Senast publicerat 03-11-2021 12:15

Regeringens proposition RP 183/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet ändras. Förslaget omfattar de nödvändiga ändringar som föranleds av de bestämmelser i Europeiska unionens förordningar om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar som gäller anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse. Förordningarna ersätter de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och är direkt tillämplig rätt. Enligt förordningarna ska medlemsstaterna dock utse en anmälande myndighet som svarar för att godkänna bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse som anmälda organ, att till Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna anmäla vilka organ den har godkänt och att utöva tillsyn över de organ den anmält. Social- och hälsovårdsministeriet ska vara denna myndighet även i fortsättningen. Ändringarna är av teknisk natur och påverkar inte förfarandet för godkännande av anmälda organ. 

Lagen avses träda i kraft den 21 oktober 2016 eller så snart som möjligt efter det. 

MOTIVERING

Nuläge

Genom lagstiftningen om den inre marknaden vill Europeiska unionen säkerställa bl.a. fri rörlighet för varor inom Europeiska unionens gränser. Den fria rörligheten för varor främjas genom att man förenhetligar medlemsstaternas produktlagstiftning. I Europeiska unionen godkändes den nya s.k. lagstiftningsramen (New Legislative Framework, NLF), som omfattar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (nedan NLF-förordningen) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (nedan NLF-beslutet). 

I NLF-förordningen finns bestämmelser om ackreditering, marknadskontroll, kontroll av produkter från tredjeländer, alltså kontrollen vid unionens yttre gränser, och om CE-märkning. NLF-förordningen började tillämpas den 1 januari 2010 och den är direkt tillämplig rätt som förpliktar och skapar rättigheter utan att bestämmelserna behöver implementeras i nationell lagstiftning. NLF-beslutet är ett rambeslut som ger de allmänna ramarna för den lagstiftning som gäller harmonisering av villkoren för saluföring av produkter. Beslutet har inga direkta rättsliga konsekvenser, utan det utgör en riktlinje vid utarbetandet och ändrandet av unionslagstiftningen om harmonisering. I NLF-beslutet finns bestämmelser bl.a. om skyldigheter för ekonomiska aktörer, en produkts överensstämmelse med kraven, anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och moduler för bedömning av överensstämmelse. 

Bestämmelser om tekniska anordningars överensstämmelse med kraven finns i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och i de författningar på lägre nivå som gäller dem. De viktigaste av dessa är statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993) och statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter (253/2002). Genom dessa författningar på lägre nivå har man nationellt genomfört Europeiska unionens direktiv för harmonisering av lagstiftningen för de tekniska anordningarna i fråga (för personlig skyddsutrustning rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning och för linbaneanläggningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport). I statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (1101/2009) föreskrivs det dessutom att sådan personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och som släpps ut på marknaden ska uppfylla de krav som uppställs i statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning. 

Avsikten med författningarna om tekniska anordningar är att säkerställa att de tekniska anordningarna överensstämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som ställs på dem och att de utan hinder kan släppas ut på marknaden och överlåtas för användning. De ekonomiska aktörerna, såsom tillverkarna, ska innan de släpper ut en teknisk anordning på marknaden säkerställa att den överensstämmer med kraven genom olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse (moduler). Vilket förfarande för bedömning som används beror på vilken teknisk anordning som bedöms, och i vissa förfaranden, t.ex. EU-typkontroll, anlitas ett utomstående bedömningsorgan som godkänts som anmält organ. Med anmält organ avses ett bedömningsorgan som har godkänts av en medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av den harmoniserade unionslagstiftningen. 

Enligt lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) är social- och hälsovårdsministeriet den behöriga myndighet som godkänner att bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse för maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och annan liknande teknisk utrustning som avses i arbetarskyddsbestämmelserna utses till anmälda organ enligt Europeiska unionens lagstiftning eller att de utför andra motsvarande uppgifter. Enligt lagen ska social- och hälsovårdsministeriet utöva tillsyn över de anmälda organ som ministeriet godkänt och till Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna anmäla vilka bedömningsorgan det har godkänt eller om det har återkallat något godkännande. I lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet föreskrivs det inte bara om godkännande, tillsyn och anmälan, utan också om ansökan om godkännande, villkor för godkännande av bedömningsorgan, bedömningsorganens verksamhet och ändringssökande. 

