Senast publicerat 03-11-2021 12:29

Regeringens proposition RP 33/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att bilskattelagen och fordonsskattelagen ändras. Bilskattelagen ändras så att bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp stegvis sänks. Skattesänkningen fokuserar tydligt på bilar med små utsläpp. Bilskatten sjunker beroende på bilens specifika koldioxidutsläpp med högst 5,4 procentenheter fram till 2019. Eftersom man antar att bilarnas specifika koldioxidutsläpp kommer att sjunka kommer skatten på en bil med medelstora utsläpp ungefär att halveras fram till 2020. Fordonsskattelagen ändras så att fordonsskattens grundskatt för bilar höjs. Grundskatten höjs för alla bilar med 36,50 euro per år. Sammantaget innebär skatteändringarna dock att trafikbeskattningen lindras från och med 2018.  

Dessutom föreslås i propositionen att i bilskattelagen görs de ändringar i fråga om bestämmande av skatten på begagnade fordon som införs till Finland som förutsätts i Europeiska unionens domstols avgörande. Vid beskattningen av begagnade fordon som införs till Finland ska tillämpas en jämförelseskatt genom vilken man säkerställer att det inte tas ut mera i skatt för en importbil än vad som återstår i bilskatt i värdet på en motsvarande, i Finland redan registrerad bil.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen om ändring av bilskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Skattesänkningarna genomförs i fyra steg vid ingången av 2016—2019. Bilbeskattningen för införda begagnade fordon för vilka tagits ut för mycket skatt kan rättas från och med den 1 januari 2012 så att den stämmer överens med den föreslagna lagen. 

Också lagen om ändring av fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Fordonsskattens höjda grundskattedel tillämpas dock först i fråga om skatt som tas ut den 1 januari 2017 och därefter.  

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

1.1  Lagstiftning

1.1.1  Nationell lagstiftning

Bilskatten 

Bestämmelser om bilskatt ingår i bilskattelagen (1482/1994), som trädde i kraft vid ingången av 1995 när Finland gick med i Europeiska unionen (EU). Bilskatten är en skatt av engångsnatur baserad på fordonets värde och den tas ut på nya personbilar och personbilar som importeras som begagnade (kategori M1), paketbilar (kategori N1) och andra sådana bilar vilkas egenmassa är mindre än 1 875 kilogram, motorcyklar (kategori L3 och L4) samt fyrhjuliga motordrivna fordon i kategori L7 när de registreras eller tas i bruk i Finland första gången. Om totalmassan för en bil som är avsedd för godstransport överstiger 3 500 kilogram, är det fråga om en lastbil, som inte är ett fordon som omfattas av bilskatt. 

Bilskatten på personbilar och paketbilar är ett procenttal enligt skattetabellen i bilagan av bilens beskattningsvärde. Skattesatsen på en personbil eller en sådan paketbil som första gången togs i bruk efter ingången av 2008 bestäms utifrån koldioxidutsläppet vid den kombinerade specifika bränsleförbrukningen vid stads- och landsvägskörning. Om det inte har antecknats några uppgifter om det specifika koldioxidutsläppet i de tekniska uppgifterna om bilen, bestäms skattesatsen utifrån det beräknade koldioxidutsläppet enligt bilens totalmassa och drivkraft. Den beräknade utsläppsnivån används vid beskattningen av äldre begagnade fordon och sådana nya fordon som inte omfattas av unionens bestämmelser om typgodkännande och mätning av utsläppsmängder. Den beräknade skattesatsen höjs med en och en halv gånger, om förhållandet mellan bilens effekt uttryckt i kilowatt och totalmassan uttryckt i kilogram är minst 0,15. I stället för en beräknad skattesats kan den skattskyldige dock lägga fram en utredning om det specifika koldioxidutsläppet baserat på typgodkännande eller om specifikt koldioxidutsläpp som definierats enligt kraven i den övriga EU-lagstiftningen. Den minsta skattesatsen som bygger på specifikt koldioxidutsläpp eller beräknat utsläpp är fem och den största femtio. Från skattesatsen på stora paketbilar görs dessutom ett avdrag enligt bärförmåga som är 9,8—21,7 procentenheter.  

Skattesatsen på skattepliktiga bussar, dvs. bussar som väger under 1 875 kilogram, bestäms inte enligt koldioxidutsläppet, utan skatten är fasta 31,7 procent av beskattningsvärdet. Skatten på motorcyklar är beroende på motorns slagvolym 9,8—24 procent av beskattningsvärdet. Skatten på eldrivna fordon i kategori L är 12,2 procent. 

Enligt gällande bilskattelag bestäms skattesatsen på samma sätt vid beskattningen av fordon som importerats både som nya och som begagnade. Ett fordon anses vara begagnat om det har varit registrerat eller i användning. Övriga fordon betraktas som nya fordon vid tillämpningen av lagen. 

Bilbeskattningsvärdet på ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln som innehåller skatter. Med allmänt värde i detaljhandeln avses det pris som ett likadant fordon allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument, vid den tidpunkt då fordonet anmäls eller borde ha anmälts till beskattning. Om något värde baserat på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, bestäms det allmänna värdet i detaljhandeln utifrån det pris som likadana fordon allmänt saluförs till, minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar. Beskattningsvärdet är lika med det allmänna konsumentpriset på fordonet inklusive alla skatter bestämt på basis av prisuppgifter från bilmarknaden i Finland vid tidpunkten för beskattningen. Det faktiska priset på det fordon som beskattas, t.ex. fordonets pris i detaljhandeln eller inköpspris i utlandet, används inte som grund för beskattningsvärdet.  

Allt det som köparen direkt eller indirekt betalar som vederlag för fordonet till säljaren eller till tredje part anses ingå i fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Sedvanliga finansieringskostnader och sedvanliga kostnader upp till högst 600 euro för leverans av fordonet till kunden räknas dock inte in i fordonets värde. I det allmänna värdet i detaljhandeln inkluderas all den utrustning som finns i fordonet när fordonet säljs till köparen. När beskattningsvärdet på ett fordon fastställs anses till fordonet höra åtminstone den funktionsdugliga utrustning som, enligt vad som särskilt föreskrivits, krävs för att fordonet ska kunna godkännas för trafik, samt sådan annan utrustning som, enligt typgodkännandet eller enligt utredning publicerad i det land där fordonet är tillverkat, hör till dess standardutrustning. När beskattningsvärdena på nya fordon bestäms på grundval av det allmänna värdet i detaljhandeln tar man hjälp av s.k. handelspositioner. Importören eller tillverkaren av en ny fordonsmodell som kommer ut på marknaden ska när de saluför modellen affärsmässigt, innan de avger en skattedeklaration, till Tullen uppge det pris till vilket fordonsmodellen allmänt bjuds ut till försäljning i Finland. Tullen fastställer utifrån uppgifterna beskattningsvärdena på nya fordon för respektive handelsposition. Positionerna skapas på marknadens villkor och på kommersiell grund. Tullen fastställer beskattningsvärdena för nya fordon som importerats även i annat än i kommersiellt syfte. 

Begagnade fordons allmänna värde i detaljhandeln bestäms på grundval av de prisuppgifter som finns att tillgå på marknaden. Värdet bestäms enligt den allmänna prisnivån och inte på basis av t.ex. en enskild försäljning. Detta motiveras av att alla skattskyldiga ska garanteras en jämlik behandling. Hur värdet bestäms påverkas dock även av fordonets individuella egenskaper, och den utredning som den skattskyldiga lägger fram om fordonets värde beaktas när fordonets värde bestäms. Tullen bedömer hur fordonets skick påverkar värdet. 

Skyldig att betala bilskatt är den som antecknats i registret som ägare till fordonet. Vid köp på avbetalning är den skattskyldige dock köparen, som antecknas i registret som fordonets innehavare. Om en bil importeras eller tillverkas av ett registrerat ombud som godkänts av Tullen, ansvarar ombudet för bilskatten i stället för den skattskyldige eller innehavaren. Den som har antecknats i registret som ägare till fordonet är dock sekundärt ansvarig för skatten, utom när denne påvisar att han eller hon har betalat ett belopp som motsvarar bilskatten till det registrerade ombudet eller en representant för ombudet. 

I bilbeskattningen är fordonets registrering eller ibruktagande i regel den händelse som skapar underlag för beskattningen. Underlaget för den skatt som ska betalas för ett fordon bestäms på basis av tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen. Eftersom en skattskyldig, som inte är registrerad som ombud, likväl måste avge bilskattedeklaration och betala skatt innan fordonet införs i fordonstrafikregistret, har tidpunkten för avgivande av bilskattedeklaration för dessa skattskyldigas vidkommande i praktiken kommit att bli den viktigaste tidpunkten för bestämmande av skatteunderlaget.  

Som registrerat ombud kan godkännas en sådan importör eller tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet och som är tillförlitlig och kan avge bilskattedeklarationer till Tullen i maskinläsbar form. Ett registrerat ombud ska ställa den säkerhet Tullen kräver så, att man i tillräcklig grad kan garantera skatteinflödet samt möjliggöra registrering och ibruktagande av fordon redan innan beskattningen har inletts och skatten betalts. Ett registrerat ombud anmäler för varje deklarationsperiod som bestäms av Tullen de fordon till beskattning som kommer att registreras eller tas i bruk under perioden. Tullen fastställer tre deklarationsperioder per kalendermånad. Registrerade ombud ska för respektive period avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter periodens slut. Den skattskyldige erhåller för varje fordon av tullen ett beskattningsbeslut i elektronisk form, som samtidigt är en faktura. Dessutom får ombudet efter periodens slut en specifikation för hela beskattningsperioden. Fakturan förfaller 25 dagar efter det att perioden har löpt ut.  

Behörig myndighet i fråga om bilbeskattning är i regel Tullen. Tullen ska verkställa bilbeskattningen innan ett fordon första gången registreras eller tas i bruk. Trafiksäkerhetsverket sköter dock sådan bilbeskattning som efter den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon ska verkställas på grund av en ändring av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt. 

Fordonsskatten 

Bestämmelser om fordonsskatt ingår i fordonsskattelagen (1281/2003). Fordonsskatten består av grundskatt och drivkraftsskatt. Dessutom tas för utomlands registrerade fordon i vissa fall ut fast skatt och konsumtionsskatt. Grundskatten är en fiskal skatt som tas ut på person- och paketbilar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G). Skatten tas ut per dag och bestäms för 12 månader långa skatteperioder på grundval av de uppgifter som finns om bilen i fordonstrafikregistret. Skatt tas inte ut för de dagar då bilen enligt anmälan varit avställd. Skatten kan betalas på en gång eller på den skattskyldiges begäran i två eller fyra rater. 

Grundskatten har genom lagen om ändring av fordonsskattelagen (1311/2007) och lagen om ändring av 10 § i lagen om ändring av fordonsskattelagen (943/2009) ändrats så, att den baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp. Lagarna trädde i kraft den 1 februari 2010. Grundskatten bestäms i första hand på grundval av de koldioxidutsläpp som biltillverkaren meddelat i samband med EU-typgodkännandet och som motsvarar den kombinerade specifika bränsleförbrukningen vid stads- och landsvägskörning. Sedan man övergick till en beskattning som grundar sig på koldioxidutsläpp har grundskatten höjts två gånger. Den första höjningen gjordes vid ingången av 2013 och den senare höjningen gäller grundskatt som tas ut från ingången av 2016. 

Grundskatten bestäms på grundval av de vid typgodkännandet fastställda koldioxidutsläppen för personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter, samt för personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter. För paketbilar bestäms grundskatten på grundval av koldioxidutsläppen, om bilen har tagits i bruk första gången den 1 januari 2008 eller därefter. 

Om ett fordon har tagits i bruk före ovan nämnda tidpunkt eller om koldioxidutsläppen inte har fastställts vid typgodkännandet, bestäms grundskatten på grundval av fordonets totalmassa. Totalmassan kan anses som den bästa tillgängliga tekniska beskattningsgrunden som motsvarar koldioxidutsläppen och som finns tillgänglig för alla fordon i registret. 

Sedan 2016 är fordonsskattens belopp 70 euro per år, om koldioxidutsläppet är 0 gram per kilometer och 618 euro, om utsläppet är 400 gram eller mera. Grundskattebeloppet för elbilar är det lägsta möjliga skattebeloppet, dvs. 70 euro per år. Mellan maximi- och minimiskatten finns ett särskilt skattebelopp angivet för varje antal koldioxidgram. Den grundskatt som bestäms på grundval av totalmassan är 186—596 euro per år. Skatten är 186 euro när fordonets totalmassa är högst 1 300 kilogram och 596 euro när totalmassan är 3 401 kilogram eller mera. Den skatt som baserar sig på totalmassan är angiven per hundra kilogram. Denna skatt är något lindringare än den skatt som bestäms på grundval av de faktiska koldioxidutsläppen.  

Fordonsskattens drivkraftsskatt tas ut på person-, paket- och lastbilar som drivs med annat bränsle än motorbensin. Utöver sitt statsfinansiella syfte används drivkraftsskatten till att utjämna olika stora användningskostnader för bilister med personbilar som drivs med bränslen som beskattats på olika sätt. Drivkraftsskatten för personbilar är kopplad till skatten på trafikbränslen. Drivkraftsskatten på paketbilar och lastbilar har inte samma beskattningsutjämnande inverkan. Genom drivkraftsskatten på lastbilar genomförs den årliga skatt på tunga fordon som förutsätts i EU:s lagstiftning. När drivkraftsskatten på lastbilar bestäms beaktas utöver totalmassan och antalet axlar dessutom om bilen används för dragning av släpvagn. 

Fordonsskatten tas ut på förhand för en löpande 12 månader lång skatteperiod. Om fordonsskatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt tid, beläggs fordonet med användningsförbud. Medan användningsförbudet är i kraft får fordonet inte användas i trafik förrän den skatt som förfallit till betalning har betalats helt och hållet.  

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller den som har antecknats som innehavare är skyldig att betala fordonsskatt på fordonet för den tid för vilken han eller hon varit antecknad i registret som fordonets ägare respektive innehavare. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som är skattskyldig. Skattskyldigheten inträder när ett fordon första gången registreras eller omregistreras eller påställs, eller när uppgifterna om ägare eller innehavare till ett i registret infört fordon ändras så att skatten ska påföras en ny skattskyldig. Skattskyldigheten kan också inträda när ett skattefritt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattepliktigt eller när förutsättningarna för skattebefrielse upphör. Skattskyldigheten upphör när det i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt eller när uppgifterna om fordonets ägare eller innehavare ändras så att skatt ska påföras en ny skattskyldig. 

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Trafiksäkerhetsverket. Tullen är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland. Skatteuppbördsmyndigheterna handhar verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen. 

1.2  Europeiska unionens lagstiftning och rättspraxis

1.2.1  Icke-diskriminerande skatter

Bilskatten och fordonsskatten är nationella skatter som inte har harmoniserats genom EU-lagstiftningen med undantag för den årliga avgiften för tunga fordon. Medlemsstaterna kan därmed självständigt bestämma på vilka grunder och till vilket belopp de tar ut sådana skatter på fordon. I beskattningen ska likväl beaktas bestämmelserna om beskattning i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan FEUF). Den viktigaste bestämmelsen i fråga om detta är artikel 110 i fördraget som innehåller ett förbud mot diskriminerande skatter. Europeiska unionens domstol har meddelat flera domar som gäller tillämpningen av artikel 110 FEUF och artikel 90 i dess föregångare, det innehållsmässigt motsvarande fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan EG) i synnerhet vid bilbeskattningen av begagnade importfordon. 

