Regeringens proposition
RP
155
2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att ett avtal om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort ska sättas i kraft. Enligt förslaget ska avtalet sättas i kraft genom en så kallad blankettlag. Avtalet upprättades år 2000 och uppdaterades 2017 genom ett ändringsprotokoll. 
Avtalet gäller informationsutbyte mellan parternas centrala registermyndigheter om fordon och körrätt. Informationssystemet har till syfte att säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga, att bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs. Genom propositionen genomförs spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. 
Det lagförslag som ingår i propositionen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet för att lagen ska träda i kraft samtidigt som Finlands anslutning till avtalet träder i kraft. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Nuläge
1.1
Lagstiftning och praxis
Avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (the European Car and Driving License Information System, nedan kallat Eucaris) upprättades 2000. Avtalet uppdaterades 2017 genom ett protokoll. Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2009 och ändringsprotokollet den 1 mars 2018. 
Avtalet gäller informationsutbyte om fordon och körrätt mellan parternas centrala registermyndigheter. Systemet påkallades av behovet att mellan de centrala europeiska registermyndigheterna utbyta uppgifter om fordon och körkort. Eucaris är ingen separat databas, utan ett system som gör det möjligt att mellan myndigheterna utbyta uppgifter från deras egna register. Informationssystemet har till syfte att säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga, att bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs. 
Eucaris-avtalet upprättades av Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. I maj 2018 använde 34 stater systemet åtminstone delvis. Avtalsparterna är i huvudsak medlemsstater i Europeiska unionen. Systemet används emellertid också av territorier utanför unionen. Dessa är Schweiz, Norge och Island samt de med Storbritannien associerade specialterritorierna Jersey, Isle of Man och Gibraltar. 
Beslut om systemets administration fattas vid den årliga Eucaris-generalförsamlingen. Hittills har systemet administrerats av Nederländerna. Systemet finansieras med avgifter som tas ut av användarländerna. Användarna betalar en årsavgift för Eucaris-servern samt tjänstespecifika avgifter för de tjänster de använder eller som staten ska få till sitt förfogande. Avgifterna gottgörs alltid om någon ny stat tar samma tjänst i bruk. 
I avtalet finns bestämmelser om upprättande, verksamhet och tillämpning, dataskydd, säkerhet och dataskyddstillsyn av Eucaris-systemet, administrativa frågor som gäller systemet samt ansvar och skadeståndsskyldighet. Avtalet inleds med definitioner och avslutas med förfarandemässiga slutbestämmelser. 
Avtalet förpliktar för det första till att ge avtalsparterna åtkomst till de avtalsenliga uppgifterna om fordon och körrätt genom den gemensamma Eucaris-programvaran. Om ett fordon kommer in för registrering i en Eucaris-avtalsstat, måste man kontrollera om det tidigare har varit registrerat i en annan Eucaris-avtalsstat. Uppgifterna om ett tidigare registrerat fordon ska vid registrering jämföras med uppgifterna i det landets register där det tidigare var registrerat. När ett fordon som tidigare har varit registrerat i en annan avtalsstat registreras ska registreringen utan dröjsmål meddelas det tidigare registreringslandet. När ett körkort utfärdas eller förnyas måste det kontrolleras huruvida den sökande redan har ett giltigt körkort och avtalsstaterna måste sinsemellan kunna kontrollera uppgifterna om detta körkort. Om ett körkort som utfärdats av en Eucaris-avtalsstat ändras eller förnyas i en annan avtalsstat, ska detta utan dröjsmål meddelas det utfärdande landet. 
För det andra förpliktar avtalet till att utreda oklara situationer. Om det förekommer oklarheter i uppgifterna om ett fordon eller ett körkort, ska den berörda avtalsstaten utreda situationen innan ansökan i saken godkänns. För det tredje finns det bestämmelser om ansvarsfördelningen i Eucaris-avtalet. Skadeståndsansvaret ligger hos den myndighet som har tagit emot uppgifterna, i enlighet med nationell lag. Om det betalas ersättning i en sak, har den stat som mottagit uppgiften regressrätt gentemot den utlämnande staten. Den utlämnande staten kan emellertid frigöra sig från sitt ansvar, om den kan påvisa att den inte är ansvarig för det skedda. 
Eucaris-systemet kan tillämpas på tre olika grunder. Det kan tillämpas med stöd av Eucaris-avtalet, med stöd av EU-lagstiftning i alla medlemsstater i unionen (tvingande eller frivilligt informationsutbyte) eller med stöd av bilaterala eller multilaterala avtal i enskilda stater. Endast genom att ansluta sig till Eucaris-avtalet får man åtkomst till alla systemets tjänster. Den separata förbindelse (Declaration of Endorsement) som förut utöver avtalet gav fulla bruksrättigheter till systemet är i och med det uppdaterade avtalet inte längre i bruk. Finland har inte undertecknat förbindelsen. 
Eucaris-systemet tillhandahåller flera olika tjänster. Tjänsterna beskrivs i tabellen nedan. Om inte annat anges, avses med nationell kontaktpunkt Transport- och kommunikationsverket (tidigare Trafiksäkerhetsverket Trafi) och med systemet Eucaris. Om ingen separat rättsgrund finns, utgår användningen av systemet från Eucaris-avtalet. 
Tjänstens namn 
Beskrivning av tjänsten 
Rättslig grund 
Används i Finland 
TACHO 
Förfrågan om uppgifter om färdskrivarkort vid utfärdande och förnyande av färdskrivarkort 
Som system kommissionens Tachonet (överföring till Eucaris-systemet ännu inte schemalagt) 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet 
Lagen om transportservice (320/2017) avd. II kap. 4 och avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)) 
Kommissionens Tachonet har varit i bruk sedan 2007 
Prüm-VRD 
Kontroll av fordonsuppgifter för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet och terrorism 
Som nationell kontaktpunkt utöver Trafi centralkriminal-polisen (diskussioner inletts med polisen om överföring av informationsutbytet till att ske via Trafis Eucarisserver). 
Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümavtalet) samt rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 
Lagen om transportservice (320/2017) avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)) 
I bruk sedan 2010 
ERRU 
Kontroll av trafikansvarigs goda anseende i samband med utfärdande eller förnyande av tillstånd för tillståndspliktig trafik eller vid polisövervakning 
Kommissionens förordning (EU) 2016/403 av den 18 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG  
Lagen om transportservice (320/2017) avd. II kap. 1 och avd. IV kap. 1 § 6 (tidigare 3 § i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006)) 
I bruk sedan 2013 
RESPER 
Kontroll hos andra medlemsstaters register i samband med utfärdande och förnyande av körkort samt uppdatering av lägesinformation mellan medlemsstaterna. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort 
Nationellt genomförande 14 § i körkortslagen (386/2011) och lagen om transportservice avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003))  
I bruk sedan 2016 
CBE 
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade trafikförseelser (vägkontroller och automatisk trafikövervakning) 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) 
Lagen om transportservice (320/2017) avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)) och 105 b § i vägtrafiklagen (267/1981) och 186 § i lagen 729/2018. 
I bruk sedan 2017  
RSI 
Vägkontrolluppgifter 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EG av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG 
41 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och 19, 20 och 22 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002), 73, 75, 76 och 77 § i fordonslagen (1090/2002) samt lagen om transportservice (320/2017) avd. V 
Planerat att tas i bruk 2019 
VHInfo/ 
AVI 
Anmälan om första registrering till registermyndigheten i det land fordonet importerats från, för fordon som införts begagnade kontroll av uppgifter i det landets register 
Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon 
Fordonslagen (1090/2002) och statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) samt lagen om transportservice (320/2017) avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003))  
Planerat att tas i bruk 2019 
COC/IVI 
Fordonsspecifika tekniska uppgifter  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv)  
Kommande ramdirektiv: 
Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 
Fordonslagen (1090/2002) och statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) samt lagen om transportservice (320/2017) avd. V (tidigare lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)) 
Planerat att tas i bruk 2020 
eCALL 
Förmedling av uppgifter om fordon och fordonets ägare och innehavare för räddningsinsatser vid olycksfall 
Samarbetsavtal (MoU) på EU-nivå 
Tid för ibruktagande inte känt 
TAX (under planering) 
Utbyte av uppgifter om fordonsägare och innehavare för att utreda momsbrott. 
Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet (COM(2017)706) 
Tid för ibruktagande inte känt 
TOLLS (under planering) 
Utbyte av uppgifter om ägare och innehavare till fordon för indrivning av obetalade vägtullsavgifter (EETS) 
Förslag till direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (2017/0128(COD) 
Tid för ibruktagande inte känt 
DLInfo  
Körkortsuppgifter för trafikövervakning 
Eucaris 
Planerat att tas i bruk 2019 
VHOH  
Utbyte av uppgifter om ägare och innehavare till fordon 
Eucaris 
Planerat att tas i bruk 2019 
Mileage  
Vägmätarställningar 
Eucaris  
Tid för ibruktagande inte känt 
I dagsläget använder Finland en del av tjänsterna i Eucaris-systemet med stöd av EU-lagstiftning och genomförande nationell reglering. Europeiska unionen är inte part i avtalet men dess lagstiftning förpliktar medlemsstaterna att använda Eucaris-systemet och dess tjänster. Direkt förpliktande är det att använda Eucaris Prüm- och CBE-tjänster. Dessutom finns det en del EU-rättsakter som förpliktar till informationsutbyte och här har Eucaris tjänster lämpat sig bäst. 
De avtalsstater som har anslutit sig till Eucaris får besluta på vilket sätt anslutningen till tjänsterna ska ske. Det kan för det första finnas en nationell kontaktpunkt via vilken alla myndigheter i en stat använder tjänsterna. Ett annat alternativ är att man har flera nationella kontaktpunkter. Finland har hittills tillämpat denna modell. Polisen har sin egen kontakt för användning av Prümtjänsten. Den tredje möjligheten är att anslutningarna byggs enkelriktade så att inkommande och utgående meddelanden får egna kanaler för varje myndighet. För det fjärde kan meddelandena gå via kommissionen i sådana fall där tjänsten används med stöd av Europeiska unionens lagstiftning. Tachonettjänsten fungerar på det sättet, men målet är att också den tjänsten i något skede ska föras över till Eucaris. 
1.2
Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU
Eucaris-systemet kan tillämpas på tre olika grunder. Systemet kan användas med stöd av unionsrätten. Ingen EU-rättsakt förpliktar medlemsländerna att ansluta sig till avtalet. Det är följaktligen inget EU-avtal. En del unionsakter förpliktar dock staterna att använda Eucaris-systemet som en teknisk tillämpning vid informationsutbyte mellan länderna i vissa fall. 
Eucaris-avtalet utgår från användningen av systemet, medan avtalet blir tillämpligt endast om en avtalspart inte tillämpar samma eller ett starkare dataskydd med stöd av unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen. Det finns några sådana rättsakter. 
Genom rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, fördjupas utbytet av information mellan de myndigheter som svarar för bekämpning och undersökning av brott. I kapitel 2 avsnitt 3 i beslutet föreskrivs om automatisk sökning av uppgifter ur fordonsregister. Enligt artikel 12 i beslutet ska medlemsstaterna för förebyggande och utredning av brott samt för undersökning av sådana överträdelser som i den ansökande medlemsstaten lyder under domstols- och åklagarväsendets behörighet samt för upprätthållande av allmän säkerhet ge övriga medlemsstaters nationella kontaktställen tillträde till vissa uppgifter i de nationella fordonsregistren, med rätt att i enskilda fall göra automatiska sökningar på uppgifter om ägare och innehavare samt fordonet. En sökning får endast genomföras genom användning av ett fordons fullständiga chassinummer eller fullständiga registreringsnummer. Sökningar får endast göras i överensstämmelse med den ansökande medlemsstatens nationella lagstiftning. 
Varje medlemsstat ska utse ett nationellt kontaktställe som tar emot förfrågningar. I Finland är detta kontaktställe Transport- och kommunikationsverket och Centralkriminalpolisen. De nationella kontaktställenas befogenheter ska fastställas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. De tekniska detaljerna för förfarandet ska fastställas i de genomförandeåtgärder som avses i artikel 33 i beslutet. Central bland dessa är rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Enligt artikel 15 i beslutet ska medlemsstaterna för automatisk sökning av uppgifter ur fordonsregister använda Eucaris-systemet. 
Rådets beslut har genomförts nationellt genom lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1207/2011), lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag (1208/2011), lagen om ändring av 17 § i skjutvapenlagen (1209/2011), lagen om ändring av 41 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (1201/2011) samt lagen om ändring av 15 och 17 § i lagen om fordonstrafikregistret (1211/2011). 
Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort harmoniseras körkortsregleringen. I direktivet föreskrivs det ställvis också om kontroll av uppgifter. Enligt artikel 11.5 i direktivet får vid exempelvis förlust eller stöld av ett körkort endast de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där innehavaren har sin permanenta bosättningsort utfärda ett körkort som ersätter det förlorade. Dessa myndigheter ska utfärda ersättningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprungliga körkortet. Direktivet i sig förpliktar inte till användning av Eucaris-systemet. Direktivet förpliktar däremot till användning av det körkortsnätverk som ska inrättas (Resper), vilket Finland använder via Eucaris-systemet. 
Direktivet och dess ändringar har genomförts nationellt genom körkortslagen (386/2011), statsrådets förordning om körkort (423/2011), lagen om ändring av lagen om förarexamensverksamhet (706/2011) samt lagen om ändring av körkortslagen (70/2015). Tidigare hade Trafiksäkerhetsverket följande föreskrifter på området: Avläggande av teoriprov för förarexamen och prov för den som anhåller om undervisningstillstånd (TRAFI/19923/03.04.03.00/2013) och Körprov för förarexamen (TRAFI/2829/03.04.03.00/2013). Dessa föreskrifter har upphävts genom en föreskrift om upphävande av föreskrifterna om förarexamen (TRAFI/386197/03.04.03.00/2016). Transport- och kommunikationsverket har således inte längre några föreskrifter på detta område, utan de har omvandlats till bindande anvisningar för dem som tillhandahåller förarexamenstjänster. I upphävandeföreskriftens motiveringsmemorandum konstateras det att direktivet redan har genomförts genom 17 och 18 § i körkortslagen och 33 § i körkortsförordningen vilka tidigare endast kompleterades genom föreskrifter. Eftersom direktivet har genomförts behöver följaktligen nämnda förarexamensföreskrifter inte längre hållas i kraft. 
I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott föreskrivs om förfarandet för informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Vid utredningen av de trafiksäkerhetsrelaterade brott som avses i direktivet ska medlemsstaterna ge övriga medlemsstaters nationella kontaktställen tillgång till uppgifter om fordonet och om fordonsägaren eller fordonsinnehavaren. Enligt skäl 12 i ingressen till direktivet bör man utnyttja den programvara som används inom det europeiska informationssystemet för fordon och körkort (Eucaris), som medlemsstaterna enligt Prümbesluten måste använda när det gäller uppgifter i fordonsregister. Direktivet har genomförts genom lagen om ändring av 105 b § i vägtrafiklagen och lagen om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret (1293/2015). 
