Regeringens proposition
RP
192
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att lagen om växtskyddsmedel ändras så att vissa bestämmelser som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och som gäller tidsplanerna för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och befrielse från testning preciseras i lagen. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Nuläge och bedömning av nuläget
1.1
Europeiska unionens lagstiftning
1.1.1
Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/128/EG) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/128/EG) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (nedan ramdirektivet) trädde i kraft 2009. I direktivet fastställs ramarna för användning av bekämpningsmedel på ett hållbart sätt genom att minska de risker och konsekvenser som användningen innebär för människors hälsa och miljön. Direktivet ska enligt artikel 2 tillämpas på bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 3.10 a. 
Artikel 8 i ramdirektivet gäller testning av den utrustning för spridning av växtskyddsmedel som används. Enligt artikel 8.1 ska medlemsstaterna se till att spridningsutrustning i yrkesmässig användning testas med jämna mellanrum. Testningen ska utföras med högst fem års intervaller fram till 2020 och därefter med högst tre års intervaller. Enligt artikel 8.2 ska den första testningen utföras senast den 26 november 2016 och därefter får endast spridningsutrustning som har godkänts vid testningen vara i yrkesmässig användning. I det andra stycket i punkten konstateras att ny utrustning ska testas åtminstone en gång inom fem år efter inköpet. 
Enligt artikel 8.3 i ramdirektivet får medlemsstaterna genom undantag från punkterna 1 och 2 och efter en riskbedömning när det gäller människors hälsa och miljön, som även omfattar en bedömning av omfattningen av användningen av spridningsutrustningen, 
- enligt led a tillämpa olika tidsplaner för testning på sådan spridningsutrustning som inte används för besprutning, för handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel eller för ryggburna sprutor. Avvikande tidsplaner för testning kan tillämpas även på annan spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning. Spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning kan inte innefatta växtskyddssprutor som monterats på tåg eller luftfartyg eller andra växtskyddssprutor försedda med bommar på över 3 meter, inbegripet växtskyddssprutor försedda med bommar som monterats på såningsutrustning, 
- enligt led b kan handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel och ryggburna sprutor befrias från testning. I sådana fall ska medlemsstaterna se till att operatörerna har fått information om att tillbehören måste bytas ut med jämna mellanrum och om de särskilda riskerna med utrustningen. Dessutom förutsätts det att operatörerna har fått utbildning i hur spridningsutrustning ska användas rätt.  
1.1.2
Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/42/EG) om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)
Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/42/EG) om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (nedan maskindirektivet) har antagits i syfte att förenhetliga bestämmelserna om maskinsäkerhet och eliminera handelshinder. Till maskindirektivets principer hör egenkontroll, enligt vilken tillverkaren av en maskin svarar för att anordningen är säker. När en tillverkare förser en maskin med CE-märkning avger han samtidigt en EG-försäkran om överensstämmelse. Om det uppstår problem med maskinen eller anordningen kan myndigheterna av tillverkaren kräva så kallad teknisk dokumentation, varav framgår att maskinen har planerats och tillverkats i enlighet med den lagstiftning som baserar sig på maskinsäkerhetsdirektivet. Genom en ändring av maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel) togs i maskindirektivet in bestämmelser om de krav som ställs på utrustning för spridning av växtskyddsmedel och som gäller miljön. Ändringen ingår i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008).  
1.2
Lagen om växtskyddsmedel
Lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) trädde i kraft vid ingången av 2012. Syftet med lagen är att säkerställa att växtskyddsmedel används på ett ändamålsenligt och hållbart sätt och att minska de risker som beror på användningen av växtskyddsmedel. I lagen finns de krav som ramdirektivet ställer på bland annat utrustning för spridning av växtskyddsmedel. 
Enligt 12 § i lagen får växtskyddsmedel spridas endast med spridningsutrustning som är lämplig för ändamålet, i gott skick och säker att använda. För yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får i regel användas endast sådan spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom testning vart femte år. All spridningsutrustning ska testas första gången senast den 26 november 2016.  
