Senast publicerat 03-11-2021 13:57

Regeringens proposition RP 13/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om Rundradion Ab ändras. 

Enligt propositionen föreslås att Rundradion Ab:s allmännyttiga uppdrag preciseras så att Rundradion ska tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Den föreslagna formuleringen ersätter den nuvarande enligt vilken Rundradion kan tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt. Det föreslås att det allmännyttiga uppdraget även preciseras så att det hör till Rundradions uppgifter att stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald. Detta ersätter bolagets nuvarande uppgift enligt vilken Rundradion ska stödja tolerans och kulturell mångfald. 

Genom propositionen kompletteras Rundradions uppgifter så att de också omfattar främjande av yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångfald inom medierna i den mån det är möjligt med beaktande av konkurrenslagstiftningen, bestämmelserna om statliga stöd och upphovsrättsliga frågor. 

Genom propositionen stärks Rundradions förvaltningsråds ställning så att det i fortsättningen är förvaltningsrådet som fattar beslut om bolagets strategi. Dessutom införs bestämmelser om ett permanent förfarande med hörande av sakkunniga. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

1.1  Lagstiftning och praxis

Lagen om Rundradion Ab 

Lagen om Rundradion Ab (1380/1993) innehåller bestämmelser om Rundradions uppgifter, förvaltning och rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet samt annan verksamhet. Lagen stiftades 1993 då den snabba utvecklingen i fråga om konkurrensen inom rundradioverksamheten, i synnerhet MTV Ab:s ansökan om egen koncession, ledde till ett behov att fastställa uppgifter och finansiering för den allmännyttiga rundradioverksamheten. Som en följd av lagreformen blev Rundradion ett aktiebolag som bedriver rundradioverksamhet i allmännyttigt syfte direkt med stöd av lag utan särskild koncession. Staten bör äga minst 70 procent av bolagets aktier. För närvarande är statens ägarandel 99,98 procent. 

Bolagets främsta uppgift är att bedriva allmännyttig rundradioverksamhet, men Rundradion har av tradition också bedrivit sådan verksamhet som inte kan ingå i definitionen allmännyttig rundradioverksamhet. Sådan verksamhet var exempelvis uthyrning av överförings- och sändningsnät till kommersiella bolag innan Rundradions distributionsteknik bolagiserades till Digita Ab. 

Rundradions styrning och tillsyn 

Rundradion Ab:s verksamhet styrs av ett förvaltningsråd med 21 medlemmar. Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksmöte. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska enligt 5 § i lagen om Rundradion väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper. Utöver de medlemmar som riksdagen väljer har två företrädare utsedda av bolagets personal rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets möten. 

Förvaltningsrådets uppgifter framgår av lagens 6 §. Förvaltningsrådet ska bl.a. besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar eller utvidgning av Rundradion Ab:s verksamhet eller väsentlig ändring av bolagets organisation, se till och övervaka att uppgifter som hör till den allmännyttiga programverksamheten blir fullgjorda samt besluta om riktlinjerna för bolagets ekonomi och verksamhet. Förvaltningsrådet ska dessutom i enlighet med 6 a § göra förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte och offentliggöra beslutet och dess motivering. 

Rundradion Ab:s organisation omfattar fem enheter av vilka en är svenskspråkiga Svenska Yle. Enheten Utgivning ansvarar bl.a. för radio- och tv-kanalerna samt Yle-Areena, enheten Nyheter och aktualiteter ansvarar för nyheter, sport och regional verksamhet, enheten Kreativa innehåll ansvarar för fakta-, drama-, kultur- och underhållningsprogram samt program för barn och ungdomar och enheten Produktion ansvarar för produktion och teknik. Bolagets organisation har dessutom gemensamma funktioner för alla enheter. 

Bolaget har för närvarande fyra tv-kanaler och sex rikstäckande radiokanaler. I oktober 2016 beslöt Rundradions förvaltningsråd minska Rundradions tv-kanaler från fyra till tre. Bolaget lägger ner den fjärde tv-kanalens sändningar vid utgången av april 2017. 

Allmännyttig verksamhet 

Rundradions främsta uppgift är att bedriva allmännyttig rundradioverksamhet. Den allmännyttiga verksamheten definieras i 7 § i lagen om Rundradion så att bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster kan tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt. I lagens 7 § ingår en förteckning där de uppgifter definieras som anses vara av central betydelse inom den allmännyttiga rundradioverksamheten. Gemensamt för dessa uppgifter är att de inte ska kunna finansieras kommersiellt och på grund av att de är så mångsidiga inte heller av någon ideologisk rörelse. 

