Utlåtande
KoUU
7
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet) (U 8/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Vilja
Klemola
kommunikationsministeriet
enhetschef
Mirja
Ikonen
Trafiksäkerhetsverket
biträdande direktör
Kirsti
Tarnanen-Sariola
Finlands Hamnförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Rederierna i Finland rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 33 och hänvisning till Eutori EU/2018/0536. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 8/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LiVL 7/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna ovan. 
Helsingfors 16.3.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 27.3.2018 09:51