Statsminister
Juha
Sipilä
Arbetsminister
Jari
Lindström
Senast publicerat 3.9.2018 09:23