Den allmännyttiga programverksamheten ska särskilt stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan, producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning, i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt tillhandahålla andaktsprogram, behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet, stödja tolerans och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper, främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands, förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden. 

Den allmännyttiga verksamheten är en del av det moderna informationssamhället. Rundradions programutbud har en stark roll inom massmedia och det allmännyttiga utbudet är uppskattat. År 2015 använde 71 procent av finländarna Rundradions tjänster dagligen. Tjänsterna omfattar det innehåll som Rundradion tillhandhåller i sociala medier. Yle Radio Suomi var fortfarande den radiokanal som har mest lyssnare och Yle TV1 den televisionskanal som har mest tittare i Finland 2015. Under 2015 besöktes Rundradions nät- och mobiltjänster sammanlagt över 660 miljoner gånger. 

Utgångspunkten för Rundradions allmännyttiga verksamhet har varit den s.k. fullserviceprincipen som har syftat till att trygga den allmännyttiga verksamhetens ställning. Formuleringen ett heltäckande programutbud som användes i lagen ersattes med formuleringen ett mångsidigt och omfattande programutbud 2012. Syftet med ändringen var att modernisera och förtydliga det allmännyttiga uppdraget. Avsikten var emellertid inte att ändra på omfattningen av skyldigheten i fråga om den allmännyttiga verksamheten. Formuleringen av uppdraget kompletterades dessutom med en formulering enligt vilken tjänster kan tillhandahållas även regionalt. De särskilda uppgifter som ingår i den allmännyttiga programverksamheten kompletterades så att de utöver producerande, skapande och utvecklande av kultur, konst och stimulerande underhållning även omfattar bevarande av dessa. I programutbudet ska dessutom läggas vikt vid programutbud som riktas till ungdomar. Ändringarna grundade sig på ett uttalande som godkändes av ordförandena för riksdagsgrupperna samt bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru den 16 december 2011 samt på statsrådets principbeslut som godkändes den 21 december 2011 (RP 29/2012 rd). 

Rundradions samarbete inom mediebranschen 

Samarbete inom mediebranschen är av stor betydelse inom mediefältet som förändras i snabb takt och som en följd av digitaliseringen i den skärpta internationella konkurrensen. Samarbetet har ökat avsevärt under de senaste åren. Som ett betydande exempel på samarbete inom mediebranschen kan nämnas centret Mediapolis i Tammerfors, som växer och utvecklas och består av ca 30 företag och organisationer inom mediebranschen med kontakter till aktörer inom branschen såväl i Finland som internationellt. Rundradion hade en central roll i grundandet av Mediapolis och utvecklandet av dess verksamhet. De första företagen inom mediebranschen öppnade sina verksamhetsställen i Mediapolis 2014 och samtidigt flyttade även Tammerfors yrkeshögskola TAMK och Tammerfors yrkesinstitut Tredu dit, som vid sidan av Rundradion har varit de största enskilda aktörerna i Mediapolis. Rundradion producerar tv-program och webbinnehåll i Mediapolis samt tillhandahåller studior och andra produktionstjänster för produktionsbolag och andra företagskunder. Yle Tampere är också verksamt i Mediapolis. 

Rundradion strävar efter att främja samarbete inom mediebranschen genom flera olika organisationer som har formen av ett bolag eller en förening. Bolaget har sedan 1970-talet tillsammans med kommersiella medieföretag varit kund hos Finnpanel Oy som exempelvis undersöker tv-tittarsiffror och radiokanalernas lyssnarsiffror. År 2015 grundade Rundradion och de största kommersiella medieföretagen bolaget Media Metrics Finland Oy som tar fram metoder för mätning av medieanvändning. Rundradion äger dessutom nättjänster och mobilapplikationer tillsammans med kommersiella medieföretag. Som exempel på sådana kan nämnas radiot.fi-nättjänsten och mobilapplikationer som ägs av RadioMedia rf som företräder Rundradion och kommersiell radio. Med hjälp av dessa kan man lyssna på Rundradion och kommersiella radiokanaler via bredbandsnät. Rundradion var också en grundande medlem i två samarbetsorganisationer inom mediebranschen, nämligen Opinionsnämnden för massmedier och Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT ry. 