Unionens domstol har i rättspraxis ansett att diskrimineringsförbudet innebär att syftet är att genom artikel 90 EG garantera en fullständig neutralitet för statsintern beskattning, när det är fråga om konkurrensen mellan produkter som redan finns på den inhemska marknaden och produkter som importeras (bland annat målen C-47/88 kommissionen mot Danmark, C-101/00 Tulliasiamies och Siilin och C-387/01, Weigel). Enligt vedertagen rättspraxis begås ett brott mot första punkten i artikel 90 EG, om skatten på en importerad produkt och en likadan inhemsk produkt räknas på olika sätt och i enlighet med olika detaljerade regler så att skatten på en importerad produkt är större, även om det bara är i vissa fall. Den andel av skatten som ingår i fordonets värde anses minska i samma proportion som även värdet på fordonet. Detta ansågs innebära att skattesatsen på ett fordon som beskattas som begagnat fick vara högst lika stor som den skattesats som var i kraft då fordonet första gången togs i bruk. Även fordonets pris på marknaden skulle klarläggas. 

Unionens domstol avgav 2006 en dom som gällde bilskatten i Ungern (målen C-290/05 Nadasdi och C-333/05 Nemeth), där man intog en annan ståndpunkt i fråga om tillämpningen av förbudet mot skattediskriminering på fordon som importerats som begagnade, när en medlemsstat inför en ny skatt eller ändrar skattesatsen eller underlaget för fastställandet av en gällande skatt. Enligt avgörandet saknar de skatterna betydelse som har införts före skatteförändringen. Domstolen konstaterade också att det inte heller är relevant att det finns begagnade fordon som tidigare registrerats i Ungern och vilkas marknadsvärde inbegriper det återstående beloppet i den tidigare gällande konsumtionsskatten. Detta innebar att begagnade importfordon kunde beskattas enligt den skattesats och de skattegrunder som gällde vid tidpunkten för importen. Enligt domen ska det vad gäller de kriterier som kan användas vid fastställelsen av en skatt eller avgift erinras om att gällande gemenskapsrätt inte begränsar medlemsstaternas frihet att upprätta ett differentierat avgiftssystem för vissa varor enligt objektiva kriterier, även om det är fråga om liknande varor i den mening som avses i första stycket i artikel 90 EG. Sådana olika beräkningsmetoder är emellertid förenliga med gemenskapsrätten enbart om de tjänar mål vilka, även de, är förenliga med fördragets och sekundärrättens krav och om formerna för dem är av den arten att all direkt eller indirekt diskriminering av import från andra medlemsstater eller skydd av konkurrerande inhemska varor undviks. Inom ramen för ett system för registreringsskatt utgör sådana kriterier som motortyp, cylindervolym och miljöklassificering objektiva kriterier. De kan således tillämpas inom ett sådant system. Däremot krävs inte att skattens storlek ska ha ett samband med fordonets pris. En registreringsskatt får emellertid inte vara högre för varor med ursprung i andra medlemsstater än för liknande inhemska varor. 

Unionens domstol meddelade 2011 en ny dom om förbudet mot skattediskriminering (402/09, Tatu). I fallet var det fråga om en miljöskatt som tas ut när motorfordon registreras i Rumänien. Skatten hade införts 2008 och innan dess hade ingen registreringsskatt på fordon tagits ut i Rumänien. Den nya skatten bestämdes enligt den tekniska Euro-normen för fordon så att skatt på fordon som hör till olika kategorier räknades på olika sätt och enligt olika grunder. I synnerhet för de äldsta fordonen var skattenivån hög. Unionens domstol ansåg i sin dom om Rumänien att införandet av en miljöskatt strider mot diskrimineringsförbudet, om beskattningen avskräcker personer från att sätta begagnade fordon som köpts i andra medlemsstater i trafik i Rumänien utan att skatten för den delen avskräcker personer från att köpa begagnade fordon med samma ålder och i samma skick på den inhemska marknaden. I domstolens dom konstateras inte att avsikten med den skulle vara att ändra eller upphäva den tolkningslinje som antagits i domen som gällde Ungern 2006. I sin dom om Rumänien har domstolen konstaterat att syftet med diskrimineringsförbudet inte är att hindra en medlemsstat från att införa nya skatter eller att förändra skattesatsen eller beräkningsgrunden för befintliga skatter. Enligt domen har medlemsstaterna dock inte en obegränsad makt att utforma nya skatter, och beskattningen får inte avskräcka från import av varor från andra medlemsstater till förmån för nationella produkter. I domen betonas de uppenbara verkningar skatten har för import av begagnade bilar till Rumänien. 

Också i ett mål som gäller bilbeskattningen i Nederländerna (C-437/12, X), där domstolen meddelade sin dom i december 2013, var det fråga om tillämpningen av artikel 110 FEUF i en situation där grunden för en registreringsskatt på fordon hade ändrats. I Nederländerna hade man stegvis övergått från en skatt som baserar sig på ett s.k. listpris till en skatt baserad på koldioxidutsläppen. Till följd av förändringarna har beloppet på den skatt som tas ut på liknande fordon beroende på fordonets egenskaper kunnat stiga eller sjunka jämfört med de tidigare skattegrunderna. I domen hänvisas till domarna gällande bilbeskattningen i både Ungern och Rumänien. Unionens domstol har dock i sin diskrimineringsbedömning av fordon som importeras som begagnade återtagit den linje som rådde före domen om bilskatten i Ungern. Enligt dåvarande vedertagna tolkning har inte mer skatt kunnat tas ut på ett begagnat importfordon än den som ingår i värdet på ett liknande fordon som beskattats som nytt. I domen konstaterades att trots ändringen i sättet att beräkna skatt i Nederländerna kvarstår skyldigheten att betala skatt, dvs. den första registreringen av ett fordon i Nederländerna, oförändrad trots att sättet att beräkna skatten har ändrats. Det är enligt domstolen således fråga om samma skatt som tidigare. Även om det antogs att det är fråga om en ny skatt ska förbudet mot skattediskriminering enligt domen tillämpas varje gång beskattningen kan avskräcka från import av varor från andra medlemsstater till förmån för liknande inhemska varor. I domen konstateras att relevanta liknande fordon utgörs av fordon som redan finns på den nederländska marknaden och som har kännetecken som bäst motsvarar kännetecknen hos det ifrågavarande fordonet som ska beskattas. Förbudet mot skattediskrimineringen utgör ett hinder för en skatt i likhet med den i Nederländerna och i den omfattning skatten på importerade begagnade fordon överstiger det lägsta återstående belopp som ingår i värdet på liknande begagnade fordon som redan registrerats i Nederländerna.  

1.2.2  Europeiska unionens mål för att minska utsläppen

Europeiska rådet godkände i oktober 2014 unionens riktlinjer för klimat- och energipolitiken fram till 2030. Målet på EU-nivå för sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln är en minskning på 30 procent av växthusgasutsläppen jämfört med 2005. Målet skärptes således jämfört med det tidigare minskningsmålet på 16 procent som ställdes för 2020. Trafiken är en av de största utsläppskällor som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter. 

En strategi på unionsnivå för koldioxidutsläppen från person- och paketbilar ingår i det meddelande som kommissionen publicerade i februari 2007 (KOM(2007)19). Enligt meddelandet kan målen nås genom övergripande insatser, där man förutom krav på biltillverkarna använder bl.a. konsumentinformation och ekonomiska styrmetoder för att styra konsumenterna att välja mer utsläppssnåla och energieffektiva fordon. Som ett led i genomförandet av strategin i EU har man antagit Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon. Enligt förordningen ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar före 2015 fås ned till 130 gram per kilometer och före 2020 till 95 gram per kilometer. Bestämmelser om minskningen av utsläpp från paketbilar finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 253/2014 om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon. Enligt förordningen får de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya paketbilar i genomsnitt vara 147 gram per kilometer 2020. Skyldigheterna att minska utsläppen gäller biltillverkare så att om de genomsnittliga koldioxidutsläppen från en tillverkares bilar överskrider utsläppsmålet för det aktuella året, påför kommissionen tillverkaren en avgift för extra utsläpp. 

1.3  Bilskatt och fordonsskatt i vissa andra länder

Enligt de uppgifter kommissionen samlat in tar en klar majoritet av medlemsländerna ut en årlig skatt i likhet med fordonsskatten för ägande eller användning av fordon i trafiken. Grunden för skatten är vanligen motorns storlek eller effekt, fordonets bränsleförbrukning eller skadlighet för miljön. Danmark, Irland och Nederländerna har de högsta skattenivåerna. Nivån på fordonsskatten i Finland är något högre än den genomsnittliga europeiska nivån. Fordonsskattens andel av medlemsstaternas skatteinkomster är i genomsnitt cirka 0,9 procent, medan den i Finland var cirka en procent 2014. 

Utifrån kommissionens uppgifter tas en skatt i likhet med bilskatten ut på fordon i samband med registreringen i 21 av EU:s medlemsländer. I de flesta medlemsländer bygger uppbörden av registreringsskatt nu på egenskaper som beskriver de miljöolägenheter som fordon orsakar, såsom koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, motorvolym eller effekt. Högst skattenivå bland medlemsländerna har Danmark. Skattenivån i Finland är näst högst, även om den annorlunda strukturen på registreringsskatterna gör det svårare att direkt jämföra skattenivåer mellan medlemsstaterna. I de flesta medlemsstater är skattenivån relativt låg. Förutom i Finland och Danmark är skattenivån dock hög även i Irland, Nederländerna, Malta, Portugal och Österrike. Registreringsskattens andel av medlemsstaternas skatteinkomster är i genomsnitt cirka 0,4 procent, medan motsvarande anden i Finland var cirka en procent 2014. Högst var registreringsskattens andel i Malta med cirka två procent av skatteinkomsterna. Bland de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är nivån på bilskatten anmärkningsvärt hög i Norge.  

1.4  Praxis

1.4.1  Bilbeståndet och utsläppen från trafiken

Antalet personbilar och körda kilometer har ökat i jämn takt i Finland, med undantag för under den ekonomiska recessionen i början av 1990-talet. Det sammanlagda antalet körkilometer för personbilar har ungefär fördubblats jämfört med början av 1980-talet. Vägtrafikens volym per invånare och det genomsnittliga antalet körda kilometer per personbil är högre än genomsnittsnivån i EU-länderna. Trafikmängderna påverkas av många olika samhällsfaktorer, som t.ex. den ekonomiska utvecklingen, kostnaderna för mobiliteten, hushållens tillgångar och livsstil, beslut som rör markanvändning och trafiklösningar, region- och samhällsstrukturen, sysselsättnings- och bostadspolitiken samt serviceutbudet inom olika trafikformer och deras attraktionskraft. Dessa faktorer, som är beroende av beslut fattade i flera olika instanser, påverkar förutom själva fordonsanskaffningen även hur mycket det körs med varje enskilt fordon. Även förändringarna i människornas värderingar och tidsanvändning, bl.a. mera fritid och fler fritidssysselsättningar, pressar upp trafikmängderna. 

De flesta utsläpp av föreningar i vägtrafiken har klart minskat sedan slutet av 1980-talet trots att trafikmängderna har ökat. Utsläppen har bland annat bromsats av bränslen som brinner renare och katalysatorer som renar avgaserna. Katalysatorer blev obligatoriska i nya bilar i början av 1992.  

Till skillnad från andra utsläpp i vägtrafiken, fortsatte koldioxidutsläppen länge att öka i takt med att trafikmängderna ökade. Störst var de 2007. Sedan dess har även koldioxidutsläppen börjat minska något och är nu i stort sett på motsvarande nivå som i början av 2000-talet. Under de senaste åren har koldioxidutsläppen i trafiken minskats i synnerhet av den ökade användningen av biobränslen och de allt mindre specifika utsläppen från nya personbilar.  

Trafiken står för ungefär en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Finland. Trafikens andel av utsläppen inom sektorer som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter utgör cirka 40 procent. Ungefär 80 procent av trafikutsläppen kommer från vägtrafiken. Av utsläppen i vägtrafiken kommer cirka 60 procent från personbilstrafiken, något under 40 procent från paketbilar, bussar och lastbilar och cirka en procent från motorcyklar och mopeder. År 2012 var koldioxidutsläppen i vägtrafiken cirka 11 miljoner ton. Koldioxidutsläppen från fordon står i direkt proportion till bränsleförbrukningen, som påverkas av fordonens specifika förbrukning, körsätt och trafikmängden. 

I början av 2015 innehöll fordonstrafikregistret i Finland 3,2 miljoner personbilar, varav 2,6 miljoner bilar användes i trafiken. Antalet paketbilar i registret var cirka 400 000, varav cirka 300 000 bilar användes i trafiken. År 2013 kördes i genomsnitt 15 300 kilometer med bensindrivna personbilar och cirka 25 900 kilometer med dieseldrivna personbilar. Det genomsnittliga antalet körda kilometer för paketbilar är cirka 11 600 kilometer per år. Medelåldern för personbilar som var i användning i trafiken 2014 förutom museibilar var 11,1 år. 

År 2014 beskattades cirka 121 700 nya fordon som omfattas av bilskatt. Antalet nya personbilar som beskattades var 101 000, paketbilar 10 600 och motorcyklar 3 800. Dessutom beskattades 18 000 personbilar och 1 400 paketbilar som importerats som begagnade, 2 000 motorcyklar samt 1 900 fordon som importerats som flyttgods.  

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för personbilar som används i trafiken är cirka 167 gram per kilometer och för paketbilar 199 gram. Utsläppen från nya bilar är dock märkbart lägre än genomsnittet, eftersom koldioxidutsläppet från nya personbilar som registrerades i maj 2015 var i genomsnitt 124 gram per kilometer. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet på 123,2 gram från nya bensindrivna bilar är något lägre än det genomsnittliga utsläppet från dieseldrivna bilar på 127,8 gram. Det genomsnittliga utsläppet från nya paketbilar 2014 var cirka 183 gram.  

Bilskattens och fordonsskattens belopp och skatteintäkter 

Intäkterna från bilskatten 2014 var 918 miljoner euro. Av skatten inflöt 89 procent från nya fordon och 11 procent från fordon som importerats som begagnade. Det genomsnittliga beskattningsvärdet på nya personbilar var cirka 32 000 euro och bilskatten 7 200 euro. Den genomsnittliga skattesatsen var då 22,5. Beskattningsvärdet på bilar som importerats som begagnade var i genomsnitt 18 200 och bilskatten 5 700 euro med en skattesats på 31,7. Beskattningsvärdet på nya paketbilar var 35 600 och bilskatten 6 100 euro. Beskattningsvärdet på nya motorcyklar var i genomsnitt 13 200 och skatten 2 900 euro. 

Intäkterna från fordonsskatten 2014 var 877 miljoner euro. Grundskattens andel av detta var cirka 59 procent, drivkraftsskattens cirka 39 procent och andelen tillägg för betalningssättet cirka två procent. Av intäkterna från grundskatten inflöt 432 miljoner euro från personbilar och 87 miljoner euro från paketbilar. Fordonsskattens genomsnittliga grundskatt på personbilar i registret 2016 är cirka 228 euro per år. Den genomsnittliga grundskatten på paketbilar är cirka 365 euro per år. 

