Senast publicerat 07-04-2022 16:24

Regeringens proposition RP 37/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att inkomstskattelagen ändras temporärt så att resekostnadsavdragets högsta belopp höjs från 7 000 euro till 8 400 euro.  

Det föreslås dessutom att lagen ändras så att år 2022 det kilometerbaserade resekostnadsavdragets belopp för användning av egen bil är 0,30 euro per kilometer och för användning av bruksförmånsbil 0,24 euro per kilometer, när något annat fortskaffningsmedel än allmänt fortskaffningsmedel anses som billigaste fortskaffningsmedel. Skatteförvaltningen bestämmer även i fortsättningen närmare om de kilometerbaserade beräkningsgrunderna för resekostnadsavdrag som beviljas enligt andra fordon, när något annat än allmänt fortskaffningsmedel anses som billigaste fortskaffningsmedel. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla till utgången av 2022. Lagen tillämpas vid beskattningen för 2022. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Under det senaste året har energipriset höjts märkbart i Finland och i stor utsträckning även på andra håll i Europa. Även priserna på transportbränsle har stigit. Detta framför allt på grund av de högre priserna på råolja, den skärpta distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel och de högre priserna på biodrivmedel. 

Konsekvenserna av höjningen av bränslepriset kan kompenseras de skattskyldiga på olika sätt. Regeringen har beslutat att särskilt kompensera de personer som behöver bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för höjningen av bränslepriset. Syftet med de föreslagna lagändringarna är både att kompensera höjningen av bränslepriset och att stödja utförande av arbete. 

Regeringen har beslutat att höja det avdragsgilla maximibeloppet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Dessutom fastställs temporärt för 2022 till den del det billigaste fortskaffningsmedlet anses vara bil eller bruksförmånsbil direkt i inkomstskattelagen beloppet av det kilometerbaserade avdrag som görs enligt resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdragets belopp stiger med 0,05 euro per kilometer både för egen bil och för bruksförmånsbil jämfört med 2021 års nivå. 

Propositionen har beretts vid finansministeriet. Den har behandlats i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning. 

Bakgrundsmaterialet till regeringens proposition finns på adressen valtioneuvosto.fi/sv/projekt under beteckningen VM044:00/2022

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  Nuläge

2.1.1  Resekostnadsavdrag och dess tillämpningsvillkor

Bestämmelserna om det avdrag som görs enligt kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen finns i 93 § i inkomstskattelagen (1535/1992). 

Enligt 93 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) anses som utgift för inkomstens förvärvande kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 7 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger självriskandelen på 750 euro. 

I 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen konstateras det att om något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel anses som billigaste fortskaffningsmedel, så meddelar Skatteförvaltningen årligen närmare föreskrifter om beräkningsgrunderna för avdraget. När avdraget räknas ut ska man beakta den skäliga kostnadsökning som användningen av fortskaffningsmedlet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medför. 

Bestämmelserna om avdrag som görs enligt resor mellan bostaden och arbetsplatsen tillämpas vid uträkning av avdraget utifrån kostnaderna som orsakas av resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen. I fråga om arbetskommendering enligt 72 § 2 mom. i inkomstskattelagen tillämpas bestämmelserna om de avdrag som görs enligt resor mellan bostaden och arbetsplatsen även på kostnaderna för de veckoslutsresor eller motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som görs under arbetskommenderingen. 

Enligt 31 § 6 mom. i inkomstskattelagen har den skattskyldige rätt att även dra av resekostnader för resor till en sådan sekundär arbetsplats som avses i 71 § i inkomstskattelagen som utgifter för inkomstens förvärvande till den del arbetsgivaren inte har ersatt dem. Resekostnaderna dras av till beloppet av de verkliga kostnaderna. Avdraget har inte en självriskandel, ett maximibelopp eller ett krav på billigaste fortskaffningsmedel. Om löntagaren reser med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel, så räknas avdraget ändå enligt 93 § 2 mom., det vill säga enligt Skatteförvaltningens beslut om resekostnadsavdrag. 

Resorna mellan den sekundära arbetsplatsen och den inkvarteringsplats som behövs på grund av den sekundära arbetsplatsens läge dras dock av på samma sätt som resorna mellan bostaden och arbetsplatsen. Dessa resor omfattas således av samma begränsningar och villkor som även vanligtvis gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. 