En parlamentarisk arbetsgrupp för utvärdering av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansieringen av bolaget 

Kommunikationsministeriet tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp hösten 2015 vars uppgift gick ut på att granska omfattningen av Rundradions allmännyttiga verksamhet, på vilket sätt uppgiften genomförs och i vilken utsträckning den finansieras. Gruppen skulle också utvärdera Rundradions ställning och betydelse på den finska mediemarknaden, bolagets betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en diversifierad kommunikation samt hur riksdagens ägarstyrning av Rundradion ordnas. 

Arbetsgruppen publicerade sin promemoria i juni 2016. I enlighet med sitt uppdrag föreslog arbetsgruppen vissa preciseringar av Rundradions allmännyttiga uppdrag och särskilda uppgifter. Enligt arbetsgruppen ska förvaltningsrådets ställning stärkas så att förvaltningsrådet effektivare kan styra och övervaka hur skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster förverkligas. Dessutom föreslog arbetsgruppen att Rundradions uppgifter kompletteras så att bolaget också bör främja yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångfald inom medierna. 

När det gäller finansiering föreslog arbetsgruppen att man i finansieringen av Rundradion Ab åren 2017–2019 inte gör den indexjustering som avses i 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond. I syfte att trygga Rundradions oberoende föreslår arbetsgruppen att finansieringen av Rundradion bör stå utanför ramarna för statsfinanserna. Dessutom föreslog arbetsgruppen att Rundradion bör öka programinköpen från inhemska och europeiska oberoende produktionsbolag och anskaffningen av produktionstjänster och övriga inhemska framförande- och användningsrätter med 30–35 procent fram till 2022. Målet ställs upp enligt uppskattningen för 2016. Målet skrivs inte in i lagen, men förvaltningsrådet ska årligen fatta beslut om fokus och tidsplan för inköp av oberoende producenters material. I urvalet ska man ta hänsyn till utvecklingen på indiemarknaden samt kvaliteten och tillgången på indieproduktioner. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

Syftet med propositionen är att främja en högklassig innehållsproduktion, yttrandefrihet och samarbete inom mediebranschen. En högklassig och oberoende innehållsproduktion främjar förverkligandet av yttrandefriheten i samhället. Samarbete inom mediebranschen har en central roll i den digitala mediemiljön. 

Syftet med propositionen är att förtydliga Rundradions allmännyttiga uppdrag och stärka förvaltningsrådets ställning. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inga konsekvenser för statens budgetekonomi. 

3.2  Konsekvenser för Rundradion Ab:s verksamhet och ekonomi

Stärkande av Rundradions förvaltningsråds ställning så att det i fortsättningen fattar beslut om bolagets strategi kommer att förbättra riksdagens möjligheter att påverka riktlinjerna för Rundradions verksamhet. Den uppdaterade definitionen av allmännyttig verksamhet kan å sin sida anses bättre motsvara nutidens värderingar och den mediemiljö som går igenom snabba förändringar. De ändringar som föreslås i fråga om definitionen av allmännyttig verksamhet bedöms dock inte ha några betydande konsekvenser för Rundradions verksamhet.  

Att uppfylla det mål i fråga om samarbete som föreslås i 7 a § kan i praktiken leda till att Rundradions kostnader antingen stiger eller ökar beroende på hurdana samarbetslösningar som fås till stånd mellan Rundradion och de kommersiella medierna. Eftersom utgångspunkten för samarbete är att det ska gagna båda parter, kommer en eventuell kostnadsstegring för Rundradion på motsvarande sätt att gagna utförandet av bolagets uppgifter och den finländska publiken. 

3.3  Samhälleliga konsekvenser

Det är Rundradions lagstadgade uppgift att tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster för alla på lika villkor. Allmännyttig televisions- och radioverksamhet med tillhörande tjänster främjar för sin del att den nationella identiteten, kulturen, språket och ett särskilt kunnande växer fram. 

Genom de föreslagna ändringarna säkerställs förutsättningarna för den allmännyttiga verksamheten. 

Beredningen av propositionen

Kommunikationsministeriet tillsatte den 30 oktober 2015 en parlamentarisk arbetsgrupp för att utvärdera Rundradions uppgifter och finansiering. Arbetsgruppen publicerade sin promemoria den 22 juni 2016. Arbetsgruppens förslag framgår närmare under punkt 1.1. 