Den genomsnittliga grundskatten på nya person- och paketbilar som togs i bruk 2015 är avsevärt mycket lägre än den genomsnittliga skatten på fordonen i registret. Den genomsnittliga grundskatten på nya personbilar som registrerades i maj 2015 är cirka 153 euro per år. Den genomsnittliga skatten på personbilar som importerats som begagnade är i dagens läge cirka 252 euro per år. Den genomsnittliga grundskatten på nya paketbilar är cirka 277 euro per år.  

Även husbilar omfattas av fordonsskatt och grundskatten på dem bestäms på samma sätt som skatten på person- och paketbilar. För husbilar behöver man dock inte mäta koldioxidutsläppen vid EU-typgodkännande, och därför bestäms skatten på husbilar i regel enligt totalmassan. Fordonsskattens genomsnittliga grundskatt på husbilar är 531 euro per år. Drivkraftsskatt på husbilar betalas enligt skattesatsen på paketbilar som är lägre än skattesatsen på personbilar.  

Av de personbilar som omfattas av grundskatt bestäms skatten på grundval av de uppmätta specifika koldioxidutsläppen för cirka 68 procent av bilarna och på grundval av totalmassan för cirka 32 procent av bilarna. Den genomsnittliga grundskatt som bestäms på grundval av totalmassan är för personbilar 249 euro och för paketbilar 398 euro per år. Antalet fordon som beskattas på grundval av totalmassan sjunker långsamt när fordonsbeståndet förnyas, men tills vidare är deras andel fortfarande rätt stor. Den genomsnittliga grundskatt som bestäms på grundval av koldioxidutsläppen är för personbilar cirka 219 euro och för paketbilar cirka 288 euro per år. 

1.4.2  Rätts- och beskattningspraxis i Finland

Högsta förvaltningsdomstolen gav i december 2014 ut två årsboksavgöranden som gällde beskattningen av begagnade bilar och som preciserar tillämpningen av ovan nämnda avgörande av unionens domstol C-437/12, X i Finland. Det första fallet (HFD:2014:182) gällde en bil som importerats till Finland från Tyskland där den tagits i bruk 1998. Med hänvisning till unionens domstols rättspraxis ansåg högsta förvaltningsdomstolen att systemet i bilskattelagen inte är uppbyggt så att det under några som helst förhållanden gör det möjligt att för en bil som importerats från en annan medlemsstat påföra högre skatt än vad som i skatt återstår i ett liknande fordon som redan är registrerat i Finland. Av denna anledning ansåg domstolen att beskattning utan diskrimineringsbedömning stod i strid med artikel 90 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nuvarande artikel 110 FEUF). Vid bedömningen av den skatt som återstår i en liknande bil som redan är registrerad i Finland skulle inte beaktas den mervärdesskatt som i tiden påförts bilskatten på denna bil (på finska elv). Eftersom den skattskyldige inte hade överklagat förvaltningsdomstolens beslut och tullombudet i sina besvär inte hade påstått att förvaltningsdomstolens diskrimineringsbedömning skulle ha varit felaktig annat än i fråga om mervärdesskatten på bilskatten, var frågan huruvida förvaltningsdomstolens diskrimineringsbedömning stod i strid med unionsrätten inte föremål för avgörande i högsta förvaltningsdomstolen. I sitt beslut med anledning av den skattskyldiges besvär ansåg förvaltningsdomstolen att tillämpning av den på koldioxidutsläpp baserade skattesats om vilken bestäms i 5 a § i bilskattelagen (1292/2007) kan leda till att för ett fordon som importeras till Finland kommer att uppbäras mera bilskatt än vad som återstår i ett motsvarande fordon vars första registrering har skett i Finland. 

Det andra avgörandet (HFD:2014:183) gällde ansökan om återbrytande av bilbeskattningsbeslut om en bil som importerats som begagnad. Även denna bil hade på motsvarande vis beskattats i strid med unionsrätten till den del som man vid verkställandet av beskattningen inte genom diskrimineringsbedömning hade försäkrat sig om att för bilen inte hade burits upp mera skatt än vad som återstod i en motsvarande bil som redan var registrerad i Finland. Bilimportören hade inte sökt ändring i beskattningen av bilen inom den utsatta tiden, över tre år. Bedömningen av förutsättningarna för att återbryta det laga kraft vunna beslutet byggde på högsta förvaltningsdomstolens sammantagna bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om återbrytande av beslutet, med hänsyn till förutsättningarna för tillämpning av bestämmelserna om återbrytande av beslut i förvaltningsprocesslagen samt till att unionens domstol i sin rättspraxis inte som regel har förutsatt att ett laga kraft vunnet beslut ska återbrytas ens i det fall att det ska anses ha stått i strid med unionsrätten.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fallet HFD:2014:183 följer domstolens redan tidigare antagna avgörandelinje. Även i sina avgöranden under åren 2010 och 2013 (HFD:2010:44 och HFD:2013:199) gick högsta förvaltningsdomstolen in för att förkasta ansökningar om återbrytande av laga kraft vunna beslut även om besluten hade konstaterats strida mot unionsrätten till den del mervärdesskatt på bilskatt hade tagits ut enligt dem. Däremot har högsta domstolen i sitt avgörande i ett mål 2013 som gällde statens skadeståndsansvar (HD 2013:58) konstaterat att uppbörden av mervärdesskatt på bilskatt på ett så tillräckligt uppenbart sätt brutit mot förbudet mot diskriminerande beskattning att staten förpliktades att ersätta importören av det begagnade fordonet för den skada som orsakats genom brott mot unionsrätten. I allmänna domstolar pågår fortfarande talan som väckts senare där den centrala frågan är hur det ska avgöras när rätten till ett sådant skadestånd ska anses preskriberad. Denna rättspraxis för frågan om när skadestånd blir preskriberade kan också ha betydelse vid bedömningen av retroaktiva tidsmässiga konsekvenser av unionens domstols och högsta förvaltningsdomstolens nyaste praxis. 

Tullen ändrade bilbeskattningspraxisen för fordon som importerats som begagnade efter högsta förvaltningsdomstolens avgörande i december 2014 (HFD:2014:182). Med anledning av avgörandet säkerställer Tullen i samband med den första beskattningen av ett begagnat fordon som importerats från en EU- eller EES-stat till Finland att beloppet av den bilskatt som i enlighet med den bilskattesats som gäller vid tidpunkten för beskattningen inte överstiger det bilskattebelopp som ingår i det allmänna detaljhandelsvärdet i Finland på liknande fordon som registreras som nya i Finland. Detta säkerställs i regel med hjälp av en jämförelseberäkning vid den första beskattningen av ett begagnat fordon. Genom en jämförelseberäkning räknas hur mycket bilskatt det finns kvar i värdet på liknande fordon som redan är registrerade i Finland. Tullen fastställer beloppet på bilskatten utifrån den beräkning enligt vilken skattebeloppet är mindre. Nya fordon beskattas i enlighet med den bilskattelag som är i kraft vid tidpunkten för beskattningen.  

Till tullen har lämnats in begäran om rättelse av skattesatserna för cirka 18 000 begagnade fordon. Behandlingen av dessa kommer enligt uppskattning att pågå fram till 2016. Den genomsnittliga skatt som ska återbäras är något över 1300 euro. Inom ramen för tiden för sökande av ändring i bilskattelagen kan omprövning under 2015 fortfarande begäras för beskattningsbeslut som fattats 2012 och senare.  

1.5  Bedömning av nuläget

1.5.1  Målen för beskattningen av trafiken och dess styrande verkan

Trafikbeskattningen gäller anskaffningen av fordon, användningen i trafiken samt den faktiska användningen. Det primära målet för trafikbeskattningen är fiskal. År 2015 bedöms intäkterna från trafikskatterna uppgå till 4,6 miljarder euro, vilket är 11,5 procent av statens skatteinkomster. Denna andel har varit i stort sett oförändrad under 2000-talet. Dessutom berörs trafiken av vissa andra allmänna skatter, som t.ex. mervärdesskatten. Under de senaste tio åren har beskattningen allt mer inriktats på användningen av fordonen. Nästan 60 procent av intäkterna från trafikskatterna inflyter av bränsleaccisen på användningen av bilen. Fordonsskatten på användningen av fordon i trafiken utgör ungefär en femtedel av intäkterna från trafikskatterna, liksom bilskatten på anskaffningen. 

Utöver de fiskala målen genomförs miljöstyrning genom trafikbeskattningen för att minska koldioxidutsläppen samt de hälsovådliga partikelutsläppen. Mängden koldioxidutsläpp står i direkt proportion till bränsleförbrukningen och bränslets kvalitet. Därför är en minskning av förbrukningen av fossila bränslen ett viktigt medel för att minska koldioxidutsläppen i trafiken.  

Bland de ekonomiska styrmedlen kan accisen på trafikbränsle anses vara en skatt som är direkt relaterad till antalet körda kilometer. Bränslenas kvalitet och utsläppen under livscykeln har beaktats i accisen på flytande bränslen. Förnybara bränslen har genom beskattningen gjorts attraktivare i Finland. Energibeskattningen reviderades i början av 2011 och skatten ändrade då så att den består av en energiinnehållskatt och en koldioxidskatt på olika bränslekomponenter. För trafikbränslen gjordes en kvalitetsgradering som även beaktar de hälsovådliga lokala utsläppen av bränslen. Energiskattereformen sänkte skattenivåerna i synnerhet för biobränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna.  

När det gäller åtgärder utanför beskattningen påverkas koldioxidutsläppen i trafiken i synnerhet av distributionsskyldigheten för biodrivmedel. Enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) ska distributörer av drivmedel leverera biodrivmedel till konsumtion så att dess andel av energiinnehållet i drivmedel utgör sex procent under åren 2011—2014. Därefter stiger distributionsskyldigheten i jämn takt och är 20 procent 2020. Alla drivmedel som distribueras i Finland innehåller i dagens läge biokomponenter. Enbart genom att utöka biodrivmedlen kommer man mycket nära målen för minskade växthusgasutsläpp i trafiken. 

Förutom en minskning av antalet körda kilometer är en förbättring av bränsleeffektiviteten i bilbeståndet viktigt för att minska utsläppen. Bilskatten liksom även fordonsskattens grundskatt är graderad enligt koldioxidutsläpp som motsvarar bilens specifika bränsleförbrukning. Sambandet mellan dessa skatter och utsläppen är logiskt så till vida att varje koldioxidgram påverkar direkt och öppet bilskattesatsen eller beloppet av fordonsskattens grundskatt.  

Både bilskatten och fordonsskatten gynnar oberoende av teknik alla bilar med låga utsläpp. I synnerhet el- och hybridbilar och bilar som drivs med bränslen i gasform får en betydande fördel i bilbeskattningen och fordonsbeskattningen på grund av de låga utsläpp som uppmätts från fordonen. Till exempel vid en jämförelse med bensindrivna bilar till samma pris får elbilar en skatteförmån på cirka 11 000 euro totalt för bränsleskatten, fordonsskattens grundskatt och bilskatten under en användningstid på 10 år och med 17 000 körda kilometer. 

Enligt en gemensam undersökning från Teknologiska forskningscentralen VTT och Statens ekonomiska forskningscentral VATT om drivkraftsalternativen och deras samhällsekonomiska verkningar (Nylund ym. (2015): Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset) kommer det inte förrän efter 2020 att bli aktuellt att utöka antalet elbilar i större skala och att välja styrmedel. På grund av det höga priset på elbilar lönar sig ett mera omfattande ibruktagande när kostnadsnivån sjunkit kännbart i takt med den tekniska utvecklingen. Enligt undersökningen är det med avseende på samhällsekonomin kostnadseffektivaste sättet att minska utsläpp att investera i produktionen och en ökad användning av sådana inhemska biobränslen som lämpar sig för användning i dagens fordonsmateriel. 

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från personbilar som registrerats första gången mellan 2007 och maj 2015 har sjunkit från 117 gram till 124 gram per kilometer, dvs. cirka 30 procent. Den stora utsläppsminskningen har möjliggjorts av fordonsteknikens snabba utveckling och dessutom bidrar utsläppsmålen för tillverkarna inom unionen till ett utökat utbud av bilar med låga utsläpp. Även bilskatten har haft stor inverkan på styrningen till anskaffningen av personbilar med låga utsläpp.  

Den snabba minskningen av koldioxidutsläppen från nya personbilar under de senaste åren har inte lett till någon stor minskning av de totala utsläppen i vägtrafiken. Minskningen av utsläppen i vägtrafiken med cirka sex procent är ganska liten, i synnerhet när man beaktar hur distributionsskyldigheten för biodrivmedel påverkar minskningen av utsläpp från 2008 framåt. Den viktigaste orsaken till detta torde vara ökningen av trafikmängden. Även den långsamma förnyelsen av bilbeståndet märks i den obetydliga minskningen av utsläppen i vägtrafiken. 

Trafikskatternas styrande effekt för utsläpp från bilar som importerats som begagnade har varit ganska liten. Dessutom kan den beskattningspraxis som förutsätts i högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2014:182 ytterligare i någon mån försämra miljöstyrningen inom beskattningen av begagnade importbilar. Enligt beslutet strider tillämpningen av en utsläppsbaserad skattesats mot förbudet mot diskriminerande skatter i unionsrätten, om det leder till att det tas ut en högre skatt på fordonet än vad som finns kvar i ett liknande fordon som redan är registrerat i Finland. Beslutet innebär således att den skattesats som baserar sig på koldioxidutsläpp enligt gällande skattetabell inte ska tillämpas på beskattningen av vissa bilar som importeras som begagnade utan i stället den skattesats som tagits ut på liknande bilar som redan finns på marknaden, om den är mindre än den gällande utsläppsbaserade skattesatsen. Eftersom nivån på bilskatten före den utsläppsbaserade beskattningen i huvudsak har varit högre, gäller försämringen av styreffekten dock främst en begränsad mängd bilmodeller med höga utsläpp för vilka de utsläppsbaserade skattesatserna i dagens läge kan vara betydligt högre än de skattesatser som tidigare varit gällande. 

En förnyelse av fordonsbeståndet kan anses vara ett eftersträvansvärt mål i synnerhet med tanke på att trafiksäkerheten och bränsleeffektiviteten är bättre i nya bilar. Fordonsskattens grundskatt sporrar tillsammans med bränsleskatten konsumenterna att byta till en större och bränsleeffektivare bil genom att det görs dyrare att ha och använda bilar med äldre teknik och i allmänhet högre utsläpp. Betydelsen av detta styrmedel ökar när bilskatten på nya bilar småningom sjunker parallellt med bilarnas specifika koldioxidutsläpp. Ändringarna i fordonsbeståndet har dock varit långsamma och beståndets medelålder har sedan 2008 stigit något. Fordonsskattens effekt på förnyelsen av fordonsbeståndet har sannolikt varit ganska liten. Den största orsaken till den långsamma förnyelsen av fordonsbeståndet står att finna i den allmänna ekonomiska utvecklingen, eftersom försäljningsvolymerna för nya bilar i regel reagerar parallellt, men kraftigare än indikatorerna för det allmänna ekonomiska läget. Även depressionen i början av 1990-talet märktes tydligt som en klar höjning av bilbeståndets medelålder. 