Det finns också unionsreglering om utfärdande och förnyande av tillstånd för tillståndspliktig trafik och om kontroll av trafikansvarigs goda anseende i samband med polisövervakning. Som reglering på förordningsnivå är den direkt tillämplig och har följaktligen inte genomförts nationellt. Dessa är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 1213/2010 av den 16 december 2010 om gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register avseende vägtransportföretag. 
I artikel 18 i förordning (EG) nr 1071/2009 föreskrivs det om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt med ansvar för utbytet av information med övriga medlemsstater när det gäller tillämpningen av förordningen. I Finland är denna myndighet Transport- och kommunikationsverket och på Åland dess behöriga myndighet. Bestämmelser om detta finns i IV avd. 1 kap. 6 § i lagen om transportservice. Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20 i förordning (EG) nr 1073/2009 ska medlemsstaterna utbyta information via de nationella kontaktpunkter som har upprättas i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1071/2009. I kommissionens förordning definieras för sin del närmare hur ERRU-systemet i fråga fungerar. 
RSI-tjänsten gäller vägkontrolluppgifter. I artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen föreskrivs det om uppgifterna för den kontaktpunkt som medlemsstaterna utser. I artikel 18 i direktivet föreskrivs det om kontaktpunktens skyldighet att anmäla kontrollresultaten till kontaktpunkten i den medlemsstat där fordonet är registrerat när större eller farliga brister, eller brister som leder till en inskränkning av eller förbud mot fordonets användning, identifierats hos ett fordon som inte är registrerat i den medlemsstat där kontrollen genomförs. 
I 41 § 3 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet föreskrivs det om Trafiksäkerhetsverkets rätt att delta i sådana tekniska vägkontroller som avses i fordonslagen. Närmare bestämmelser om denna rätt finns i 19 § i förordningen om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002). I 73 § i fordonslagen (1090/2002) föreskrivs det om skyldigheten att ge fordonets förare en rapport om den tekniska vägkontrollen, om EU-lagstiftning eller för Finland bindande internationella fördrag så kräver. Närmare bestämmelser om rapporten finns i 20 § i förordningen om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik. I 75 § i fordonslagen föreskrivs det att polisen kan bestämma att ett fordon ska genomgå i 85 § i den lagen avsedd kontrollbesiktning, om en utländsk behörig myndighet anmäler allvarliga fel eller brister hos ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i Finland och som upptäckts i fordonet vid teknisk vägkontroll utomlands. 
I 76 § i fordonslagen föreskrivs det om utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet Åland. Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och Transport- och kommunikationsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen. Närmare bestämmelser om utbyte av information om tekniska vägkontroller och om övrigt samarbete finns i 22 § i förordningen om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik. 
I 77 § i fordonslagen föreskrivs det om internationell rapportering om tekniska vägkontroller. Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till Transport- och kommunikationsverket och till kommissionen samt om lämnande av kontaktinformation och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelser om automatiska nödsamtal (eCall) finns i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013. EU:s medlemsstater kan använda Eucaris-systemet för informationsutbytet. 
Artikel 31.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 förpliktar medlemsstaterna till elektroniskt utbyte av information på förarkort. Bestämmelser om skyldigheter med avseende på färdskrivare och användningen av dem finns i avd. II kap. 4 i lagen om transportservice (320/2017). Bestämmelser om trafik- och transportregistret finns i avd. V i lagen om transportservice. 
1.3
Bedömning av nuläget
Finland använder redan en del av Eucaris-systemets tjänster med stöd av EU-lagstiftning. Om emellertid staten vill använda alla tjänster i systemet, måste den ansluta sig till avtalet. Tjänster som kunde vara nyttiga för Finland är bland annat de som hanterar uppgifter om fordon, fordonsägare och innehavare (AVI- och VHOH-tjänsterna). Mervärdet i förhållande till dagsläget vore att man får alla uppgifter från alla avtalsländer och att också polisen har rätt att göra sökningar. Vad gäller körkort sker informationsutbytet och kontrollerna i realtid och blir mera förpliktande. Vad gäller fordon sker informationsutbytet och kontrollerna i realtid, utbyte och överlåtande blir lättare. För närvarande lämnas en gång i månaden en förteckning över fordon registrerade i Finland till de EES-stater det har kommit fordon ifrån (52 § i statsrådets förordning om registrering av fordon (2007/893) och artikel 9 i rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon). Ett bättre informationsutbyte förhindrar för sin del också import och registrering av stulna fordon. Andra tjänster och uppgifter som är nyttiga för Finland är åtminstone vägmätarställningar (Mileage-tjänsten) och körkortsinformation för trafikövervakning (DLInfo-tjänsten). 
Eftersom medlemsstaterna i Europeiska unionen använder delar av Eucaris-systemet med stöd av unionsrätten, måste medlemsstaterna följa Eucaris-förvaltningens uppförandekoder om användningen av systemet. Finland är alltså redan förpliktad att följa dem. Som avtalspart får Finland rätt att använda nya tjänster under planering och full rösträtt om nya tjänster och utvecklingen av dessa tjänster och i årsmötet som beslutar om ändringar. För närvarande utvecklas exempelvis en tjänst för utbyte av fordonsuppgifter som syftar till att utreda skattebedrägerier. 
Eucaris-systemet har till syfte att säkerställa att parternas centrala register över fordon och körkort är korrekta och tillförlitliga, att bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera avtalsstaternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs. Systemet bygger på en decentraliserad arkitektur där systemet kombinerar uppgifterna från avtalsstaternas myndigheter. Finland förordar inte centraliserade system. Ett decentraliserat system såsom Eucaris är därför en lämplig lösning för Finlands behov. Målet är att Finland ska övergå till att ha endast en nationell kontaktpunkt. Det är den modell som är mest förmånlig att underhålla. Dessutom är det lättare att påverka tekniska lösningar som enligt avtalet besluts av generalförsamlingen, om underhållet nationellt är koncentrerat till en myndighet. 
Informationen måste behandlas och skyddas i enlighet med principerna för god informationshantering. Ett villkor för anslutning till avtalet är iakttagande av EU:s dataskyddsbestämmelser. Följaktligen inverkar en anslutning till avtalet inte på dataskyddets nivå. Transport- och kommunikationsverket har redan med stöd av gällande lagstiftning rätt att lämna ut trafikregisteruppgifter till myndigheter i utlandet. Bestämmelser om detta finns i avd. V kap. 3 § 6 i lagen om transportservice. Däremot har motsvarande utländska myndigheter inte för närvarande motsvarande rätt att lämna ut uppgifter till Finland. Genom anslutning till Eucaris-avtalet får Finland dessa uppgifter. 
En anslutning till Eucaris-avtalet kräver inte ändringar i lagstiftningen. Det är därför meningen att anslutningen ska ske genom en så kallad blankettlag. Eftersom Åland har en egen registermyndighet, krävs lagtingets bifall för att avtalet ska träda i kraft i landskapet. 
2
Målsättning och de viktigaste förslagen
Propositionen syftar till att Finland ska kunna fördjupa utbytet av information i körkorts- och fordonsärenden med europeiska myndigheter. På det sättet kan man minska den administrativa bördan och förebygga och utreda oklarheter. Det europeiska Eucaris-systemet är uppbyggt för ett sådant informationsutbyte. Finland använder redan en del Eucaris-tjänster med stöd av unionsrätten. För att Finland ska kunna utnyttja alla tjänster föreslås det att Finland ansluter sig till Eucaris-avtalet. 
3
Propositionens konsekvenser
3.1
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för hushållen och för företag. Eucaris-tjänsterna används inte av allmänheten eller av företag utan av myndigheterna. Konsekvenserna är indirekta och följer av bättre informationsutbyte. Tack vare den kommande Mileage-tjänsten blir det exempelvis svårare att förfalska färdmätarställningar. Med hjälp av Mileage-tjänsten är det möjligt att ta reda på färdmätarhistorien för fordon som införs begagnade hos den stat fordonet importeras ifrån. Flera EU-stater samlar in färdmätarställningar i sina fordonstrafikregister, likaså Finland i samband med periodisk besiktning. Det är dock ännu inte vanligt med gränsöverskridande utbyte av uppgifter om färdmätarställningar och det händer därför mycket sällan att någon i samband med importen blir fast för förfalskning. Enligt undersökningar som gjorts i Europa (Storbritannien, Tyskland och Holland) uppskattas 15−30 % av fordonen ha ändrade färdmätarställningar. Färdmätarställningen inverkar vanligtvis på fordonets pris. Vidare kan en kontroll av fordonsuppgifter förhindra att det säljs stulna fordon till konsumenterna. I sådana fall kan den ekonomiska skadan drabba konsumenten eller det säljande företaget. 
Konsekvenser för samhällsekonomin och den offentliga ekonomin. De direkta konsekvenserna av en anslutning är måttliga. Parterna och registermyndigheterna i de stater som använder tjänsterna svarar för Eucaris-systemets kostnader och utveckling. Finland har för närvarande två Eucaris-kontaktpunkter. Den ena har polisen (Prümtjänsten), den andra Transport- och kommunikationsverket (ERRU-, Resper-, Prüm- och CBE-tjänsterna). De budgeterade avgifter för 2018 som anvisas polisen består av en grundavgift och av tjänstespecifika avgifter för nuvarande och kommande tjänster. År 2018 uppgår de inalles till 20 615 euro. De budgeterade avgifter för 2018 som anvisas Trafisäkerhetsverket består analogt av en grundavgift och av tjänstespecifika avgifter för nuvarande och kommande tjänster. De uppgår inalles till 33 373 euro. 
När Finland ansluter sig till Eucaris-avtalet kan vi ta nya tjänster i bruk. Detta torde öka kostnaderna med några tiotals tusen euro. Som helhet är Eucaris-systemet såsom decentraliserat system en kostnadseffektiv lösning för utbyte av information. Det är också möjligt att polisen i framtiden avstår från sin egen Eucaris-förbindelse och Transport- och kommunikationsverket blir kontaktpunkt. Detta ger en inbesparing på en grundavgift. 
Den så kallade ”rena Eucaris-kostnaden” är den årsavgift som tas ut för tjänsten, och de datasystemsändringar som i alla lösningar måste göras för utbytet av information. Ibruktagandet av nya tjänster orsakar engångskostnader. Transport- och kommunikationsverket har uppskattat vilka resurser som behövs för att ta i bruk nya tjänster och vilka kostnaderna för systemutveckling blir. Oavsett vilket system man väljer (Eucaris eller något annat), är priset för integreringen i de operativa systemen alltid ungefär detsamma. Hanteringen av inkommande förfrågningar i de nuvarande systemen kostar cirka 50 000 euro per tjänst. Integreringen av utgående förfrågningar i affärsprocesserna i de nuvarande systemen kostar cirka 200 000 euro per tjänst. 
Det är dock svårt att exakt definiera de slutliga kostnaderna för att ta i bruk en tjänst eftersom de beror av både tjänsten och integrationsnivån. Man kan inte kategoriskt säga att ibruktagandet av en ny tjänst alltid kostar 250 000 euro. Ibruktagandet av en ny tjänst kan genomföras med en bråkdel av kostnaderna, om man använder Eucaris-systemets webbaserade tjänster som användargränssnitt. 
En anslutning till avtalet kan också ha indirekta ekonomiska konsekvenser. En anslutning höjer till exempel risken att bli fast för skattebedrägerier i internationell handel med fordon. 
3.2
Konsekvenser för myndigheterna
Finland använder redan Eucaris-tjänster (RESPER, Prüm, CBE, ERRU). Merparten av förpliktelserna gäller Finland som användare av tjänsterna redan nu med stöd av unionsrätten eller nationell lagstiftning (exempelvis ska informationen behandlas och skyddas i enlighet med principerna för god informationshantering). De tilläggsförpliktelser som följer av en anslutning är de kontroller som ska göras i samband med första registrering och utredningsskyldigheten innan ansökan godkänns, om det förekommer oklarheter i uppgifterna om ett fordon eller ett körkort (fordonet har till exempel anmälts som stulet). 
För närvarande lämnas det en gång i månaden en förteckning över fordon registrerade i Finland till EES-staterna. Ett automatiskt informationsutbyte gör sådan verksamhet effektivare. Konsekvenserna av detta på myndigheternas verksamhet är cirka 0,3 årsverken. De största konsekvenserna ger dock införandet av nya tjänster. Förfrågningar via de nya tjänsterna sker framöver automatiskt och kräver följaktligen endast litet personresurser, även om volymerna ökar. Den vägen möjliggör en anslutning nya, samhälleligt nyttiga informationsutbytes- och kontrollåtgärder resurseffektivt. 
En anslutning till avtalet och införandet av nya tjänster har inga konsekvenser för myndigheternas kontorslokaler eller utrustning. Myndigheterna har redan den infrastruktur och teknik som behövs för att använda de nya tjänsterna till sitt förfogande. 
En anslutning till avtalet och införandet av nya tjänster har inga konsekvenser för behörighetsfördelningen mellan myndigheterna. Finland beslutar nationellt hur man vill ordna informationsutbytet mellan myndigheterna. Det är möjligt för de åländska centralmyndigheterna att ta i bruk Eucaris-tjänsterna via Transport- och kommunikationsverkets Eucaris-Core. Ibruktagandet vore då förmånligt, i och med att Åland inte behöver ta i bruk en separat Eucaris-Core. Motsvarande förfarande är redan i bruk i Resper-tjänsten och kan avtalas separat för nya tjänster. 
För att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii får enligt punkt 4 i artikel 8 i det protokoll som preciserar Eucaris-avtalet den nationella polisen, tullen, åklagarmyndigheten och de nationella säkerhetsmyndigheterna be om uppgifter från Eucaris via de centrala registermyndigheterna. Avtalet definierar inte vad som avses med till exempel säkerhetsmyndighet. Eftersom det är fråga om ett internationellt avtal kan begreppet inte definieras i den nationella lagstiftningen. Enligt Eucaris-sekretariatet behöver en myndighet i nationell lagstiftning inte särskilt definieras som den myndighet som avses, det räcker att uppgifterna i fråga ingår i myndighetens lagstadgade uppgifter. Därför skulle alla myndigheter ha rätt till uppgifterna när det är nödvändigt för sina lagstadgade uppgifter. Följaktligen har till exempel Gränsbevakningsväsendet rätt att göra förfrågningar via de centrala registermyndigheterna. 
Försvarsmakten upprätthåller ett militärfordonsregister vid skötseln av de uppgifter som åligger försvarsmakten enligt eller med stöd av lagen om försvarsmakten (551/2007). Enligt 6 § i försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon är huvudstaben registerförare i fråga om militärfordonsregistret. De fordon inom försvarsmakten som har något samband med Eucaris-systemet är få. Försvarsmakten registrerar årligen uppskattningsvis 50 fordon som tidigare varit registrerade utomlands. För närvarande kommer förfrågningarna från utlandet till Transport- och kommunikationsverket som förmedlar dem vidare till försvarsmakten. 