Vid beskattningen för 2020 beviljades cirka 785 000 skattskyldiga resekostnadsavdrag och det totala avdragsbeloppet var sammanlagt cirka 2 miljarder euro. Cirka 26 000 personer drog av maximibelopp. I praktiken är de som dragit av maximibeloppet i allmänhet skattskyldiga, som kan dra av dagliga resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medräknat användning av egen bil. Vid användning av egen bil var avdraget 25 cent per kilometer år 2021. Sålunda överskreds maximibeloppet på 7 000 euro när resorna mellan bostaden och arbetsplatsen uppgick till mer än 31 000 kilometer per år. Om antalet arbetsdagar per år antas vara 220, så räcker avdraget till en cirka 140 kilometer lång daglig resa. 

2.1.2  Fastställande av resekostnadsavdragets belopp

Årligen i november fattar Skatteförvaltningen med stöd av uppgifter om prisutvecklingen året i fråga beslut om beloppet av resekostnadsavdrag vid användning av något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel. Ökning eller minskning av bränslepriset under det innevarande året beaktas sålunda även för närvarande i beloppet av resekostnadsavdrag året i fråga. 

Vid fastställande av beloppet av resekostnadsavdraget beaktar Skatteförvaltningen den skäliga ökning av kostnader som användning av egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen orsakar den skattskyldige. Dessa ytterligare kostnader är främst bilens rörliga kostnader, såsom kostnader för däck, bränsle, reparation och underhåll, samt bilens minskade kapitalvärde, som orsakas av antalet körda extra kilometrar. Enligt Skatteförvaltningens beslut den 4 november 2021 var avdraget för användning av egen bil 0,25 euro per kilometer år 2021 (Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2021, författningssamlingsnummer 911/2021). 

När det gäller beloppet av resekostnadsavdrag för tjänstebilar så baserar det sig på tjänstebilars kalkylerade medelvärde av kilometerbaserade naturaförmåner. När det gäller fri bilförmån motsvarar avdragsbeloppet direkt det nämnda medelvärdet. I fråga om bruksförmånsbil fogas till medelvärdet bränslets uträknade kilometerpris, eftersom den skattskyldige själv står för bruksförmånsbilens drivkraftskostnader. Avdragsbeloppet för tjänstebil är för närvarande detsamma oberoende av om det är fråga om en fri bilförmån eller en bruksförmånsbil. Enligt Skatteförvaltningens beslut den 4 november 2021 var avdraget för användning av tjänstebil 0,19 euro per kilometer år 2021. 

2.2  Bedömning av nuläget

Ökningen av bränslepriset innebär att en större andel av resekostnaderna än tidigare inte dras av i fråga om de skattskyldiga som har en lång resa mellan bostaden och arbetsplatsen och som sålunda hittills har fått dra av maximibeloppet enligt 93 § 1 mom. i inkomstskattelagen i sin beskattning. 

Även om ökning av bränslepriset också för närvarande beaktas i beloppet av resekostnadsavdrag, så har ökningen av bränslepriset ökat kostnaderna särskilt för de skattskyldiga som åker långa resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil. För närvarande kan de kostnader som har stigit mitt under året inte beaktas vid förskottsuppbörden under året i fråga, eftersom det belopp som dras av för varje år fastställs genom Skatteförvaltningens beslut först i november. 

Bland användare av tjänstebil drabbar ökningen av bränslepriset främst de skattskyldiga som har bruksförmånsbil och som därför står för dess driftkostnader själva. I fråga om fri bilförmån drabbar ökningen av bränslekostnaderna inte den skattskyldige själv, eftersom arbetsgivaren står för bränslekostnaderna. Det bör också noteras att när det gäller fri bilförmån så är även förmånens beskattningsvärde och sålunda det belopp som har räknats som arbetstagarens inkomst uträknat enligt bränslepriset för året före skatteåret. 

Målsättning

Syftet med de föreslagna ändringarna är att ökningen av bränslepriset ska kompenseras till de personer som behöver bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och som står för bränslekostnaderna själva. Syftet med ändringarna är både att svara på de tilläggskostnader som ökningen av bränslepriset har orsakat och att stödja de skattskyldigas utförande av arbete. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Regeringen har fastställt att maximibeloppet av resekostnadsavdraget mellan bostaden och arbetsplatsen höjs temporärt vid beskattningen för 2022 från 7 000 euro till 8 400 euro.  