En bil används efter anskaffningsbeslutet i åratal i trafiken och därför har bilens egenskaper en viktig betydelse med tanke på miljön. Därför är en utsläppsbaserad bilskatt ett centralt styrmedel för att gynna bilar med låga utsläpp. Bilskatt tas ut i samband med anskaffningen av ett fordon och det inverkar direkt på fordonets pris, och styr därför effektivt konsumenternas val. Enligt utredningar är fordonets anskaffningspris den viktigaste egenskapen som påverkar valet av fordon. Då är en utsläppsbaserad skatt som direkt inverkar på anskaffningspriset ett fungerande styrmedel för en miljövänlig och energieffektiv bilism. 

1.5.2  Skattenivå

Den genomsnittliga nivån på bilskatten på personbilar sänktes med cirka en sjättedel i början av 2008 samtidigt som bilskatten gjordes utsläppsbaserad. Följande strukturomvandling för att öka skatteintäkterna och rationalisera miljöstyrningen trädde i kraft i april 2012. I samband med den sjönk skattens andel för bilar vars koldioxidutsläpp är mindre än 110 gram per kilometer och steg för bilar vars utsläpp är större än detta. För nya personbilar med genomsnittliga utsläpp steg skatten ungefär två procentenheter. Trots att bilskatten höjdes 2012 har den verkliga skattenivån ändå sjunkit på grund av fordonens minskade utsläpp. Även på längre sikt har den genomsnittliga nivån på bilskatt klart sjunkit. Skattesatsen beräknad enligt det genomsnittliga koldioxidutsläppet 2007 skulle ha varit 26,5, medan skattesatsen enligt det genomsnittliga koldioxidutsläppet i maj 2015 är endast 20,8. Trots den sänkta bilskattenivån är Finlands nuvarande skattenivå hög i en internationell jämförelse. Den genomsnittliga skatteandelen för fordon som importerats som begagnade har hållits kring cirka 30 procent.  

Utöver skattenivån påverkas intäkterna av bilskatt av antalet registreringar, utvecklingen av bilarnas konsumentpris samt koldioxidutsläppen från bilar som importerats som nya eller begagnade. Även skatteintäkterna av bilskatten har minskat sedan den utsläppsbaserade bilskatten infördes. De sänkta skatteintäkterna har berott på nedgången i fordonshandeln till följd av den ekonomiska recessionen. Intäkterna av bilskatten uppgick 2007 till cirka 1,2 miljarder euro, och sjönk och var som lägst 2009, då skatteintäkterna var cirka 0,7 miljarder. Intäkterna av bilskatten 2010 var cirka 0,9 miljarder euro och under åren 2011–2012 cirka en miljard euro. Därefter har skatteintäkterna varit något över 0,9 miljarder euro under åren 2013–2014. 

Rent allmänt kan man uppskatta ett en minskning på ett koldioxidgram i de genomsnittliga utsläppen sänker skatteintäkterna med cirka 5—6 miljoner euro, om intäkterna av bilskatten utgör cirka en miljard euro. Om det genomsnittliga utsläppet sjunker fem gram på ett år, vilket kan anses som en realistisk utveckling, sjunker intäkterna av bilskatten årligen cirka 25—30 miljoner euro utan förändringar i skattenivån.  

Nivån på fordonsskatten har stigit snabbt under de senaste åren. Ändringen av grundskatten 2010 så att den blev utsläppsbaserade genomfördes skatteintäktsneutralt för personbilar så att strävan var att den genomsnittliga skattebördan på dem skulle hållas oförändrad. Vid övergången till en utsläppsbaserad skatt steg den genomsnittliga skatten på paketbilar och mer än fördubblades. Därefter har fordonsskattens grundskatt höjts för alla bilar sedan både 2013 och 2016. Efter dessa höjningar har den genomsnittliga grundskatten på personbilar stigit cirka 80 procent och skatten på paketbilar med ungefär 130 procent jämfört med 2010.  

Intäkterna av fordonsskatten är betydligt stabilare än av den konjunkturkänsliga bilskatten. Intäkterna av fordonsskatten har under de senaste tio åren ökat i jämn takt på grund av skattehöjningarna och det ökade bilbeståndet. Intäkterna av fordonsskatten 2005 var 536 miljoner euro medan de 2014 var 878 miljoner euro. Skatteintäkterna antas stiga till 957 miljoner euro 2015 och till 1 060 miljoner euro 2016. I siffrorna ingår både grund- och drivkraftsskattens andel. 

Minskningen av koldioxidutsläppen från nya bilar bidrar ganska långsamt till en minskning av intäkterna av fordonsskattens grundskatt på grund av att det stora bilbeståndet förnyas så långsamt. Skattegrunden för fordonsskattens grundskatt kommer således att bestå längre än bilskattens och fordonsskattens fiskala betydelse kommer att öka ytterligare. Om man även vill bevara bilskattens fiskala betydelse på lång sikt, måste man i något skede överväga att ändra skattens struktur så att skatten baseras på andra omständigheter än fordonets koldioxidutsläpp. Inom den närmaste framtiden kommer minskningen av bilskatteintäkterna dock att vara mycket måttfull och den ekonomiska situationens utveckling inverkar betydligt kraftigare på skatteintäkterna än den förmodade minskningen av de specifika utsläppen med 4—5 gram per år. 

1.5.3  Beskattningen av fordon som importerats som begagnade

Den utsläppsbaserade bilskattereform som trädde i kraft i Finland vid ingången av 2008 genomfördes i synnerhet på grundval av den rättsnorm som framgår av unionens domstols dom gällande Ungern 2006 och av kommunikationen med kommissionens tjänstemän. Lösningen ansågs möjliggöra ett skattesystem där bilskatt tas ut på fordon som importerats som begagnade på motsvarande grunder som för fordon som registreras som nya i Finland. En skattesats som baserar sig på koldioxidutsläpp kan enligt gällande lagstiftning beroende på fordonets egenskaper vara högre eller lägre än den andel skatt som ingår i värdet på ett liknande fordon som redan finns på den inhemska marknaden och som beskattats som nytt enligt tidigare skattegrunder. I samband med bilskattereformen slopades samtidigt de tidigare tillämpade modellspecifika skattesatserna i beskattningen av begagnade importbilar. 

På grundval av unionens domstols dom gällande Nederländerna i december 2013 kan Finlands nuvarande skattebestämmelser om begagnade bilar dock inte längre anses stämma överens med kravet på icke-diskriminerande skatter i artikel 110 FEUF. Enligt unionens domstols senaste tolkning kan diskriminerande verkningar förhindras endast om det är möjligt att välja det lägsta återstående belopp av registreringsskatt som fortfarande ingår i värdet på liknande begagnade fordon som redan registrerats i landet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut i december 2014 preciserade detta genom att ta ställning till hur en diskrimineringsjämförelse ska göras vid tillämpningen av den nationella bilskattelagen. Även om en icke-diskrimineringsjämförelse redan tillämpas i Tullens beskattningspraxis bör även bestämmelserna i bilskattelagen ändras så att de motsvarar rättspraxis. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

2.1  Målsättning

Syftet med propositionen är att bilskatten i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering ska sänkas under regeringsperioden på ett sätt som gynnar utsläppssnåla bilar. Effekten på skatteintäkterna är ca 200 miljoner euro på 2019 års nivå. Samtidigt ska fordonsskattens grundskatt i enlighet med regeringsprogrammet höjas så att höjningen ökar skatteintäkterna med 100 miljoner euro från 2017. Höjningen av fordonsskatten görs av statsfinansiella skäl. Sammantaget lindras dock trafikbeskattningen från och med 2018. Syftet med åtgärderna är att förnya bilbeståndet i en utsläppssnålare riktning och flytta tyngdpunkten i trafikbeskattningen från anskaffningen av bilar till att använda dem i trafik.  

Syftet är också att skattebestämmelserna om bilar som importerats som begagnade ska ändras i enlighet med kraven i unionsrätten så att man i alla situationer säkerställer en icke-diskriminerande behandling av begagnade importfordon.  

2.2  De viktigaste förslagen

2.2.1  Bilskatten

Skattetabell 1 i bilagan till bilskattelagen föreslås bli ändrad i etapper så att bilskattens belopp sjunker för bilar vars specifika koldioxidutsläpp är högst 140 gram per kilometer. För att effektivisera bilskattens miljöstyrning skulle skattesänkningen klart gynna bilar med låga utsläpp. Skattesänkningarna skulle genomföras i enlighet med bilskattens nuvarande teknikneutrala struktur så, att skattesatsen på bilar bestäms uteslutande på grundval av det specifika koldioxidsutsläppet oberoende av fordonsteknik.  

Sedan sänkningen genomförts etappvis kommer skatten på en bil vars utsläpp motsvarar det nuvarande genomsnittliga utsläppet från nya bilar, dvs. cirka 124 koldioxidgram per kilometer att ha sjunkit 2,7 procentenheter, dvs. proportionellt 13 procent. För bilar vars utsläpp motsvarar EU:s mål för de genomsnittliga koldioxidutsläppen från personbilar före 2020, dvs. 95 gram per kilometer, skulle skatten sjunka proportionellt 32 procent. För en medelprissatt bil, dvs. en bil som ursprungligen kostat cirka 32 000 euro, innebär detta en skattesänkning på något över 1 800 euro. Jämfört med skatten på en bil med genomsnittliga utsläpp 2015 skulle skatten då ha sjunkit till ungefär hälften. 

Lättnaden skulle vara proportionellt kraftigast för bilar vars koldioxidutsläpp är under 50 gram per kilometer, vilka i praktiken i dagens läge är elbilar och hybridbilar som laddas med el. Fram till 2019 skulle skatten på dessa bilar proportionellt sjunka med upp till 52 procent. Skattelättnaden jämnas ut något mot bilar med nollutsläpp för att den fiskala grunden för bilskatten ska bevaras också för elbilar. För bilar vars uppmätta utsläpp är 0 gram per kilometer, dvs. i praktiken renodlade elbilar, skulle bilskatten sjunka från nuvarande 5 procentenheter till 2,7 procentenheter, dvs. proportionellt 46 procent från nuvarande nivå. Utsläpp från produktionen av den el som elbilar förbrukar beaktas inte i bilbeskattningen.  

Skatten skulle inte sjunka för bilar vars utsläpp överstiger 140 gram per kilometer. För ungefär hälften av de nya personbilarna placerar sig det specifika koldioxidutsläppet i dagens läge mellan 100 och 135 gram per kilometer och skattesänkningen gäller således även bilar med medelstora utsläpp. Det är motiverat att dela upp sänkningen för att trygga bilskatteintäkterna på längre sikt, för om skattesänkningen enbart inriktas på bilar med låga utsläpp skulle intäkterna från bilskatten minska betydligt snabbare under kommande år på grund av att utsläppen från nya bilar minskar. Skattesänkningen för bilar vars utsläpp överstiger genomsnittliga utsläpp, dvs. bilar med 125—140 gram utsläpp, skulle dock vara dämpad, proportionellt 1–12 procent.  

Skattesänkningen skulle inte gälla motorcyklar eller skattepliktiga bussar. Det finns för närvarande inga utsläppsuppgifter om motorcyklar. Den nuvarande graderingen av skattenivåerna enligt motorns slagvolym kan anses grovt avspegla olika stora motorcyklars bränsleförbrukning, även om beskattningen inte direkt baserar sig på koldioxidutsläpp. För motorcyklar skulle betydelsen av en effektivare skattestyrning dock bli mycket liten med tanke på de totala utsläppen i vägtrafiken. Anskaffningen och användningen av motorcyklar är mera inriktad på fritidssysselsättning än på behoven av nödvändig mobilitet och det är således motiverat att hålla deras skattenivåer högre eller åtminstone på samma nivå som för typiska personbilar.  

Skatten på skattepliktiga lätta eldrivna fordon i kategori L föreslås dock för konsekvensens skull bli sänkt så att skatten på dem motsvarar den lägsta skatten på motorcyklar och lätta fordon, dvs. 9,8 procent. Då bestäms skatten på eldrivna lätta fordon på samma sätt som på eldrivna person- och paketbilar. Också på dessa tas skatt ut enligt lägsta nivån i skattetabellen för motsvarande fordon.  

Skattesänkningen genomförs i fyra lika stora etapper under åren 2016—2019. Syftet med att sänkningen genomförs etappvis är att konsumenterna och aktörerna i bilbranschen ska kunna anpassa sin verksamhet till skatteändringen. Målet är att undvika marknadsstörningar i bilhandeln och en plötslig nedgång i lagervärdena samt orättvisa konsekvenser för konsumenterna till följd av en enskild stor skatteändring. För medelprissatta bilar, dvs. bilar med ursprungspriset 32 000 euro, skulle skatten beroende på utsläppsmängd sjunka 0—470 euro per år. Skattesänkningen i euro skulle vara störst på en utsläppsnivå om 82 gram. Skatten på bilar till samma pris som motsvarar nuvarande medelstora utsläpp, dvs. en utsläppsnivå på 124 gram, skulle sjunka cirka 210 euro per år. I proportion till priset på nya bilar skulle en enskild skattesänkning som träder i kraft vid årets början bli så pass liten att konsumenterna inte i någon större utsträckning skulle sporras att skjuta upp bilanskaffningen på grund av skatteändringarna. Ett jämförelseobjekt kan till exempel vara värdesänkningen på nya bilar, som under det första året vanligen är cirka 12—16 procent, dvs. för en medelprissatt bil cirka 4 000—5 000 euro. Även med avseende på statsfinanserna skulle en gradvis skattesänkning fram till 2019 vara en motiverad lösning för att man ska undvika plötsliga stora skatteförluster, men under regeringsperioden uppnå en lägre nivå på bilbeskattningen. Att inrikta skattesänkningen på bilar med låga utsläpp innebär också en bilbeskattning som lindras på lång sikt, eftersom koldioxidutsläppen från nya bilar minskar. Skattesänkningen väntas stimulera detta fenomen. 

Den föreslagna ändringen i bilskatten visualiseras i figuren nedan. På x-axeln visas mängden koldioxidutsläpp i gram per kilometer och på y-axeln skattesatsen. Översta linjen beskriver skattens nuvarande nivå och nedersta linjen den skattenivå som föreslagits för 2019. De etappvisa sänkningarna beskrivs med linjerna mellan dessa. 

Det föreslås att skattebestämmelserna för bilar som importeras som begagnade ändras så att icke-diskriminerande skatter ska kunna tryggas i alla situationer. Skattesatsen för begagnade fordon bestäms enligt skattenivån för ett liknande fordon som redan tidigare registrerats i Finland. I enlighet med EU-domstolens rättspraxis ska skatten på ett fordon som importeras som begagnat alltså vara det minsta belopp som finns kvar i värdet på ett liknande fordon som redan är registrerat i Finland. I beskattningen av begagnade importfordon ska således inte längre tillämpas gällande skattesats för nya fordon vid tidpunkten för beskattningen, även om den skulle vara lägre än den skatteandel som ingår i värdet på ett fordon som är lika gammalt och även i fråga om andra egenskaper ska anses vara likadant som ett fordon som redan finns på marknaden i Finland. Lösningen är en logisk följd av EU-domstolens avgörandepraxis. EU-domstolens avgörande har inte någon direkt rättslig inverkan på beskattningen av fordon som importeras till Finland från ett land utanför EES-området. Eftersom bilskatten dock är en registreringsskatt, och inte en importskatt, är utgångspunkten den att samma principer som tillämpas på beskattningen av fordon som importeras till Finland från EES-området även ska gälla fordon som importeras från tredje land. 

