Utlåtande
KuUU
16
2018 rd
Kulturutskottet
S tatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 (U 65/2018 rd). Ärendet har lämnats till kulturutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
undervisningsråd
Reijo
Aholainen
undervisnings- och kulturministeriet
kulturråd
Seija
Astala
undervisnings- och kulturministeriet
konsultativ tjänsteman
Iina
Berden
undervisnings- och kulturministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 366, 367 och 440 samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/1149, 1168 och 1244. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet SiVL 16/2018 vp
UTSKOTTTETS UTLÅTANDE
Kulturutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 13.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
vice ordförande
Sari
Multala
saml
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Pilvi
Torsti
sd
medlem
Raija
Vahasalo
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 8.1.2019 10:51