Direkt till innehållet

GrUU 12/2020 rd

Senast publicerat 02-07-2020 09:06

Utlåtande GrUU 12/2020 rd U 9/2020 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): En kompletterande skrivelse UKU 11/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2020 rd - U 9/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • finansrådKristinaSarjo
    finansministeriet
  • professorPäiviLeino-Sandberg.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professorJanneSalminen.

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtandet GrUU 10/2020 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument Liiteasiakirja UJ 12_2020 vp - U 9/2020 vaiteliaisuusmääräys kumo, Liiteasiakirja Yleiseurooppalaisen EU Covid-19 takuurahaston peru. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 9/2020 rd, UJ 11/2020 vp och UJ 12/2020 vp. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtande PeVL 12/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna som nämns i utlåtandet. 
Helsingfors 8.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

tillfällig ordförande
JohannesKoskinensd
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
MarkusLohicent
medlem
SakariPuistosaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
HeikkiVestmansaml
ersättare
TomPackalénsaf
ersättare
SariTanuskd.

Sekreterare var

utskottsråd
MattiMarttunen.