Eftersom Eucaris-avtalet gäller centralregister, i Finland registret för trafik och transport, gäller det inte militärfordonsregistret. Om de så önskar, kan utländska myndigheter eller vid behov Transport- och kommunikationsverkets avtalsregistrerare kontakta ämbetsverket manuellt. Ämbetsverket kan sedan förmedla begäran till försvarsmakten som avgör om uppgifterna ska lämnas ut. Likaså kan försvarsmakten ställa förfrågningar till Transport- och kommunikationsverket, om försvarsmakten vill få uppgifter från Eucaris-systemet. 
3.3
Miljökonsekvenser
Propositionen bedöms inte ha konsekvenser för miljön. 
3.4
Samhälleliga konsekvenser
Konsekvenser för brottsbekämpningen och säkerheten. Eucaris-systemet förbättrar brottsbekämpningen. Risken att åka fast ökar i och med förfrågningar utomlands om körrättsuppgifter, när polisen får veta att körrätten inte är i kraft eller personen i fråga har körförbud. Risken att åka fast ökar också när det gäller fordonsbrott. Det är lätt att förfalska färdmätarställningar, vinningen är betydande och risken att bli fast liten. När fordonens ställningshistoria systematiskt kontrolleras, ökar risken betydligt att bli fast i samband med införsel av fordon. Vidare kan en anslutning till avtalet förbättra förebyggandet av fordonsrelaterade skattebedrägerier och öka fasttagandet samt förhindra att stulna eller utomlands slutgiltigt avregistrerade fordon registreras i Finland. 
Kontrollen av fordonsuppgifter har indirekta konsekvenser på trafiksäkerheten. Bland annat kan färdmätarställningar som på konstgjord väg har sänkts leda till att programenlig service inte görs på fordonet och dess trafikduglighet äventyras. 
Konsekvenser för informationssamhället. Informationsutbytet blir mera automatiserat. Eucaris-informationsutbytet sker i ett krypterat nätverk och tjänsterna har varit mycket driftssäkra. Eucaris-systemet är en informationssäker kanal för informationsutbyte. Datasäkerheten förbättras om informationsutbytet koncentreras till detta system i stället för att det sker per e-post. 
En anslutning inverkar inte på personuppgiftsskyddets nivå: Ett villkor för anslutning till avtalet är att parten följer EU:s dataskyddslagstiftning. Lagstiftningen i Finland möjliggör redan nu att uppgifter lämnas ut till utländska myndigheter från trafik- och transportregistret. Å andra sidan gör ibruktagandet av tjänsterna informationsutbytet mera formbundet vilket stöder genomförandet av principen om minimering av personuppgifter. Vid utlämnande av information till länder utanför EU tillämpas också dataskyddsförordningen och uppgifter kan lämnas ut endast på de grunder som förtecknas i förordningen. På samma sätt kommer registrerades rättigheter från den allmänna dataskyddsförordningen. 
4
Beredningen av propositionen
Eucaris-avtalet är från år 2000. En anslutning till avtalet har tidvis varit aktuell efter att avtalet upprättades. Finland har dock inte anslutit sig till avtalet, för det innehöll i sin ursprungliga form flera punkter som ur Finlands perspektiv hade föranlett förbehåll. Dessa punkter hade främst att göra med den finländska offentlighetslagstiftningen, dvs. med vidareutlämning av uppgifter och med den finländska partnermodellen i registreringsverksamheten. Finland har dock tillsammans med andra nordiska länder aktivt deltagit i det nya avtalets formuleringar och det uppdaterades 2017. I och med uppdateringen är avtalet nu sådant att det kan undertecknas utan förbehåll. 
Under beredningens gång har landskapet Åland tillfrågats om sin preliminära inställning till en anslutning eftersom avtalet hör till dess lagstiftningsbehörighet. 
Den finska versionen av propositionen var på remiss mellan den 25 juni och 2 september 2018, den svenska mellan den 27 juni och 4 september 2018. Begäran om utlåtande var tillgänglig i tjänsten utlåtande.fi och sändes till följande 36 aktörer: 
Ministerier: arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriet. 
Myndigheter: Ålands landskapsregering, Motorfordonsmyndigheten (Åland), Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisstyrelsen, Försvarsförvaltningen/Huvudstaben, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Dataombudsmannen och Skatteförvaltningen 
Aktörer i branschen: Ammattipätevyyskouluttajat ry, Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Bilimportörerna och -industrin rf, Autoalan Tiedotuskeskus, A-Besiktning Ab, DB Schenker, DHL Freight (Finland) Oy, Finlands Näringsliv EK, Finanssiala (Finans Finland), FINLogistics, FREJA Transport & Logistics Oy, HelppoKatsastus Oy, ILP Group Logistics Oy och K1-Katsastajat Oy. 
Det kom in 14 remissyttranden. Så gott som genomgående förordades i yttrandena en anslutning. Dessutom framförde remissinstanserna en del förslag till förtydliganden och kompletteringar. 
Arbets- och näringsministeriet understöder en anslutning till avtalet och hade inget annat att yttra. 
Försvarsministeriet konstaterar att ministeriet understöder en anslutning till Eucaris-avtalet endast om försvarsmaktens särdrag beaktas i det nationella avgörandet. Försvarsministeriet framför att Trafiksäkerhetsverket också framöver ska vara Eucaris-systemets nationella kontaktpunkt för uppgifter om körrätt och vidareförmedla förfrågningar om körrätt hos försvarsmakten till den personuppgiftsansvarige för försvarsmaktens körkortsregister. Analogt ställer den som upprätthåller, respektive uppdaterar, militärfordonsregistret eventuella förfrågningar om utlandsregistrerade fordon till Trafiksäkerhetsverket som sedan för in dem i Eucaris. 
Under beredningen har det förts diskussioner med utrikesministeriet. I sitt yttrande framför utrikesministeriet korrigeringar av teknisk karaktär i klämförslaget, lagens rubrik och 1 § i lagen. Propositionens avsnitt om nuläget bör kompletteras med uppgifter om ikraftträdandedagen för avtalet och protokollet. Vidare anser utrikesministeriet att avtalet är jämställbart med EU-ärenden. Följaktligen ska avtalet godkännas av statsrådets allmänna sammanträde efter riksdagsbehandlingen. 
Finansministeriet understöder en anslutning till avtalet. Finansministeriet vill avseende bekämpningen av skattebedrägerier föra fram kommissionens förslag COM (2017) 706 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 (TAX-tjänsten). Finansministeriet konstaterar att de kostnader som olika myndigheter orsakas bör skötas inom ramen för de fastställda utgiftsramarna. 
Trafiksäkerhetsverket har deltagit i beredningen av propositionen och understöder en anslutning till avtalet på grund av dess positiva effekter. 
Ålands Landskapsregering instämmer i Fordonsmyndighetens utlåtande som inte ser några hinder för att godkänna avtalet och ta i bruk Eucaris-tjänsterna. Detaljerna kring hur Eucaris-tjänsterna kan tas i bruk i landskapet behöver överenskommas separat mellan landskapet och riket. 
Trafikförsäkringscentralen understöder en anslutning, även om en anslutning till Eucaris inte har någon direkt inverkan på skadeförsäkringsverksamheten. Centralen bedömer att Eucaris-avtalet kan anses förbättra trafiksäkerheten, även om de konkreta effekterna är svåra att uppskatta i det här skedet. 
Inrikesministeriet och Gränsbevakningsväsendet understöder en anslutning och en övergång till ett system med en kontaktpunkt. Gränsbevakningsväsendet föreslår att det antingen i den lag som godkänner avtalet och det kompletterande protokollet eller i den förordning av statsrådet som utfärdas senare om sättande i kraft av lagen ska fastställas att Gränsbevakningsväsendet är den nationella säkerhetsmyndighet som avses i avtalet. Detta konstaterande behövs enligt Gränsbevakningsväsendets uppfattning för att säkerställa dess rätt att utbyta information enligt avtalet via den eller de nationella kontaktpunkterna. 
Dataombudsmannens byrå lyfter fram tillämpningen av dataskyddsförordningen i andra EU-länder. Vidare bör enligt dataombudsmannen tillgodoseendet av principen om ändamålsbegränsning beaktas. Ytterligare bör enligt ombudsmannen det särskilda skyddet för uppgifter om brott beaktas samt den registrerades rättigheter. 
Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT hade inget att yttra om propositionen. 
Finans Finland understöder en anslutning till avtalet och föreslår att framöver utöver polisen även de andra brottsbekämpande myndigheterna, dvs. Tullen och Gränsbevakningsväsendet, ska tas med som Eucaris-användare. Finans Finland konstaterar att försäkringsbolagen har ett uppenbart behov av att använda också Eucaris-tillämpningens tjänster. 
Bussförbundet konstaterar ställa sig bakom propositionens mål. I busstrafiken i Finland förekommer i allt högre grad fordon och förare med kopplingar till avtalsstaterna. 
Finlands Transport och Logistik SKAL rf välkomnar en anslutning och understöder stiftandet av den lag som föreslås i propositionen. 
Ytterligare har en enskild lämnat in ett yttrande som framför oro med avseende på dataskyddet. 
Med anledning av Gränsbevakningsväsendets utlåtande har den allmänna motiveringen kompletterats. I avsnittet om konsekvenser för myndigheterna har det lagts till att Gränsbevakningsväsendet är den nationella säkerhetsmyndighet som avses i avtalet. I samma avsnitt har utifrån försvarsministeriets yttrande lagts till en beskrivning av försvarsministeriets särställning och att detta läge inte ändras genom propositionen. Utrikesministeriets förslag till korrigeringar och kompletteringar har tagits in i oförändrad form. Svar på de frågor dataombudsmannen lyft fram har lagts till i avsnittet om avtalets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland. I övrigt föranledde yttrandena inga kompletteringar. I motsats till vad Finans Finland föreslår kan försäkringsbolag inte ges tillträde till Eucaris-systemet, eftersom det enligt avtalet handlar om ett samarbete mellan centrala myndigheter. 
DETALJMOTIVERING
1
Avtalets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland
Eucaris-avtalet är uppdelat i nio kapitel. I avtalet, i dess genom 2017 års protokoll ändrade lydelse, föreskrivs om inrättandet av Eucaris-systemet, funktion och tillämpning av systemet, dataskydd, säkerhet, dataskyddstillsyn, administrativa frågor samt ansvar och skadeståndsskyldighet. 
Avtalet inleds med definitioner. Avtalet gäller informationsutbyte mellan centrala registermyndigheter. Med sådana avses enligt artikel 1 parternas myndigheter som ansvarar för att föra de centrala registren över fordons- och körkortsuppgifter. I Fastlandsfinland är denna myndighet enligt 2 § i lagpropositionen om Transport- och kommunikationsverket Transport- och kommunikationsverket. Åland har en egen registermyndighet, Fordonsmyndigheten. 
Med personuppgifter avses i avtalet all information om en bestämd eller identifierbar person. Definitionen är överensstämmande med definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska person med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad allmän dataskyddsförordning). Enligt artikel 4 i dataskyddsförordningen avses med personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning och därför hade det inte ens varit möjligt att i den nationella lagstiftningen omdefiniera förordningens definitioner. 
I kapitel II och III i avtalet finns bestämmelser om inrättande samt om funktion av avtalet. Enligt artikel 2 i avtalet ska de centrala registermyndigheterna inrätta och upprätthålla ett gemensamt system för utbyte av fordons- och körkortsuppgifter. Systemet har för det första till syfte att säkerställa att parternas centrala register över fordon och körkort är korrekta och tillförlitliga. För det andra har systemet till syfte att bidra till bekämpning, undersökning och åtal av brott mot enskilda staters lagar inom området för körkort, fordonsregistrering och andra fordonsrelaterade bedrägerier och straffbara gärningar. Det tredje syftet är att snabbt utbyta information för att effektivisera de administrativa åtgärder som de berörda myndigheterna vidtar i enlighet med parternas nationella bestämmelser. För det fjärde har systemet till syfte att också vara tillgängligt för sådana parter och tredje parter som önskar utbyta information utifrån en EU-rättsakt eller något bilateralt eller multilateralt avtal. För närvarande använder Finland systemet med stöd av EU-lagstiftning, vilket beskrivs närmare i avsnittet om nuläget. 
Enligt artikel 3 i avtalet ska de centrala registermyndigheterna ge varandra tillträde till en utvald del av de uppgifter som finns sparade i parternas centrala register för fordon och körkort. Uppgifterna är utvalda tjänstespecifikt enligt vilka uppgifter som behövs. Eucaris-systemet bygger på en decentraliserad arkitektur. Varje central registermyndighet ska ha egen maskinvara och centrala register för fordons- och körkortsuppgifter och tillträde till dessa uppgifter ges via Eucaris-systemet. I Finland finns dessa uppgifter i trafik- och transportregistret i enlighet med avd. V i lagen om transportservice (320/2017). 
Det datainnehåll som kan bytas ut finns i artikel 5 i avtalet: 
Centralregistret för fordonsuppgifter 
Centralregistret för körkortsuppgifter 
Märke 
Körkortets nummer 
Handelsbenämning 
Innehavarens efternamn 
Fordonets tillverkningsnummer 
Innehavarens övriga namn 
Registreringsnummer 
Födelsedatum och födelseort 
Datum för första registrering 
(Under)kategori(er) av fordon innehavaren har rätt att framföra 
Typ av bränsle eller energikälla 
Administrativa anmärkningar eller begränsningar i kodform 
Status som indicerar att fordonet är stulet 
Datum för utfärdande 
 
Sista giltighetsdag 
Status som indicerar att en fordonskategori har avförts eller förbjudits 
Ytterligare uppgifter kan utbytas när de har förtecknats i ett dokument som ska godkännas av generalförsamlingen. Dessa uppgifter måste dock vara nödvändiga för syftet enligt artikel 2.2. 
Närmare bestämmelser om utbytet av uppgifter från centralregistren för fordonsuppgifter och körkortsuppgifter finns i artiklarna 4 och 6–8a i avtalet. Enligt artikel 4 i avtalet ska för det första, om en ansökan om registrering av ett fordon lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, och om detta fordon tidigare har varit registrerat inom en annan central registermyndighets ansvarsområde, de uppgifter den sökande har lämnat kontrolleras mot uppgifterna från den centrala registermyndigheten hos den part inom vars territorium fordonet tidigare var registrerat. Det handlar alltså om en skyldighet att utföra kontroller. 
Bestämmelser om registrering och besiktning av fordon finns i fordonslagen (1090/2002). Enligt 64 § i lagen är ägaren och innehavaren av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller till dess släpvagn skyldiga att registeranmäla de uppgifter och ändringar av dem som behövs vid första registreringen av ett fordon samt uppgifter om att fordon avställts, påställts och avregistrerats slutligt, om inte annat följer av den lagen eller av bestämmelser som utfärdas med stöd av den. Ett fordon anses ha påställts vid den första registreringen. 
