RP 108/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1708/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.11.2015
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarejordbruks- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 108/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordskogscentraler  bolagisering  affärsverksamhet  aktiebolag  övergångstid  skogsförbättring   
Senast publicerat 27.9.2018 10:13