Senast publicerat 03-11-2021 12:15

Regeringens proposition RP 89/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Enligt förslaget ska statsandelsprocenten för kommunal basservice höjas frän den 1 juli 2016. Statsandelen för kommunal basservice föreslås bli 25,61 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,39 procent. I ändringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,14 procentenheter i anknytning till utvecklandet av närstående- och familjevården enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering så att statsandelen för de nya och mera omfattande uppgifterna är 100 procent. 

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.  

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

De kalkylerade kostnader och de bestämningsgrunder som föranleds av statsandelsåligganden fördelas på så sätt att statsandelen för kommunal basservice för 2016 är 25,47 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,53 procent. Statsandelsprocenten anger kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna vid finansieringen av basservicen i hela landet och inte den statsandel som de enskilda kommunerna får. Den kommunala självfinansieringen per invånare är lika stor i alla kommuner. 

Från och med 2016 är statsandelen för nya och mera omfattande statsandelsåligganden 100 procent av de kalkylerade kostnaderna för statsandelsåliggandena.  

För utvecklande av närstående- och familjevården överlämnar social- och hälsovårdsministeriet propositioner med förslag till ändring av lagen om stöd för närståendevård, familjevårdslagen och socialvårdslagen till riksdagen i anslutning till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2016. Det föreslås att kommunernas statsandelsprocent ska höjas med 0,14 procentenheter, vilket motsvarar verkningarna av reformerna. Statsandelsprocenten för kommunal basservice föreslås bli 25,61 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,39 procent från och med den 1 juli 2016.  

Propositionens konsekvenser

2.1  Ekonomiska konsekvenser

Höjningen av statsandelsprocenten med 0,14 procentenheter hänför sig till utvecklandet av närstående- och familjevården. Den sammantagna effekten av ändringarna uppgår till 49,3 miljoner euro. Med den normala statsandelsprocenten på 25,47 skulle tillägget uppgå till 12,557 miljoner euro. För att statsandelen på 100 procent ska verkställas i fråga om reformerna, behövs ett ytterligare tillägg på 36,743 miljoner euro.  

2.2  Konsekvenser för kommunerna

Det administrativa arbetet vid kommunerna ökar tillfälligt på grund av skyldigheten att justera de gällande vård- och serviceplanerna och avtalen om närståendevård inom sex månader efter lagens ikraftträdande. Dessutom ökar det administrativa arbetet i viss mån permanent på grund av den mera omfattande skyldigheten att ordna närståendevårdarnas ledigheter och skyldigheten att ordna undersökningar av välmående och hälsa.  

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid kommun- och regionförvaltningsavdelningen på finansministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Förhandlingar om propositionen har förts med Finlands Kommunförbund. Den har behandlats av delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning. 

Samband med andra propositioner

Dimensioneringen av anslagen för kommunal basservice hänger samman med lagen om ändring av lagen om stöd för närståendevård (937/2005), lag om ändring av socialvårdslagen (1301/2014) och lagen om ändring av familjevårdslagen (263/2015). 

Den lag som föreslås i denna proposition kan inte godkännas och stadfästas innan de lagar som avses ovan har blivit stadfästa.  

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2016 och avses bli be-handlad i samband med den.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag  om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 55 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1701/2015, som följer: 
55 § Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 
Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,61 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 74,39 procent. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 26 maj 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen