Senast publicerat 06-05-2022 10:48

Utlåtande KoUU 14/2022 rd E 2/2022 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport (E 2/2022 rd): Ärendet har inkommit till kommunikationsutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Niina Honkasalo 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Anita Mäkinen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • ledande expert Tiina Haapasalo 
  Finlands näringsliv rf
 • ledande trafik- och näringslivspolitisk expert Päivi Wood 
  Centralhandelskammaren
 • verkställande direktör Annaleena Mäkilä 
  Finlands Hamnförbund rf
 • verkställande direktör Tiina Tuurnala 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Meriteollisuus ry
 • Skogsindustrin rf
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands miljöcentral, Havscentret.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 551, COM(2021) 562 och COM(2021) 563. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets utredning E 2/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 14/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att den oundvikligen högre bränsleförbrukningen hos isgående och isförstärkta fartyg bör beaktas i utsläppshandeln för att säkerställa jämlika konkurrenskraftseffekter och att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar de framförda synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 21.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent (delvis) 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd (delvis) 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml (delvis) 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf (delvis) 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna (delvis) 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.