Regeringens proposition har beretts utifrån den parlamentariska arbetsgruppens förslag som tjänsteuppdrag vid kommunikationsministeriet. Propositionen har sänts på remiss till 20 instanser. Remissinstanserna har ansett att ändringsförslagen i regel är värda att understöda. Med anledning av remissvaren har det gjorts vissa tillägg och preciseringar i motiveringen. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1 §.Bolagets ställning. Det föreslås att den föråldrade hänvisningen till radiolagen och kommunikationsmarknadslagen i 2 mom. i gällande bestämmelse ändras. Ändringen är teknisk. 

6 §.Förvaltningsrådets uppgifter. Till paragrafen fogas en ny 4 a punkt enligt vilken det ankommer på förvaltningsrådet att besluta om bolagets strategi. 

6 b §.Förfarande med hörande av sakkunniga. Det föreslås att gällande 6 b § om Rundradion Ab:s styrelse ändras så att paragrafen i fortsättningen innehåller bestämmelser om förfarande med hörande av sakkunniga. Det föreslås att förvaltningsrådet när det utför uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten ska höra sådana sakkunniga som rådet själv valt och som behövs med tanke på det ärende som behandlas. Syftet med förslaget är att stärka förvaltningsrådets ställning när det gäller bolagets beslutsfattande. 

6 c §.Styrelsen. Till lagen fogas en ny 6 c § som innehållsmässigt motsvarar gällande 6 b §. 

7 §.Allmännyttig verksamhet. Uppdraget inom den allmännyttiga verksamheten preciseras så att Rundradion ska tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Den föreslagna formuleringen ersätter den nuvarande enligt vilken Rundradion kan tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt. Den föreslagna ordalydelsen avlägsnar inte behovet av regional allmännyttig verksamhet som en del av tjänsterna på landskapsnivå, utan fastställer endast miniminivån för fullgörande av den regionala allmännyttiga verksamheten. Till definitionen av allmännyttig verksamhet fogades genom en lag 492/2002 (RP 112/2002 rd) en möjlighet att erbjuda tjänster med utnyttjande av ny teknologi, i synnerhet internet. På internet som är tillgängligt för alla kommer Rundradion enligt den föreslagna ordalydelsen i praktiken att uppfylla sin skyldighet i fråga om den allmännyttiga verksamheten så att innehållet blir tillgängligt på internet. 

De särskilda uppgifter som ingår i den allmännyttiga programverksamheten kompletteras så att det hör till Rundradions uppgifter att stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämställdhet samt kulturell mångfald. Detta ersätter bolagets nuvarande uppdrag enligt vilken Rundradion ska stödja tolerans och kulturell mångfald. En precisering av uppdraget på föreslaget sätt ändrar inte dess grundläggande karaktär, enligt vilken den allmännyttiga verksamheten strävar efter att skapa förutsättningar exempelvis för inre språkliga, regionala och religiösa kulturer i Finland att utvecklas och uttrycka sig på sina egna villkor. 

7 a §.Samarbete. Det föreslås att gällande 7 a § om särredovisning av utbudet ändras så att paragrafen i fortsättningen innehåller bestämmelser om samarbete. Enligt förslaget ska Rundradion genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna. I praktiken innebär det här att Rundradion ska beakta dessa mål såväl i fråga om uppgifter som ingår i den allmännyttiga programverksamheten som i möjlig annan verksamhet genom att försöka inleda ett samarbete med kommersiella medier i den mån det är möjligt med beaktande av konkurrenslagstiftningen, bestämmelserna om statliga stöd och upphovsrättsliga frågor. Dessutom är det viktigt att samarbetsmodeller utvecklas så att samarbetet sker på jämlika och icke-diskriminerande villkor och att det inte onödigt ökar risken för ett homogent konkurrenshämmande beteende mellan konkurrenter. 

Samarbetet bör gagna båda parter. I praktiken kan det innebära att Rundradion arbetar i nära samverkan med kommersiella medieaktörer till exempel i produktionen av sportprogram och på webben. Samarbetet på webben kan exempelvis komma till uttryck så att kommersiella medieaktörers innehåll länkas också till Rundradions webbplats. Rundradion anses dessutom kunna dela innehåll med kommersiella medieaktörer och inskaffa nyhets- och aktualitetsmaterial av dem på ett sätt som gagnar vardera parten. En del av samarbetet kan vidare gå ut på att göra gemensamma lyssnarundersökningar med de kommersiella radiokanalerna. I samarbetet mellan Rundradion och kommersiella aktörer ska man dessutom beakta det förbud mot reklam som utfärdats bl.a. enligt lagens 12 §. 