Bestämmelser om första registrering finns i 66 § i fordonslagen. I den paragrafen anges de allmänna förutsättningarna för första registrering. Förutsättningarna är att fordonet har godkänts i en registreringsbesiktning, om inte fordonet i enlighet med 60 § är befriat från registreringsbesiktning, fordonet uppfyller de krav som gäller i Finland, inget skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen har utfärdats i fråga om fordonet, behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats, och registeranmälan görs om vem som ansvarar för användningen av bilen, om ingen fysisk person anmäls som ägare eller innehavare av bilen. 
I 60 § i fordonslagen föreskrivs det om registreringsbesiktning. Enligt 4 mom. i paragrafen kontrolleras vid registreringsbesiktning fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Till den som företett fordonet för registreringsbesiktning ges ett intyg över besiktningen. Närmare bestämmelser om registrering finns i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007). I egenskap av myndighet som utfärdar besiktningskoncession ger Transport- och kommunikationsverket besiktningsställena råd och anvisningar om besiktningen. 
Transport- och kommunikationsverket får lägga ut assisterande uppgifter för registerföringen. Numera finns det bestämmelser om detta i avd. IV kap. 4 i lagen om transportservice. Enligt 3 § i det kapitlet får Transport- och kommunikationsverket överföra assisterande uppgifter som gäller mottagande av ansökningshandlingar och registreringsanmälningar samt införande av dessa uppgifter i registret till tjänsteleverantörer. Eftersom det är fråga om assisterande uppgifter får en tjänsteleverantör inte bedöma förutsättningarna för registrering eller tillstånd eller slutligt avregistrera ett trafikmedel, utan ska överföra sådana ansökningar och registeranmälningar till Transport- och kommunikationsverket för avgörande Också de egentliga registreringsbesluten fattas av Transport- och kommunikationsverket. 
Av Eucaris-avtalet följer en skyldighet för Transport- och kommunikationsverket att kontrollera uppgifterna för ett fordon, om fordonet har varit registrerat inom en annan parts territorium. Denna skyldighet står inte i konflikt med den nuvarande regleringen. Det är snarast fråga om en teknisk åtgärd. Förfrågningarna ska automatiseras till de operativa systemen för fordonsuppgifter. En förfrågan i fordonsuppgiftssystemet ska byggas upp så att sökningen sker automatiskt alltid när ett fordon som importerats begagnat från ett land som har anslutit sig till systemet kommer in för registreringsbesiktning och/eller för första registrering i Finland. Sökningen ger fordonets tidigare registeruppgifter som underlag för de registeruppgifter som sparas i Finland och om fordonet har begränsningar förhindras registreringen beroende på fordonstyp antingen för utredningstiden eller så går information till den behöriga myndigheten för vidare behandling. 
Vidare kan enligt artikel 4 i avtalet, om en ansökan om körkort lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, denna myndighet i de andra parternas centrala register för körkortsuppgifter kontrollera om den sökande tidigare har utfärdats ett körkort som alltjämt är giltigt. För det andra föreligger kontrollrätt, om ansökan gäller ersättande eller utbyte av ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde. För det tredje, om ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde lämnas in för registrering hos en central registermyndighet, ska uppgifterna kontrolleras mot uppgifterna i den utfärdande partens register. 
Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen. I 14 § föreskrivs om beviljande av körkortstillstånd. Vid behov ska det med hjälp av Europeiska unionens körkortsverk kontrolleras huruvida förutsättningarna för körkort är uppfyllda. Formuleringen som möjliggör kontroll är i överensstämmelse med Eucaris-avtalet eftersom det avseende körkort är fråga om en möjlighet, inte en skyldighet. 
I artikel 6 i avtalet föreskrivs om tillvägagångssättet när fordons- eller körkortsuppgifterna väcker misstankar eller om fordonet är stulet eller personen har fråntagits sin körrätt eller av andra i artikeln uppräknade orsaker inte får köra. 
I artikel 7 i artikeln föreskrivs om informationen mellan myndigheterna. En part ska informera en annan part vid registrering av ett fordon som tidigare varit registrerat hos den andra parten. För det andra ska en part informera en annan part när ett körkort som har utfärdats av den andra parten ersätts, utbyts eller registreras. 
I artikel 8 föreskrivs det om parternas skyldigheter. Parterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i avtalet följs. Direkt tillgång till de uppgifter som avses i artikel 5 är förbehållen parternas centrala registermyndigheter och dessa myndigheter är för sin egen parts del ansvariga för att EUCARIS fungerar korrekt och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i avtalet följs. 
I artikeln föreskrivs också om att de administrativa myndigheter som ansvarar för registrering av fordon och för utfärdande och registrering av körkort, liksom även den nationella polisen, tullen, åklagarmyndigheten och de nationella säkerhetsmyndigheterna för att nå avtalets syfte och i enlighet med respektive parts nationella bestämmelser får be om uppgifter från Eucaris via de centrala registermyndigheterna. Dessa uppgifter får lämnas till andra myndigheter endast i överenstämmelse med bestämmelserna i den mottagande partens lagstiftning och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, inklusive alla rättsakter om ändringar eller ersättning av detta direktiv. Direktivet har upphävts och från och med den 25 maj 2018 ersatts med den allmänna dataskyddsförordningen. Den är direkt tillämplig lagstiftning i Finland. I artikel 8a finns det bestämmelser av motsvarande slag med avseende på de parter som använder systemet utifrån en EU-rättsakt eller något bilateralt eller multilateralt avtal. 
Avtalet innehåller flera artiklar om dataskydd och informationssäkerhet som återfinns i kapitlen IV–VI. Av betydelse med tanke på dataskyddsregleringen i avtalet är artikel 11.2. Enligt den får uppgifterna användas endast i enlighet med respektive parters nationella bestämmelser, om inte avtalet innehåller strängare bestämmelser. Utgångspunkten är alltså att de nationella bestämmelserna är primära, om de är strängare än avtalets bestämmelser. När det gäller dataskydd är den viktiga regleringen i Finland den allmänna dataskyddsförordningen som i behandlingen av personuppgifter tillämpas som allmän lag. Den allmänna dataskyddsregleringen kompletteras av nationell dataskyddslag samt av de bestämmelser som gäller trafik- och transportregistret i avdelning V i speciallagen om transportservice. 
Bestämmelser om användningsändamålet finns i artikel 11. Parterna får använda de uppgifter som förmedlas inom ramen för Eucaris endast för att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii som beskrivits ovan. Detta definierade syfte begränsar användningen av uppgifterna nationellt, eftersom endast sådana nationella bestämmelser tillämpas som är strängare än avtalets, i enlighet med ovan beskrivna artikel 2. Följaktligen kan användningsområdet inte utvidgas nationellt. 
Enligt artikel 12 i avtalet ska den centrala registermyndighet som lämnar ut information på begäran få veta vad de utlämnade uppgifterna ska användas till och vilka åtgärder de kommer att föranleda. Någon motsvarande rätt finns inte direkt i dataskyddsförordningen.  
I artikel 13 i avtalet finns det bestämmelser om säkerställande av att uppgifter som lämnas ut är korrekta, nödvändiga och i proportion till det ändamål de utlämnas för. Om det framgår att de utlämnade uppgifterna är felaktiga eller inte hade fått lämnas ut, ska den centrala registermyndighet som har tagit emot uppgifterna omedelbart underrättas. Den centrala registermyndighet som har tagit emot uppgifterna ska då stryka eller korrigera de erhållna uppgifterna. Denna skyldighet motsvarar i sak artikel 19 i dataskyddsförordningen. 
Artikel 14 i avtalet innehåller bestämmelser om information till berörda. Berörda personer ska på begäran informeras om de uppgifter som har förmedlats om dem och om avsett användningsändamål. Myndigheterna är inte skyldiga att lämna ut denna information, om det i enlighet med de nationella bestämmelserna anses att det allmänna intresset av att inte lämna ut uppgifter är större än den berörda personens egen nytta av att få uppgifterna. Vidare följer berörda personers rätt att bli informerad om de uppgifter som finns om dem den partens nationella bestämmelser, inom vars territorium uppgifterna krävs. I artikel 14 i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs det om information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade. Den allmänna dataskyddsförordningen utgår från att informationen tillhandahålls på eget initiativ. Avtalets reglering närmar sig för sin del i sak kontrollrätten enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 14.5 c i den allmänna dataskyddsförordningen behöver informationen dock inte tillhandahållas när erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt som den registrerade omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades berättigade intressen. Följaktligen är avtalets reglering inte i konflikt med dataskyddsförordningen, utan kompletterar den. 
Artikel 15 i avtalet innehåller bestämmelser om när uppgifter måste strykas. Om det i de nationella bestämmelser som tillämpas på den centrala registermyndighet som lämnar ut informationen har fastställts en tidsfrist för strykande av utlämnade personuppgifter, ska den centrala registermyndighet som lämnar ut informationen underrätta mottagaren om denna frist. Oavsett sådana tidsfrister ska utlämnade uppgifter strykas så fort de inte längre behövs för det ändamål de har utlämnats. Bestämmelser om förvarande av uppgifter finns i avdelning V i lagen om transportservice. 
Enligt artikel 18 i avtalet ska parterna respektera datatillsynsmyndigheternas verksamhet och ge dem tillträde till Eucaris-systemet. Till denna del motsvarar regleringen artikel 55.1 och 58.1 f i dataskyddsförordningen. 
När det gäller regleringen om skyddet av personuppgifter bör dock beaktas att dataskyddsnivån i princip har harmoniserats genom den allmänna dataskyddsförordningen. Förordningen utesluter inte en situation, där regleringen beror på en folkrättslig skyldighet. Följaktligen kan nationell reglering också i en sådan situation antas endast till den del det är tillåtet utifrån dataskyddsförordningen. Dessutom har grundlagsutskottet konstaterat att rörelsemånen endast ska tillämpas, å ena sidan endast när det är tillåtet, å andra sidan endast när det är nödvändigt. Avseende mera detaljerad reglering bör å andra sidan också ett riskbaserat synsätt vägas in (GrUU 14/2018). 
Det nationella handlingsutrymmet när det gäller behandlingen av personuppgifter härleds från artikel 6.1 c och 6.3 i dataskyddsförordningen, eftersom de uppgifter som lämnas ut inte omfattar uppgifterna inom området för artikel 9 eller 10. Enligt artikel 6.1 c ska behandlingen vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. I propositionen är det fråga om Transport- och kommunikationsverket lagstadgade verksamhet som är grunden för dess behandling av personuppgifter. Enligt artikel 6.3 ska syftet med behandlingen fastställas i den rättsliga grunden. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda situationer enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 
Även om uppgifterna enligt artikel 5 inte i sig direkt innehåller uppgifter som gäller brott, kan de enligt artikel 2 också användas i brottsbekämpande syfte, i undersökning av brott och för åtal. Enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet. Eftersom det är fråga om ett avtalsenligt myndighetssamarbete uppfylls kraven enligt dataskyddsförordningen. 
Syftet med behandlingen av uppgifter har fastställts i artikel 2.2 i avtalet på det sätt som beskrivs ovan. Regleringen uppfyller målet för det allmänna intresset: målet är att effektivt utbyta uppgifter för att säkerställa att registren håller streck och att effektivisera undersökningen av brott. Regleringen är också i rätt proportion: Utgångsmässigt följs den allmänna dataskyddsförordningen, men avtalet har preciserande bestämmelser för att trygga riktigheten i förfarandet. Regleringen har också i överenstämmelse med grundlagsutskottets praxis begränsats till det nödvändiga. Nationellt föreslås det inte någon tilläggsreglering i förhållande till avtalet. 
Bestämmelserna om dataskydd finns i V kap. i avtalet. Enligt artikel 16 i avtalet ska de centrala registermyndigheterna vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa informationssäkerheten inom avtalets tillämpningsområde. Enligt artikel 17 ska de centrala registermyndigheterna säkerställa att sökningarna bokförs och att bokföringen av uppgifter som har sökts hos de andra parternas centrala registermyndigheter stämmer överens med de nationella informationssäkerhetskraven. 
När det gäller informationssäkerheten bör det beaktas att sådan reglering också ingår i den allmänna dataskyddsförordningen. I artikel 25 i dataskyddsförordningen föreskrivs det om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och i artikel 32 om säkerhet i samband med behandlingen. Artikel 16 i avtalet konkretiserar och preciserar dessa bestämmelser. 
Kapitel VII i avtalet innehåller organisatoriska bestämmelser. Enligt artikel 19 i avtalet ska systemet ha en generalförsamling bestående av företrädare för alla parter och tredje parter som kan inrätta biträdande organ. Generalförsamlingens reguljära session ska sammanträda en gång om året och specialsessioner hållas efter behov. Varje stat har en röst, oavsett antal delegater respektive part eller tredje part förordnar till generalförsamlingen och oavsett antal kontaktpunkter, tjänster eller användare. Generalförsamlingen ska ansvara för genomförande och korrekt tillämpning av avtalets bestämmelser, godkännande av fakultativa tilläggsuppgifter för sökningar, att Eucaris i tekniskt och operativt hänseende fungerar korrekt och för alla ekonomiska frågor som rör Eucaris. 
Enligt artikel 20 står varje part eller tredje part för de kostnader som orsakas av driften och tillämpningen av Eucaris inom partens territorium. Parterna ska också svara för de av generalförsamlingen godkända gemensamma kostnader som uppstår vid genomförandet av avtalet. 
I kapitel VIII i avtalet finns det en artikel om ansvar och skadeståndsskyldighet. Enligt artikel 21 ligger skadeståndsansvaret hos den myndighet som har tagit emot uppgiften i enlighet med dess nationella bestämmelser. Myndigheten kan dock inte frigöra sig från ansvar gentemot den skadelidande på den grunden att skadan orsakats av den myndighet som förmedlade uppgifterna. Om det betalas ersättning i saken, kan den mottagande staten begära regress av den utlämnande staten. Den utlämnande staten kan emellertid frigöra sig från sitt ansvar, om den kan påvisa att den inte är ansvarig för det skedda. I Finland finns det bestämmelser om avtalsexternt ansvar i skadeståndslagen (412/1974). Bestämmelser med förfarandepreciseringar avseende myndigheter finns i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014). 
I slutet av avtalet i kapitel IX finns förfarandemässiga slutbestämmelser. Avtalet har redan trätt i kraft i enlighet med artikel 22. I artikel 23 föreskrivs om underrättande av de centrala registermyndigheterna. I artikel 24 finns det bestämmelser om anslutning till avtalet. Ett anslutningskriterium är att den som ska ansluta sig tillämpar EU-bestämmelserna om uppgiftsskydd. En anslutning till avtalet påverkar följaktligen inte nivån på dataskyddet. Om länder utanför EU ansluter sig till avtalet ska de alltså enligt dataskyddsförordningens V kap. ha tillräckligt hög nivå på sitt dataskydd. I artikel 25 föreskrivs att storhertigdömet Luxemburg är depositarie för avtalet. Bestämmelser om uppsägning av avtalet finns i artikel 26. 
2
Lagförslag
1 §. Paragrafen innehåller en sedvanlig blankettlagsbestämmelse genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. 