Ett bedömningsorgan som ansöker om att utses till anmält organ visar att det uppfyller villkoren för godkännande som anmält organ främst genom ackreditering. Ansökan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS). Bestämmelser om ackreditering finns i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). Ett bedömningsorgan som ansöker om att bli utsett till anmält organ kan visa att det uppfyller villkoren för godkännande också på något annat sätt, varvid någon annan motsvarande redogörelse från Ackrediteringstjänsten FINAS eller något motsvarande opartiskt expertorgan som visar att villkoren för godkännande är uppfyllda ska fogas till ansökan. 

Social- och hälsovårdsministeriet har som anmält organ i fråga om personlig skyddsutrustning godkänt Arbetshälsoinstitutet och i fråga om linbaneanläggningar godkänt Inspecta Tarkastus Oy. Bägge är ackrediterade som anmälda organ inom sitt kompetensområde. Europeiska kommissionen förvaltar ett elektroniskt informationssystem (New Approach Notified and Designated Organisations, NANDO) som innehåller uppgifter om de anmälda organ som medlemsstaterna godkänt och om de tillhörande författningsgrunderna. 

Bestämmelser som gäller anmälda organ finns även inom andra förvaltningsområden. Så gäller t.ex. inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 

Föreslagna ändringar

Europaparlamentet och rådet antog den 9 mars 2016 en förordning som gäller personlig skyddsutrustning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning) och en förordning som gäller linbaneanläggningar (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar). Förordningarna publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31 mars 2016 och de trädde i kraft den 20 april 2016. 

Bägge förordningar tillämpas i regel fr.o.m. den 21 april 2018. Ett undantag från detta är artiklarna 20–36 och 44 i förordningen om personlig skyddsutrustning och artiklarna 22–38 och 44 i förordningen om linbaneanläggningar som dock tillämpas redan fr.o.m. den 21 oktober 2016. Dessa artiklar gäller, med undantag för artikel 44, anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse. Artikel 44 i bägge förordningarna gäller kommittéförfarande. De artiklar som gäller anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse har formulerats likadant i bägge förordningar, och nedan anges inom parentes numret på den artikel i förordningen om linbaneanläggningar som motsvarar artikeln i förordningen om personlig skyddsutrustning. Artikel 20 (22) i förordningen om personlig skyddsutrustning gäller medlemsstaternas anmälningsskyldighet gentemot kommissionen och de övriga medlemsstaterna, artiklarna 21–23 (23–25) den anmälande myndigheten och de krav som ställs på den, artiklarna 24 och 25 (26 och 27) de krav som ställs på anmälda organ och presumtion om överensstämmelse för anmälda organ, artikel 26 (28) dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ, artikel 27 (29) ansökan, artikel 28 (30) anmälningsförfarande, artikel 29 (31) identifikationsnummer och förteckningar över anmälda organ, artikel 30 (32) ändringar i anmälan, artikel 31 (33) ifrågasättande av de anmälda organens kompetens, artikel 32 (34) de anmälda organens operativa skyldigheter, artikel 33 (35) överklagande av de anmälda organens beslut, artikel 34 (36) de anmälda organens informationsskyldighet och artiklarna 35 och 36 (37 och 38) utbyte av erfarenhet och samordning av anmälda organ. 

En väsentlig förändring i Europeiska unionens lagstiftning är att de harmoniseringsdirektiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar upphävs och ersätts med förordningar. Förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Förordningarna kräver vanligen inga särskilda nationella genomförandeåtgärder. Förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar förutsätter emellertid att medlemsstaterna utser en anmälande myndighet som svarar för att godkänna bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse som anmälda organ, att till Europeiska kommissionen och andra medlemsstater anmäla vilka organ den har godkänt och att utöva tillsyn över de organ den anmält. Avsikten är att i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet göra sådana ändringar av de bestämmelser som gäller den behöriga myndigheten att de fortfarande är lämpade för godkännande av bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelsen i fråga om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar som anmälda organ. Däremot ska man i fråga om villkoren för godkännande av bedömningsorgan för personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och i fråga om deras verksamhet direkt tillämpa förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar. 