2.2.2  Fordonsskatten

Fordonsskattens grundskatt föreslås bli höjd med 36,50 euro per år. Höjningen av fordonsskatten genomförs som en jämn förhöjning för hela det skattepliktiga bilbeståndet, eftersom höjningen då tryggar inflödet av skatteinkomster även när bilbeståndets koldioxidutsläpp minskar. Trots den föreslagna jämna förhöjningen kommer fordonsskattens grundskatt fortfarande att ha samma styreffekt, eftersom skattebeloppet fortfarande ska vara direkt beroende av bilens specifika koldioxidutsläpp. Skatt som bygger på den totala massan föreslås bli höjd lika mycket som utsläppsbaserad skatt.  

Den föreslagna nivåändringen i fordonsskattens grundskatt visas i figuren nedan. På x-axeln visas mängden koldioxidutsläpp i gram per kilometer och på y-axeln skattens belopp beräknat i euro för en 365 dagar lång period. Den undre linjen beskriver skattens nuvarande nivå och den övre nivån enligt förslaget. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Sammanlagt skulle de föreslagna ändringarna i bilskatten och fordonsskatten öka skatteintäkterna på 2016 års nivå med cirka 24 miljoner euro samt på 2017 års nivå med cirka 32 miljoner euro jämfört med nuläget. På 2018 års nivå skulle skatteintäkterna jämfört med nuläget sjunka med cirka 17 miljoner euro och på motsvarande sätt på 2019 års nivå med cirka 82 miljoner euro. Totalt väntas ändringarnas lindrande inverkan på trafikbeskattningen öka på lång sikt med anledning av miljöstyrningseffekten och beskattningen baserad på specifika utsläpp.  

Sänkningen av bilskatten minskar enligt en statisk analys skatteintäkterna från nya personbilar med cirka 150 miljoner euro 2019. Den statiska analysen beskriver dock inte ändringens verkliga effekt på skatteintäkterna, eftersom skattesänkningen antas ha effekt för konsumenternas beteende i fråga om anskaffningen av bilar. Styreffekten antas minska det genomsnittliga specifika koldioxidutsläppet från nya personbilar med cirka tio gram jämfört med den väntade utvecklingen för specifika utsläpp utan en skatteändring. När man beaktar skatteändringens uppskattade tilläggseffekt för sänkningen av koldioxidutsläpp, minskar skatteintäkterna fram till 2020 med cirka 208 miljoner euro per år. Dessutom minskar skattesänkningen skatteintäkterna för personbilar som importerats som begagnade samt nya paketbilar med cirka fem miljoner euro. Den effekt som beaktar förändringen i utvecklingen för koldioxidutsläpp skulle alltså totalt vara cirka 213 miljoner euro. Sammanlagt antas skatteintäkterna 2019 minska med cirka 182 miljoner euro, då den tillfälligt ökande effekt ändringen har för efterfrågan har beaktats.  

Propositionen skulle i fråga om vissa begagnade importfordon sänka skatteintäkterna jämfört med gällande lag med ungefär tre miljoner euro på 2019 års nivå. Propositionen skulle enligt en uppskattning på 2019 års nivå dessutom minska skatteintäkterna från paketbilar med cirka två miljoner euro. Dessa verkningar kan antas bli kraftigare på längre sikt, när utvecklingen för koldioxidutsläppen från importbilar och paketbilar i större omfattning når det område som är föremål för skatteändringen. 

I kalkylerna har tillämpats resultaten av en undersökning om effekten av utvecklingen för specifika utsläpp som Statens ekonomiska forskningscentral gjorde i anslutning till den tidigare skatteändringen (Perrels, A & Tuovinen, T (2012): The Effectiveness of Differentiation of the Finnish Car Purchase Tax according to Carbon Dioxide Emission Performance. VATT research reports 168/2012). När det gäller priselasticiteten i fråga om efterfrågan har tillämpats en undersökning som gjorts om den svenska reformen (Huse, C, & Lucinda, C (2014): The Market Impact and the Cost of Environmental Policy: Evidence from the Swedish Green Car Rebate. The economic journal, 124/2014, s. F393-F419) samt kalkyler från den inhemska bilbranschen. Som kalkyl för efterfrågans priselasticitet har tillämpats talet 2,5 som placerar sig i nedre ändan av resultaten från den undersökning som gjordes om reformen i Sverige. Talet är något högre än bilbranschens kortfristiga kalkyl 2,3, men däremot något lägre än de kalkyler som vanligen fås i en internationell undersökning.  

De kortfristiga priseffekterna kommer antagligen att vara kraftigare än priseffekterna på längre sikt. Därför kan skatteintäkterna sjunka ytterligare efter 2019. På längre sikt kan intäkterna av bilskatten antas sjunka jämfört med gällande lagstiftning också när de specifika utsläppen från nya bilar utvecklas mot de prioriterade områdena för skattelättnader. Den sänkning av bilskatten som föreslagits på lång sikt inverkar också sänkande på intäkterna av fordonsskattens grundskatt och bränsleskatten på grund av minskningen av personbilars specifika bränsleförbrukning.  

Bilskatteändringen antas totalt minska skatteintäkterna 2016 med cirka 31 miljoner euro, 2017 med cirka 67 miljoner euro, 2018 med cirka 117 miljoner euro och 2019 med cirka 182 miljoner euro, med beaktande av verkningarna för styrning och efterfrågan. 

En höjning av fordonsskattens grundskatt skulle från början av 2017 årligen öka statens skatteinkomster med cirka 100 miljoner euro. På grund av faktureringsperioderna för skatten realiseras de ekonomiska verkningarna av höjningen av fordonsskattens grundskatt till fullt belopp först 2017. År 2016 väntas höjningen öka skatteintäkterna med cirka 55 miljoner euro. Enligt en statisk analys är den årliga skatteavkastningseffekten cirka 102 miljoner euro, men kan på grundval av tidigare förändringar antas avta något före året för ikraftträdande i och med att de genomsnittliga utsläppen från bilbeståndet minskar. 

3.2  Konsekvenser för företagen

Parti- och detaljhandeln med bilar sysselsätter cirka 8 000 personer och hela bilbranschen sammanlagt nästan 30 000 personer. Antalet företag inom branschen för handel med personbilar och lätta motorcyklar var 2012 något under 1 800. Under de senaste åren har årligen sålts 172 000—216 000 nya fordon, varav personbilarnas andel har varierat 103 000—126 000 och paketbilarnas andel 10 000—14 000 samt motorcyklarnas andel 3 000—6 000. Under de senaste åren har bilhandelns genomsnittliga lönsamhet försämrats. Den ekonomiska konjunkturen och konsumenternas förväntningar påverkar kraftigt handeln med nya bilar och fluktuationerna i försäljningsvolymerna är därmed stora. Försäljningen av nya bilar på 2000-talet var som högst 2003 då antalet nya personbilar som registrerades var 147 000 och som lägst 2009, då 91 000 personbilar registrerades. Årligen görs handel med cirka 550 000—600 000 begagnade bilar. Ungefär en fjärdedel av dessa affärer görs mellan konsumenter. 

De flesta bilmärken skulle gynnas av en sänkning, även om det skulle uppstå skillnader mellan olika märken liksom även mellan olika modeller av samma märke. Nästan 80 procent av de nya personbilar som registrerades i maj 2015 underskred 140 gram i specifikt koldioxidutsläpp, vilket är gränsen för en skattesänkning. Under de närmaste åren kommer en allt större del av nya personbilar att omfattas av skattesänkningen i takt med att utsläppen ytterligare minskar. I Finland beskattades 2014 ca 29 000 personbilar med specifika koldioxidutsläpp på högst 114 gram som får en relativ sänkning av bilskatten på minst 20 procent. Antalet personbilar med specifika utsläpp under 100 gram som beskattades var cirka 10 000. Dessa antal väntas öka betydligt under de närmaste åren. 

En sänkning av bilskatten skulle leda till en ökad efterfrågan på bilar. Enligt efterfrågans priselasticitet -2,5 skulle ökningen av efterfrågan jämfört med grundscenariot vara cirka 2 000 bilar 2016, cirka 4 600 bilar 2017, cirka 7 600 bilar 2018 och cirka 11 000 bilar 2019. En sänkning av bilskatten skulle förbättra lönsamheten för bilhandeln och bilimportörernas verksamhet i Finland. Överföringen av skattesänkningen till priserna skulle minska konsumentpriserna på bilar, och på så vis öka efterfrågan på bilar. Den ökade efterfrågan skulle märkas i form av ökade intäkter från bilhandeln. På 2019 års nivå väntas skatteändringen öka det belopp som används till nya personbilar med cirka 7,5 procent. När andelen skatter samtidigt sjunker kan det skattefria värdet på försäljningen av bilar antas öka cirka 450 miljoner euro. Eftersom bilar är importinriktade nyttigheter och en stor del av värdeökningen på försäljningen av dem sker i tillverkningsskedet, skulle även biltillverkarna på ett betydande sätt gynnas av en lindring av bilskatten. 

Företag skulle även i egenskap av bilskattebetalare gynnas av en sänkning av bilskatten. Beroende på den ekonomiska situationen registreras något under hälften av nya personbilar till företag. Bilar som registreras av företag är vanligen något dyrare än andra bilar. På 2019 års nivå uppskattas företagssektorns andel av sänkningen av bilskatten utgöra cirka 90 miljoner euro. 

Cirka 184 000 sådana personbilar används i trafiken för vilka ett företag är skyldigt att betala fordonsskatt. Dessutom har cirka 270 000 personbilar som används av privata innehavare registrerats som företagsägda. Uppskattningsvis cirka 70 procent av dessa bilar används av företag. Fordonsskattens grundskatt på företagsbilar uppgår i genomsnitt till 218 euro. Cirka 142 000 paketbilar används av företag och den genomsnittliga grundskatten på dem är 373 euro per år. Den föreslagna höjningen av fordonsskatten innebär en årlig merkostnad om 36,50 euro för en företagsbil, vilket totalt skulle orsaka företagssektorn en kostnadsökning på cirka 6,7 miljoner euro. 

3.3  Konsekvenser för myndigheterna

Ändringarna av skattenivåerna har inga betydande konsekvenser för Tullens eller Trafiksäkerhetsverkets arbetsmängd, även om det kan hända att fler kunder tar kontakt. Datasystemen för beskattningen måste ändras, men ändringsarbetena, som är av engångsnatur, har endast små konsekvenser för resurserna. Finansieringen av dem ordnas internt av Tullen och Trafiksäkerhetsverket. 

Att säkerställa att bilskatten är icke-diskriminerande förutsätter utredningsarbete av engångsnatur vid Tullen och ändringar i bilbeskattningssystemet som kostar uppskattningsvis 100 000euro. Också mängden manuellt arbete ökar i fortsättningen med cirka 2—3 årsverken vid behandlingen av skattedeklarationer. För behandlingen av begäranden om rättelse som redan gjorts samt nya begäranden om rättelse enligt principen om icke-diskriminering behövs uppskattningsvis en resurs om cirka 20 årsverken för åren 2016—2018. I den första tilläggsbudgeten för 2015 beviljades Tullen ett tilläggsanslag på 310 000 euro för behandlingen av rättelser. Med ett tilläggsanslag rekryterades sex personer för rättelseuppgifter i bilbeskattningar. Tullens behov av anslag för utgifter för personalårsverken och ändringar i beskattningssystemet för behandlingen av rättelser uppgår till 360 000 euro för 2016 och till 310 000 euro för utgifter för personalårsverken för såväl 2017 som 2018. I övrigt kan Tullens resursbehov täckas genom interna åtgärder. Tullens eventuella behov av tilläggsresurser behandlas och avgörs inom rambesluts- och budgetprocesserna. 

3.4  Miljökonsekvenser

En sänkning av bilskatten skulle intensifiera bilskattens miljöstyrning. Efter skattesänkningarna skulle bilskattesatsen sjunka klart kraftigare än nu i enlighet med de specifika koldioxidutsläppen. Bilbeståndet förnyas dock långsamt, eftersom bilbeståndet är stort och de äldsta bilarna vanligen inte byts till nya utan till andra mindre begagnade. Att byta ut cirka 2,6 miljoner personbilar i beståndet med årliga försäljningsvolymer på 110 000—120 000 personbilar skulle räcka över 20 år. Den viktigaste faktorn utifrån en förnyelse av bilbeståndet är istället för bilarnas pris det allmänna ekonomiska läget, vars utveckling på ett avgörande sätt påverkar efterfrågan på bilar. 

Styreffekten antas minska det genomsnittliga specifika koldioxidutsläppet från nya personbilar med cirka tio gram på 2019 års nivå jämfört med de specifika utsläppens utveckling utan en skatteändring. Minskningen av utsläppen från trafiken är dock totalt sett svag på grund av bilbeståndets storlek och den långsamma förnyelsen. Cirka 2,6 miljoner bilar används i trafik, och med årliga försäljningsvolymer om 120 000 bilar skulle andelen försäljningar under ett år förnya endast fem procent av beståndet, förutsatt att ungefär lika många gamla bilar försvinner ur beståndet. Minskningen av de specifika utsläppen från nya personbilar med tio procent skulle alltså innebära en årlig minskning om en halv procent i de genomsnittliga utsläppen från fordonsbeståndet jämfört med nuläget. Effekten skulle vara något högre i de totala utsläppen från personbilar, beroende på ett högre antal körda kilometer för nya bilar.  

3.5  Samhälleliga konsekvenser

År 2014 dog 226 personer i vägtrafiken och cirka 7 000 skadades, varav 911 allvarligt. Säkerheten i vägtrafiken har förbättrats på lång sikt i Finland och antalet allvarliga trafikolyckor och i synnerhet dödsfall i trafiken har minskat långsamt. I största delen av olycksfallen i vägtrafiken har den mänskliga faktorn varit en bidragande orsak. De vanligaste säkerhetsfaktorerna som beror på fordonsföraren är användningen av rusmedel, för stor körhastighet, underlåtenhet att använda säkerhetsutrustning och trötthet. Fordonens ålder är en viktig faktor när det gäller säkerheten, eftersom säkerhetsteknikens utveckling hjälper till att förebygga trafikolyckor och allvarliga skador. En sänkning av bilskatten skulle sporra användarna till en nyare bil och sänkningen skulle därigenom ha positiva verkningar för trafiksäkerheten. Efterfrågan på bilar väntas med anledning av skattesänkningen öka 2019 med cirka 11 000 nya personbilar. I proportion till bilbeståndet på 2,6 miljoner personbilar som används i trafiken skulle ändringen dock var ganska liten. Trots en skattesänkning förnyas fordonsbeståndet långsamt och därmed har andra än beskattningsmässiga åtgärder en större betydelse för trafiksäkerheten.  

År 2012 hade cirka 75 procent av hushållen minst en bil och ungefär en fjärdedel av hushållen hade två eller flera bilar. I synnerhet i hushåll med personer över 65 år samt i ensamförsörjarhushåll har bilägandet ökat.  

