Utlåtande
Lagutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Hannele
Taavila
inrikesministeriet
tingsdomare
Anu
Juho
Helsingfors tingsrätt
statsåklagare
Tuuli
Eerolainen
Riksåklagarämbetet
kriminalinspektör
Heidi
Björk
centralkriminalpolisen
ledande expert
Mika
Susi
Finlands näringsliv rf
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
professor
Sakari
Melander.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
Polisstyrelsen.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 225och COM(2018) 226 samt hänvisning till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 33/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LaVL 16/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt med kompletteringarna ovan.  
Helsingfors 21.9.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Ville
Tavio
saf
medlem
Kaj
Turunen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto.
Senast publicerat 30.10.2018 10:24