Utlåtande
FvUU
36
2016 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Johanna
Räty
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
överinspektör
Max
Janzon
inrikesministeriet
ledande expert
Pekka
Hyvönen
utrikesministeriet
specialsakkunnig
Tuomas
Koljonen
Migrationsverket
överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre
Mikko
Montin
Migrationsverket
överinspektör
Monica
Harju
Migrationsverket
juridisk expert
Susanna
Mehtonen
Amnesty International Finländska sektionen rf.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Rädda Barnen rf
Finlands Röda Kors
Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2016) 466, D /Direktiivi 2003/109/EY och hänvisning till Eutori EU/2016/1293. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 35/2016 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 36/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 6.10.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Reijo
Hongisto
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet HaVL 36/2016 vp. 
Avvikande mening
Jag anser
att stora utskottet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 06.10.2016
Anders
Adlercreutz
sv
Senast publicerat 12.1.2017 15:00