Konsumenterna ska kunna dra nytta av skattesänkningen vid bilanskaffning genom att övergå till en mindre bil eller välja en bensinsnålare bil bland alternativen i modellserien. Också mellan bilar i samma storleksklass finns klara skillnader i bränsleförbrukning och utsläpp, bland annat beroende på bilens drivkraft, motorvolym, effekt och utrustningsstandard. Utöver kostnaderna för anskaffningen av bilen har valen betydelse för de skatter som tas ut när bilen är i bruk och för bränslekostnaderna. 

En sänkning av bilskatten skulle endast gälla nya bilar som beskattas efter den föreslagna lagens ikraftträdande, och förslaget skulle således inte ha direkta konsekvenser för bilanskaffningar som redan har gjorts. Ändringarna av skattenivåerna väntas dock ha indirekta konsekvenser för prisnivån för begagnade bilar som finns på marknaden och för värdet på bytesbilar. Prissänkningen för nyare bilar skulle i euro i allmänhet vara större än för äldre bilar, varvid de flesta hushåll i någon mån skulle gynnas av skattesänkningen när de byter till en nyare bil. De flesta hushåll som byter bil får dock inte full nytta av en skattesänkning på kort sikt, eftersom mellanskillnaden i jämförelse med anskaffningen av en nyare bil inte skulle förändras nämnvärt. Nyttan av en skattesänkning skulle vara större för konsumenter som byter bil ofta.  

De som köper sin första bil skulle gynnas mest av att priserna på nya och begagnade bilar sjunker tack vare skatteändringen. Detta kan i någon mån öka bilismens popularitet i synnerhet bland unga vuxna. Lägre bilpriser kan också sporra familjer att skaffa en andra bil. Den ökning av bilbeståndet som beror på skattesänkningen skulle sannolikt vara ganska liten, men till denna del skulle en ökning av privatbilismen ha negativ inverkan på utsläppen i trafiken, trafiksäkerheten och till exempel kollektivtrafikens popularitet. 

En höjning av fordonsskatten med 36,50 euro skulle höja Ginikoefficienten, som används för beräkning av inkomstskillnader, med uppskattningsvis 0,01 procentenheter. Ju högre Ginikoefficienten är desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Ändringen av Ginikoefficienten kan inte beräknas på sänkningen av bilskatten på grund av osäkerheten när det gäller materialet. Om de hushåll som hör till de tre tiondedelar som har de högsta inkomsterna använder över hälften av det penningbelopp som använts för nya bilar kan en sänkning av bilskatten dock antas gynna hushåll med högre inkomster, dvs. Ginikoefficienten vara positiv. Således är både den föreslagna sänkningen av bilskatten och höjningen av fordonsskatten i viss mån regressiva ändringar, dvs. ändringar som gynnar hushåll med högre inkomster. 

Beredning av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Tullen och Trafiksäkerhetsverket.  

De ändringar som föreslås i beskattningen av begagnade bilar har diskuterats med tjänstemännen vid enheten för rättsliga frågor inom kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar. Enligt kommissionens tjänstemän är det med beaktande av unionens domstols rättspraxis logiskt att beskattningen av begagnade bilar alltid bygger på en jämförelse med den skatt som ingår i värdet på liknande fordon som redan är registrerade i Finland.  

Propositionsutkastet sändes på remiss till kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriets (bedömning av konsekvenser för företag), miljöministeriet, Statens ämbetsverk på Åland, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna rf, Autoalan Keskusliitto ry, Greenpeace rf, Kuluttajalitto—Konsumentförbundet ry, Skattebetalarnas Centralförbund rf, Företagarna i Finland rf, Finlands naturskyddsförbund rf och Föreningen för Teknisk Handel och Tjänster rf. 

Utlåtande gavs av kommunikationsministeriet, Statens ämbetsverk på Åland, Automobilförbundet, Bilimportörerna, Autoalan Keskusliitto, Konsumentförbundet, Skattebetalarnas Centralförbund, Företagarna i Finland och Föreningen för Teknisk Handel och Tjänster. I utlåtandena ansågs allmänt att en sänkning av bilskatten är motiverad. Likaså stödde man allmänt en förnyelse av bilbeståndet i riktning mot bilar med låga utsläpp som mål för skattesänkningen. I flera utlåtanden ansågs skattesänkningens dimensionering dock som ganska måttfull och verkningarna av reformen därmed relativt små. Förslaget att skattesänkningen görs etappvis ansågs i vissa utlåtanden som en förståelig lösning till exempel för att undvika marknadsstörningar, medan en skattesänkning av engångsnatur däremot antogs ha större verkningar. Autoalan Keskusliitto och Bilimportörerna betonade skattesänkningens betydelse för lönsamheten och sysselsättningen i branschen. I kommunikationsministeriets utlåtande ansågs att skattesänkningen ska fokuseras på bilar med medelstora utsläpp och att tyngdpunkten i skattesänkningen kraftigast ska vara lagd på bilar vars specifika utsläpp är mindre än 50 koldioxidgram per kilometer och att fordon med nollutsläpp samtidigt helt ska befrias från skatt. I vissa utlåtanden konstaterades också att det långsiktiga målet bör vara att slopa bilskatten i dess nuvarande form. Skattebetalarnas Centralförbund ansåg att beskattningen av begagnade importfordon, för vilka det tagits ut för mycket skatt, bör rättas på initiativ av myndigheterna. I några utlåtanden nämndes att den föreslagna höjningen av fordonsskatten bör förverkligas genom att fordonsskatten främst ska gälla bilar med höga utsläpp Enligt Automobilförbundet bör höjningen av fordonsskatten förverkligas så att den endast gäller sådana som drar nytta av skattesänkningen för nya bilar eller genom att det föreskrivs en övergångstid för skattehöjningen. Propositionen har inte ändrats med anledning av utlåtandena på grundval av motiveringarna i propositionen. 

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

DETALJMOTIveRING

Lagförslag

1.1  Bilskattelagen

6 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om den skatt som baserar sig på koldioxidutsläppen från personbilar och paketbilar. Paragrafens 1 mom. ändras så att den endast gäller beskattningen av nya person- och paketbilar. Skatten på begagnade fordon bestäms alltid i enlighet med 8 a §.  

I övrigt görs främst ändringar av teknisk karaktär i paragrafen. Paragrafens 1 mom. förtydligas så att skattesatsen bestäms på grundval av bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, vilket har definierats i enlighet med kraven i den unionslagstiftning som var i kraft vid tidpunkten för ibruktagandet eller beskattningen av bilen. Som utsläppsuppgifter används vanligen det koldioxidutsläpp vid blandad stads- och landsvägskörning som biltillverkaren uppgett för bilen enligt de harmoniserade metoderna för mätning av koldioxidutsläpp som ingår i unionens lagstiftning, vilken utsläppsuppgift har införts i fordonstrafikregistret i Finland. 

Enligt 2 mom. bestäms skattesatsen för de personbilar och paketbilar om vilka det inte finns utsläppsuppgifter utifrån det beräknade koldioxidutsläpp som motsvarar bilens totalmassa och drivkraft. I 2 mom. görs en precisering som motsvarar ändringen i 1 mom.  

Med stöd av gällande 3 mom. har den skattskyldige eller skatteansvarige möjlighet att presentera en utredning om bilens koldioxidutsläpp, varvid denna uppgift kan läggas till grund för beskattningen. Denna möjlighet ingår dock i det ändrade 1 mom. och därför föreslås att 3 mom. stryks som obehövligt. Härvid blir gällande 4 mom. 3 mom.  

7 §. Paragrafens 1 mom. gäller bilskatten på små bussar som väger under 1 875 kilogram och 2 mom. bilskatten på motorcyklar och andra skattepliktiga fordon som hör till kategori L. Paragrafen föreslås bli ändrad så att den endast gäller bilbeskattningen för nya bussar, motorcyklar och andra fordon i kategori L. Även till denna del bestäms skatten på fordon som importerats som begagnade alltid i enlighet med 8 a §.  

Skattenivån på eldrivna fordon i kategori L sjunker från nuvarande 12,2 procent till 9,8 procent, varvid den motsvarar den lägsta skattenivån på motorcyklar och lätta fordon. 

8 a §. I den nya bestämmelsen säkerställs på det sätt som förutsätts i unionens domstols rättspraxis att i skatt för begagnade importfordon tas ut högst det minsta belopp som återstår i värdet på ett liknande fordon som redan tidigare registrerats i Finland. Fordonens jämförbarhet bedöms med stöd av de omständigheter som nämns i 11 c och 11 d §. Omständigheter som ska beaktas är då till exempel fordonets märke, modell, typ, drivkraft, utrustning, tidpunkten för ibruktagandet, antalet körkilometer, skick och andra egenskaper som inverkar på värdet. Om ett importfordon på grund av sitt användningssyfte eller sin konstruktion är berättigat till en sänkt skattenivå, betraktas ett fordon som redan är registrerat i Finland och berättigat till motsvarande rabatt med beaktande av de omständigheter som nämns i 11 c och 11 d § som ett liknande fordon.  

Beskattningen av fordon som tagits i bruk första gången innan den föreslagna lagändringen trätt i kraft har verkställts enligt den skattesats som gällde vid tidpunkten för beskattningen. För fordon av samma årsmodell som har beskattats som både nya och begagnade har därmed uppstått flera olika skattesatser. Vid beskattningen av fordon som importeras som begagnade tillämpas den lägsta skattesats enligt vilken liknande fordon har beskattats tidigare. 

Tillsammans med de ändringar som föreslås i 6 och 7 § innebär bestämmelsen att skatten på fordon som tagits i bruk efter att lagändringen trätt i kraft bestäms enligt skattesatsen vid tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet. En ändring av skattesatsen efter tidpunkten för det första ibruktagandet ska alltså inte längre ha några verkningar för beskattningen av fordon som importeras som begagnade, utan beskattningen av dem görs alltid med hjälp av jämförelseskatten i 8 a §. Eftersom bestämmelserna om beskattningen av begagnade fordon stryks i 6 och 7 §, blir i praktiken det skattebelopp enligt vilket liknande fordon har beskattats som nya den lägsta och samtidigt enda skattesatsen.  

9 §. Paragrafens 2 mom. gäller beskattning i sådana situationer där fordonets konstruktion, ägande eller användningssyfte har ändrats så att fordonet inte längre uppfyller förutsättningarna för skattefrihet eller sänkt skatt. Trafiksäkerhetsverket debiterar då bilskatten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. Enligt 48 § 1 mom. beskattas fordonet på nytt enligt de grunder som ska tillämpas på begagnade fordon av samma slag vid tidpunkten för när skattskyldigheten uppstod. Eftersom beskattningen av begagnade fordon verkställs enligt den nya 8 a §, ska detta också tillämpas på ny beskattning av fordon som redan registrerats i Finland i alla andra situationer än sådana om vilka föreskrivs särskilt i 9 § 1 mom. och 48 § 2 mom. Lagens 9 § 2 mom. upphävs således som obehövligt. 

Bilaga. I skattetabell 1 i bilagan görs de ändringar som förutsätts av den föreslagna skattesänkningen. 

1.2  Fordonsskattelagen

58 §. Användningsförbud. I paragrafen föreskrivs om användningsförbud för fordon i situationer där fordonsskatten eller den del av den som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt tid. Enligt 1 mom. ska tillsynsmyndigheten omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med användningsförbud. 

Som ett led i revideringen av lagstiftningen om registrering av fordon träder en ny lag om registrering av fordon (175/2015) och lag om ändring av fordonslagen (176/2015) i kraft den 16 november 2015. Genom reformen utvidgas användningsmöjligheterna för elektroniska tjänster vid registreringen av fordon. När reformen trätt i kraft förutsätts inte heller längre att del I till registreringsintyget ska medföras i fordonet i inrikes trafik. Del I till intyget ges inte längre automatiskt vid registeranmälan, utan på begäran. De myndigheter som svarar för trafikövervakningen kontrollerar i fortsättningen registeruppgifterna i elektroniska datasystem.  

Enligt den ändring som förslås i 1 mom. ska tillsynsmyndigheten fortfarande ha möjlighet att omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget, men det är inte obligatoriskt. Omhändertagandet av registreringsskyltar har inte samma betydelse som tidigare, för tillsynsmyndigheten kan effektivt kontrollera i uppgifterna i fordonstrafikregistret om det finns ett eventuellt användningsförbud. 

Bilaga. I skattetabellerna i bilagan till lagen görs de ändringar som förutsätts av den föreslagna skattehöjningen.  

Ikraftträdande

Lagen om ändring av bilskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Sänkningen av bilskatten görs i fyra lika stora omgångar så att de nya skattetabellerna blir tillämpliga vid ingången av åren 2016, 2017, 2018 och 2019. Genom att dela in skattesänkningen i flera mindre delar strävar man efter att lindra de nackdelar som orsakas bilhandeln om konsumenterna skjuter upp bilanskaffningen på grund av den kommande skattesänkningen. Att dela upp skattesänkningen i fyra etapper skulle klart minska konsumenternas motivation att skjuta upp bilanskaffningen jämfört med en skatteändring som sker på en gång. Eftersom skatten på nya bilar i praktiken bestäms enligt de bestämmelser som gäller den dag bilen registreras, kan nya bilar säljas till en lägre skattenivå redan på föregående års sida, förutsatt att skattedeklarationen avges och bilen registreras och tas i bruk först efter årsskiftet.  

I beskattning av fordon som före lagens ikraftträdande beskattats som begagnade kan sökas rättelse, om beskattningen har verkställts den 1 januari 2012 eller senare. Detta motsvarar principen att om den nationella lagstiftningen har stridit mot unionsrätten, görs rättelser i regel för så lång tid som det enligt nationell lagstiftning fortfarande är möjligt att söka ändring. 

Lagen om ändring av fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. På grund av uppbördssystemet för fordonsskatt ska lagen i första hand träda i kraft vid ingången av kalenderåret. Eftersom fordonsskattens grundskatt är dagsbaserad och tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader, kan de nya skattegrunderna börja tillämpas först efter en övergångsperiod på 12 månader. Detta är motiverat för att de skattskyldiga ska behandlas likvärdigt. Om lagen i enlighet med förslaget träder i kraft den 1 januari 2016, ska lagen på grund av övergångsperioden tillämpas på fordonsskattens grundskatt som tas ut först för den 1 januari 2017 och senare. Den första dagen för vilken skatten ska tas ut enligt de nya skattegrunderna, är då den 1 januari 2017. Debetsedlar med skatt enligt de nya skattegrunderna börjar dock sändas ut redan i januari 2016. Skatt som hänför sig till tiden före den 1 januari 2017 påförs enligt de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 266/2003, 
ändras 6 och 7 § samt skattetabell 1 i bilagan, sådana de lyder, 6 § i lagarna 5/2009 och 1316/2011, 7 § i lag 5/2009 och skattetabell 1 i bilagan i lag 1316/2011, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 
6 §  
Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte annat föreskrivs i 8 §. Skattesatsen bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning vid tidpunkten för beskattningen av bilen eller då den första gången togs i bruk.  
Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det kalkylerade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt i uttryckt kilowatt och totalmassa uttryckt i kilogram är 0,15 eller större, ökas det beräknade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram. 
Om drivkraften för ett fordon som avses i 1 mom. uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt skattetabell 1 i bilagan. 
7 §  
Skatten på en ny buss vars egenmassa är mindre än 1 875 kilogram är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde. 
Skatten på nya motorcyklar och andra skattepliktiga nya fordon i kategori L bestäms enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskattningsvärde: 

Slagvolym 

Skattesats 

högst 130 cm3 

9,8  

131–255 cm3 

12,2  

256–355 cm3 

15,9  

356–505 cm3 

19,5  

506–755 cm3 

22,0  

756 cm3 eller mera 

24,4  

eldrivet fordon i kategori L  

9,8 

8 a §  
Bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat i Finland är det minsta belopp som med beaktande av de omständigheter som avses i 11 c och 11 d § återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som betraktas som likadant. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På nya fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
Beskattningen av fordon som införts som begagnade innan denna lag trädde i kraft kan på ansökan rättas så att den stämmer överens med denna lag, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller därefter. Ansökan om rättelse av skatten kan göras av den som i egenskap av skattskyldig har betalat skatt på fordonet. Tidsfristen för begäran om rättelse är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten bestämdes, dock åtminstone till och med den 31 december 2016. 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 

Bilens  

total- 

massa (kg) 

 

Bilens  

CO2-utsläpp 

(g/km) 

1.1–31.12. 