Enligt 14 § 1 mom. i lagen ska Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) svara för bedömningen av de risker som användning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel orsakar för människors hälsa och för miljön. Riskbedömningen omfattar en bedömning av hur omfattande användningen av spridningsutrustningen är. Utifrån riskbedömningen är det möjligt att tillämpa avvikande tidsplaner för testningen på sådan utrustning som inte används för besprutning med växtskyddsmedel, för ryggburna sprutor och för annan handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt på annan spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning. Enligt 2 mom. i paragrafen får avvikande tidsplaner emellertid inte tillämpas på spridningsutrustning med bommar som är över 3 meter breda eller på spridningsutrustning som monterats på såningsutrustning, tåg eller luftfartyg. Enligt 3 mom. får det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning och som enligt riskbedömningen inte medför någon risk för hälsan inte behöver testas. 
1.3
Riskbedömning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
Tukes har år 2015 i enlighet med 14 § 1 mom. i lagen om växtskyddsmedel utarbetat en utredning som gäller bedömning av hälso- och miljörisker i fråga om utrustning för spridning av växtskyddsmedel. I utredningen behandlas olika krav som gäller utrustning för spridning av växtskyddsmedel och bakgrunden till dessa. Enligt utredningen påverkas de hälso- och miljörisker som beror på användningen av spridningsutrustning av växtskyddsmedlets farliga egenskaper samt av människans och miljöns exponering för preparatet. Eftersom det för att växtskyddsmedel ska godkännas förutsätts att preparatet är tryggt att använda med tanke på både hälsan och miljön, bör uppmärksamhet i regel fästas vid en minskning av exponeringen när de hälso- och miljörisker som beror på användningen ska minskas. Vid riskbedömningen har behandlats riskerna med olika typer av spridningsutrustning så att det för varje typ i den mån det är möjligt har bedömts nyttjandegraden, användningsändamålet, spridningsutrustningens skick och dess effekt på spridningsarbetets resultat, arbetstrycket, fläktens effekt, den tekniska livslängden, bommens bredd, tankens storlek, hur operatörens utbildning och examen inverkar på minskningen av exponeringen av människor och miljön samt åtgärder genom vilka risken för exponering kan minskas samt andra omständigheter som inverkar på behovet att testa en viss typ av spridningsutrustning eller att avvika från testningen. 
Vid den riskbedömning som ingår i utredningen har olika former av utrustning för spridning av växtskyddsmedel behandlats och en lämplig tidsplan för testning eller befrielse från testning har föreslagits för dem. I utredningen konstateras att yrkesskickligheten hos den som använder handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor har större inverkan på huruvida spridningsarbetet lyckas än vad själva utrustningens skick har. Därför prioriteras utbildningen och den examen som gäller användning av växtskyddsmedel som ett verktyg för att minska de risker som beror på användningen av handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor. Även i fråga om betningsutrustning som monterats på spannmålsskruvar och torrbetningsutrustning som monterats på såningsutrustning konstateras att den som använder utrustningen, dvs. operatören, spelar en betydande roll när det gäller att minska människors och miljöns exponering. Utrustningens funktion ska säkerställas och den ska kalibreras innan betningen inleds. Genom operatörens utbildning och examen är det möjligt att säkerställa att utrustningen används korrekt.  
1.4
Bedömning av nuläget
I gällande lag om växtskyddsmedel saknas den bestämmelse som finns i artikel 8.2 i ramdirektivet och som gäller ny utrustning för spridning av växtskyddsmedel. Eftersom ny spridningsutrustning ska uppfylla kraven i maskindirektivet kan det anses att ny spridningsutrustning sett ur ett säkerhetsperspektiv inte behöver testas genast efter det att den har tagits i bruk. Också den riskbedömning som gjorts av spridningsutrustning talar för att den första testningen av ny spridningsutrustning flyttas fram med fem år från det att utrustningen skaffades.  