I avtalet föreskrivs det om användningen av Eucaris-systemet mellan de centrala myndigheter som svarar för registreringen av körkort och fordon. Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga på lag och i all offentlig verksamhet lag noggrant iakttas. Paragrafen avser att myndigheternas verksamhet ska grunda sig på lag och vara bunden till lag. Följaktligen ska myndigheternas uppgifter och behörigheter bestämmas genom lag. Utöver det kan skyldigheten att använda vissa Eucaris-tjänster härledas från unionslagstiftningen och dess nationella genomförandereglering. Detta beskrivs i avsnittet ”Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU” och i avsnittet ”Avtalets innehåll och dess förhållande till lagstiftningen i Finland”. 
De centrala myndigheternas register innehåller uppgifter om fordon och körkort. Dessa uppgifter innehåller också personuppgifter. Enligt 10 § i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade och närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Vad gäller skyddet för personuppgifter är den centrala författningen den allmänna dataskyddsförordningen. Dessutom har det utfärdats specialreglering om trafik- och transportregistret och den finns i V avd. i lagen om transportservice. Enligt V avd. 3 kap. 6 § 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket lämna ut uppgifter ur registret till utländska myndigheter eller för skötsel av myndighetsuppgifter utomlands, om utlämnandet grundar sig på lag, på Europeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt fördrag som är bindande för Finland. När personuppgifter överlåts utanför EES-området ska förutsättningarna enligt kapitel V i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning uppfyllas. En annan myndighet som fått uppgifter ur trafik- och transportregistret får överlåta uppgifterna vidare om samma förutsättningar uppfylls. 
2 §. Paragrafen innehåller den sedvanliga blankettlagsbestämmelsen om att de bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen ska utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 §. Paragrafen innehåller den sedvanliga blankettlagsbestämmelsen om att bestämmelser om ikraftträdande av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Det måste regleras om ikraftträdandet genom förordning för att lagen ska träda i kraft samtidigt som Finlands anslutning till avtalet folkrättsligt träder i kraft. Eftersom Åland har en egen registermyndighet, krävs lagtingets bifall för anslutning till avtalet för landskapets del. 
3
Ikraftträdande
Bestämmelser om anslutning till avtalet finns i artikel 24 i avtalet. Varje stat som tillämpar bestämmelserna om uppgiftsskydd i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 kan ansöka om att få ansluta sig till avtalet. Direktivet har upphävts genom den allmänna dataskyddsförordningen. Själva anslutningsprocessen sker i två steg. Först måste man ansöka om anslutning. Det görs skriftligen till depositarien och parterna måste godkänna ansökan enhälligt. 
Anslutningsinstrumentet lämnas till depositarien. För varje stat som ansluter sig till det träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då staten i fråga deponerade sitt anslutningsinstrument. Enligt artikel II i protokollet från 2017 ansluter sig varje stat som efter ikraftträdandet av protokollet ansluter sig till avtalet i enlighet med artikel 24 till det ändrade avtalet. 
Det föreslås att lagens ikraftträdande ska bestämmas genom förordning av statsrådet. Det är nödvändigt att reglera ikraftträdandet genom förordning för att lagen och Finlands anslutning till avtalet ska träda i kraft samtidigt. 
I 59 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) finns bestämmelser om ikraftträdande av internationella förpliktelser för landskapets del. Om ett fördrag eller en annan internationell förpliktelse som är bindande för Finland innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet, ska lagtinget för att bestämmelsen ska bli gällande i landskapet ge sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. Eftersom Åland har en egen registermyndighet ska landskapet godkänna författningen för att den ska träda i kraft i landskapet. 
4
Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
Ändringsprotokollet har inte upprättats inom ramen för Europeiska unionen utan är ett multilateralt fördrag. Även om Eucaris-avtalet inte har ingåtts inom EU-strukturerna är avtalet fast kopplat till samarbetet inom ramen för unionen. Det kan alltså anses att avtalet formellt inte hör till unionens verksamhet, men att det till innehåll och verkningar är jämställbart med unionsärenden (se GrUU 56/2006 rd om Prümavtalet). Följaktligen ska avtalet efter riksdagsbehandlingen godkännas av statsrådets allmänna sammanträde i enlighet med 93 § 2 mom. i grundlagen. 
Enligt 94 § i grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Enligt 95 § i grundlagen sätts de bestämmelser i fördrag och andra internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen i kraft genom lag. I övrigt sätts internationella förpliktelser i kraft genom förordning. 
En bestämmelse ska anses höra till området för lagstiftningen, om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, om den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag eller om det finns lagbestämmelser om den sak som lagen gäller eller det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken (GrUU 11/2000 rd, s. 2). 
I avtalet föreskrivs det om utbyte av information mellan de centrala myndigheter som svarar för registrering av körkort och fordon. Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska myndigheternas verksamhet fastställas i lag. De uppgifter som utbyts innehåller också personuppgifter och bestämmelser om skyddet av dessa uppgifter ska enligt 10 § 1 mom. i grundlagen utfärdas genom lag. De materiellrättsliga bestämmelserna i avtalet gäller i sin helhet dessa två helheter. Följaktligen krävs riksdagens samtycke för att sätta artiklarna 2−18 i avtalet i kraft. Avtalsbestämmelsernas förhållande till den nationella lagstiftningen specificeras närmare ovan i avsnittet om avtalets innehåll. 
Enligt 79 § i grundlagen ska det framgå av en lag vid vilken tidpunkt den träder i kraft. Av särskilda skäl kan det i en lag anges att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms genom förordning. Enligt 95 § i grundlagen kan det i en lag om ikraftträdande av en internationell förpliktelse anges att bestämmelser om ikraftträdandet utfärdas genom förordning. Enligt bestämmelserna i 80 § i grundlagen ska statsrådet utfärda en förordning om det inte särskilt anges att den ska utfärdas av republikens president eller ett ministerium. 
Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som faller inom landskapets behörighet, ska enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland bestämmelsen träda i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. 
Enligt 18 § 1 mom. 1 punkten i självstyrelselagen för Åland. har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om lagtingets organisation och uppgifter samt val av lagtingets ledamöter; landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar. Åland har en egen registreringsmyndighet, Fordonsmyndigheten, och ärendet omfattas följaktligen av Ålands lagstiftningsbehörighet. Följaktligen behövs lagtingets bifall för att avtalet ska träda i kraft för Ålands del. 
Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att 
riksdagen godkänner det i Luxemburg den 29 juni 2000 upprättade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, sådant det lyder ändrat genom det i Luxemburg den 8 juni 2017 upprättade protokollet. 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Luxemburg den 29 juni 2000 upprättade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, sådant det lyder ändrat genom det i Luxemburg den 8 juni 2017 upprättade protokollet ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors den 27 september 2018  
Statsminister
Juha
Sipilä
Kommunikationsminister
Anne
Berner
Fördragstext
AVTAL OM ETT EUROPEISKT INFORMATIONSSYSTEM FÖR FORDON OCH KÖRKORT (EUCARIS) 
Konungariket Belgien, 
Förbundsrepubliken Tyskland, 
Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna, 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, 
nedan kallade ”parterna”, som 
anser att det är det hör till de centrala myndigheterna som ansvarar för registreringen av fordons- och körkortsuppgifter att främja bekämpning, undersökning och åtal av brott mot enskilda staters bestämmelser, 
erkänner behovet av ett effektivt ömsesidigt informationsutbyte om körkortsuppgifter för att säkerställa rätten enligt nationella och internationella bestämmelser att framföra ett fordon, 
erkänner likaså behovet av ett effektivt ömsesidigt informationsutbyte om fordonsuppgifter för att säkerställa att fordon är korrekt godkända och/eller registrerade för landsvägsbruk, 
är medvetna om vikten av att upprätthålla en exakt databas för fordons- och körkortsuppgifter som kan användas vid undersökning och lagföring av brott, 
anser att den ökade gränsöverskridande fordonsbrottsligheten är ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten, 
är övertygade om att samarbetet mellan de centrala myndigheterna som ansvarar för registreringen av fordons- och körkortsuppgifter måste stärkas genom att bygga upp förfaranden som gör det möjligt för dessa myndigheter både att samordna sin verksamhet och att utbyta information om personuppgifter och andra uppgifter om registreringen av fordon och körkort med hjälp av ny informationshanterings- och informationsöverföringsteknik, 
med hänsyn till bestämmelserna om uppgiftsskydd i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995, 
har kommit överens om följande: 
Kapitel I 
Definitioner 
Artikel 1 
I detta avtal avses med 
1) ”part” alla parter i avtalet, alltså antingen en avtalspart eller en part som senare har anslutit sig till avtalet, 
2) ”centrala registermyndigheter” parternas myndigheter som ansvarar för att föra de centrala registren över fordons- och körkortsuppgifter, 
3) ”nationella bestämmelser” en parts alla lagar och administrativa bestämmelser vilkas genomförande denna parts centrala registermyndigheter helt eller delvis har ansvaret för, med avseende på 
a) godkännande eller registrering av fordon och 
b) utfärdande och registrering av körkort, 
4) ”personuppgifter” all information om en bestämd eller identifierbar person. 
Kapitel II 
Inrättande av ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (EUCARIS) 
Artikel 2 
1) De centrala registermyndigheterna ska inrätta och upprätthålla ett gemensamt system för utbyte av fordons- och körkortsuppgifter, nedan kallat ’Europeiskt informationssystem för fordon och körkort’, benämnt EUCARIS. 
2) Det europeiska informationssystemet för fordon och körkort har till syfte 
i) att säkerställa att parternas centrala register över fordon och körkort är korrekta och tillförlitliga, 
ii) att bidra till bekämpning, undersökning och åtal av brott mot enskilda staters lagar inom området för körkort, fordonsregistrering och andra fordonsrelaterade bedrägerier och straffbara gärningar, och 
iii) att snabbt utbyta information för att effektivisera de administrativa åtgärder som de berörda myndigheterna vidtar i enlighet med parternas lagar och administrativa bestämmelser. 
Kapitel III 
Funktion och tillämpning av det europeiska informationssystemet för fordon och körkort 
Artikel 3 
Inom ramen för det europeiska informationssystemet för fordon och körkort ska de centrala registermyndigheterna ge varandra tillträde till en utvald del av de uppgifter som finns sparade i parternas centrala register för fordon- och körkort. 
För detta ändamål ska varje central registermyndighet ha egen maskinvara som med tillämpning av gemensam programvara, för att uppfylla avtalets syfte, ger tillträde till uppgifter ur deras egna centrala register för fordon och körkort och tillträde till uppgifter ur de andra parternas centrala register för fordon och körkort. 
Artikel 4 
För att nå syftet enligt artikel 2.2 ska de centrala registermyndigheterna genom automatiserade förfaranden så som anges i artikel 3 och 5 söka fram uppgifter ur de centrala registren för fordon och körkort för att utföra följande uppdrag: 
a) Centralregistret för fordonsuppgifter: 
Om en ansökan om registrering av ett fordon lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, och om detta fordon tidigare har varit registrerat inom en annan central registermyndighets ansvarsområde, ska de uppgifter den sökande har lämnat kontrolleras mot uppgifterna från den centrala registermyndigheten hos den part inom vars territorium fordonet tidigare var registrerat.  
Om det framgår av de uppgifter den sökande har lämnat att fordonet tidigare har varit registrerat inom ytterligare någon annan parts territorium, ska de uppgifter den sökande har lämnat också kontrolleras mot uppgifterna från den partens centrala registermyndighet. 
b) Centralregistret för körkortsuppgifter: 
Om en ansökan om körkort lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, kan denna myndighet i de andra parternas centrala register för körkortsuppgifter kontrollera om den sökande tidigare har utfärdats ett körkort som alltjämt är giltigt. 
Samma förfarande ska tillämpas, om ansökan gäller ersättande eller utbyte av ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde.  
Om ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde lämnas in för registrering hos en central registermyndighet, ska uppgifterna kontrolleras mot uppgifterna i den partens centrala körkortsregister inom vars territorium körkortet har utfärdats. 
Artikel 5 
1) Följande uppgifter ska vara tillgängliga för det automatiska sökningsförfarandet som används av de centrala registermyndigheterna: 
a) Centralregistret för fordonsuppgifter: 
i) tillverkare (och modell, om känd), 
ii) fordonets tillverkningsnummer, 
iii) registreringsnummer, 
iv) datum för första registrering, 
v) typ av bränsle och/eller drift, 
vi) stöldbekräftelse. 
b) Centralregistret för körkortsuppgifter: 
i) handlingens nummer och/eller körkortets nummer, 
ii) efternamn eller namn vid födseln, alla förnamn, 
iii) födelsedatum och födelseort, 
iv) körkortsklasser, 
v) villkor och begränsningar, 
vi) giltighetstid, 
vii) avslag, återkallande, körförbud, indragande och beslagtagande,  
viii) datum för utfärdande. 
2) Avtal om de centrala registermyndigheternas andra informationssökningar inom ramen för nationella bestämmelser påverkas inte. 
Artikel 6 
För att nå syftet enligt artikel 2.2 ska de centrala registermyndigheterna, innan de vidtar andra administrativa handlingar, i enlighet med sina nationella bestämmelser inleda klarläggande åtgärder, om det uppstår misstankar om fordonens eller körkortens verkliga eller rättsliga förhållanden.  
Sådana åtgärder krävs i följande fall: 
a) Centralregistret för fordonsuppgifter: 
i) om de uppgifter som den sökande lämnat under registreringsprocessen inte går att finna i den partens centralregister för fordonsuppgifter inom vars territorium fordonet tidigare förmodas ha varit registrerat, 
ii) om de uppgifter som den sökande lämnat under registreringsprocessen skiljer sig från uppgifterna i den partens centralregister för fordonsuppgifter inom vars territorium fordonet tidigare var registrerat, 
iii) om det fordon som registreringsansökan gäller enligt uppgifterna i någon parts centralregister för fordonsuppgifter har anmälts som stulet. 
b) Centralregistret för körkortsuppgifter: 
i) om det under processen för ersättande, utbyte eller registrering av ett körkort enligt uppgifterna i någon parts centralregister för körkortsuppgifter konstateras att det redan har utfärdats ett giltigt körkort på den sökandes namn. 
ii) om de uppgifter som den sökande lämnat under processen för ersättande, utbyte eller registrering av ett körkort inte går att finna i den partens centralregister för körkortsuppgifter inom vars territorium körkortet har utfärdats, eller om de avviker från de lämnade uppgifterna. 
iii) om det under processen för ersättande, utbyte eller registrering av ett körkort av uppgifterna i någon parts centralregister för körkortsuppgifter framgår att körkortsinnehavaren har fråntagits sitt körtillstånd eller belagts med körförbud och/eller har fått körkortet indraget, beslagtaget eller omhändertaget. 
Artikel 7 
1) om ett fordon som tidigare varit registrerat inom en parts territorium registreras inom en annan parts territorium, ska den centrala registermyndigheten utan dröjsmål meddela detta till den partens centrala registermyndighet inom vars territorium fordonet senast var registrerat. Då ska de i artikel 5 nämnda fordonsregisteruppgifterna samt registreringsdatum anges. 
