Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande GrUU 12/2020 rd U 9/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): En kompletterande skrivelse UKU 11/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2020 rd - U 9/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • finansråd Kristina Sarjo 
    finansministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Janne Salminen. 

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtandet GrUU 10/2020 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument Liiteasiakirja UJ 12_2020 vp - U 9/2020 vaiteliaisuusmääräys kumo, Liiteasiakirja Yleiseurooppalaisen EU Covid-19 takuurahaston peru. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 9/2020 rd, UJ 11/2020 vp och UJ 12/2020 vp. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtande PeVL 12/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna som nämns i utlåtandet. 
Helsingfors 8.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

tillfällig ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
ersättare 
Tom Packalén saf 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Matti Marttunen.