Regeringens proposition
RP
3
2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att gymnasielagen ändras. Den bestämmelse enligt vilken särskilda bestämmelser gäller för förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i lagen ska enligt förslaget ändras till ett bemyndigande att utfärda bestämmelser om detta genom förordning av statsrådet. Därtill föreslås en ändring av teknisk natur av 28 § 1 mom. i gymnasielagen. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
I propositionen föreslås en ändring av 19 § 2 mom. i gymnasielagen (629/1998). 
Enligt gällande 19 § 2 mom. gäller särskilda bestämmelser för förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i den lagen. Bestämmelsen hänvisar till bestämmelser på lagnivå, trots att avsikten när den stiftades var att delegera den normativa makten till förordningsnivå. Formuleringen korrigeras så att den motsvarar avsedd författningsnivå, så att bestämmelser om gemensamma förfaranden vid, tidtabellerna för, innehållet i och inlämnande av ansökan till samt övriga motsvarande frågor i anslutning till ansökningsprocessen till utbildning som avses i lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Justitiekanslern i statsrådet har anmärkt till undervisnings- och kulturministeriet att ifrågavarande bestämmelse i gymnasielagen bör fås att träda i kraft så snart som möjligt, eftersom gällande bestämmelse är formulerad som en hänvisningsbestämmelse, vilket gör tillämpningen av den problematisk. 
I gällande 28 § 1 mom. hänvisas felaktigt till 20 § 3 mom. Hänvisningen ska gälla 20 § 4 mom., och därför föreslås en ändring av teknisk natur i paragrafens 1 mom. 
Det föreslås inga andra ändringar av innehållet i lagen. Därför har det inte ordnats något egentligt remissförfarande i detta ärende. 
2
Propositionens konsekvenser
Propositionen har inga ekonomiska eller andra konsekvenser. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid undervisnings- och kulturministeriet. 
4
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i gymnasielagen (629/1998) 19 § 2 mom. och 28 § 1 mom., av dem 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1044/2013, som följer: 
19 § 
Ansökan om inträde 
Bestämmelser om förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
28 § 
Studiesociala förmåner 
Undervisningen är avgiftsfri för studerandena. Avgifter kan dock tas ut av studerande som avses i 20 § 4 mom. samt för studentexamen som avses i 18 § och prov som avses i 12 § 2 mom. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 13 maj 2015 
Statsminister
Alexander
Stubb
Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista
Kiuru
Senast publicerat 13.5.2015 13:31