2) Om ett körkort, som tidigare har utfärdats inom en parts territorium, ersätts, byts ut eller registreras inom en annan parts territorium, ska den centrala registermyndigheten utan dröjsmål meddela detta till den partens centrala registermyndighet som utfärdade körkortet. Då ska de i artikel 5 nämnda körkortsregisteruppgifterna samt ersättnings-, utbytes- eller registreringsdatum anges. 
Artikel 8 
1) Direkt tillgång till de uppgifter som har sparats färdiga för sökningar med stöd av det europeiska informationssystemet för fordon och körkort är förbehållen parternas centrala registermyndigheter. 
2) Dessa myndigheter är för sin egen parts del ansvariga för att det europeiska informationssystemet för fordon och körkort fungerar korrekt och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i avtalet följs. 
Artikel 9 
Uppgifter som överförs inom ramen för det europeiska informationssystemet för fordon och körkort får av de centrala registermyndigheterna i enlighet med respektive nationella bestämmelser endast och enbart för att nå syftet enligt artikel 2.2 förmedlas till de förvaltningsmyndigheter som ansvarar för godkännande och registrering av fordon och för utfärdande och registrering av körkort. 
I enlighet med respektive nationella bestämmelser får dessa uppgifter vidareförmedlas endast till polisen, tullen, åklagarmyndigheten samt de nationella säkerhetsmyndigheterna för att nå syftet enligt artikel 2.2. Dessa uppgifter får inte i något fall ges vidare till något annat organ eller någon annan organisation. 
Artikel 10 
De centrala registermyndigheterna ska säkerställa att alla handlingar som har erhållits av andra centrala registermyndigheter makuleras, förstörs eller återbördas till den berörda myndigheten i enlighet med parternas nationella bestämmelser. 
Kapitel IV 
Dataskydd 
Artikel 11 
1) Parterna får använda de uppgifter som förmedlas inom ramen för det europeiska informationssystemet för fordon och körkort endast för att nå syftet enligt artikel 2.2. 
2) Uppgifterna får användas endast i enlighet med respektive nationella bestämmelser, om inte avtalet innehåller strängare bestämmelser. 
Artikel 12 
Om det inom ramen för det europeiska informationssystemet för fordon och körkort förmedlas uppgifter mellan de centrala registermyndigheterna, ska den centrala registermyndighet som lämnar ut informationen på begäran få veta vad de utlämnade uppgifterna ska användas till och vilka åtgärder de kommer att föranleda. 
Artikel 13 
Den centrala registermyndighet som lämnar ut uppgifterna ska ge akt på uppgifternas riktighet och på huruvida de är nödvändiga och i proportion till det ändamål de utlämnas för. Relevanta nationella bestämmelser om utlämnande av uppgifter ska följas. 
Om det framgår att de utlämnade uppgifterna är felaktiga eller inte hade fått lämnas ut, ska den centrala registermyndighet som har tagit emot uppgifterna omedelbart underrättas. Den centrala registermyndighet som har tagit emot uppgifterna ska då stryka eller korrigera de erhållna uppgifterna. 
Artikel 14 
Berörda personer ska på begäran informeras om de uppgifter som har förmedlats om dem och om avsett användningsändamål. Myndigheterna är inte skyldiga att lämna ut denna information, om det i enlighet med de nationella bestämmelserna anses att det allmänna intresset av att inte lämna ut uppgifter är större än den berörda personens egen nytta av att få uppgifterna. Vidare följer berörda personers rätt att bli informerade om de uppgifter som finns om dem den partens nationella bestämmelser, inom vars territorium uppgifterna krävs. 
Artikel 15 
Om det i de nationella bestämmelser som tillämpas på den centrala registermyndighet som lämnar ut informationen har fastställts en tidsfrist för strykande av utlämnade personuppgifter, ska den centrala registermyndighet som lämnat ut informationen underrätta mottagaren om denna frist. Oavsett sådana tidsfrister ska utlämnade uppgifter strykas så fort de inte längre behövs för det ändamål de har utlämnats. 
Kapitel V 
Säkerheten hos det europeiska informationssystemet för fordon och körkort  
Artikel 16 
1) De centrala registermyndigheterna ska vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa informationssäkerheten inom avtalets tillämpningsområde. 
2) Särskilt ska åtgärder vidtas för att 
i) förhindra att obehöriga personer får tillgång till databehandlingsutrustningen, 
ii) förhindra att obehöriga personer läser, kopierar, ändrar eller stryker uppgifter, 
iii) förhindra att obehöriga personer för sökningar eller förmedlar information, 
iv) förhindra att obehöriga personer läser eller kopierar informationen när den förmedlas. 
Artikel 17 
De centrala registermyndigheterna ska säkerställa att sökningarna bokförs och att bokföringen av uppgifter som har sökts hos de andra parternas centrala registermyndigheter stämmer överens med de nationella informationssäkerhetskraven. 
Bokföringen ska 
i) ange orsaken till sökningen, närmare information om de sökta uppgifterna samt datum och klockslag för sökningarna, 
ii) vara tillgänglig endast för kontrolländamål, 
iii) vara skyddad på ett lämpligt sätt mot felaktig tillämpning och annat missbruk och ska strykas efter tolv månader. 
Kapitel VI 
Dataskyddstillsyn 
Artikel 18 
Varje part ska enligt direktiv 95/46/EG utse nationella tillsynsmyndigheter med uppgift att helt självständigt övervaka att avtalets dataskyddsbestämmelser följs. 
Tillsynsorganen ska i enlighet med sina specifika nationella bestämmelser självständigt utöva tillsyn och kontroll för att säkerställa att sökningen och användningen av uppgifter inte kränker den berörda personens rättigheter. För detta ändamål bör tillsynsorganen ha tillgång till det europeiska informationssystemet för fordon och körkort. 
Kapitel VII 
Organisationen 
Artikel 19 
1) En kommitté bestående av företrädare för parternas centrala registermyndigheter ska tillsättas. Varje myndighet har en röst oavsett hur många företrädare respektive centrala registermyndighet förordnar till kommittén. 
Kommittén fattar beslut om bestämmelserna enligt punkt 2 a enhälligt och om bestämmelserna enligt punkt 2 b med fyra femtedelars majoritet. 
Kommitténs ska anta sin första arbetsordning enhälligt, senare ändringar av den med fyra femtedels majoritet. 
2) Kommittén svarar för 
a) genomförande och korrekt tillämpning av avtalets bestämmelser, 
b) att det europeiska informationssystemet för fordon och körkort i tekniskt och operativt hänseende fungerar korrekt, och övervakar särskilt de centrala registermyndigheternas åtgärder enligt artikel 16.2 för att säkerställa informationssäkerheten. 
3) Röster får avges med reservation för senare bekräftelse inom högst två månader. 
4) Enhälliga beslut är bindande för parterna inom ramen för deras nationella bestämmelser. 
5) Majoritetsbeslut får rekommendationsstatus i de länder som röstat mot beslutet. 
Artikel 20 
1) Varje part står för de kostnader som orsakas av driften och tillämpningen inom deras territorium av det europeiska informationssystemet för fordon och körkort.  
2) Gemensamma kostnader som uppstår vid genomförandet av avtalet ska på förhandsgodkännande av kommittén delas jämnt mellan parterna. 
Kapitel VIII 
Ansvar och skadeståndsskyldighet 
Artikel 21 
1) Om någon lider skada på grund av olaglig hantering av de uppgifter som avses i detta avtal, är den parts centrala registermyndighet som har tagit emot uppgiften skadeståndsskyldig gentemot den berörda personen utifrån sina egna nationella lagar. Myndigheten kan inte frigöra sig från ansvar gentemot den skadelidande med ursäkten att skadan orsakats av den myndighet som förmedlade uppgifterna. 
2) Om den part, vars centrala registermyndighet har tagit emot uppgifterna, betalar ersättning för skada på grund av felaktiga eller på fel grunder utlämnade uppgifter, ska den parten i sin tur begära ersättning av den centrala registermyndighet som lämnade ut uppgifterna. 
3) Den part, vars centrala registermyndighet lämnade ut uppgifterna, kan frigöra sig från sin sitt skadeståndsansvar helt eller delvis, om den kan påvisa att den inte är ansvarig för det skedda. 
Kapitel IX 
Slutbestämmelser 
Artikel 22 
1) För de avtalsparter som har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument träder detta avtal i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det fjärde ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumentet deponerades. 
2) För den femte avtalspartens del träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då dess ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument togs emot av depositarien. 
Artikel 23 
Varje part ska underrätta depositarien om sina centrala registermyndigheter som ansvarar för att föra de centrala registren över fordons- och körkortsuppgifter. 
Artikel 24 
1) Varje stat som tillämpar bestämmelserna om uppgiftsskydd i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 kan ansöka om att få ansluta sig till avtalet. 
2) En sådan ansökan ska lämnas in skriftligen till depositarien och godkännas enhälligt av parterna. 
3) Anslutningsinstrument ska deponeras hos depositarien. 
4) För varje stat som ansluter sig till det träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då staten i fråga deponerade sitt anslutningsinstrument. 
Artikel 25 
Depositarie för avtalet är Storhertigdömet Luxemburg. Det ska meddela avtalsparterna och de parter som har anslutit sig till avtalet om 
a) varje underteckning, 
b) varje ansökan om anslutning enligt artikel 24, 
c) varje deponering av ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument, 
d) ikraftträdandedagen för varje part, 
e) anmälningar om uppsägning av avtalet, 
f) de nationella centrala registermyndigheterna som anmälts i enlighet med artikel 23. 
Artikel 26 
1) Varje part får säga upp detta avtal när som helst efter att det har förflutit två år från den dag då avtalet trädde i kraft för parten i fråga. 
2) En uppsägning ska anmälas skriftligen till depositarien. 
3) Varje sådan uppsägning träder i kraft ett år från den dag då depositarien mottog anmälan. 
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal. 
Upprättat i Luxemburg den 29 juni 2000 på holländska, engelska, franska och tyska, vilka alla fyra språk är lika giltiga, i ett originalexemplar som deponeras hos storhertigdömet Luxemburgs regering som ska skicka en styrkt kopia till varje avtalspart och varje part som har anslutit sig till avtalet. 
TREATY CONCERNING A EUROPEAN VEHICLE AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTEM (EUCARIS) 
The Kingdom of Belgium; 
the Federal Republic of Germany; 
the Grand Duchy of Luxembourg; 
the Kingdom of the Netherlands; 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland; 
hereinafter referred to as the contracting 
Parties, 
Considering that it is the task of the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data to contribute to the prevention, investigation and prosecution of offences against the regulations of individual States; 
Recognising the need for an effective mutual exchange of information about driving licence data in order to ensure that people are qualified to drive vehicles in accordance with national and international regulations; 
Recognising the need also for an effective mutual exchange of information about vehicle data in order to ensure that vehicles are correctly licensed and/or registered for use on the road; 
Mindful of the importance of holding accurate vehicle and driving licence data that can be used in relation to the investigation and prosecution of offences; 
Considering that public safety is seriously threatened by the increase in international vehicle-related crime; 
Convinced that co-operation between the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data must be reinforced by laying down procedures enabling these authorities both to co-ordinate their actions and to exchange personal and other information concerning the registration of vehicles and driving licences with the aid of new data management and data transmission technology; 
Considering the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995; 
have agreed the following: 
Chapter I 
Definitions 
Article 1 
In this Treaty the terms: 
(1) “Party” denotes any party to the Treaty, i.e. either a contracting Party or a Party having acceded to the Treaty; 
(2) “central registration authorities” denotes the authorities of the Parties which are responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences; 
(3) “national regulations” denotes all legal and administrative regulations of a Party for the implementation of which the central registration authorities of this Party are responsible, in whole or in part, with regard to: 
a) the licensing or registration of vehicles 
and 
b) the issuing and registration of driving 
licences; 
(4) “personal data”, denotes any information about a particular or identifiable person. 
Chapter II 
Setting up a European Vehicle and Driving Licence Information System (EUCARIS) 
Article 2 
(1) The central registration authorities shall set up and maintain a common system for the exchange of vehicle and driving licence data, hereinafter referred to as the “European Vehicle and Driving Licence Information System”, known as EUCARIS. 
(2) The purpose of the European Vehicle and Driving Licence Information System is:  
i) to ensure that the central vehicle and driving licence registers of the Parties are accurate and reliable; 
ii) to assist in preventing, investigating and prosecuting offences against the laws of individual States in the filed of driving licences, vehicle registration and other vehicle-related fraud and criminality; and 
iii) to exchange information rapidly in order to increase the efficiency of administrative measures taken by the relevant authorities according to the legal and administrative regulations of the Parties. 
Chapter III 
Operation and application of the European Vehicle and Driving Licence Information System 
Article 3 
Within the framework of the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authorities shall allow one another to access a selected part of the data stored in the central vehicle and driving licence registers of the Parties. 
For this purpose, each central registration authority shall have its own hardware which, by using common software, shall allow access to the data from its own central vehicle and driving licence registers for the purpose of achieving the aim of the Treaty and shall give access to the data from the central vehicle and driving licence registers of the other Parties. 
Article 4 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), the central registration authorities shall, using automated procedures, retrieve the data as mentioned in Articles 3 and 5 from the central vehicle and driving licence registers in order to perform the following duties: 
a) Central vehicle register: 
If an application to register a vehicle is made in the area of responsibility of a central registration authority and if that vehicle has previously been registered in the area of responsibility of another central registration authority, the information provided by the applicant shall be checked against the information from the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered. 
If the information provided by the applicant leads to the conclusion that the vehicle was previously registered in the territory of another Party, the information provided by the applicant should also be checked against the information from the central vehicle register of that Party. 
b) Central driving licence register: 
If an application for a driving licence is made in the area of responsibility of a central registration authority, that authority may, by inspecting the information from the central driving licence registers of the other Parties, check whether the applicant has in the past been issued with a driving licence that is still valid. 
The same procedure shall be followed if an application is made for the replacement or the exchange of a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority. 
If a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority is presented to a central registration authority for registration, a data check shall be made against the information in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence has been issued. 
Article 5 
(1) The following data shall be available for retrieval through the automated procedure used by the central registration authorities: 
a) Central vehicle register: 
i) manufacturer (and model, if available); 
ii) vehicle identification number; 
iii) registration number; 
iv) date of first registration; 
v) type of fuel and/or type of drive; 
vi) confirmation of theft. 
b) Central driving licence register: 
i) document number and/or drivinglicence number; 
ii) surname or surname at birth, forenames; 
iii) date and place of birth; 
iv) categories; 
v) conditions and restrictions; 
vi) period of validity; 
vii) disqualification, withdrawal, driving bans, seizure and custody; 
viii) date of issue. 
(2) Agreements concerning the retrieval of other information by the central registration authorities within the framework of national regulations are not affected. 
Article 6 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), the central registration authorities shall, in accordance with the national regulations of the Parties, arrange for action to be taken to clarify the situation before taking further administrative measures, if there is any doubt about the actual or legal conditions of the vehicles or driving licences. 