Enligt 1 § 1 mom. i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet godkänner social- och hälsovårdsministeriet på ansökan att bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse för maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och annan liknande teknisk utrustning som avses i arbetarskyddsbestämmelserna utses till anmälda organ enligt Europeiska unionens lagstiftning eller att de utför andra motsvarande uppgifter. Till följd av förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar föreslås det att momentet ska ändras så att godkännande som anmält organ kan grunda sig inte bara på den nationella lagstiftningen utan också på Europeiska unionens lagstiftning. 

Den föreslagna ordalydelsen i 1 § 1 mom. lämpar sig bättre än för närvarande för godkännande av anmälda organ när det gäller bl.a. personlig skyddsutrustning. Enligt förslaget ska social- och hälsovårdsministeriet i fråga om personlig skyddsutrustning godkänna bedömningsorgan som anmälda organ. Godkännandet ska inte påverkas av om bedömningsorganet utför bedömningar av produkter för konsumentbruk vid sidan av bedömningar av produkter för arbetsbruk. I beslutet om godkännande av ett anmält organ godkänns bedömningsorganet som ett sådant anmält organ som avses i direktivet om personlig skyddsutrustning, i framtiden förordningen om personlig skyddsutrustning. Direktivet om personlig skyddsutrustning och den förordning om personlig skyddsutrustning som ersätter direktivet gäller all personlig skyddsutrustning oavsett användningsändamål. 

Det föreslås att i 2 och 4 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet tas in hänvisningar till förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar. Bestämmelser om godkännande av bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelsen i fråga om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och organens verksamhet finns i de nämnda förordningarna. Däremot ska bestämmelserna i 2 och 4 § i sin helhet fortfarande tillämpas på de bedömningsorgan som ansöker om att bli eller är verksamma som anmälda organ t.ex. för vissa maskiner. 

Enligt förslaget görs i 3 § och i 5 § 2 och 3 mom. tekniska ändringar eftersom det i dem hänvisas till de i 2 § föreskrivna villkoren för godkännande av bedömningsorgan. Eftersom det i förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar föreskrivs om villkoren för godkännande ska de beaktas i paragrafens ordalydelse. I bestämmelserna läggs ett omnämnande om Europeiska unionens lagstiftning till. 

Genom propositionen görs i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet de nödvändiga ändringar som föranleds av de artiklar i förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar som gäller anmälda organ. Det faktum att de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar upphävs och ersätts med förordningar fr.o.m. den 21 april 2018 föranleder även andra ändringsbehov i den nationella lagstiftningen. Beredningen av dessa ändringar inleds efter överlämnandet av denna proposition. 

Propositionens konsekvenser

Genom propositionen ändras inte det sätt på vilket bedömningsorgan som utför bedömning av personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar ansöker om att godkännas som anmälda organ. Det är fortfarande social- och hälsovårdsministeriet som godkänner dessa bedömningsorgan som anmälda organ, som svarar för anmälan till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna vilka bedömningsorgan det har godkänt och som utövar tillsyn över de bedömningsorgan det godkänt. 

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt Arbetshälsoinstitutet som anmält organ i fråga om personlig skyddsutrustning och Inspecta Tarkastus Oy i fråga om linbaneanläggningar. När förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar upphäver de tidigare direktiven om de tekniska anordningarna i fråga fr.o.m. den 21 april 2018, stryks i NANDO-databasen, som förvaltas av Europeiska kommissionen, registreringarna av bedömningsorgan som godkänts som anmälda organ med stöd av de upphävda direktiven och de nationella författningar som gäller dem. De verksamma bedömningsorganen blir således tvungna att ansöka om att utses till anmälda organ enligt förordningen om personlig skyddsutrustning eller förordningen om linbaneanläggningar. För att Arbetshälsoinstitutet eller Inspecta Tarkastus Oy eller en eventuell ny aktör ska kunna fortsätta som ett sådant anmält organ enligt förordningen om personlig skyddsutrustning eller förordningen om linbaneanläggningar som utför bedömning av personlig skyddsutrustning eller linbaneanläggningar fr.o.m. den 21 april 2018, ska de hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om godkännande som anmält organ. Fram till dess kan de nu verksamma aktörerna fortsätta som anmälda organ i enlighet med det beslut om godkännande de beviljats så länge det är i kraft, dock inte längre än till den 21 april 2018, om vilket föreskrivs i den föreslagna lagens ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. 