Artikel 8.1 i ramdirektivet förutsätter att utrustning för spridning av växtskyddsmedel i yrkesmässig användning testas med jämna mellanrum. Testningen ska utföras med högst fem års intervaller fram till slutet av 2020 och därefter med högst tre års intervaller. I lagen om växtskyddsmedel har testning vart femte år tagits in som tidsplan. Det är ändamålsenligt att precisera det allmänna testningsintervallet så att det är förenligt med ramdirektivet. 
Bestämmelsen i 14 § 1 mom. i lagen om växtskyddsmedel gör det möjligt att utgående från riskbedömningen tillämpa en avvikande tidsplan för testning på viss utrustning för spridning av växtskyddsmedel. Enligt 2 mom. i samma paragraf får avvikande tidsplaner emellertid inte tillämpas på spridningsutrustning med bommar som är över 3 meter breda eller på spridningsutrustning som monterats på såningsutrustning, tåg eller luftfartyg. Genom 14 § i lagen om växtskyddsmedel har bl.a. artikel 8.3 i ramdirektivet genomförts. I paragrafens 2 mom. föreskrivs dock att avvikande tidsplaner överhuvudtaget inte får tillämpas på spridningsutrustning som monterats på såningsutrustning. Detta är inte förenligt med artikel 8.3 a i ramdirektivet enligt vilken olika tidsplaner får tillämpas på spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning. Enligt artikel 8.3 a hör växtskyddssprutor med bommar som är över 3 meter breda och som monterats på såningsutrustning inte till sådan spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning. Till dem kan däremot höra annan spridningsutrustning som monterats på såningsutrustning.  
Riskbedömningen av utrustning för spridning av växtskyddsmedel har gjorts efter ikraftträdandet av lagen om växtskyddsmedel. Riskbedömningen visar att en avvikande tidsplan för testning kan tillämpas på växtskyddssprutor som monterats på såningsutrustning och på andra växtskyddssprutor än de som har bommar som är över 3 meter breda. Vid riskbedömningen av spridningsutrustning konstateras det i den punkt som gäller torrbetningsutrustning att utrustningen används i liten utsträckning varje år och att utrustningens funktion är enkel. Det är således möjligt att tillämpa en avvikande tidsplan för testning på torrbetningsutrustning som monterats på såningsmaskiner.  
2
Målsättning och de viktigaste förslagen
Syftet med propositionen är att precisera bestämmelserna i lagen så att de motsvarar ramdirektivet för att resultaten av riskbedömningen av spridningsutrustning ska kunna beaktas fullt ut i testningsverksamheten. Samtidigt görs ändringar av teknisk karaktär i vissa bestämmelser. För att förtydliga regleringen föreslås det att lagen ändras så att 12 § innehåller de grundläggande kraven på spridningsutrustning, den nya 12 a § innehåller de bestämmelser som gäller riskbedömning av spridningsutrustning och som för närvarande ingår i 14 § och i 14 § koncentreras bestämmelserna om tidsplanen för testning av spridningsutrustning och om undantag i fråga om testningen. 
Det föreslås att tidsplanen för testning enligt den huvudregel som gäller spridningsutrustning från och med 2021 preciseras i enlighet med ramdirektivet så att spridningsutrustningen testas med högst tre års intervaller. I lagen tas in en bestämmelse om att ny spridningsutrustning som uppfyller kraven ska testas för första gången inom fem år från det att spridningsutrustningen skaffades. Terminologin i lagen preciseras så att den överensstämmer med ramdirektivet. Utifrån den riskbedömning som gäller spridningsutrustning får avvikande tidsplaner för testning tillämpas på andra växtskyddssprutor som monterats på såningsutrustning än sådana som är försedda med bommar på över tre meter. I enlighet med detta föreslås att 14 § 3 mom. preciseras på ett sätt som möjliggörs av ramdirektivet.  
