RP 16/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ordnande av räddningsväsendet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum09.03.2017
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.03.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.03.2017
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordräddningsväsen  landskap (provinser)  regionindelning  prehospital akutsjukvård  förenhetligande  utbildning  affärsverk  räddningsverk  planering  övervakning  ledarskap (verksamhetsledning)  service  regionförvaltningsverk  social- och hälsovårdsreform  Inrikesministeriet 
Senast publicerat 30.5.2019 16:33