Dessutom fogas till inkomstskattelagen temporärt bestämmelser för 2022 om ett kilometerbaserat resekostnadsavdrag för användning av bil som ägs eller innehas av en skattskyldig eller för bruksförmånsbil som körs av en skattskyldig. Det föreslås att avdragsbeloppet för användning av egen bil är 0,30 euro per kilometer och avdragsbeloppet för användning av bruksförmånsbil 0,24 euro per kilometer. Jämfört med 2021 års nivå är ökningen 0,05 euro per kilometer. Skatteförvaltningen bestämmer även i fortsättningen närmare om avdragets beräkningsgrunder för andra fordon, till exempel i fråga om fri bilförmån. 

Ändringen av beloppet av resekostnadsavdraget för resor mellan bostaden och arbetsplatsen påverkar inte i 71 § i inkomstskattelagen avsedda skattefria resekostnadsersättningar som arbetsgivaren kan betala arbetstagaren enligt i 72 § 1 mom. i inkomstskattelagen föreskriven arbetsresa eller resa till sekundär arbetsplats för att sköta arbetsuppgifter. Ändringen påverkar inte skattefria resekostnadsersättningar som betalas för arbetskommendering enligt 72 § 2 mom. i inkomstskattelagen och inte heller resekostnadsersättningar för specialbranschers (till exempel bygg-, markbyggnads-, och skogsbranschen) dagliga resor enligt 72 § 3 mom. i inkomstskattelagen. 

Skatteförvaltningen bestämmer i enlighet med 73 § 1 mom. i inkomstskattelagen årligen på förhand i ett separat beslut, efter att ha gett kostnadsersättningsdelegationen tillfälle att bli hörd, maximibeloppet av skattefria ersättningar för de resekostnader som baserar sig på arbetsresor. Siffrorna i beslutet grundar sig i enlighet med 73 § 2 mom. i inkomstskattelagen på det som statens arbetsmarknadsverk räknat ut. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1  Ekonomiska konsekvenser

Ändringarna i resekostnadsavdraget påverkar beskattningen av cirka 594 000 skattskyldiga. Enligt en statisk bedömning på 2022 års nivå minskar de skatteinkomsterna med totalt ungefär 143 miljoner euro varav statens andel är 34 miljoner euro, kommunernas andel 101 miljoner euro, församlingarnas andel 5 miljoner euro och Folkpensionsanstaltens andel 3 miljoner euro. För skattskyldiga som omfattas av ändringen lindras beskattningen med totalt i genomsnitt cirka 240 euro per år. 

Höjningen av maximibeloppet av resekostnadsavdraget från 7 000 euro till 8 400 euro minskar enligt en statisk bedömning på 2022 års nivå skatteinkomsterna med sammanlagt cirka 13 miljoner euro, varav statens andel är 3 miljoner euro, kommunernas andel 9 miljoner euro, församlingarnas andel 0,5 miljoner euro och Folkpensionsanstaltens andel 0,5 miljoner euro. Ungefär 730 000 skattskyldiga omfattats av avdraget och denna ändring gäller endast de cirka 31 500 skattskyldiga vars resekostnader för närvarande är 7 750 euro eller mer. 

Höjningen av beloppet av det kilometerbaserade avdraget kommer enligt en statisk bedömning på 2022 års nivå att minska skatteinkomsterna med sammanlagt cirka 130 miljoner euro, varav statens andel är 31 miljoner euro, kommunernas andel 92 miljoner euro, församlingarnas andel 4,5 miljoner euro och Folkpensionsanstaltens andel 2,5 miljoner euro. 

Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna är gjord i förhållande till 2021 års kilometerbaserade belopp och det maximibelopp av resekostnadsavdrag som tillämpades år 2021. På grund av ökningen av bränslepriset kan det antas att beloppet av resekostnadsavdraget för egen bil och bruksförmånsbil hade höjts även i en situation där Skatteförvaltningen i vanlig ordning skulle ha fastställt beloppet av resekostnadsavdrag för år 2022 först i november samma år. Om Skatteförvaltningen hade fastställt beloppet av resekostnadsavdraget till exempelvis 0,27 euro per kilometer utan att denna regeringsproposition hade lämnats, skulle de till följd av ändringen förlorade skatteinkomsterna vara mindre än det ovan anförda. Då skulle effekterna på skatteintäkterna vara uppskattningsvis cirka 93 miljoner euro, varav statens andel är 22 miljoner euro, kommunernas andel 66 miljoner euro, församlingarnas andel 3 miljoner euro och Folkpensionsanstaltens andel 2 miljoner euro. 