3
Propositionens konsekvenser
En precisering av lagen om växtskyddsmedel i enlighet med den riskbedömning som gjorts av spridningsutrustning för att motsvara ramdirektivet gör det möjligt att resultaten av riskbedömningen beaktas fullt ut i testningsverksamheten. Enligt en grov uppskattning som lagts fram vid riskbedömningen av spridningsutrustning sås ca 12 % av spannmålsarealen med utsäde som betats med torrbetningsmedel. På denna betningsutrustning kan en avvikande tidsplan för testning tillämpas. Detta gör det möjligt att gradera testningen av spridningsutrustning på ett ändamålsenligare sätt, vilket frigör dem som testar spridningsutrustningen att koncentrera sig på mer krävande spridningsutrustning. 
Tillämpningen av en avvikande tidsplan för testning minskar även jordbrukarnas administrativa börda. Eftersom en avgift tas ut för testning av spridningsutrustning, minskar detta även de kostnader som föranleds av verksamheten. Trots avvikande tidsplaner för testning kan en jordbrukare, om han eller hon så vill, låta testa sin spridningsutrustning vid behov. Testad utrustning fungerar i allmänhet på ett tillförlitligare sätt, vilket innebär att eventuella feldoseringar minskar och jordbrukarens ekonomi förbättras. Vad beträffar testningsskyldigheten iakttas dock ursprungliga tidsplaner för testningen eller avvikande tidsplaner enligt vad som närmare föreskrivs utifrån riskbedömningen. 
4
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med Tukes. Yttrande om förslaget har begärts av följande instanser: justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Pro Agria Keskusten liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf och Ålands landskapsregering. 
Av de nämnda instanserna har social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Tukes och MTK i sina yttranden meddelat att de inte har något att anföra eller anmärka i fråga om utkastet till förslag. Justitieministeriet har i sitt yttrande meddelat att ministeriet anser att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och att de förtydligar lagen. Ministeriet har föreslagit ett förtydligande av formuleringen i den bestämmelse som gäller det protokoll som ska upprättas över testningen och den märkning gällande testningen som utrustningen ska förses med i gällande 12 § 2 mom., och att det bör övervägas om den finska termen kasvinsuojeluruisku (växtskyddsspruta) kan ersättas med till exempel termen kasvinsuojeluaineruisku (växtskyddsmedelsspruta). I den fortsatta beredningen av lagförslaget har 12 § 2 mom. förtydligats på det sätt som föreslås. Termen växtskyddsspruta är däremot en term som använts i ramdirektivet och som även är etablerad i språkbruket i Finland. Till denna del har motiveringen till lagförslaget kompletterats. 
DETALJMOTIVERING
1
Lagförslag
12 §.Utrustning för spridning av växtskyddsmedel och testning av utrustningen. Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras så att endast sådan spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom regelbundna tester får användas för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel. Bestämmelsen om det protokoll som upprättas över testningen och om godkännandemärkningen förtydligas. Bestämmelser om noggrannare tidsplaner för testning och befrielse från tidsplanerna finns i 14 §. Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så att den motsvarar innehållet i paragrafen. I övrigt motsvarar paragrafen till sitt innehåll den gällande bestämmelsen. 
12 a §.Riskbedömning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar bestämmelserna i 14 § 1 och 4 mom. i den gällande lagen. Bestämmelser om riskbedömning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel tas in i en ny 12 a § för att förtydliga lagstiftningen.  
14 §.Tidsplan för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och undantag i fråga om testning. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om den normala tidsplanen för testning i enlighet med artikel 8.1 i ramdirektivet. I den gällande lagen nämns inte att tidsplanen för testning skärps från och med 2021. Bestämmelser om detta tas in i 1 mom. Sådan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som är i yrkesmässig användning ska testas med högst fem års intervaller till utgången av 2020 och därefter med högst tre års intervaller. Enligt artikel 8.2 andra stycket i ramdirektivet ska ny utrustning testas åtminstone en gång inom fem år efter inköpet. I den gällande lagen finns ingen motsvarande bestämmelse. Också en bestämmelse om detta tas in i det föreslagna 1 mom.  