2016  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2017  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2018  

tillämplig 

skattesats 

1.1.2019 och därefter 

tillämplig 

skattesats 

drivkraft annan än 

dieselolja 

drivkraft  

dieselolja 

 

 

 

 

 

högst 51 

högst 354 

4,4 

3,8 

3,3 

2,7 

52-60 

355-363 

4,5 

3,9 

3,3 

2,7 

61-69 

364-372 

4,6 

4,0 

3,3 

2,7 

70-78 

373-381 

4,6 

4,0 

3,4 

2,7 

79-87 

382-390 

4,7 

4,0 

3,4 

2,8 

88-96 

391-399 

4,7 

4,1 

3,4 

2,8 

97-105 

400-408 

4,8 

4,1 

3,5 

2,8 

106-114 

409-417 

4,8 

4,2 

3,5 

2,8 

115-123 

418-426 

4,9 

4,2 

3,5 

2,9 

124-132 

427-435 

4,9 

4,2 

3,6 

2,9 

133-141 

436-444 

10 

5,0 

4,3 

3,6 

2,9 

142-150 

445-453 

11 

5,1 

4,4 

3,7 

2,9 

151-159 

454-462 

12 

5,2 

4,4 

3,7 

3,0 

160-168 

463-471 

13 

5,2 

4,4 

3,7 

3,0 

169-177 

472-480 

14 

5,3 

4,5 

3,8 

3,0 

178-186 

481-489 

15 

5,3 

4,6 

3,8 

3,0 

187-195 

490-498 

16 

5,4 

4,6 

3,9 

3,1 

196-204 

499-507 

17 

5,5 

4,7 

3,9 

3,1 

205-213 

508-516 

18 

5,5 

4,7 

3,9 

3,1 

214-222 

517-525 

19 

5,6 

4,8 

4,0 

3,2 

223-231 

526-534 

20 

5,7 

4,9 

4,0 

3,2 

232-240 

535-543 

21 

5,8 

4,9 

4,1 

3,2 

241-249 

544-552 

22 

5,8 

5,0 

4,1 

3,3 

250-258 

553-561 

23 

5,9 

5,1 

4,2 

3,3 

259-267 

562-570 

24 

5,9 

5,1 

4,2 

3,3 

268-276 

571-579 

25 

6,0 

5,1 

4,3 

3,4 

277-285 

580-588 

26 

6,1 

5,2 

4,3 

3,4 

286-294 

589-597 

27 

6,2 

5,3 

4,4 

3,5 

295-303 

598-606 

28 

6,3 

5,3 

4,4 

3,5 

304-312 

607-615 

29 

6,4 

5,4 

4,5 

3,5 

313-321 

616-624 

30 

6,4 

5,5 

4,5 

3,6 

322-330 

625-633 

31 

6,5 

5,6 

4,6 

3,6 

331-339 

634-642 

32 

6,6 

5,6 

4,7 

3,7 

340-348 

643-651 

33 

6,7 

5,7 

4,7 

3,7 

349-357 

652-660 

34 

6,8 

5,8 

4,8 

3,8 

358-366 

661-669 

35 

6,9 

5,9 

4,8 

3,8 

367-375 

670-678 

36 

7,0 

5,9 

4,9 

3,9 

376-384 

679-687 

37 

7,1 

6,0 

5,0 

3,9 

385-393 

688-696 

38 

7,1 

6,1 

5,0 

4,0 

394-402 

697-705 

39 

7,2 

6,2 

5,1 

4,0 

403-411 

706-714 

40 

7,3 

6,2 

5,2 

4,1 

412-420 

715-723 

41 

7,4 

6,3 

5,2 

4,1 

421-429 

724-732 

42 

7,5 

6,4 

5,3 

4,2 

430-438 

733-741 

43 

7,6 

6,5 

5,4 

4,3 

439-447 

742-750 

44 

7,7 

6,6 

5,4 

4,3 

448-456 

751-759 

45 

7,8 

6,6 

5,5 

4,4 

457-465 

760-768 

46 

7,9 

6,7 

5,6 

4,5 

466-474 

769-777 

47 

8,0 

6,8 

5,7 

4,5 

475-483 

778-786 

48 

8,0 

6,9 

5,7 

4,6 

484-492 

787-795 

49 

8,1 

7,0 

5,8 

4,7 

493-501 

796-804 

50 

8,2 

7,1 

5,9 

4,7 

502-510 

805-813 

51 

8,4 

7,2 

6,0 

4,8 

511-519 

814-822 

52 

8,5 

7,3 

6,1 

4,9 

520-528 

823-831 

53 

8,6 

7,4 

6,2 

5,0 

529-537 

832-840 

54 

8,7 

7,5 

6,3 

5,0 

538-546 

841-849 

55 

8,8 

7,6 

6,3 

5,1 

547-555 

850-858 

56 

9,0 

7,7 

6,5 

5,2 

556-564 

859-867 

57 

9,0 

7,8 

6,5 

5,3 

565-573 

868-876 

58 

9,1 

7,9 

6,6 

5,4 

574-582 

877-885 

59 

9,2 

8,0 

6,7 

5,5 

583-591 

886-994 

60 

9,3 

8,1 

6,8 

5,6 

592-600 

995-1003 

61 

9,5 

8,2 

7,0 

5,7 

601-609 

1004-1012 

62 

9,6 

8,3 

7,0 

5,8 

610-618 

1013-1021 

63 

9,7 

8,4 

7,1 

5,9 

619-627 

1022-1030 

64 

9,9 

8,6 

7,3 

6,0 

628-636 

1031-1039 

65 

10,0 

8,7 

7,4 

6,1 

637-645 

1040-1048 

66 

10,1 

8,8 

7,5 

6,2 

646-654 

1049-1057 

67 

10,2 

8,9 

7,6 

6,3 

655-663 

1058-1066 

68 

10,4 

9,1 

7,7 

6,4 

664-672 

1067-1075 

69 

10,5 

9,2 

7,8 

6,5 

673-681 

1076-1084 

70 

10,7 

9,3 

8,0 

6,6 

682-690 

1085-1093 

71 

10,8 

9,4 

8,1 

6,8 

691-699 

1094-1102 

72 

10,9 

9,5 

8,2 

6,9 

700-708 

1103-1111 

73 

11,1 

9,7 

8,4 

7,0 

709-717 

1112-1120 

74 

11,2 

9,8 

8,5 

7,1 

718-726 

1121-1129 

75 

11,3 

9,9 

8,6 

7,3 

727-735 

1130-1138 

76 

11,5 

10,1 

8,8 

7,4 

736-744 

1139-1147 

77 

11,6 

10,2 

8,9 

7,6 

745-753 

1148-1156 

78 

11,7 

10,4 

9,0 

7,7 

754-762 

1157-1165 

79 

11,9 

10,5 

9,2 

7,8 

763-772 

1166-1174 

80 

12,0 

10,7 

9,3 

8,0 

773-781 

1175-1183 

81 

12,2 

10,8 

9,5 

8,1 

782-790 

1184-1192 

82 

12,3 

11,0 

9,6 

8,3 

791-799 

1193-1202 

83 

12,5 

11,1 

9,8 

8,5 

800-808 

1203-1211 

84 

12,7 

11,3 

10,0 

8,6 

809-817 

1212-1220 

85 

12,8 

11,4 

10,1 

8,8 

818-826 

1221-1229 

86 

13,0 

11,6 

10,3 

8,9 

827-835 

1230-1238 

87 

13,1 

11,8 

10,4 

9,1 

836-844 

1239-1247 

88 

13,3 

11,9 

10,6 

9,3 

845-853 

1248-1256 

89 

13,4 

12,1 

10,8 

9,5 

854-862 

1257-1265 

90 

13,6 

12,3 

11,0 

9,7 

863-871 

1266-1274 

91 

13,8 

12,5 

11,2 

9,8 

872-880 

1275-1283 

92 

13,9 

12,6 

11,3 

10,0 

881-889 

1284-1292 

93 

14,1 

12,8 

11,5 

10,2 

890-898 

1293-1301 

94 

14,2 

13,0 

11,7 

10,4 

899-907 

1302-1310 

95 

14,4 

13,2 

11,9 

10,6 

908-916 

1311-1319 

96 

14,6 

13,4 

12,1 

10,8 

917-925 

1320-1328 

97 

14,8 

13,5 

12,3 

11,0 

926-934 

1329-1337 

98 

15,0 

13,7 

12,5 

11,3 

935-943 

1338-1346 

99 

15,2 

13,9 

12,7 

11,5 

944-952 

1347-1355 

100 

15,3 

14,1 

12,9 

11,7 

953-961 

1356-1364 

101 

15,5 

14,3 

13,1 

11,9 

962-970 

1365-1373 

102 

15,7 

14,5 

13,3 

12,1 

971-979 

1374-1382 

103 

15,8 

14,7 

13,5 

12,4 

980-988 

1383-1391 

104 

16,1 

14,9 

13,8 

12,6 

989-997 

1392-1400 

105 

16,3 

15,1 

14,0 

12,9 

998-1006 

1401-1409 

106 

16,5 

15,4 

14,2 

13,1 

1007-1015 

1410-1418 

107 

16,6 

15,5 

14,4 

13,3 

1016-1024 

1419-1427 

108 

16,8 

15,8 

14,7 

13,6 

1025-1033 

1428-1436 

109 

17,0 

16,0 

14,9 

13,9 

1034-1042 

1437-1445 

110 

17,3 

16,2 

15,2 

14,1 

1043-1051 

1446-1454 

111 

17,4 

16,4 

15,4 

14,4 

1052-1060 

1455-1463 

112 

17,6 

16,6 

15,6 

14,6 

1061-1069 

1464-1472 

113 

17,8 

16,9 

15,9 

14,9 

1070-1078 

1473-1481 

114 

18,0 

17,1 

16,1 

15,2 

1079-1087 

1482-1490 

115 

18,2 

17,3 

16,4 

15,5 

1088-1096 

1491-1499 

116 

18,4 

17,5 

16,6 

15,8 

1097-1105 

1500-1508 

117 

18,6 

17,8 

16,9 

16,0 

1106-1114 

1509-1517 

118 

18,9 

18,0 

17,2 

16,3 

1115-1123 

1518-1526 

119 

19,1 

18,3 

17,4 

16,6 

1124-1132 

1527-1535 

120 

19,3 

18,5 

17,7 

16,9 

1133-1141 

1536-1544 

121 

19,5 

18,7 

18,0 

17,2 

1142-1150 

1545-1553 

122 

19,7 

19,0 

18,2 

17,5 

1151-1159 

1554-1562 

123 

19,9 

19,2 

18,5 

17,8 

1160-1168 

1563-1571 

124 

20,1 

19,5 

18,8 

18,1 

1169-1177 

1572-1580 

125 

20,4 

19,7 

19,1 

18,5 

1178-1186 

1581-1589 

126 

20,6 

20,0 

19,4 

18,8 

1187-1195 

1590-1598 

127 

20,8 

20,2 

19,7 

19,1 

1196-1204 

1599-1607 

128 

21,0 

20,5 

19,9 

19,4 

1205-1213 

1608-1616 

129 

21,2 

20,7 

20,2 

19,7 

1214-1222 

1617-1625 

130 

21,4 

21,0 

20,5 

20,1 

1223-1231 

1626-1634 

131 

21,7 

21,2 

20,8 

20,4 

1232-1240 

1635-1643 

132 

21,9 

21,5 

21,1 

20,7 

1241-1249 

1644-1652 

133 

22,1 

21,8 

21,4 

21,1 

1250-1258 

1653-1661 

134 

22,4 

22,0 

21,7 

21,4 

1259-1267 

1662-1670 

135 

22,6 

22,3 

22,0 

21,7 

1268-1276 

1671-1679 

136 

22,8 

22,6 

22,3 

22,1 

1277-1285 

1680-1688 

137 

23,1 

22,9 

22,6 

22,4 

1286-1295 

1689-1697 

138 

23,3 

23,1 

22,9 

22,8 

1296-1304 

1698-1706 

139 

23,6 

23,4 

23,3 

23,1 

1305-1313 

1707-1715 

140 

23,7 

23,6 

23,5 

23,5 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

24,2 

24,2 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

24,6 

24,6 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

24,8 

24,8 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

25,4 

25,4 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

25,8 

25,8 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

26,0 

26,0 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

26,4 

26,4 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

26,8 

26,8 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

27,1 

27,1 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

27,3 

27,3 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

27,9 

27,9 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

28,3 

28,3 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

28,7 

28,7 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

28,9 

28,9 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

29,1 

29,1 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

29,3 

29,3 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

29,5 

29,5 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

29,7 

29,7 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

30,2 

30,2 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

30,8 

30,8 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

31,2 

31,2 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

31,6 

31,6 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

32,1 

32,1 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

32,3 

32,3 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

32,8 

32,8 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

33,0 

33,0 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

33,2 

33,2 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

33,6 

33,6 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

33,7 

33,7 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

34,3 

34,3 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

34,4 

34,4 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

34,8 

34,8 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

35,1 

35,1 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

35,3 

35,3 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

35,7 

35,7 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

36,2 

36,2 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

36,3 

36,3 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

36,5 

36,5 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

36,6 

36,6 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

37,1 

37,1 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

37,3 

37,3 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

37,6 

37,6 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

37,8 

37,8 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

38,1 

38,1 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

38,2 

38,2 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

38,4 

38,4 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

38,5 

38,5 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

38,7 

38,7 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

38,8 

38,8 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

39,1 

39,1 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

39,4 

39,4 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

39,6 

39,6 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

39,7 

39,7 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

39,8 

39,8 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

40,1 

40,1 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

40,3 

40,3 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

40,4 

40,4 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

40,7 

40,7 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

40,9 

40,9 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

41,1 

41,1 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

41,3 

41,3 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

41,5 

41,5 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

41,6 

41,6 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

41,7 

41,7 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

41,8 

41,8 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

42,0 

42,0 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

42,1 

42,1 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

42,2 

42,2 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

42,3 

42,3 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

42,4 

42,4 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

42,7 

42,7 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

42,8 

42,8 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

43,1 

43,1 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

43,2 

43,2 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

43,4 

43,4 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

43,5 

43,5 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

43,6 

43,6 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

43,7 

43,7 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

43,8 

43,8 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

43,9 

43,9 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

44,1 

44,1 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

44,2 

44,2 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

44,3 

44,3 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

44,4 

44,4 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

44,5 

44,5 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

44,6 

44,6 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

44,8 

44,8 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

44,9 

44,9 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

45,1 

45,1 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

45,3 

45,3 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

45,4 

45,4 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

45,5 

45,5 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

45,7 

45,7 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

46,1 

46,1 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

46,2 

46,2 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

46,4 

46,4 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

46,7 

46,7 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

47,0 

47,0 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

47,4 

47,4 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

48,0 

48,0 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3216-3224 

3619-3627 

352 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3225-3233 

3628-3636 

353 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3234-3242 

3637-3645 

354 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3243-3251 

3646-3654 

355 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3252-3260 

3655-3663 

356 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3261-3269 

3664-3672 

357 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3270-3278 

3673-3681 

358 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3279-3287 

3682-3690 

359 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3288 eller 

mera 

3691 eller  

mera 

360 eller mera 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

2. Lag om ändring av fordonsskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 58 § 1 mom. och bilagan, sådana de lyder, 58 § 1 mom. i lag 1317/2011 och bilagan i lag 1065/2014, som följer: 
58 § Användningsförbud 
Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med användningsförbud kan omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. Användningen av fordonet kan också förhindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska debiteras för fordonet. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2016. 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL 1 