7 b §.Särredovisning av utbudet. Till lagen fogas en ny 7 b §, som innehållsmässigt motsvarar gällande 7 a §. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

I denna proposition föreslås att lagen om Rundradion Ab ändras. I Finland har den etablerade synen varit att det viktigaste målet för den allmännyttiga rundradioverksamheten har varit att trygga individens yttrandefrihet enligt 12 § i grundlagen. Enligt 12 § 1 mom. i grundlagen har var och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Närmare bestämmelser om användning av yttrandefriheten utfärdas genom lag. Bestämmelser om yttrandefrihet dessutom ingår i flera internationella avtal som är förpliktande för Finland. 

Det centrala syftet med yttrandefriheten är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna delta i politisk och samhällelig verksamhet samt möjliggöra en demokratisk kontroll av den offentliga maktutövningen och en öppen allmän debatt som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Rätten att inhämta och ta emot information har blivit en allt viktigare del av yttrandefriheten. En förutsättning för det här är att informationen är tillgänglig och att den presenteras i begriplig form. I 22 § i grundlagen ingår bestämmelser om att det allmänna har en allmän skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. I fråga om yttrandefriheten innebär det här i synnerhet att det allmänna ska skapa sådana förhållanden som stöder individens möjligheter att framföra och ta emot olika slag av information. De specialvillkor som det allmänna ställer på rundradioverksamhet har en central roll särskilt inom rundradioverksamheten. De förslag som gäller preciseringen av uppdraget inom den allmännyttiga programverksamheten som ingår i den aktuella propositionen framhäver förverkligandet av dessa mål i Rundradion Ab:s programverksamhet. 

Förslaget motsvarar i huvudsak gällande lagstiftning. Bestämmelserna bereder inga problem med tanke på yttrandefriheten i grundlagen eftersom de föreslagna ändringarna inte inverkar på de grundläggande utgångspunkterna för gällande lag och således inte heller ändrar på innehållet i eller omfattningen av Rundradions allmännyttiga verksamhet. 

På ovan anförda grunder kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 6 b och 7 a §, 1 § 2 och 3 mom. samt 7 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, sådana de lyder, 6 b § och 7 § 1 mom. i lag 474/2012, 1 § 2 och 3 mom. i lag 492/2002, 7 a § i lagarna 492/2002, 396/2003 och 474/2012 samt 7 § 2 mom. 5 punkten i lag 635/2005, samt 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 635/2005 och 474/2012, en ny 4 a punkt samt till lagen nya 6 c och 7 b § som följer: 
1 § Bolagets ställning 
Angående bolagets rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet bestäms särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas informationssamhällsbalken (917/2014). 
På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006). 
6 § Förvaltningsrådets uppgifter 
På förvaltningsrådet ankommer att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a) besluta om bolagets strategi, 
6 b § Förfarande med hörande av sakkunniga 
Förvaltningsrådet kan till stöd för sin verksamhet i behövlig utsträckning begära utlåtanden av sakkunniga eller höra dem muntligt. 
6 c § Styrelsen 
Bolaget ska ha en styrelse med minst fem och högst åtta medlemmar som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller höra till bolagets övriga högsta ledning. 
Bolagets styrelse ska företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna. 
Styrelsen ska 
1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 
2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor, 
3) besluta om budgeten för det följande året, 
4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman, 
5) årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet. 
3 kap 
Bolagets uppgifter 
7 § Allmännyttig verksamhet 
Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. 
Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte ska särskilt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 a § Samarbete 
Bolaget ska genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna. 
7 b § Särredovisning av utbudet 
Om bolaget tillhandahåller material som kommit till vid producerandet av allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall bolaget särredovisa den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten och den övriga allmännyttiga verksamheten. 
Med särredovisning avses i denna paragraf att för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod skall uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur bolagets bokföring, skall i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/1997). 
Om bolaget tar i eget bruk material som producerats inom den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten i syfte att tillhandahålla det någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall det ske på samma villkor som när bolaget överlåter material för externt bruk. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 2 mars 2017. 
Statsminister Juha Sipilä 
Kommunikationsminister Anne Berner