Att ett bedömningsorgan uppfyller villkoren för godkännande visas främst genom ackreditering. Såväl Arbetshälsoinstitutet som Inspecta Tarkastus Oy är ackrediterade som anmälda organ inom sitt kompetensområde. Ansökan om godkännande av bedömningsorgan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet. I arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1579/2015) finns bestämmelser om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer. Avgifterna för ackreditering består av en fast ansökningsavgift (690 euro), en fast grund- och årsavgift för bedömning (enligt prisklass är grundavgiften 2 300–5 050 euro och årsavgiften 1 350–16 300 euro), en timavgift för bedömning och beslutsfattande (119 euro/timme) samt en avgift för teknisk bedömning. Ansökningsavgift tas inte ut för utvidgning av kompetensområdet för ackrediteringen, ändring eller förnyad ackreditering. Grund- och årsavgiften bestäms enligt organets prisklass, och Ackrediteringstjänsten FINAS klassificerar organen i prisklasser utifrån organets storlek samt kompetensområdets omfattning och kravnivå. Avgiften för bedömning, beslutsfattande och teknisk bedömning bestäms enligt den arbetstid som använts. Kostnaderna för bedömningsorganet påverkas således av dess verksamhets- och kompetensområde. I sådana situationer, där behovet av ett ackrediteringsbeslut föranleds av ändringar i EU-lagstiftningen, är det sannolikt att den ackreditering som de redan ackrediterade Arbetshälsoinstitutet och Inspecta Tarkastus Oy behöver kan utföras t.ex. i samband med den årliga periodiska besiktningen som en ändring av kompetensområdet. Kostnaderna uppstår då närmast av den timavgift som tas ut enligt den arbetstid som använts för bedömning och beslutsfattande. Ändringarna är sannolikt inte sådana att de föranleder ändringar av prisklasserna, så den ackreditering som görs påverkar inte bedömningsorganens årsavgifter. 

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer (1578/2015) finns det bestämmelser om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dem. Enligt förordningens bilaga över arbetarskyddsförvaltningens offentligrättsliga prestationer bestäms avgiften från fall till fall vid konstaterande av ett sakkunnigorgans kompetens. De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet och priset per arbetstimme är 45,43 euro för prestationer som arbetarskyddsavdelningen producerar. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (6,98 euro per arbetstimme). I genomsnitt har godkännandet som anmält organ kostat ca 300–400 euro. 

Godkännandet av bedömningsorgan som anmälda organ hänför sig till Europeiska unionens lagstiftning för den inre marknaden. Genom en harmonisering av de krav som ställs på produkterna elimineras handelshinder mellan medlemsstaterna. I de direktiv eller förordningar som gäller harmonisering av produktlagstiftningen fastställs de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som ställs på varje produkt och säkerställs det att produkten utan hinder kan släppas ut på marknaden och överlåtas för användning. Anmälda organ anlitas vid olika förfaranden för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven. Indirekt främjar proposition således säkerheten och hälsan för alla som använder personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar. 

Propositionen har inga miljökonsekvenser eller andra samhälleliga konsekvenser. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. Under beredningen har man samarbetat med arbets- och näringsministeriet, Ackrediteringstjänsten FINAS, Arbetshälsoinstitutet och Inspecta Tarkastus Oy. Inga skriftliga utlåtanden har begärts eftersom de föreslagna ändringarna är av teknisk karaktär och av liten betydelse och med beaktande av att propositionen behandlas i delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser. 

Propositionen har behandlats i delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser som ska bereda författningar som gäller arbetssäkerhet och annat arbetarskydd. I delegationen finns företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Akava ry, Finlands näringsliv rf, KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland rf, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Tekniska Handelsförbundet rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, Arbetshälsoinstitutet, Statens arbetsmarknadsverk och regionförvaltningen för arbetarskyddet. Delegationen har vid sitt möte den 30 augusti 2016 behandlat propositionen och godkänt den utan ändringar. 

Ikraftträdande

Artiklarna om anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse i förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar tillämpas fr.o.m. den 21 oktober 2016. Det föreslås därför att lagen ska träda i kraft den 21 oktober 2016 eller så snart som möjligt efter det. 