These actions shall be taken in the following cases: 
a) Central vehicle register: 
i) if the information provided by the applicant within the process for registration cannot be found in the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle is supposed to have been previously registered; 
ii) if the information provided by the applicant within the process for registration is different from the information held in the central vehicle 
register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered;  
iii) if according to the information held in the central vehicle register of one of the Parties, the vehicle to which the registration application refers is reported as stolen. 
b) Central driving licence register: 
i) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, a valid driving licence has already been issued in the name of the applicant; 
ii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence the information provided by the applicant cannot be found in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence was issued or is different;  
iii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, the holder of the licence is disqualified or banned and/or his licence is withdrawn, seized or in custody. 
Article 7 
(1) If a vehicle that was previously registered in the territory of one of the Parties is registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party in whose territory the vehicle was last registered. The vehicle register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of registration. 
(2) If a driving licence that was issued in the territory of one of the Parties is replaced, exchanged or registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party that issued the driving licence. The driving licence register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of replacement, exchange or registration. 
Article 8 
(1) Direct access to the data stored ready for retrieval under the European Vehicle and Driving Licence Information System is restricted to the central registration authorities of the Parties. 
(2) These authorities are responsible, on behalf of their Party, for the correct operation of the European Vehicle and Driving Licence Information System, and shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed.  
Article 9 
Information that is transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System may be passed on by the central registration authorities, in accordance with the national regulations of the Parties in order exclusively to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), to the administrative authorities responsible for registering vehicles and issuing and registering driving licences. 
In accordance with the national regulations of the Parties, this information may be passed on exclusively to police, customs, prosecution and national security authorities in order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2). This information shall in no case be passed on to any other body or organisation. 
Article 10 
The central registration authorities shall ensure that all documents of other central registration authorities received are invalidated, destroyed or returned to the appropriate authority, in accordance with the national regulations of the Parties. 
Chapter IV 
Data protection 
Article 11 
(1) The Parties shall use information transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System only in order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2). 
(2) The information shall only be used in accordance with the national regulations of the Parties unless the Treaty contains stricter provisions. 
Article 12 
If information is exchanged between central registration authorities under the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authority providing the information shall be informed on request of the use to which the information provided is to be put and of the follow up action taken. 
Article 13 
The central registration authority providing the information shall have regard to the accuracy of the information to be provided and whether it is necessary and commensurate in relation to the purpose for which it is provided. The relevant national regulations on the provision of data must be observed. 
If it becomes evident that incorrect information or information that should not have been provided has been provided, the central registration authority receiving the information shall be informed immediately. The central registration authority receiving the information shall then delete or correct the information that has been received. 
Article 14 
The person concerned shall be informed about the information that has been provided on him and about the use to which it is to be put, if he so requests. There is no obligation to give this information if it is considered, in accordance with the national regulations, that the public interest in not giving the information outweighs the interest of the person concerned in being given the information. In addition, the right of the person concerned to be told of the information that is available on him is governed by the national regulations of the Party in whose territory the information is requested. 
Article 15 
As far as the national regulations applicable to the central registration authority providing the information imposes particular deletion periods for the personal information that has been provided, the central registration authority providing the information shall inform the receiver of the information accordingly. Irrespective of these periods the personal information that has been provided shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was provided. 
Chapter V 
Security of the European Vehicle and Driving Licence Information System 
Article 16 
(1) The central registration authorities shall take the necessary technical and organisational measures to ensure the security of the data in the context of the Treaty. 
(2) In particular measures shall be taken to 
i) prevent unauthorised persons gaining access to the data processing equipment; 
ii) prevent information from being read, copied, amended or deleted by unauthorized persons; 
iii) prevent unauthorised interrogation or transmission of information;  
iv) prevent unauthorised reading or copying of information during transmission. 
Article 17 
The central registration authorities shall ensure that records are produced and that records kept by them on the information retrieved from the central registration authorities of the Parties comply with national data protection requirements. 
These records shall 
i) contain the reason for the retrieval details of information retrieved and the date and time of retrievals; 
ii) be used only for audit purposes; 
iii) be suitably protected against misapplication and against other misuse and be deleted after twelve months. 
Chapter VI 
Monitoring of data protection 
Article 18 
Each Party shall, according to Directive 95/46/EC, appoint its national supervisory authorities which have the task of fully independently monitoring the compliance with the data protection provisions of the Treaty. 
The supervisory bodies shall carry out independent supervision and checks in accordance with their particular national legal regulations in order to ensure that the rights of the persons concerned are not infringed by the retrieval and use of the information. For this purpose the supervisory bodies shall have access to the European Vehicle and Driving Licence Information System. 
Chapter VII 
Organisation 
Article 19 
(1) A Board shall be set up consisting of representatives of the central registration authorities of the Parties. Each authority shall have one vote, irrespective of the number of representatives that each central registration authority delegates to the Board. 
The Board shall pass resolutions on the provisions of paragraph (2) letter a) unanimously and resolutions on the provisions of paragraph (2) letter b) with a four fifths majority. 
The Board shall adopt its initial Rules of Procedure unanimously; subsequent amendments shall be adopted with a four fifths majority. 
(2) The Board shall be responsible 
a) for the implementation and correct application of the provisions of the Treaty; 
b) for the correct technical and operational functioning of the European Vehicle and Driving Licence Information System; it shall in particular monitor the measures taken by the central registration authorities in accordance with Article 16 paragraph (2) in order to ensure security of information. 
(3) Votes may be cast under reservation of subsequent confirmation within a maximum of two months. 
(4) Unanimously passed resolutions shall be binding on the Parties within the framework of their national regulations. 
(5) Resolutions passed with a majority of votes shall have the status of recommendations for those Parties who have voted against the resolution. 
Article 20 
(1) The costs of operating and applying the European Vehicle and Driving Licence Information System by the Parties on their territory shall be borne by the Party concerned.  
(2) Subject to prior approval by the Board the common expenses incurred in implementing the Treaty shall be borne by the Parties in equal shares. 
Chapter VIII 
Responsibility and liability 
Article 21 
(1) If anyone has suffered damage as a result of an unlawful processing of information to which the Treaty relates, the Party of the central registration authority receiving the information shall be liable to him in accordance with its national law. It cannot exonerate itself from liability to the harmed person by giving the excuse that the harm was caused by the authority having transmitted the information. 
(2) If the Party of the receiving central registration authority pays compensation for damage caused by the use of incorrect or incorrectly provided information, that Party requests compensation from the Party of the providing central registration authority. 
(3) The Party of the providing central registration authority may be exempted from its liability, in whole or in part, if it proves that it is not responsible.  
Chapter IX 
Final clauses 
Article 22 
(1) For the contracting Parties which have deposited their instrument of ratification, acceptance or approval, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval. 
(2) For the fifth contracting Party it shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 
Article 23 
Each Party shall notify the Depositary of its national central registration authorities responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences.  
Article 24 
(1) Any State that applies the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 may apply to accede to the Treaty. 
(2) Such application shall be made in writing to the Depositary and shall be subject to unanimous approval by the Parties. 
(3) Instruments of accession shall be deposited with the Depositary. 
(4) For each State that accedes to it, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month after the date of deposit by such State of its instrument of accession. 
Article 25 
The Government of the Grand Duchy of Luxembourg is the Depositary of the Treaty. It shall notify the contracting and acceded Parties of: 
a) any signature; 
b) any application for accession referred to in Article 24; 
c) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 
d) the date of entry into force for any Party; 
e) any notification of withdrawal from the Treaty; 
f) the national central registration authorities notified according to Article 23. 
Article 26 
(1) Any Party may withdraw from the Treaty at any time after two years from the date on which the Treaty has entered into force for that Party. 
(2) Withdrawal shall be effected by written notification to the Depositary. 
(3) Any such withdrawal shall take effect one year after receipt of such notification by the Depositary.  
In witness whereof the duly authorized undersigned have signed this Treaty. 
Done in Luxembourg on 29th June 2000 in the Dutch, English, French and German languages, the four texts being equally authentic, in one original which shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each contracting and acceded Party. 
PROTOKOLL OM ÄNDRING AV AVTALET OM ETT EUROPEISKT INFORMATIONSSYSTEM FÖR FORDON OCH KÖRKORT (EUCARIS) 
Inledning 
Avtalsparterna i det i Luxemburg den 29 juni 2000 undertecknade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (EUCARIS)  
har enats om följande: 
Artikel I 
1) Artikel 1 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 1 
I detta avtal avses med 
1. ”part” varje stat som är part i avtalet, alltså antingen en avtalspart eller en part som senare har anslutit sig till avtalet,  
2. ”tredje part” varje stat, som inte är part i den mening som avses i artikel 1.1, eller offentlig myndighet verksam utanför statens jurisdiktion som använder EUCARIS för utbyte av uppgifter utifrån en EU-rättsakt eller ett bilateralt eller multilateralt avtal, 
3. ”centrala registermyndigheter” parternas myndigheter som svarar för upprätthållandet av de centrala registren över fordons- och körkortsuppgifter, 
4. ”nationella bestämmelser” en parts alla lagar och administrativa bestämmelser vilkas genomförande denna parts centrala registermyndigheter helt eller delvis har ansvaret för, med avseende på 
a) godkännande eller registrering av fordon och 
b) utfärdande och registrering av körkort, 
5. ”personuppgifter” all information om en bestämd eller identifierbar person. 
2) Artikel 2 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 2 
1) De centrala registermyndigheterna ska inrätta och upprätthålla ett gemensamt system för utbyte av fordons- och körkortsuppgifter, nedan kallat ’Europeiskt informationssystem för fordon och körkort’, benämnt EUCARIS. 
2) EUCARIS har till syfte 
i) att säkerställa att parternas centrala register över fordon och körkort är korrekta och tillförlitliga, 
ii) att bidra till bekämpning, undersökning och åtal av brott mot enskilda staters lagar inom området för körkort, fordonsregistrering och andra fordonsrelaterade bedrägerier och straffbara gärningar, 
iii) att snabbt utbyta information för att effektivisera de administrativa åtgärder som de berörda myndigheterna vidtar i enlighet med parternas nationella bestämmelser; och  
iv) att vara tillgängligt för sådana parter och tredje parter som önskar utbyta information utifrån en EU-rättsakt eller något bilateralt eller multilateralt avtal, 
3) Artikel 3 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 3 
Inom ramen för EUCARIS ska de centrala registermyndigheterna ge varandra tillträde till en utvald del av de uppgifter som finns sparade i parternas centrala register för fordon och körkort. 
För detta ändamål ska varje central registermyndighet ha egen maskinvara som med tillämpning av gemensam programvara, för att uppfylla avtalets syfte, ger tillträde till uppgifter ur deras egna centrala register för fordon och körkort och tillträde till uppgifter ur de andra parternas centrala register för fordon och körkort. 
4) Artikel 4 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 4 
För att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii ska de centrala registermyndigheterna genom automatiserade förfaranden så som anges i artikel 3 och 5 söka fram uppgifter ur de centrala registren för fordon och körkort för att utföra följande uppdrag: 
a) Centralregistret för fordonsuppgifter: 
Om en ansökan om registrering av ett fordon lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, och om detta fordon tidigare har varit registrerat inom en annan central registermyndighets ansvarsområde, ska de uppgifter den sökande har lämnat kontrolleras mot uppgifterna från den centrala registermyndigheten hos den part inom vars territorium fordonet tidigare var registrerat. 
Om det framgår av de uppgifter den sökande har lämnat att fordonet tidigare har varit registrerat inom ytterligare någon annan parts territorium, ska de uppgifter den sökande har lämnat också kontrolleras mot uppgifterna från den partens centrala registermyndighet. 
b) Centralregistret för körkortsuppgifter: 
Om en ansökan om körkort lämnas in inom en central registermyndighets ansvarsområde, kan denna myndighet i de andra parternas centrala register för körkortsuppgifter kontrollera om den sökande tidigare har utfärdats ett körkort som alltjämt är giltigt. 
Samma förfarande ska tillämpas, om ansökan gäller ersättande eller utbyte av ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde. 
Om ett körkort som har utfärdats inom en annan central registermyndighets ansvarsområde lämnas in för registrering hos en central registermyndighet, ska uppgifterna kontrolleras mot uppgifterna i den partens centrala körkortsregister inom vars territorium körkortet har utfärdats. 
5) Artikel 5 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 5 
1) Följande uppgifter ska vara tillgängliga för det automatiska sökningsförfarandet som används av de centrala registermyndigheterna: 
a) Centralregistret för fordonsuppgifter: 
i) märke, 
ii) handelsbenämning, 
iii) fordonets tillverkningsnummer, 
iv) registreringsnummer, 
v) datum för första registrering, 
vi) typ av bränsle eller energikälla, 
vii) status som indicerar att fordonet är stulet. 
b) Centralregistret för körkortsuppgifter: 
i) körkortets nummer, 
ii) innehavarens efternamn, 
iii) innehavarens övriga namn, 
iv) födelsedatum och födelseort, 
v) (under)kategori(er) av fordon innehavaren har rätt att framföra, 
vi) administrativa anmärkningar eller begränsningar i kodform, 
vii) datum för utfärdande, 
viii) sista giltighetsdag, 
ix) status som indicerar att en fordonskategori har avförts eller förbjudits. 
2) Utöver de uppgifter som anges i punkt 1 kan ytterligare fakultativa uppgifter göras tillgängliga för de centrala registermyndigheternas automatiska sökningsförfarande avseende både det centrala fordonsregistret och det centrala körkortsregistret. Dessa uppgifter ska förtecknas i ett dokument som ska godkännas av generalförsamlingen i enlighet med artikel 19.2 b. 
3) Detta dokument får endast innehålla sådana uppgifter som uppfyller syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii. 
4) Avtal om de centrala registermyndigheternas andra informationssökningar inom ramen för nationella bestämmelser påverkas inte. 
6) Artikel 6, sats 1 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 6 
För att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii ska de centrala registermyndigheterna, innan de vidtar andra administrativa åtgärder, i enlighet med sina nationella bestämmelser inleda klarläggande åtgärder, om det uppstår misstankar om fordonens eller körkortens verkliga eller rättsliga förhållanden. 
[ ... ] 
7) Artikel 8 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 8 
1) Parterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i avtalet följs. 
2) Direkt tillgång till de uppgifter som avses i artikel 5 är förbehållen parternas centrala registermyndigheter. 
3) Dessa myndigheter är för sin egen parts del ansvariga för att EUCARIS fungerar korrekt och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i avtalet följs. 
4) För att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii och i enlighet med parternas nationella bestämmelser får de administrativa myndigheterna som ansvarar för godkännande och registrering av fordon och för utfärdande och registrering av körkort, liksom även den nationella polisen, tullen, åklagarmyndigheten samt de nationella säkerhetsmyndigheterna be om uppgifter från EUCARIS via de centrala registermyndigheterna. Dessa uppgifter får lämnas till andra myndigheter endast i överenstämmelse med bestämmelserna i den mottagande partens lagstiftning och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, inklusive alla rättsakter om ändringar eller ersättning av detta direktiv. 
