Regeringens proposition
RP
181
2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ändras så att utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden i enlighet med lagen i fråga ska genomföras inom sex år från ikraftträdandet, dvs. före den 1 januari 2020.  
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) ändrades genom lag 1181/2013, som trädde i kraft vid ingången av 2014. Som en del av ändringen förtydligades bestämmelserna om utplåning av uppgifter för att motsvara den förändrade omvärlden. Uppgifterna i polisens informationssystem bevaras enligt de ändrade bestämmelserna enligt vad användningsbehovet kräver, med beaktande av kraven på rättssäkerhet för den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen.  
Informationssystemet för polisärenden var redan då lagen stiftades föremål för en uppdatering. Totalreformen av polisens system för verksamhetsstyrning (Vitjaprojektet) har som mål att förenhetliga och effektivisera polisens och de övriga säkerhetsmyndigheternas och rättsliga myndigheternas operativa informationssystem. I 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet föreskrivs om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden. På grund av de höga kostnaderna ansågs det inte vara ändamålsenligt att i det gamla informationssystemet för polisärenden genomföra de ändringar av tiderna för utplåning av uppgifter som trädde i kraft vid ingången av 2014. Av denna anledning infördes i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen en övergångsbestämmelse, enligt vilken databehandling som avses i den lagen ska genomföras inom fyra år efter lagens ikraftträdande. 
Den planerade tidtabellen för genomförande av Vitjaprojektet har ändrats efter 2013. På grund av att projektet försenats har det inte varit möjligt att genomföra bestämmelserna om utplåning av uppgifter inom informationssystemet för polisärenden före den 1 januari 2018 på det sätt som förutsätts i ikraftträdandebestämmelsen i lag 1181/2013. 
Vid inrikesministeriet pågår för närvarande ett projekt där man bereder en totalreform av lagstiftningen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (SM064:00/2015). Målsättningen för projektet är att få lagstiftningen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet att motsvara Europeiska unionens nya dataskyddslagstiftning samt de centrala behov som föranleds av förändringarna i omvärlden och ändringarna i polislagstiftningen. I samband med totalreformen bedöms också behovet av att uppdatera bestämmelserna om utplåning av uppgifter.  
Med stöd av det som anförts ovan föreslås att 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ändras så att i 22 § avsedd utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden ska genomföras i enlighet med den lagen inom sex år efter ikraftträdandet av lag 1181/2013. Ändringarna gällande utplåning av uppgifter ska således genomföras i informationssystemet för polisärenden före den 1 januari 2020. 
2
Propositionens konsekvenser
Syftet med propositionen är att möjliggöra behandling av personuppgifter i sin nuvarande form tills totalreformen av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet träder i kraft och revideringarna av polisens informationssystem genomförs. Propositionen har således inga direkta konsekvenser för polisens eller övriga myndigheters verksamhet.  
Propositionens konsekvenser för statsfinanserna är positiva. Ett temporärt genomförande av bestämmelserna om utplåning av uppgifter i det nuvarande informationssystemet för polisärenden på det sätt som den gällande övergångsbestämmelsen förutsätter skulle föranleda kostnader på cirka 100 000 euro, vilket kan undvikas genom den föreslagna förlängningen av övergångstiden. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid inrikesministeriet i samarbete med Polisstyrelsen.  
4
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2018. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (1181/2013) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Databehandling som avses i denna lag ska genomföras i enlighet med denna lag inom fyra år från ikraftträdandet av lagen. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden ska dock genomföras i enlighet med 22 § inom sex år från ikraftträdandet av lagen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 30 november 2017 
Statsminister
Juha
Sipilä
Inrikesminister
Paula
Risikko
Senast publicerat 30.11.2017 14:37