I det föreslagna 2 mom. föreskrivs i enlighet med 14 § 1 mom. i den gällande lagen att det utgående från riskbedömningen är möjligt att tillämpa tidsplaner som avviker från bestämmelserna i 1 mom. på utrustning för spridning av växtskyddsmedel som inte används för besprutning med växtskyddsmedel, på ryggsprutor och annan handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel, samt på annan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som används i mycket liten omfattning.  
Enligt 14 § 2 mom. i den gällande lagen får avvikande tidsplaner emellertid inte tillämpas på spridningsutrustning med bommar som är över 3 meter breda eller på spridningsutrustning som monterats på såningsutrustning, tåg eller luftfartyg. I det föreslagna 3 mom. preciseras bestämmelserna i fråga om såningsutrustning utifrån den riskbedömning som gjorts av spridningsutrustning så att bestämmelserna motsvarar artikel 8.3 a i ramdirektivet och även i övrigt bestämmelserna i ramdirektivet. 
För att göra bestämmelsen tydligare ändras ordningsföljden för 3 och 4 mom. i gällande paragraf. Enligt det föreslagna 4 mom. utfärdas närmare bestämmelser om de tidsplaner för testning som ska tillämpas på utrustning för spridning av växtskyddsmedel genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet på samma sätt som för närvarande. Det gällande bemyndigandet preciseras så att olika tidsplaner för testning binds vid den riskbedömning som gjorts av spridningsutrustning. 
Enligt 14 § 3 mom. i den gällande lagen får det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att spridningsutrustning som används i mycket liten omfattning och som enligt riskbedömningen inte medför någon risk för hälsan eller miljön inte behöver testas. I det föreslagna 5 mom. preciseras bestämmelserna så att de är förenliga med artikel 8.3 b i ramdirektivet. Enligt den föreslagna bestämmelsen får det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att bärbar spridningsutrustning för växtskyddsmedel och ryggsprutor, om användningen av dessa enligt riskbedömningen i 12 a § inte medför någon risk för hälsan eller miljön, inte behöver testas.  
Paragraftens rubrik föreslås bli ändrad så att den motsvarar innehållet i paragrafen. 
2
Närmare bestämmelser och föreskrifter
Den föreslagna lagen innehåller bemyndiganden att utfärda förordning som i sak motsvarar de gällande bemyndigandena och som gäller 
1) de i 12 § 3 mom. avsedda närmare bestämmelserna om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel i bruk, om underhållet och testningen av utrustningen samt om godkännandemärkningen, 
2) de i 12 a § 2 mom. avsedda närmare bestämmelserna om riskbedömningen av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, 
3) de i 14 § 4 mom. avsedda närmare bestämmelserna om de tidsplaner för testning som tillämpas på utrustning för spridning av växtskyddsmedel och som grundar sig på riskbedömningen,  
4) i 14 § 5 mom. avsedd bärbar spridningsutrustning för växtskyddsmedel och ryggsprutor som inte behöver testas, om användningen av dessa enligt riskbedömningen i 12 a § inte medför någon risk för hälsan eller miljön.  
Om den föreslagna lagen godkänns orsakar detta små innehållsmässiga ändringsbehov i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (341/2016), som utfärdats med stöd av de ändrade bestämmelserna. Ändringarna föranleds av de bestämmelser som avses i 3 och 4 punkten ovan. 
3
Ikraftträdande
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (341/2016), som utfärdats med stöd av bestämmelser som ändrats genom den föreslagna lagen, förblir i kraft. 