8) En ny artikel 8a ska läggas till 
Artikel 8a 
1) Parters och tredje parters tillgång utifrån en EU-rättsakt eller något bilateralt eller multilateralt avtal, annat än detta avtal, till de uppgifter som har sparats färdiga för sökningar är förbehållen parternas centrala registermyndigheter. 
2) Dessa myndigheter förväntas ansvara för att EUCARIS fungerar och används korrekt. 
3) Tekniska åtgärder i form av separata begärande- och svarsmeddelanden och specifika funktioner för utbyte av uppgifter avsedda för olika tillämpningsändamål ska säkerställa att parternas och tredje parters myndigheter endast får tillgång till sådana uppgifter de har rätt till utifrån den tillämpliga EU-rättsakten eller det tillämpliga bilaterala eller multilaterala avtalet. 
9) Artikel 9 i avtalet stryks. 
10) Artikel 10 i avtalet stryks. 
11) Artikel 11.1 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 11 
1) Parterna får använda de uppgifter som förmedlas inom ramen EUCARIS endast för att nå syftet enligt artikel 2.2 i–2.2 iii. 
12) Artikel 12 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 12 
Om det inom ramen för EUCARIS förmedlas uppgifter mellan de centrala registermyndigheterna, ska den centrala registermyndighet som lämnar ut informationen på begäran få veta vad de utlämnade uppgifterna ska användas till och vilka åtgärder de kommer att föranleda. 
13) Artikel 17 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 17 
De centrala registermyndigheterna ska säkerställa att sökningarna bokförs och att bokföringen av uppgifter som har sökts hos de andra parternas centrala registermyndigheter stämmer överens med de nationella informationssäkerhetskraven. 
Bokföringen ska 
1. ange orsaken till sökningen, närmare information om de sökta uppgifterna samt datum och klockslag för sökningarna, 
2. vara tillgänglig endast för kontrolländamål, 
3. vara skyddad på ett lämpligt sätt mot felaktig tillämpning och annat missbruk, 
4. strykas efter tolv månader, alternativt hanteras i enlighet med parternas respektive nationella lagstiftning om sparande och eliminering av registeruppgifter. 
14) Artikel 18 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 18 
Varje part och tredje part ska respektera Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och enligt direktiv 95/46/EG utse nationella tillsynsmyndigheter med uppgift att helt självständigt övervaka att avtalets dataskyddsbestämmelser följs. Denna artikel tillämpas också på alla rättsakter om ändring eller ersättning av denna förordning eller detta direktiv. Tillsynsorganen ska i enlighet med sina specifika nationella bestämmelser självständigt utöva tillsyn och kontroll för att säkerställa att sökningen och användningen av uppgifter inte kränker den berörda personens rättigheter. För detta ändamål bör tillsynsorganen ha tillgång till EUCARIS. 
15) Artikel 19 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 19 
1) EUCARIS ska ha en generalförsamling bestående av företrädare för alla parter och tredje parter. Generalförsamlingens reguljära session ska sammanträda en gång om året och specialsessioner hållas efter behov. 
2) Generalförsamlingen ska ansvara för 
a. genomförande och korrekt tillämpning av avtalets bestämmelser, 
b. godkännande av det i artikel 5.2 nämnda dokumentet med förteckningen över de fakultativa uppgifter som utöver de i artikel 5.1 nämnda uppgifterna finns att tillgå för sökningar, 
c. att EUCARIS i tekniskt och operativt hänseende fungerar korrekt, 
d. alla ekonomiska frågor som rör EUCARIS. 
Generalförsamlingen kan inrätta biträdande organ eller förvaltningsorgan enligt vad den ur verksamhetens synpunkt anser behövas.  
Generalförsamlingen ska anta sin arbetsordning med fyra femtedelars majoritet. 
3) Varje stat har en röst, oavsett antal delegater respektive part eller tredje part förordnar till generalförsamlingen och oavsett antal kontaktpunkter, tjänster eller användare. 
4) Beslut eller resolutioner i frågor som gäller avtalet, uppgifter enligt artikel 5.2 och ansökningar från stater om anslutning fattas med endast fyra femtedelars majoritet förutsatt att åtminstone hälften av parterna är representerade. Generalförsamlingen bestämmer i sin arbetsordning om röstningsförfarandet i alla andra frågor. 
16) Artikel 20 i avtalet ska ersättas med 
Artikel 20 
1) Varje part eller tredje part står för de kostnader som orsakas av driften och tillämpningen av EUCARIS inom respektive parts eller tredje parts territorium.  
2) Parterna och de tredje parterna ska på förhandsgodkännande av generalförsamlingen svara för de gemensamma kostnader som uppstår vid genomförandet av avtalet. 
Artikel II 
1) Detta protokoll ska ratificeras, godkännas eller godtas. Ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumentet ska deponeras hos storhertigdömet Luxemburg som är depositarie för avtalet. 
2) Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då depositarien har mottagit det andra ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumentet. 
3) För de avtalsparter som deponerar sitt ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument efter att protokollet har trätt i kraft träder det i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrumentet deponerades. 
4) Varje stat som ansluter sig till avtalet i enlighet med artikel 24 i avtalet efter ikraftträdandet av detta protokoll, ansluter sig till det ändrade avtalet. 
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll. 
UPPRÄTTAT i Luxemburg den 8 juni 2017 på holländska, engelska, franska och tyska, vilka alla fyra språk är lika giltiga, i ett originalexemplar som deponeras hos storhertigdömet Luxemburgs regering som ska skicka en styrkt kopia till varje avtalspart. 
PROTOCOL AMENDING THE TREATY CONCERNING A EUROPEAN VEHICLE AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTEM (EUCARIS) 
Preamble 
The States Parties to the Treaty concerning a European Vehicle and Driving Licence Information System (EUCARIS), signed at Luxembourg on 29 June 2000, 
Have agreed as follows: 
Article I 
(1) Article 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 1 
In this Treaty the term: 
1. "Party" denotes any State that is a party to the Treaty, i.e. either a contracting Party or a Party having acceded to the Treaty; 
2. "Third Party" denotes any State, not being a Party as mentioned in Article 1.1, or public entity operating outside the jurisdiction of a State, that makes use of EUCARIS for any data exchange based on an EU legal act or on any bilateral or multilateral agreement ; 
3. "central registration authorities" denotes the authorities of the Parties which are responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences; 
4. "national regulations" denotes all legal and administrative regulations of a Party for the implementation of which the central registration authorities of this Party are responsible, in whole or in part, with regard to: 
a) the licensing or registration of vehicles, and 
b) the issuing and registration of driving licences; 
5. "personal data" denotes any information about a particular or identifiable person. 
(2) Article 2 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 2 
(1) The central registration authorities shall set up and maintain a common system for the exchange of vehicle and driving licence data, hereinafter referred to as the "European Vehicle and Driving Licence Information System", known as EUCARIS. 
(2) The purpose of EUCARIS is: 
i) to ensure that the central vehicle and driving licence registers of the Parties are accurate and reliable; 
ii) to assist in preventing, investigating and prosecuting offences against the laws of individual States in the field of driving licences, vehicle registration and other vehicle-related fraud and criminality; 
iii) to exchange information rapidly in order to increase the efficiency of administrative measures taken by the relevant authorities according to the national regulations of the Parties; and  
iv) to be at the disposal for Parties or Third Parties wishing to exchange data based on an EU legal act or any bilateral or multilateral agreement other than this Treaty. 
(3) Article 3 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 3 
Within the framework of EUCARIS, the central registration authorities shall allow one another to access a selected part of the data stored in the central vehicle and driving licence registers of the Parties. 
For this purpose, each central registration authority shall have its own hardware which, by using common software, shall allow access to the data from its own central vehicle and driving licence registers for the purpose of achieving the aim of the Treaty and shall give access to the data from the central vehicle and driving licence registers of the other Parties. 
(4) Article 4 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 4 
In order to achieve the purpose set out in Article 2, paragraph (2), subparagraph i) to iii), the central registration authorities shall, using automated procedures, retrieve the data as mentioned in Articles 3 and 5 from the central vehicle and driving licence registers in order to perform the following duties: 
a) Central vehicle register: 
If an application to register a vehicle is made in the area of responsibility of a central registration authority and if that vehicle has previously been registered in the area of responsibility of another central registration authority, the information provided by the applicant shall be checked against the information from the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered. 
If the information provided by the applicant leads to the conclusion that the vehicle was previously registered in the territory of another Party, the information provided by the applicant should also be checked against the information from the central vehicle register of that Party. 
b) Central driving licence register: 
If an application for a driving licence is made in the area of responsibility of a central registration authority, that authority may, by inspecting the information from the central driving licence registers of the other Parties, check whether the applicant has in the past been issued with a driving licence that is still valid. 
The same procedure shall be followed if an application is made for the replacement or the exchange of a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority. 
If a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority is presented to a central registration authority for registration, a data check shall be made against the information in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence has been issued 
(5) Article 5 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 5 
(1) The following data shall be available for retrieval through the automated procedure used by the central registration authorities: 
a) Central vehicle register: 
i) make: 
ii) commercial description; 
iii) vehicle identification number; 
iv) registration number; 
v) date of first registration; 
vi) type of fuel or power source; 
vii) status indicating that the vehicle is stolen. 
b) Central driving licence register: 
i) number of the licence; 
ii) surname of the holder; 
iii) other names of the holder; 
iv) date and place of birth; 
v) (sub)category(ies) of vehicle(s) the holder is entitled to drive; 
vi) administrative remarks or restrictions in code form; 
vii) date of issue; 
viii) date of expiry; 
ix) status indicating that a category has become invalid or disqualified. 
(2) In addition to the data mentioned in paragraph (1) further optional data may be made available for retrieval through automated procedure by the central registration authorities for both the central vehicle register and the central driving licence register; these data shall be listed in a document to be approved by the General Assembly in accordance with Article 19 paragraph (2) letter b). 
(3) This document may only list the data that serve the purposes of this Treaty set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii). 
(4) Agreements concerning the retrieval of other information by the central registration authorities within the framework of national regulations are not affected. 
(6) Article 6, sentence 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 6 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2) subparagraph i) to iii), the central registration authorities shall, in accordance with the national regulations of the Parties, arrange for action to be taken to clarify the situation before taking further administrative measures, if there is any doubt about the actual or legal conditions of the vehicles or driving licences. 
[ ... ] 
(7) Article 8 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 8 
(1) The Parties shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed. 
(2) Direct access to the data referred to in Article 5 is restricted to the central registration authorities of the Parties. 
(3) These authorities are responsible, on behalf of their Party, for the correct operation of EUCARIS, and shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed. 
(4) In order to achieve the purposes set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii) and in accordance with the national regulations of the Parties, the administrative authorities responsible for registering vehicles and issuing and registering driving licences as well as the national police, customs, prosecution and national security authorities are allowed to request information from EUCARIS through the central registration authorities. This information may only be supplied to other entities in compliance with the provisions of the national legislation of the receiving Party and Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, including any act amending or replacing this Directive. 
(8) A new Article 8a shall be added: 
Article 8a 
(1) Access for Parties and Third Parties to the data stored ready for retrieval under an EU legal act or any bilateral or multilateral agreement other than this Treaty is restricted to the authorities responsible under that act or agreement. 
(2) These authorities are expected to be responsible for the correct operation and use of EUCARIS. 
(3) Technical measures in the form of independent request and response messages and specific functions of data exchange for the various application purposes shall ensure that authorities of Parties and Third Parties only have access to data regarding which they are authorised under the relevant EU legal act or the relevant bilateral or multilateral agreement. 
(9) Article 9 of the Treaty shall be deleted. 
(10) Article 10 of the Treaty shall be deleted. 
(11) Article 11, paragraph 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 11 
(1) The Parties shall use information transmitted under EUCARIS only in order to achieve the purposes set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii). 
(12) Article 12 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 12 
If information is exchanged between central registration authorities under EUCARIS, the central registration authority providing the information shall be informed on request of the use to which the information provided is to be put and of the follow up action taken. 
(13) Article 17 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 17 
The central registration authorities shall ensure that records are produced and that records kept by them on the information retrieved from the central registration authorities of the Parties comply with national data protection requirements. 
These records shall 
1. contain the reason for the retrieval, details of information retrieved and the date and time of retrievals; 
2. be used only for audit purposes; 
3. be suitably protected against misapplication and against other misuse; 
4. be deleted after twelve months, alternatively handled in compliance with the national legislation of the Parties concerning the filing and deletion of records. 
(14) Article 18 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 18 
Each Party or Third Party shall respect Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 28 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data and, according to Directive 95/46/EC, appoint its national supervisory authorities which have the task of fully independently monitoring the compliance with the data protection provisions of the Treaty. This Article shall also apply to any act amending or replacing this Regulation or Directive. The supervisory bodies shall carry out independent supervision and checks in accordance with their particular national legal regulations in order to ensure that the rights of the persons concerned are not infringed by the retrieval and use of the information. For this purpose the supervisory bodies shall have access to EUCARIS. 
(15) Article 19 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 19 
(1) There shall be a General Assembly consisting of representatives of all Parties and Third Parties. The General Assembly shall meet every year in regular session and in such special sessions as may be necessary. 
(2) The General Assembly shall be responsible for: 
a. the implementation and correct application of the provisions of the Treaty; 
b. the approval of the document mentioned in Article 5 paragraph (2) containing the list of optional data available for retrieval in addition to the data mentioned in Article 5 paragraph (1); 
c. the correct technical and operational functioning of EUCARIS; 
d. all financial matters concerning EUCARIS. 
The General Assembly may establish subsidiary organs or bodies as it deems necessary for its functioning. 
The General Assembly shall adopt its Rules of Procedure with a four-fifth majority. 
(3) Each State shall have one vote, irrespective of the number of delegates that each Party or Third Party delegates to the General Assembly and irrespective of the number of connections, services or users. 
(4) Decisions or resolutions on matters concerning the Treaty, the data set mentioned in Article 5 paragraph (2) and applications of States to accede to the Treaty shall be made by the Parties only with a four-fifth majority, with at least a half of all the Parties represented. The General Assembly shall regulate the voting procedure concerning all other matters in its Rules of Procedure. 
(16) Article 20 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 20 
(1) The costs of operating and applying EUCARIS by the Parties and Third Parties on their territory shall be borne by the Party concerned or the Third Party concerned, respectively. 
(2) Subject to prior approval by the General Assembly the common expenses incurred in implementing the Treaty shall be borne by the Parties and Third Parties. 
Article II 
(1) The present Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg which shall be the Depositary of this Protocol. 
(2) This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the second instrument of ratification, acceptance or approval of the Protocol. 
(3) For the Contracting Parties that deposit their instrument of ratification, acceptance or approval of the Protocol after its entry into force, the Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the instrument was deposited with the Depositary. 
(4) Any State that accedes to the Treaty in accordance with Article 24 of the Treaty after the entry into force of this Protocol accedes to the amended Treaty. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol. 
DONE at Luxembourg on June 8, 2017 in the Dutch, English, French and German languages, the four texts being equally authentic, in one original which shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each Contracting Party. 
Senast publicerat 27.9.2018 14:49