Genom den gällande temporära lagändringen i beskattningen för 2022 fastställs beloppet av resekostnadsavdraget i inkomstskattelagen redan instundande sommar. Avdragsbeloppet, som avspeglar ökningen av bränslepriset, kan sålunda beaktas i förskottsuppbörden redan innevarande skatteår. Likaså kan det höjda maximibeloppet av resekostnadsavdraget beaktas. 

Konsekvenserna av höjningen av resekostnadsavdragets kilometerbaserade belopp för de avdrag som beviljas enskilda skattskyldiga kan beskrivas med hjälp av följande exempel: 

Den skattskyldige har till sitt förfogande en egen bil, som förbrukar fem liter bränsle under en resa på 100 kilometer. När beloppet av resekostnadsavdraget ökar med 0,05 euro per kilometer, ökar det belopp av resekostnadsavdraget som beviljas den skattskyldige med en euro för varje förbrukad liter av bränsle. Vid en daglig resa på 100 kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen ökar beloppet av avdraget med fem euro per resa. Den skattskyldige får resekostnadsavdraget till godo, när kostnaderna överstiger självriskandelen på 750 euro. 

Resekostnadsavdrag görs från skattepliktig förvärvsinkomst och resekostnaderna minskar beloppet av beskattningsbar inkomst. Det skattebelopp som den skattskyldige ska betala minskar således inte med ett belopp som motsvarar resekostnadsavdraget, utan effekten på den enskilde skattskyldiges beskattning framgår av hur mycket den skatt som den skattskyldige ska betala minskar. 

Den skattskyldige ska själv ansöka om ett ändringskattekort, om han eller hon vill dra nytta av ändringarna av resekostnadsavdraget redan vid förskottsuppbörden för 2022. Den tillämpliga förkottsinnehållningsprocenten räknas ut med en halv procentenhets noggrannhet och avrundas alltid till nästa fulla eller halva procent. Ändringarnas effekt på förskottsinnehållningsprocenten varierar enligt varje skattskyldigs individuella situation. 

Figuren nedan visar den genomsnittliga samlade effekten av denna propositions förslag till ändring av skattegrunderna för resekostnadsavdraget på skattekvoten för de skattskyldiga i olika inkomstklasser som får resekostnadsavdrag. 

Av diagrammet framgår den genomsnittliga sammanlagda effekten av förslagen till ändring av skattegrunderna för resekostnadsavdraget på skattegraden i olika inkomstklasser för skattskyldiga som får resekostnadsavdrag.

De föreslagna ändringarna har även följdverkningar för Skatteförvaltningens tillämpningspraxis, eftersom Skatteförvaltningen i vissa situationer beräknar beloppet av de resekostnadsavdrag som ska dras av som avdrag för förvärv av inkomst med hjälp av det kilometerbaserade belopp som dras av på basis av resor gjorda mellan bostaden och arbetsplatsen. Beloppet tillämpas i de situationer som nämns i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar när avdrag får göras på basis av de faktiska kostnaderna, men den skattskyldige inte har redovisat dessa kostnader. (Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen vid beskattningen för 2021, har getts 7.12.2021, diarienummer VH/4464/00.01.00/2021, punkt 2.4). 

Det kan till exempel vara fråga om situationer där arbetsgivaren inte har ersatt resekostnader orsakade av arbetsresor enligt 72 § 1—3 mom. i inkomstskattelagen. Det kan också vara fråga om till exempel avdrag för utgifter för inkomstens förvärvande i skogsbruk, när en privatfinansierad bil eller något annat fordon används vid bedrivandet av skogsbruket. 

Avdragsbeloppet uppskattas med stöd av det avdrag som baserar sig på resorna mellan bostaden och arbetsplatsen, när det är fråga om användning av egen bil, motorcykel och moped. Vid beskattningen för 2022 tillämpar Skatteförvaltningen sålunda i de situationer som nämns i harmoniseringsanvisningarna när det gäller användning av bil direkt det kilometerbaserade beloppet på 0,30 euro per kilometer som föreskrivs i inkomstskattelagen. 

I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunerna för ändringen i skatteinkomsterna till nettobelopp. De ändringar som föreslås i denna proposition minskar kommunernas skatteinkomster med sammanlagt 101 miljoner euro. Ändringen av skatteinkomsterna kompenseras via statsandelssystemet. 