4
Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
Enligt 20 § 1 mom. i grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Enligt paragrafens 2 mom. ska det allmänna verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. Tillgodoseendet av nämnda grundläggande fri- och rättighet främjas av de bestämmelser om kraven på spridningsutrustning för växtskyddsmedel och underhållet av den som redan ingår i den gällande lagen. Tillgodoseendet av den grundläggande fri- och rättigheten främjas likaså av befintliga bestämmelser i lagen om riskbedömning av spridningsutrustning och regelbundna tester av utrustningens funktion. Det föreslås inte några ändringar i sak vad gäller dessa krav. 
Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i grundlagen eller i någon annan lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Ett ministerium kan bemyndigas att utfärda förordningar främst i frågor som är av teknisk natur och frågor som har liten samhällelig och politisk betydelse. När det gäller bemyndigande i lag har grundlagsutskottet i sin utlåtandepraxis ställt krav på exakt och noggrant avgränsad reglering (GrUU 19/2002 rd och GrUU 40/2002 rd). I lagförslaget ingår inga nya bemyndiganden att utfärda förordning. De nuvarande bemyndigandena preciseras till vissa delar genom att bland annat bemyndigandena binds vid den riskbedömning som gjorts av spridningsutrustning. I lagförslaget är de närmare bestämmelser som föreslås bli utfärdade genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet på samma sätt som för närvarande i praktiken till sin karaktär rätt tekniska krav, som inte har någon omfattande politisk eller samhällelig betydelse.  
På ovan anförda grunder anses att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag  
om ändring av lagen om växtskyddsmedel 
I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 12 och 14 § samt 
fogas till lagen en ny 12 a § som följer: 
12 § 
Utrustning för spridning av växtskyddsmedel och testning av utrustningen 
Växtskyddsmedel får spridas endast med spridningsutrustning som är lämplig för ändamålet, i gott skick och säker att använda. Utrustningen ska rengöras efter användningen. 
För yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får endast användas spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom regelbundna tester, om inte något annat följer av 14 § 5 mom. Den som testar spridningsutrustningen ska upprätta ett protokoll över testningen och förse den godkända spridningsutrustningen med godkännandemärkning.  
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel, om underhåll och testning av utrustningen samt om godkännandemärkning. 
12 a § 
Riskbedömning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel 
Säkerhets- och kemikalieverket ska bedöma de risker som användning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel orsakar för människors hälsa och för miljön. Riskbedömningen omfattar en bedömning av hur omfattande användningen av spridningsutrustningen är.  
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om riskbedömningen av utrustning för spridning av växtskyddsmedel. 
14 § 
Tidsplan för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och undantag i fråga om testning 
Sådan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som är i yrkesmässig användning ska testas med högst fem års intervaller till utgången av 2020 och därefter med högst tre års intervaller. Ny utrustning för spridning av växtskyddsmedel som uppfyller de krav som ställts på maskiners säkerhet ska testas minst en gång inom fem år från det att utrustningen skaffades. 
Utifrån en riskbedömning kan tidsplaner som avviker från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas för testning av 
1) sådan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som inte används för besprutning, 
2) ryggsprutor och annan handhållen utrustning för spridning av växtskyddsmedel, 
3) sådan annan utrustning för spridning av växtskyddsmedel som används i mycket liten omfattning. 
Avvikande tidsplaner för testning får dock inte tillämpas på växtskyddssprutor som monterats på tåg eller luftfartyg eller på växtskyddssprutor med bommar som är över 3 meter breda, inbegripet växtskyddssprutor med bommar som monterats på såningsutrustning. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas utifrån en riskbedömning närmare bestämmelser om de tidsplaner för testning som ska tillämpas på utrustning för spridning av växtskyddsmedel. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får det föreskrivas att bärbar spridningsutrustning för växtskyddsmedel och ryggsprutor inte behöver testas, om användningen av dessa på basis av en riskbedömning enligt 12 a § inte medför någon risk för hälsan eller miljön.  
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (341/2016), som utfärdats med stöd av bestämmelser som ändrats genom denna lag, förblir i kraft. 
Helsingfors den 13 oktober 2016 
Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
Jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
Senast publicerat 13.10.2016 15:24