Fordonets  

CO2- 

utsläpp 

Skattens belopp 

g/km 

cent/dag 

euro/365 dagar 

29,10 

106,21 

29,20 

106,58 

29,30 

106,94 

29,30 

106,94 

29,40 

107,31 

29,50 

107,67 

29,60 

108,04 

29,70 

108,40 

29,80 

108,77 

29,80 

108,77 

10 

29,90 

109,13 

11 

30,00 

109,50 

12 

30,10 

109,86 

13 

30,20 

110,23 

14 

30,30 

110,59 

15 

30,40 

110,96 

16 

30,50 

111,32 

17 

30,60 

111,69 

18 

30,70 

112,05 

19 

30,80 

112,42 

20 

30,90 

112,78 

21 

31,00 

113,15 

22 

31,10 

113,51 

23 

31,20 

113,88 

24 

31,30 

114,24 

25 

31,40 

114,61 

26 

31,50 

114,97 

27 

31,60 

115,34 

28 

31,70 

115,70 

29 

31,80 

116,07 

30 

32,00 

116,80 

31 

32,10 

117,16 

32 

32,20 

117,53 

33 

32,30 

117,89 

34 

32,40 

118,26 

35 

32,50 

118,62 

36 

32,70 

119,35 

37 

32,80 

119,72 

38 

32,90 

120,08 

39 

33,00 

120,45 

40 

33,20 

121,18 

41 

33,30 

121,54 

42 

33,40 

121,91 

43 

33,60 

122,64 

44 

33,70 

123,00 

45 

33,80 

123,37 

46 

34,00 

124,10 

47 

34,10 

124,46 

48 

34,30 

125,19 

49 

34,40 

125,56 

50 

34,60 

126,29 

51 

34,70 

126,65 

52 

34,90 

127,38 

53 

35,00 

127,75 

54 

35,20 

128,48 

55 

35,30 

128,84 

56 

35,50 

129,57 

57 

35,60 

129,94 

58 

35,80 

130,67 

59 

36,00 

131,40 

60 

36,10 

131,76 

61 

36,30 

132,49 

62 

36,50 

133,22 

63 

36,60 

133,59 

64 

36,80 

134,32 

65 

37,00 

135,05 

66 

37,20 

135,78 

67 

37,30 

136,14 

68 

37,50 

136,87 

69 

37,70 

137,60 

70 

37,90 

138,33 

71 

38,10 

139,06 

72 

38,30 

139,79 

73 

38,50 

140,52 

74 

38,70 

141,25 

75 

38,90 

141,98 

76 

39,10 

142,71 

77 

39,30 

143,44 

78 

39,50 

144,17 

79 

39,70 

144,90 

80 

39,90 

145,63 

81 

40,10 

146,36 

82 

40,30 

147,09 

83 

40,50 

147,82 

84 

40,80 

148,92 

85 

41,00 

149,65 

86 

41,20 

150,38 

87 

41,40 

151,11 

88 

41,70 

152,20 

89 

41,90 

152,93 

90 

42,10 

153,66 

91 

42,40 

154,76 

92 

42,60 

155,49 

93 

42,90 

156,58 

94 

43,10 

157,31 

95 

43,30 

158,04 

96 

43,60 

159,14 

97 

43,90 

160,23 

98 

44,10 

160,96 

99 

44,40 

162,06 

100 

44,60 

162,79 

101 

44,90 

163,88 

102 

45,20 

164,98 

103 

45,40 

165,71 

104 

45,70 

166,80 

105 

46,00 

167,90 

106 

46,30 

168,99 

107 

46,50 

169,72 

108 

46,80 

170,82 

109 

47,10 

171,91 

110 

47,40 

173,01 

111 

47,70 

174,10 

112 

48,00 

175,20 

113 

48,30 

176,29 

114 

48,60 

177,39 

115 

48,90 

178,48 

116 

49,20 

179,58 

117 

49,50 

180,67 

118 

49,90 

182,13 

119 

50,20 

183,23 

120 

50,50 

184,32 

121 

50,80 

185,42 

122 

51,10 

186,51 

123 

51,50 

187,97 

124 

51,80 

189,07 

125 

52,10 

190,16 

126 

52,50 

191,62 

127 

52,80 

192,72 

128 

53,20 

194,18 

129 

53,50 

195,27 

130 

53,90 

196,73 

131 

54,20 

197,83 

132 

54,60 

199,29 

133 

55,00 

200,75 

134 

55,30 

201,84 

135 

55,70 

203,30 

136 

56,10 

204,76 

137 

56,50 

206,22 

138 

56,80 

207,32 

139 

57,20 

208,78 

140 

57,60 

210,24 

141 

58,00 

211,70 

142 

58,40 

213,16 

143 

58,80 

214,62 

144 

59,20 

216,08 

145 

59,60 

217,54 

146 

60,00 

219,00 

147 

60,40 

220,46 

148 

60,80 

221,92 

149 

61,20 

223,38 

150 

61,70 

225,20 

151 

62,10 

226,66 

152 

62,50 

228,12 

153 

62,90 

229,58 

154 

63,40 

231,41 

155 

63,80 

232,87 

156 

64,20 

234,33 

157 

64,70 

236,15 

158 

65,10 

237,61 

159 

65,60 

239,44 

160 

66,00 

240,90 

161 

66,50 

242,72 

162 

67,00 

244,55 

163 

67,40 

246,01 

164 

67,90 

247,83 

165 

68,30 

249,29 

166 

68,80 

251,12 

167 

69,30 

252,94 

168 

69,80 

254,77 

169 

70,30 

256,59 

170 

70,70 

258,05 

171 

71,20 

259,88 

172 

71,70 

261,70 

173 

72,20 

263,53 

174 

72,70 

265,35 

175 

73,20 

267,18 

176 

73,70 

269,00 

177 

74,20 

270,83 

178 

74,70 

272,65 

179 

75,20 

274,48 

180 

75,80 

276,67 

181 

76,30 

278,49 

182 

76,80 

280,32 

183 

77,30 

282,14 

184 

77,80 

283,97 

185 

78,40 

286,16 

186 

78,90 

287,98 

187 

79,40 

289,81 

188 

80,00 

292,00 

189 

80,50 

293,82 

190 

81,10 

296,01 

191 

81,60 

297,84 

192 

82,10 

299,66 

193 

82,70 

301,85 

194 

83,30 

304,04 

195 

83,80 

305,87 

196 

84,40 

308,06 

197 

84,90 

309,88 

198 

85,50 

312,07 

199 

86,00 

313,90 

200 

86,60 

316,09 

201 

87,20 

318,28 

202 

87,70 

320,10 

203 

88,30 

322,29 

204 

88,90 

324,48 

205 

89,50 

326,67 

206 

90,00 

328,50 

207 

90,60 

330,69 

208 

91,20 

332,88 

209 

91,80 

335,07 

210 

92,40 

337,26 

211 

93,00 

339,45 

212 

93,50 

341,27 

213 

94,10 

343,46 

214 

94,70 

345,65 

215 

95,30 

347,84 

216 

95,90 

350,03 

217 

96,50 

352,22 

218 

97,10 

354,41 

219 

97,70 

356,60 

220 

98,30 

358,79 

221 

98,90 

360,98 

222 

99,50 

363,17 

223 

100,10 

365,36 

224 

100,70 

367,55 

225 

101,30 

369,74 

226 

101,90 

371,93 

227 

102,50 

374,12 

228 

103,10 

376,31 

229 

103,70 

378,50 

230 

104,30 

380,69 

231 

104,90 

382,88 

232 

105,50 

385,07 

233 

106,20 

387,63 

234 

106,80 

389,82 

235 

107,40 

392,01 

236 

108,00 

394,20 

237 

108,60 

396,39 

238 

109,20 

398,58 

239 

109,80 

400,77 

240 

110,40 

402,96 

241 

111,00 

405,15 

242 

111,60 

407,34 

243 

112,20 

409,53 

244 

112,90 

412,08 

245 

113,50 

414,27 

246 

114,10 

416,46 

247 

114,70 

418,65 

248 

115,30 

420,84 

249 

115,90 

423,03 

250 

116,50 

425,22 

251 

117,10 

427,41 

252 

117,70 

429,60 

253 

118,30 

431,79 

254 

118,90 

433,98 

255 

119,50 

436,17 

256 

120,10 

438,36 

257 

120,70 

440,55 

258 

121,30 

442,74 

259 

121,90 

444,93 

260 

122,50 

447,12 

261 

123,10 

449,31 

262 

123,70 

451,50 

263 

124,30 

453,69 

264 

124,90 

455,88 

265 

125,40 

457,71 

266 

126,00 

459,90 

267 

126,60 

462,09 

268 

127,20 

464,28 

269 

127,80 

466,47 

270 

128,40 

468,66 

271 

128,90 

470,48 

272 

129,50 

472,67 

273 

130,10 

474,86 

274 

130,70 

477,05 

275 

131,20 

478,88 

276 

131,80 

481,07 

277 

132,40 

483,26 

278 

132,90 

485,08 

279 

133,50 

487,27 

280 

134,00 

489,10 

281 

134,60 

491,29 

282 

135,10 

493,11 

283 

135,70 

495,30 

284 

136,30 

497,49 

285 

136,80 

499,32 

286 

137,30 

501,14 

287 

137,90 

503,33 

288 

138,40 

505,16 

289 

139,00 

507,35 

290 

139,50 

509,17 

291 

140,00 

511,00 

292 

140,60 

513,19 

293 

141,10 

515,01 

294 

141,60 

516,84 

295 

142,10 

518,66 

296 

142,60 

520,49 

297 

143,20 

522,68 

298 

143,70 

524,50 

299 

144,20 

526,33 

300 

144,70 

528,15 

301 

145,20 

529,98 

302 

145,70 

531,80 

303 

146,20 

533,63 

304 

146,70 

535,45 

305 

147,20 

537,28 

306 

147,70 

539,10 

307 

148,10 

540,56 

308 

148,60 

542,39 

309 

149,10 

544,21 

310 

149,60 

546,04 

311 

150,10 

547,86 

312 

150,50 

549,32 

313 

151,00 

551,15 

314 

151,40 

552,61 

315 

151,90 

554,43 

316 

152,40 

556,26 

317 

152,80 

557,72 

318 

153,30 

559,54 

319 

153,70 

561,00 

320 

154,20 

562,83 

321 

154,60 

564,29 

322 

155,00 

565,75 

323 

155,50 

567,57 

324 

155,90 

569,03 

325 

156,30 

570,49 

326 

156,70 

571,95 

327 

157,20 

573,78 

328 

157,60 

575,24 

329 

158,00 

576,70 

330 

158,40 

578,16 

331 

158,80 

579,62 

332 

159,20 

581,08 

333 

159,60 

582,54 

334 

160,00 

584,00 

335 

160,40 

585,46 

336 

160,80 

586,92 

337 

161,20 

588,38 

338 

161,60 

589,84 

339 

161,90 

590,93 

340 

162,30 

592,39 

341 

162,70 

593,85 

342 

163,10 

595,31 

343 

163,40 

596,41 

344 

163,80 

597,87 

345 

164,20 

599,33 

346 

164,50 

600,42 

347 

164,90 

601,88 

348 

165,20 

602,98 

349 

165,60 

604,44 

350 

165,90 

605,53 

351 

166,30 

606,99 

352 

166,60 

608,09 

353 

166,90 

609,18 

354 

167,30 

610,64 

355 

167,60 

611,74 

356 

167,90 

612,83 

357 

168,20 

613,93 

358 

168,50 

615,02 

359 

168,90 

616,48 

360 

169,20 

617,58 

361 

169,50 

618,67 

362 

169,80 

619,77 

363 

170,10 

620,86 

364 

170,40 

621,96 

365 

170,70 

623,05 

366 

171,00 

624,15 

367 

171,30 

625,24 

368 

171,60 

626,34 

369 

171,90 

627,43 

370 

172,10 

628,16 

371 

172,40 

629,26 

372 

172,70 

630,35 

373 

173,00 

631,45 

374 

173,20 

632,18 

375 

173,50 

633,27 

376 

173,80 

634,37 

377 

174,00 

635,10 

378 

174,30 

636,19 

379 

174,50 

636,92 

380 

174,80 

638,02 

381 

175,10 

639,11 

382 

175,30 

639,84 

383 

175,50 

640,57 

384 

175,80 

641,67 

385 

176,00 

642,40 

386 

176,30 

643,49 

387 

176,50 

644,22 

388 

176,70 

644,95 

389 

177,00 

646,05 

390 

177,20 

646,78 

391 

177,40 

647,51 

392 

177,60 

648,24 

393 

177,90 

649,33 

394 

178,10 

650,06 

395 

178,30 

650,79 

396 

178,50 

651,52 

397 

178,70 

652,25 

398 

178,90 

652,98 

399 

179,10 

653,71 

400 eller mera 

179,30 

654,44 

SKATTETABELL 2 

Fordonets 

totalmassa  

i kilogram 

Skattens belopp 

 

cent/dag 

euro/365 dagar 

högst 1 300 

61,00 

222,65 

1 301-1 400 

64,00 

233,60 

1 401-1 500 

67,20 

245,28 

1 501-1 600 

70,60 

257,69 

1 601-1 700 

74,20 

270,83 

1 701-1 800 

78,00 

284,70 

1 801-1 900 

82,00 

299,30 

1 901-2 000 

86,20 

314,63 

2 001-2 100 

90,60 

330,69 

2 101-2 200 

95,20 

347,48 

2 201-2 300 

100,00 

365,00 

2 301-2 400 

105,00 

383,25 

2 401-2 500 

110,20 

402,23 

2 501-2 600 

115,60 

421,94 

2 601-2 700 

121,20 

442,38 

2 701-2 800 

127,00 

463,55 

2 801-2 900 

133,00 

485,45 

2 901-3 000 

139,20 

508,08 

3 001-3 100 

145,60 

531,44 

3 101-3 200 

152,20 

555,53 

3 201-3 300 

159,00 

580,35 

3 301-3 400 

166,00 

605,90 

3 401 eller mera 

173,20 

632,18 

Helsingfors den 28 september 2015. 
Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister Timo Soini 
Finansminister Alexander Stubb