Utlåtande
EkUU
19
2017 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (U 6/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Tatu
Pahkala
arbets- och näringsministeriet
ledande expert
Jarno
Lamponen
Energimyndigheten
specialforskare
Jussi
Pääkkönen
Konkurrens- och konsumentverket
direktör
Asta
Sihvonen-Punkka
Fingrid Abp
direktör för samhällsrelationer
Esa
Hyvärinen
Fortum Abp
verkställande direktör
Pasi
Kuokkanen
Energianvändare i Finland rf
expert
Petteri
Haveri
Finsk Energiindustri rf
verksamhetsledare
Toivo
Hurme
Lokalkraft rf
verksamhetsledare
Kaija
Savolainen
Finlands Egnahemsförbund r.f.
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/1740, EU-dokument COM(2016) 864.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 6/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet TaVL 19/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 30.3.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
na
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
na
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen
Senast publicerat 19.7.2017 16:42