Avsikten med övergångsbestämmelserna är att säkerställa att bedömningsorgan som är godkända som anmälda organ kan fortsätta sin nuvarande verksamhet fram till den 21 april 2018, då de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar upphävs och tillämpningen av förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar i regel börjar. Det föreskrivs därför att bedömningsorgan som före lagens ikraftträdande har godkänts som anmälda organ för personligskyddsutrustning eller linbaneanläggningar får fortsätta med sin verksamhet som anmälda organ i enlighet med beslutet om godkännande under beslutets giltighetstid, dock högst till den 21 april 2018. I praktiken gäller bestämmelsen Arbetshälsoinstitutet och Inspecta Tarkastus Oy. Enligt förslaget föreskrivs det dessutom att de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet av lagen kan tillämpas på sådana ansökningar om godkännande av anmälda organ för personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar fram till den 21 april 2018, om ansökan grundar sig på rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport och de nationella författningar som gäller dessa. Genom denna bestämmelse kan det säkerställas att bedömningsorgan som godkänts som anmälda organ fram till den 21 april 2018 kan ansöka om att det görs ändringar t.ex. i deras kompetensområden som avses i de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och i de nationella författningar som gäller dem. 

Under övergångsperioden mellan den föreslagna lagens ikraftträdande och den 21 april 2018 är det således möjligt att fortfarande vara verksam som anmält organ enligt de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och de nationella författningar som gäller dem och att ansöka om att godkännas som anmält organ enligt förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar, så att ett bedömningsorgan som godkänts som anmält organ kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott. Sådana anmälda organ som godkänns enligt förordningen om personlig skyddsutrustning eller förordningen om linbaneanläggningar kan dock inleda sin verksamhet enligt förordningen först när förordningen i fråga börjar tillämpas, alltså den 21 april 2018. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) 1 § 1 mom., 3 § och 5 § 2 och 3 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 911/2014, samt 
fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till 4 § ett nytt 4 mom. som följer: 
1 § Godkännande av bedömningsorgan 
Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan att bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse för maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och annan liknande teknisk utrustning som omfattas av den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning utses till anmälda organ enligt Europeiska unionens lagstiftning eller att de utför andra motsvarande uppgifter. 
Kläm 
2 § Villkor för godkännande 
Kläm 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. finns det bestämmelser om villkoren för godkännande av bedömningsorgan i fråga om personlig skyddsutrustning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning, och i fråga om linbaneanläggningar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar
3 § Ansökan om godkännande 
En ansökan om godkännande av ett bedömningsorgan ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet. 
Ansökan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller, om ett sådant beslut saknas, någon annan motsvarande redogörelse från Ackrediteringstjänsten FINAS eller något motsvarande opartiskt expertorgan som visar att villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt den Europeiska unionens lagstiftning är uppfyllda. 
4 § Bedömningsorganens verksamhet 
Kläm 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. finns det bestämmelser om bedömningsorganens verksamhet när det gäller personlig skyddsutrustning i förordningen om personlig skyddsutrustning och när det gäller linbaneanläggningar i förordningen om linbaneanläggningar. 
5 § Tillsyn över bedömningsorganen och återkallande av godkännande 
Kläm 
Ett bedömningsorgan är skyldigt att till social- och hälsovårdsministeriet anmäla alla ändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt Europeiska unionens lagstiftning. Bedömningsorganen ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till ministeriet. 
Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt Europeiska unionens lagstiftning, inte följer villkoren i beslutet om godkännande eller det i övrigt förekommer allvarliga brister i dess verksamhet, ska social- och hälsovårdsministeriet uppmana bedömningsorganet att inom en utsatt tid avhjälpa bristerna. Ministeriet ska återkalla sitt godkännande, om bedömningsorganet inte avhjälper bristerna inom utsatt tid. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett bedömningsorgan som före ikraftträdandet av denna lag har godkänts som anmält organ för personlig skyddsutrustning eller linbaneanläggningar får fortsätta sin verksamhet som anmält organ i enlighet med beslutet om godkännande under beslutets giltighetstid, dock högst fram till den 21 april 2018. 
På sådana ansökningar om godkännande av anmälda organ för personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar som grundar sig på rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport och de nationella författningar som gäller dessa, tillämpas fram till den 21 april 2018 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 6 oktober 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila