Utlåtande
EkUU
51
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (undantaget för tillverkning gällande tilläggsskydd)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (undantaget för tillverkning gällande tilläggsskydd) (U 71/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Paula
Laine-Nordström
arbets- och näringsministeriet
utvecklingschef
Asta
Wallenius
arbets- och näringsministeriet
chefsjurist
Marjo
Aalto-Setälä
Patent- och registerstyrelsen
direktör
Heidi
Adler
Orion Abp
verkställande direktör
Sanna
Lauslahti
Lääketeollisuus ry
verksamhetsledare
Heikki
Bothas
Rinnakkaislääketeollisuus ry
styrelseledamot
Pirta
Tiiro
Finska Föreningen för industriellt rättskydd r.f.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 317 och hänvisning till Eutori EU/2018/1131. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 71/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 51/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt men lyfter fram synpunkterna ovan. 
Helsingfors 9.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 30.10.2018 13:24