4.2.2  Administrativa konsekvenser

Ändringarna i resekostnadsavdraget görs i mitten av skatteåret 2022, men de tillämpas retroaktivt från och med skatteårets början den 1 januari 2022. Skatteförvaltningen kan genomföra ändringarna i sina system den 1 juli 2022. Skatteskyldiga kan sålunda från och med då ansöka om ändringsskattekort där de föreslagna lagändringarna beaktas. 

Den skatteskyldige kan ansöka om ändringsskattekort i MinSkatt, genom att ringa Skatteförvaltningens telefontjänst eller genom att besöka en skattebyrå. Skatteförvaltningen kan på grund av tekniska skäl dock inte genast erbjuda pappersblanketter där resekostnadsavdraget för bruksförmånsbil beaktas. 

4.2.3  Konsekvenser för inkomstfördelningen

De ändringar som föreslås i skattegrunderna för resekostnadsavdraget påverkar inkomstfördelningen mellan personer. 

Förändringen i inkomstskillnaderna mäts med hjälp av Ginikoefficienten. Ginikoefficienten är en indikator som beskriver fördelningen av hushållens disponibla inkomster och den kan ha ett värde mellan 0 och 100. Ju högre värde koefficienten har, desto större är inkomstskillnaderna. I Finland är inkomstskillnaderna små i jämförelse med till exempel de övriga OECD-länderna, men de har ökat avsevärt jämfört med början av 1990-talet. Den färskaste granskningen av inkomstskillnaderna är från 2020, och den har sammanställts av statistikcentralen utifrån totalstatistiken över inkomstfördelningen. Värdet för Ginikoefficienten, som beskriver inkomstskillnaderna, var 27,7, vilket är 0,2 procentenheter mindre än året innan. 

I figuren nedan sammanfattas vilken inverkan denna propositions ovannämnda förslag till ändring av inkomstskattegrunderna sammantaget har enligt inkomstdecil. Av figuren framgår att beskattningen lindras i alla inkomstdeciler. Effekten i euro är störst i inkomstdecil 10, dvs. för hushåll med höga inkomster. Inverkan är relativt sett störst i inkomstdecil 8. De förändringar som presenteras i figuren har räknats ut med ekvivalenta inkomster per hushåll enligt OECD:s modifierade ekvivalensskala. 

Av diagrammet framgår de sammanlagda konsekvenserna per inkomstdecil av de ovan nämnda ändringarna av inkomstskattegrunderna.

Den sammantagna effekten på inkomstfördelningen av de ändringar av skattegrunderna som föreslås i denna proposition mätt med Ginikoefficienten är 0,01 procentenheter, det vill säga åtgärderna ökar inkomstskillnaderna något. 

4.2.4  Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

Inkomstbeskattningen grundar sig på beskattning av inkomsterna och beskattningen verkställs på samma sätt oberoende av kön, och detta innebär att konsekvenserna av de ändringar som föreslås i denna proposition inte är beroende av kön. 

Av den skatteintäktskonsekvens på 143 miljoner euro som de föreslagna ändringarna i denna proposition resulterar i uppskattas cirka 62,5 procent beröra män och 37,5 procent kvinnor. Att effekterna fördelar sig på detta sätt är en följd av användningen av resekostnadsavdrag och fördelningen av förvärvsinkomster mellan könen. 

Remissvar

På grund av ärendets brådskande karaktär har propositionen inte varit ute på remiss. 

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla till utgången av 2022. Lagen tillämpas vid beskattningen för 2022. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i inkomstskattelagen (1535/1992) 93 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 1086/2014 och 2 mom. i lag 504/2010, som följer: 
93 § Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen 
Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 8 400 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 750 euro (självriskandel). 
Anses något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel som billigaste fortskaffningsmedel enligt 1 mom., ska man när avdraget räknas ut beakta den skäliga kostnadsökning som användningen av fortskaffningsmedlet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medför. Avdragsbeloppet är 0,30 euro per kilometer om avdraget beviljas enligt driftkostnaderna för användning av egen bil. Vid beviljande av avdrag för bruksförmånsbil är avdragsbeloppet 0,24 euro per kilometer. Skatteförvaltningen bestämmer närmare om beräkningsgrunderna för avdraget när det gäller andra fortskaffningsmedel. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2022 och gäller till utgången av 2022. 
Denna lag tillämpas vid beskattningen för 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 7 april 2022 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko